Programma 6A

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het bieden van algemene voorzieningen en accommodaties gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is) en cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Het verstrekken van subsidies conform de onderstaande subsidieregelingen:

 • Ontmoeting; 
 • Maatschappelijke dienstverlening;
 • Integratie;
 • Speeltuin, speeluitleen, speel-o-theek;
 • Jeugd;
 • Vakantieactiviteiten;
 • Stimuleringsmaatregel vrijwilligers.

Het aanbieden van het volgende:

 • Het aanbieden van gratis OV aan Capelse inwoners vanaf de AOW gerechtigde leeftijd; het daarvoor vroegtijdig aanschrijven van Capelse inwoners, die op het punt staan om de AOW gerechtigde leeftijd te bereiken; het aanschrijven van nieuwe inwoners van onze gemeente, die inmiddels de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
 • Het structureel of incidenteel verhuren van vastgoed aan culturele, sociale en maatschappelijke instellingen;
 • Het in de gelegenheid stellen van Capellenaren in het algemeen en inwoners met een inkomen op het sociale minimum in het bijzonder via de Rotterdampas met kortingsregelingen deel te nemen aan sociaal-culturele, educatieve- en recreatieve activiteiten in de regio Rotterdam.

In verband met de wijkleefbaarheid:

 • Het verder ontwikkelen van opgavengericht werken, MaakCapelle en breed overleg per wijk;
 • Het verzorgen van de overall-coördinatie tussen de WOP’s, partners in de wijk en de ambtelijke organisatie;
 • Problemen oppakken vanuit de keten / het netwerk;
 • Coördinatie op opgaven in de wijk door gebiedsregisseurs;
 • Aanwezigheid van gebiedsregie (BCO) en stadsbeheer bij de WOP vergaderingen;
 • Het organiseren van het breed overleg per wijk;
 • Het faciliteren van cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten door instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoren de welzijnsaccommodaties en wijkcentra. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
Aantal Rotterdampassen van € 5,-- (gereduceerde pas) 1.057 1.800 938
Aantal Rotterdampassen van € 60,-- 1.563 1.450 882
Aantal Rotterdampassen van € 12,50 (standaard kinderpas) 1.016 1.100 968
Aantal gratis Rotterdampassen (kinderen) 897 1.500 767
Aantal Rotterdampassen duplicaat 21 50 21
Aantal Jeugdpaspoort 78 70 76
Totaal aantal afgegeven Rotterdampassen 4.632 6.000 3.652
Aantal buurtgroepen 7 7 7
Aantal aanvragen stimuleringmaatregel vrijwilligerswerk 94 100 94
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal gemaakte ritten per jaar 414.809 990.000 462.845
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal reizigerskilometers per jaar 2.149.051 5.400.000 2.488.177

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N12.571 N487 N13.058 N12.829 V229
Baten V1.052 V255 V1.307 V1.488 V181
Saldo N11.519 N232 N11.751 N11.341 V410
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed (NJN 2020 1.5) N7
2. Overname beheer en exploitatie pand Stationsplein 20 (NJN 2020 6B.12) N212 V146
3. Budget project Alleen jij bepaalt (NJN 2021 1.3) N38
4. Overheveling pilot toezichthouder rechtmatigheid WMO/Jeugd naar 2022 (NJN 2020 6A.4) N75
5. Eenmalig budget toezichthouder rechtmatigheid (VJN 2021 0.14) N20
6. Overheveling pilot toezichthouder rechtmatigheid WMO/Jeugd naar 2022 (NJN 2021 6A.4) V140
7. Compensatie meerkst.corona overheveling naar 2021 (NJN 2020 0.12) N19
8. Bestrijding effect corona op jongeren (VJN 2021 6A.8) N154
9. Overheveling continuering meldpunt woningontruimingen naar 2022 (NJN 6A.5) V30
10. Coronacompensatie SWC (6A.6) N128
11. Heroverweging maatr vorderingen als gevolg coronacrisis (VJN 2021 0.4) N6 N70
12. Dak- en thuisloosheid (SWC) (VJN 2021 6A.1) N32
13. Toeslagen problematiek (VJN 2021 6A.5) N151 V 151
14. Formatieuitbreiding coronacrisis (VJN 2021 6A.9) N53
15. Vrijval budget collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg (NJN 2021 6A.9) V45
16. Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten (NJN 2021 0.14) N5
17. Actieplan coronamiddelen (NJN 2021 0.17) N20
18. Overheveling budget Alles Kidz (NJN 2021 6A.6) V43
19. Overheveling budget coronaplan jongeren (NJN 2021 6A.3) V122
20. Subsidie perspectief voor de jeugd (NJN 2021 6A.2) N29 V29
21. Overheveling budget veilige scholen (NJN 2021 6A.7) V35
22. Wop's (VJN21 0.14) N139
23. Overh.Huiskamer vd Wijk Purmerh (NJN 2020 6A.3) N75
24. Overh.Huiskamer vd Wijk Purmerh (NJN 2021 6A.1) V75
25. Gratis OV voor AOW-gerech (NJN 2021 6A.8) V188
26. Afronding N2 N1
Totaal N487 V255 N232
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Subsidieregeling coronatoegangsbewijs ontvangen van Veiligheidsregio en verstrekt N59 V60
2. De Rijksbijdrage toeslagenproblematiek is hoger dan begroot. Via de lasten is dit overschot overgebracht naar 2022. Per saldo budgettair neutraal N48 V48
3. Ontmoeting algemeen; minder subsidieaanvragen dan verwacht en lagere uitgaven eenzaamheid V49
4. Innovatiebudget Sociaal domein; terugbetaling subsidie 2019 en lagere uitgaven i.v.m. corona (rouw en verlies) V37
5. Vanwege corona minder activiteiten jeugdraad/kinderburgemeester V30
6. Afrekening kinderopvanginspecties GGD V48
7. Subsidieregelingen maatschappelijke diensverlening, integratie, vakantieactiviteiten, buurtwerk, jeugdagenda; I.v.m. corona minder subsidies 2021 verleend en terugvordering subsidies 2020. V80 V57
8. Door corona minder aanvraag Rotterdampas V107 N46
9. Niet besteed budget Wijk Overleg Platforms ; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven V132
10. Nacalculatie bedrijfsvoering N182
12. Overige verschillen V35 V62
Totaal V229 V181 V410
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering N94 V89
2. Reserve eenmalig N422 N672
Totaal N516 N584 N68
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N11.751 N11.341 V410
Mutaties reserves N516 N584 N68
Resultaat N12.267 N11.925 V342
Toelichting op de grootste verschillen
8. Door corona zijn er minder Rotterdampassen aangevraagd.
9. Mede door corona zijn er minder uitgaven gedaan door de verschillende WOP's. Cf afspraak worden deze (deels) overgeheveld naar het volgende jaar.

Taakveld 6.2 Wijkteams

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het bieden van ambulante hulp, informatie en advies gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van ondersteuning (vrij toegankelijke of maatwerkvoorzieningen).

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Sociaal wijkteams: het bieden van laagdrempelige ondersteuning, informatie en advies;
 • Eropaf-team: het bieden van ondersteuning bij ernstige problematiek op meerdere leefgebieden;
 • Wijkteams Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): het bieden van laagdrempelige hulp en indien nodig wordt doorverwezen naar meer specialistische hulp.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N0 N0 N0 N0 N0
Baten N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N0 N0 N0 N0 N0
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Geen wijzigingen
Totaal N0 N0 N0
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Geen afwijkingen
Totaal N0 N0 N0
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Geen mutaties
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N0 N0 N0
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat N0 N0 N0