Programma 5B

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het zorg dragen voor natuurbescherming, parken en plantsoenen, aanleg en onderhoud van kleine watergangen, gemeentelijke recreatievoorzieningen, toeristische voorzieningen en overige recreatieve voorzieningen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Uitvoering

 • Gewoon onderhoud watergangen (blad- en vuilvissen, maaien en krozen) en buitengewoon onderhoud watergangen (baggeren). De gemeente heeft de ontvangstplicht voor al het vrijkomend materiaal uit watergangen;
 • Aanleg, beheer en onderhoud van (natuurvriendelijke) oevers en duikers;
 • Opstellen en uitvoeren van een Stedelijk Waterplan in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK);
 • Het onderhouden van speelwerktuigen:
  • Het 1 keer per jaar verversen van zandbakken en zandondergronden;
  • Het 1 keer per jaar onderhouden van kunstgras ondergronden;
  • Het aanpassen van speelvoorzieningen aan leeftijdsgroepen;
  • Het inspecteren van de speelplaatsen/toestellen;
  • Het uitvoeren van het speelruimtebeleidsplan in samenwerking met de wijkoverlegplatforms en het kindercollege;
  • Het informeel maken van een speelplaats. Dit houdt in dat de speeltoestellen worden verwijderd als deze worden afgekeurd. De ruimte blijft wel beschikbaar om te spelen. De informele plekken kunnen wel worden voorzien van bijvoorbeeld knikkerpotjes, pleinplakkers en dergelijke. Pas als alle speeltoestellen zijn verwijderd, kan er gesproken worden van een informele speelplaats.
 • Het bijhouden van een beheersysteem voor beplanting en bomen in het gemeentelijk openbaar gebied;
 • Het (specialistisch) beheren en onderhouden van het openbaar groen overeenkomstig het integraal beheerplan openbare ruimte 2016-2020;
 • Toepassen van burgerparticipatie op de verschillende onderdelen zoals zelfonderhoud, parkmanagement;
 • Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Beleid

 • Het verstrekken van subsidie ten behoeve van de in stand houding van de kinderboerderij;
 • Het verstrekken van subsidie ten behoeve van het in stand houden van de Heemtuin;
 • Het deelnemen in en bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen Recreatieschap;
 • Het bijhouden van de registratie en het adviseren over de uitgifte van gemeentelijke gronden.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld hoort het pand aan ’s Gravenweg 327, waarin de kinderboerderij is gevestigd. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
Oppervlak aan oppervlaktewater (in ha.), te onderscheiden in: 151 151 151
Hoofdwatergangen (in ha.) 74 74 74
Overig water met bergingsfunctie (in ha.) 47 47 47
Overig water zonder bergingsfunctie (in ha.) 13 13 13
Boezems en tochten (in ha.) 17 17 17
In beheer en onderhoud van gemeente (in ha.) 5,5 5,5 5,5
In beheer en onderhoud van HHSK (in ha.) 145,5 145,5 145,5
Aantal duikers 576 576 576
Aantal gemeentelijke speelplaatsen 204 250 254
Aantal speeltoestellen 878 1.210 928
Aantal trapvelden 54 35 53
Aantal speelplaatsen in beheer en onderhoud Havensteder 45 45 45
Oppervlakte stadsdeelpark in ha. 62 62 62
Oppervlakte openbaar groen in ha. (incl. Schollebos) 292 286 287
Aantal dagen per jaar dat de kinderboerderij is opengesteld 216 300 198
Rapportcijfer tevredenheid burger over Hitland in bewonersenquete Geen meting 7,7 Niet gemeten *
*) Niet gemeten in verband met de coronacrisis

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N6.623 N237 N6.860 N7.148 N288
Baten V893 V4 V897 V869 N28
Saldo N5.730 N233 N5.963 N6.279 N316
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Aantrekkelijkheid openbare ruimte (NJN2020 2.8) N275
2. Investering IBOR (NJN2020 5B.2) V153
3. Verhuur/verhuur gemeentelijke gronden (NJN2020 5B.4) N15
4. Budget groen (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig N487
5. Rivier als getijdenpark (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig N4
6. Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig N21
7. Budget Schollebos (VJN2021 0.4) - reserve eenmalig N160
8. Mutaties bedrijfsvoering (VJN2021 0.15) V4 V4
9. Actualisatie rente (VJN2021 0.16) V6
10. Aanpassen budgetten energie (VJN2021 1.2) N1
11. Bijdrage GR Hitland (VJN 2021 5B.1) V50
12. Verhoging subsidiebudget kinderboerderij Klaverweide (NJN 2021 5B.1) N26
13. Gemeentehuis index rolcon. (NJN2021 0.14) N2
14. Toerekening kosten investeringen (NJN2021 2.5) V200
15. Budget Groen en Water (NJN2021 5B.3) V341
Totaal N237 V4 N233
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Extra lasten doordat overhangend groen langs de watergangen gesnoeid is nav schouw van HHSK N60
2. Verkoop gemeentelijke gronden N51 N24
3. Extra lasten inhuur expertise voor toezichthouder werken buiten N35
4. Lagere lasten op groenonderhoud V31 N16
5. Natuurbeleid, budget niet besteed in verband met prioritering capaciteit Ruimtelijke Ordening V30
6. Lagere lasten op speelplaatsen door uitgesteld onderhoud vanwege vervangingen op korte termijn V13
7. Extra lasten beschoeiingen door ad hoc reparaties N10
8. Nacalculatie bedrijfsvoering N222 V30
9. Overige verschillen V16 N18
Totaal N288 N28 N316
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering N77 V115
2. Reserve water N165 N165
3. Reserve eenmalig V541 V541
Totaal V299 V490 V192
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N5.963 N6.279 N316
Mutaties reserves V299 V490 V192
Resultaat N5.664 N5.789 N124