Programma 6B

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Activiteiten

  • Uitvoering geven aan activiteiten gericht op preventie en bestrijden van armoede.

De uitvoering van onderstaande activiteiten is belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, onderdeel Sociale Zaken:

  • Het rechtmatig verstrekken van bijstandsuitkeringen in het kader van de Participatiewet;
  • Het uitvoeren van de aanpak Hoogwaardig Handhaven;
  • Het verstrekken van uitkeringen bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag;
  • Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz);
  • Het verstrekken van een bijdrage in de premie van de collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau.

De volgende activiteiten voert de gemeente uit:

• Het beoordelen van en beslissen op verzoeken om kwijtschelding;
• Het behandelen van bezwaarschriften op beschikte verzoekschriften;
• Het binnen de heffingenadministratie vastleggen van de specifieke gegevens;
• Het verstrekken van informatie.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
Aantal uitkeringsgerechtigden ultimo jaar 1.851 2.069 1.754
Aantal aanvragen levensonderhoud * 961 974 780
Aantal aanvragen IOAW/IOAZ 23 39 28
Aantal aanvragen Bijzondere Bijstand ** 1.292 2.418 1.199
Aantal individuele verstrekking Bijzondere Bijstand 10.912 10.848 12.071
% Capelse gezinnen op of onder 120% van de bijstandsnorm 12,5% 12,5% 12,5%
Aantal nieuwe aanvragen schulphulpverlening 220 350 120
Aantal afgegeven WSNP-verklaringen 25 80 7
Aantal meerjarige kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten 1.553 1.850 1.439
Aantal behandelde verzoekschriften kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten 1.654 1.750 *** 1.511
Aantal afgewezen verzoekschriften kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten 910 1.050 1.001
Aantal bezwaarschriften kwijtschelding afvalstoffenheffing / rioolrechten 90 80 132
Aantal gehonoreerde bezwaarschriften kwijtschelding afvalstoffenheffing / rioolrechten 70 50 55
*) Gelijk aan het Aantal aanmeldingen Poortwachter -/- Aantal aanvragen IOAW/IOAZ.
**) Dit zijn alle aanvragen bijzondere bijstand inclusief Individuele Inkomsten toeslag, individuele studietoeslag en Indirecte schoolkosten.
***) Verwachte toename door het effect van de coronacrisis.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N43.329 N671 N44.001 N45.376 N1.375
Baten V32.748 V3.847 V36.595 V39.316 V2.721
Saldo N10.581 V3.176 N7.406 N6.060 V1.346
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Jeugdfonds Sport & Cultuur fonds overheveling van 2020 (NJN20 6B.1) N110
2. Armoedebeleid budgetoverheveling uit 2020: Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning (NJN 20 6B.4) N50
3. Inkomensregeling BUIG lagere lasten, aframing rijksbudget (NJN 2020 6B.6) V96 V1.355
4. Lagere lasten Inkomensregeling BUIG (NJN21 6B.2) V1.689 N617
5. Aanpassing budgetten BUIG P-wet (VJN21 6B.2) N114 V941
6. TOZO tranche 7 & 8 - coronacrisis (VJN21 6B.3) N2.168 V2.168
7. TONK - coronacrisis incidentele bijdrage (VJN 2021 6B.4) N238
8. Incidentele aanpassing bestedingsplan Bijizondere Bijstand 2021 (VJN21 6B.5) V70
9. Verhoging budget brede schuldenaanpak wegens extra rijksgelden schuldenproblematiek decembercirculaire 2020 (VJN21 6B.6) N48
10. Meubel- & Kledingvoucher technische overheveling budget van TKV 6.5 (VJN21 6B.7) N30
11. GR IJsselgemeenten verhoging accountantskosten (NJN21 0.11) N16
12. Brede schuldenaanpak Overheveling budget naar 2022: pilot saneringskrediet (NJN21 6B.1) V37
13. TONK - coronacrisis incidentele verhoging naar 318 (NJN21 6B.9) N80
14. JSF /JCF vrijval budget jeugdfonds (NJN21 6B.10) V97
15. JSF / JCF Overheveling budget zomervakantieprogramma en sporten en bewegen (NJN21 6B.10) V75
16. Kwijtscheldingen Hondenbelastingen, Afvalstoffenheffing- en Rioolheffing (NJN21 6B.11) V155
17. Armoedebeleid Vrijval budget verbetering toegang inkomensondersteuning (NJN21 6B.12) V50
18. Incidentele aanpassing budget Bijzondere Bijstand n.a.v. de 3e Burap Sociale Zaken (NJN21 6B.13) N76
19. Armoedebeleid Een teken van hoop - Voedselbank (Amendement NJN21) N8
20. Bedrijfsvoering stelpost lonen 2021 (NJN21 0.9) N1
21. Afronding N1
Totaal N671 V3.847 V3.176
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. TOZO, hogere lasten; baten: terugontvangen / teruggevorderde bedragen uit leningen voor bedrijfskapitaal, bijdragen in levensonderhoud en 9e tranche rijksbijdrage TOZO inclusief verrekening 2020 N2.292 V2.198
