Programma 5A

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Het verstrekken van subsidies en het laten aanbieden van advies, ondersteuning en activiteiten om sportbeoefening te stimuleren en op peil houden.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N5.359 N71 N5.430 N5.625 N195
Baten N0 V124 V124 V334 V210
Saldo N5.359 V53 N5.306 N5.291 V15
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Overheveling uitkering t.b.v.lokaal sportakkoord (VJN 2021 5a.4) N80 V80
2. Actualisatie rente (VJN 2021 0.16) N1
3. SPUK ijsbanen en zwembanen (NJN 2021 5A.1) N44 V44
4. Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed (NJN 2021 5A.3) V54
Totaal N71 V124 V53
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. SPUK uitkering zwembaden/sportakkoord ontvangen en beschikbaar gesteld aan BV Sportief Capelle. N210 V210
2. Het onderzoek naar de toekomst van sporthal Schenkel wordt afgerond in 2022. Het restant budget wordt overgeheveld naar 2022 via de reserve eenmalig. V26
3. Overige verschillen N12
4. Nacalculatie bedrijfsvoering V1
Totaal N195 V210 V15
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve eenmalig V79 V79
2. Reserve Bedrijfsvoering N8 N9
Totaal V71 V70 N1
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N5.306 N5.291 V15
Mutaties reserves V71 V70 N1
Resultaat N5.235 N5.221 V14
Toelichting op de grootste verschillen
1. Na het opstellen van de Najaarsnota zijn er een tweetal specifieke uitkeringen (SPUK) ontvangen en ter uitvoering doorbetaald aan de BV Sportief Capelle. De eerste SPUK heeft betrekking op een compensatie i.v.m. coronaverlies bij het zwembad. De tweede SPUK betreft de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het via Sportief Capelle beschikbaar stellen van binnen- en buitensportvoorzieningen;
 • Het opstellen van (huur)overeenkomsten;
 • Het jaarlijks (laten) aanpassen van de tarieven;
 • Het jaarlijks indexeren van de huurprijzen;
 • Het bijhouden van een registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens);
 • Het bepalen van omvang, samenstelling en geografische spreiding van gebouwen (Portfolio management);
 • “performance”-analyse van projecten, keuze tussen aanhouden of afstoten, bepalen (bouw) technische ingrepen en acquisitie (Asset management);
 • Het opstellen en uitvoeren van onderhoudsjaarplannen, huurincasso, marketing. Concrete activiteiten rondom verkoop/huur (Property management);
 • Het via Sportief Capelle laten instandhouden en verhuren/ ingebruikgeven van vastgoed en sportvelden.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N3.820 N129 N3.949 N3.916 V33
Baten V3.456 V178 V3.634 V3.711 V77
Saldo N364 V49 N315 N205 V110
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed (NJN 2021 5A.3) N108 V 178
2. Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed (VJN 2021 5A.2) N9
3. Toekomstverkenning buitensportaccommodaties (VJN 2021 5A.5) N16
4. Actualisatie rente (VJN 2021 0.16) V8
5. Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten (NJN 2020 0.14) N10
6. Herverdeling kredieten sportcomplex Aquapelle (NJN 2020 5A.3) V31
7. Wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 1.5) N7
8. Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten (NJN 2021 0.14) N7
9. Diversen N11
Totaal N129 V178 V49
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Lagere afschrijvingslasten en hogere huur Aquapelle V166 V17
2. Lagere exploitatielasten Capelseweg 31-39 V74
3. Hogere onderhouds- en schoonmaaklasten Educatusstr. 10 N27
4. Lagere lasten verkoop Beemsterhoek 338 V17
5. Lagere onderhoudslasten en afschrijvingen PC Boutensingel 1 V16
6. Lagere onderhoudslasten Sportief Capelle V15
7. Hogere onderhoudslasten Dakotaweg 261 N13
8. Hogere exploitatielasten Duikerlaan 404 N13
9. Lagere exploitatielasten en afrekening servicekosten Wiekslag 3 V10 V37
10. Lagere onderhoudslasten De Blinkert V7
11. Nacalculatie bedrijfsvoering N224
12. Overige verschillen V5 V23
Totaal V33 V77 N0
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering N17 V207
2. Reserve eenmalig N0 N6
Totaal N17 V201 V218
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N315 N205 V110
Mutaties reserves N17 V201 V218
Resultaat N332 N4 V328
Toelichting op de grootste verschillen
1. In de begroting 2021 is rekening gehouden met afschrijvingen conform de componentenmethode. Aangezien de mutaties naar de componenten ultimo 2021 is verwerkt, is de totale investering in 2021 nog afgeschreven in 40 jaar. Vanaf 2022 wordt op basis van de componenten afgeschreven.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het verrichten van onderhouds- en beheerswerkzaamheden aan kunstwerken;
 • Het verstrekken van subsidies voor cultuur en evenementen.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
Rapportcijfer burger over Isala Theater in bewonersenquete Geen meting 8,0 Niet gemeten *
Rapportcijfer burger over Muziekschool in bewonersenquete Geen meting 8,0 Niet gemeten *
Aantal beeldende kunstwerken in gemeentelijk bezit (inclusief landmarks) 59 59 59
Aantal beeldende kunstwerken in particulier bezit 8 8 8
Totaal aantal beeldende kunstwerken 67 67 67
Aantal landmarks 9 9 9
*) Niet gemeten in verband met de coronacrisis

