Programma 3

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Voorwaarden scheppen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat;
 • Samenwerken met de MRDH, regiogemeenten en Rotterdam Partners;
 • Versterken van de toekomstpotentie van onze werklocaties (revitalisering, herstructurering, herprofilering, flexibilisering, mengen en verduurzamen);
 • Versterken van de voorzieningenstructuur en behoud van één buursteunpunt in elke wijk van onze gemeente in lijn met de Structuurvisie Detailhandel;
 • Afleggen van relatiebezoeken aan bedrijven en het bijwonen van bijeenkomsten, die door ondernemersverenigingen worden georganiseerd;
 • Samen met de gemeente Rotterdam, de Capelse ondernemersverenigingen en ondernemingsverenigingen uit Prins-Alexander het uitgeven van het Alexander Business Magazine;
 • Het verstrekken van vergunningen en accepteren van meldingen m.b.t. standplaatsen;
 • Het controleren op de naleving van de uitvoering van de verstrekte vergunningen en meldingen met betrekking tot standplaatsen.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
Aantal werkzame personen 35.040 35.500 35.080
Aantal werkzame personen in % van de bevolking 52,4 53 53
Gemiddelde bedrijfsgrootte in aantal werkbare personen 6,8 11 6,3
Aantal verleende standplaatsvergunningen 45 65 44
Aantal abri’s met reclame 56 56 56
Aantal verlichte informatiepanelen 20 20 20
Aantal reclamemasten 1 1 1
Aantal reclames aan lichtmasten 75 67 72
Aantal stadsklokken 9 9 9
Aantal reclames op rotondes 10 10 10
Aantal plattegrondkasten 22 22 22
Aantal digitale schermen 4 4 4
Aantal driehoeksreclameborden 170 170 170
Aantal analoge scrollers 5 5 4

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N687 N25 N713 N552 V161
Baten V664 N297 V367 V310 N57
Saldo N23 N322 N346 N242 V104
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Doorschuiven kredieten Hoofdweggebied (NJN2020 3.3) V38
2. Actualisatie rente (VJN2021 0.16) V3
3. Commerciële contracten (VJN2021 3.1) N330
4. MKB-deal (VJN2021 3.3) N33
5. Digitaliseringsvouchers MKB (NJN2021 3.1) N33 V33
Totaal N25 N297 N322
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Lagere lasten en subsidiebaten MKB-deal (naar 2022) V55 N27
2. Lagere lasten Lokale economie V25
3. Lagere lasten Economische partnerband Jiashan V13
4. Lagere baten commerciële contracten N30
5. Nacalculatie bedrijfsvoering V65
6. Overige verschillen V3
Totaal V161 N57 V104
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering N59 N125
2. Reserve eenmalig N6 N34
Totaal N6 N158 N152
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N346 N242 V104
Mutaties reserves N6 N158 N152
Resultaat N352 N400 N48

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Samenwerken met buurgemeenten, MRDH, provincie en marktpartijen om vraag en aanbod naar kantoren en kantoor- en bedrijfsgebouwen in balans te brengen;
 • Samenwerken met de BIZ Capelle XL aan het realiseren van het BIZ Plan 2021-2025; 
 • Samenwerken met de BIZ Capelle West aan het realiseren van het BIZ Plan 2017-2021;
 • Revitaliseren Hoofdweg vak A;
 • Alle bedrijventerreinen digitaal goed bereikbaar houden;
 • Het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen bij bedrijventerreinen en bedrijven.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N42 N49 N91 N60 V31
Baten N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N42 N49 N91 N60 V31
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Hoofdweg vak A (NJN2020 3.4) - reserve eenmalig N25
2. Leidraad Hoofdweggebied (NJN2020 3.4) - reserve eenmalig N30
3. Hoofdweggebied vak A (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig V16
4. Leidraad Hoofdweggebied (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig N10
Totaal N49 N0 N49
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Lagere kapitaallasten Revitalisering De Scholver V36
2. Hogere lasten Hoofdweg Vak A; onttrekking aan reserve eenmalige uitgaven (eerder budget overgeheveld naar 2022) N29
3. Vrijval restantbudget Leidraad Hoofdweggebied V24
Totaal V31 N0 V31
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve eenmalig V55 V84
Totaal V55 V84 V29
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N91 N60 V31
Mutaties reserves V55 V84 V29
Resultaat N36 V24 V60

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Wekelijks gelegenheid bieden voor het houden van een markt in Capelle-Centrum;
 • Organiseren van de jaarlijks terugkerende evenementen, zoals het Capelse ondernemersontbijt.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N467 V50 N417 N413 V4
Baten V353 N0 V353 V353 N0
Saldo N114 V50 N64 N60 V4
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. BIZ Capelle-West quick scan (VJN021 0.14) - reserve eenmalig N20
2. Voorbereidingsbudget gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West (VJN2021 3.2) N25
3. Doorschuiven projectplan BIZ Capelle XL (NJN2021 3.2) - reserve eenmlig V75
4. Doorschuiven BIZ Capelle-West guick scans (NJN2021 3.2) - reserve eenmalig V20
Totaal V50 N0 V50
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Niet-besteed Voorbereidingsbudget gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West (VJN2021 3.2); overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V25
2. Nacalculatie bedrijfsvoering N8
3. Overige verschillen N13
Totaal V4 N0 V4
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve eenmalig N95 N120
2. Reserve bedrijfsvoering N0 V8
Totaal N95 N112 N17
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N64 N60 V4
Mutaties reserves N95 N112 N17
Resultaat N159 N172 N13

Taakveld 3.4 Economische promotie

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het verrichten van promotionele activiteiten om de gemeente op de kaart te zetten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en arbeid en citymarketing.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N25 N0 N25 N17 V8
Baten V72 N35 V37 V7 N30
Saldo V47 N35 V12 N10 N22
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Logiesbelasting (NJN2020 3.2) N35
Totaal N0 N35 N35
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Citymarketing V8
2. Lagere inkomsten logiesbelasting N30
Totaal V8 N30 N22
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Geen mutaties
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten V12 N10 N22
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat V12 N10 N22