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N2.414 V12 N2.402 N2.020 V382
Baten V389 N375 V14 V404 V390
Saldo N2.025 N363 N2.388 N1.616 V772
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Overheveling budget 2020 subsidie evenmenten (NJN 2020 5A.1) N100
2. Vrijval naheffing btw Isala (NJN 2021 5A.2) V90
3. Vrijval subsidieregeling cultuur (NJN 2021 5A.4) V55
4. Heroverweging maatr vorderingen als gevolg coronacrisis (VJN 2021 0.4) N30 N375
5. Diversen N3
Totaal V12 N375 N363
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Overgehevelde middelen evenementen (100) niet besteed i.v.m. corona (via reserve eenmalig). V147
2. Vrijval coronasteun 2020 Isala theater. V100
3. In de Najaarsnota 2020 is N 90 gevoteerd voor een verwachte naheffing BTW i.v.m. het onbelast factureren van elementen in huurovereenkomsten die feitelijk belast zijn. Dit bedrag is als nog te betalen verwerkt in onze jaarrekening 2020. In december 2021 zijn we n.a.v. het ingediende bezwaar in het gelijk gesteld. Het budget kan derhalve vrijvallen. V90
4. Lagere onderhoudslasten en lasten coulance regeling Isala theater V43
5. Lagere uitgaven subsidieregeling Cultuur i.v.m. corona. V32
6. Diverse terugvorderingen subsidieregeling Cultuur. V18
7. Hogere huuropbrengst van het Isala theater V379
8. Nacalculatie bedrijfsvoering N57
9. Overige verschillen V9 V11
Totaal V382 V390 V772
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve eenmalig V100 N47
2. Reserve Bedrijfsvoering N9 V48
Totaal V91 V1 N90
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N2.388 N1.616 V772
Mutaties reserves V91 V1 N90
Resultaat N2.297 N1.615 V682
Toelichting op de grootste verschillen
1. Overgehevelde middelen evenementen (100) niet besteed i.v.m. corona (via reserve eenmalig). Deze middelen alsmede het restant van het budget 2021 (48) wordt overgeheveld naar 2022 t.b.v. de realisatie van een tijdelijke schaatsbaan.
2. In de Najaarsnota 2020 is N 100 coronasteun voor het Isala theater gevoteerd. Dit bedrag is als nog te betalen verwerkt in onze jaarrekening 2020 in afwachting op de jaarrekening van Isala. Uit deze jaarrekening en uit de prognosecijfers 2021 dat coronasteun niet nodig. Het budget kan derhalve vrijvallen.
7. In de VJN 2022 is de huuropbrengst van het Isala theater verlaagd met 375 i.v.m. Corona. Door Isala is geen gebruik gemaakt van de regeling en is de volledige huur over 2021 voldaan.

Taakveld 5.4 Musea

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het bijhouden van een registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens);
 • “Performance”-analyse van projecten, keuze tussen aanhouden of afstoten, bepalen (bouw) technische ingrepen en acquisitie (Asset management);
 • Het opstellen en uitvoeren van onderhoudsjaarplannen. Concrete activiteiten rondom verkoop/huur (Property management);
 • Het monitoren van het energieverbruik;
 • Instandhouding en verhuur/ingebruikgeving van vastgoed.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N3 N0 N3 N2 V1
Baten N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N3 N0 N3 N2 V1
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
Geen wijzigingen
Totaal N0 N0 N0
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Overige verschillen V1
Totaal V1 N0 V1
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Geen mutaties
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N3 N2 V1
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat N3 N2 V1

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Archeologie, Monumentenzorg en Cultuurlandschap

 • Uitvoering van de Erfgoednota 2018;
 • Uitvoering van de Erfgoedverordening 2018;
 • Uitvoering van de Stimuleringsverordening Erfgoed 2018;
 • Actueel houden lijst van beschermde rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en dorpsgezichten;
 • Beoordelen van vergunningaanvragen voor veranderingen aan rijks- en gemeentelijke monumenten;
 • Beoordelen van (ver)bouwplannen in beschermde dorpsgezichten;
 • Afhandelen van verzoeken tot toekenning van stimuleringspremies voor instandhouding van gemeentelijke monumenten;
 • Begeleiden van lening aanvragen voor restauratie, groot onderhoud etc. van monumenten en bij diverse fondsen en instanties;
 • Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoren de monumentale boerderij aan de ’s Gravenweg 325 en het Rijksmonument Dorpsstraat 164. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
Aantal gemeentelijke monumenten in Capelle 45 45 45
Aantal te onderhouden gemeentelijke monumenten (Begraafplaats Nijverheidsstraat) 1 1 1
Aantal rijksmonumenten in Capelle 17 17 17
Aantal te onderhouden rijksmonumenten (kerktoren Dorpskerk aan de Kerklaan en Dief- en duifhuisje) 2 2 2
Aantal provinciale monumenten 0 0 0

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N292 N341 N633 N632 V1
Baten N0 N0 V3 V6 V3
Saldo N292 N341 N630 N626 V4
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Aankoop aandelen Dorpsstraat (VJN 2021 5A.3) N341
Totaal N341 N0 N341
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Nacalculatie bedrijfsvoering V22
2. Overige verschillen N21 V3
Totaal V1 V3 V4
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve Bedrijfsvoering N0 N22
Totaal N0 N22 N22
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N630 N626 V4
Mutaties reserves N0 N22 N22
Resultaat N630 N648 N18

Taakveld 5.6 Media

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het verstrekken van subsidie aan de openbare bibliotheek;
 • Het verstrekken van subsidie aan de lokale radio;
 • Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoort het pand van de bibliotheek aan het Stadsplein. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
Rapportcijfer Capelse bevolking voor bibliotheek in bewonersenquete Geen meting 7,7 Niet gemeten*
% Capelse bevoling dat Radio Capelle gebruikt om zich te informeren over zaken die spelen in de gemeente in bewonersenquete Geen meting 19%** 18%
*) Niet gemeten in verband met de coronacrisis
**) De aanwijzing van Radio Capelle als lokale publieke media-instelling voor Capelle aan den IJssel is geeindigd op 20 augustus 2020. Op het moment van opstellen van de Begroting 2021 is nog niet bekend welke omroep door het Commissariaat van de Media wordt aangewezen als lokale omroep voor de komende periode.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N1.125 N20 N1.145 N1.151 N6
Baten V178 N0 V178 V161 N17
Saldo N947 N20 N967 N990 N23
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Aanpassen budgetten energie (VJN 2021 1.2) N14
2. Taxatie gemeentelijk vastgoed (VJN 2021 0.5) N6
Totaal N20 N0 N20
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Terugbetaling servicelasten 2019 aan bibliotheek N9
2. Lagere vergoeding voor overige goederen en diensten bilbiotheek N8
3. Overige verschillen N6
Totaal N6 N17 N23
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Geen mutaties
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N967 N990 N23
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat N967 N990 N23