2. BUIG lagere verstrekte uitkeringen, hogere inkomsten uit eigen bijdragen (inclusief uitvoeringskosten BBZ) V819 V330
3. Uitvoeringskosten 2021 GR IJsselgemeenten wegens de Kindertoeslagaffaire (KOTA) + bijdrage van het Rijk N152 V152
4. Corona: onderbesteding op Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK). Het aantal unieke ontvangers, 143, dat een beroep deed op de TONK-regeling bleek uiteindelijk lager waardoor we ruim binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen bleven. V96
5. Onderbesteding op het budget armoedebeleid i.v.m. corona V55
6. Lagere uitkeringen Bijzondere Bijstand, lagere eigen bijdragen V50 N14
7. Voordelig jaarrekeningresultaat 2021 GR Ijsselgemeenten (onderdeel Sociale Zaken) V41
8. Onderbesteding op het budget brede schuldenaanpak V39
9. Onderbesteding op vouchers Meubel- en kledingbank V37
10. SWC, geen besteding van de éénmalige rijksgelden schulden-problematiek (VJN 2021 6B.6). Het voorstel is om deze middelen via de reserve éénmalig naar 2022 over te hevelen V36
11.Nacalculatie bedrijfsvoering N73 V20
12. Kwijtscheldingen N39 V35
13. Overige kleine afwijkingen (armoede) V9
Totaal N1.375 V2.721 V1.346
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering V201 V213
2. Reserve eenmalig V248 V212
Totaal V449 V426 N24
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N7.406 N6.060 V1.346
Mutaties reserves V449 V426 N24
Resultaat N6.957 N5.634 V1.322
Toelichting op de grootste verschillen
1. De lasten zijn 2.292 hoger dan bij de VJN2021 was opgenomen. Het betreft hier de uitvoeringskosten, verstrekkingen van bedrijfskapitaal, bijdragen in kosten levensonderhoud en verstrekte voorschotten. De baten zijn 2.198 hoger dan bij de VJN2021 was opgenomen. Deels bestaat dit uit terugontvangen en/of teruggevorderde bedragen uit leningen voor bedrijfskapitaal en bijdragen in levensonderhoud. Daarnaast de 9e tranche rijksbijdrage TOZO. Over 2021 was er sprake van een nadelig verschil tussen inkomsten en uitgaven. Voor dit verschil is een vordering op SZW opgenomen. Over 2020 is nog 96 te betalen aan SZW.
2. Mede als gevolg van het dalen van het aantal bijstandsuitkeringen is er een voordeel ten opzichte van de prognose uit de Bestuursrapportage derde kwartaal 2021 Sociale zaken IJsselgemeenten. Het voordeel op de baten betreft hoofdzakelijk terugontvangsten op uitkeringen.
3. De uitvoeringkosten betreffen 554 gedupeerden waarvoor een normbedrag van € 275 per gedupeerde door het Rijk aan de gemeente in 2022 wordt vergoed op basis van de SiSa-verantwoording over 2021.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N6.126 V50 N6.076 N6.076 N0
Baten N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N6.126 V50 N6.076 N6.076 N0
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Promen: concept OP 2021 (NJN 2020 6B.13) V50
Totaal V50 N0 V50
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Promen, klein afwijking in bijdrage 2021 N1
2. Nacalculatie bedrijfsvoering V1
Totaal N0 N0 N0
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve Bedrijfsvoering N4 N5
Totaal N4 N5 N1
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N6.076 N6.076 N0
Mutaties reserves N4 N5 N1
Resultaat N6.080 N6.081 N1

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het ondersteunen van Capellenaren met een volledige of aanvullende bijstandsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigden bij het vinden van reguliere betaalde arbeid door middel van het bieden van voorzieningen zoals bemiddeling naar vacatures, trajecten en scholing gericht op werk of sociale activering.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

De uitvoering van het re-integratie en activeringsbeleid is belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, onderdeel Sociale Zaken.

  • Het inzetten van re-integratie-instrumenten ten einde de afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te maken of te houden, zodat mensen snel weer aan het werk kunnen bij een economisch beter klimaat;
  • Het matchen van uitkeringsgerechtigden met beschikbare vacatures;
  • Het aanbieden van sociale activering aan personen uit de doelgroep waarvan de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is om hen een regulier re-integratietraject aan te bieden.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N4.500 V897 N3.604 N3.688 N84
Baten V256 V852 V1.108 V1.077 N31
Saldo N4.244 V1.749 N2.496 N2.611 N115
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. SCW Technische overheveling naar TKV 6.3 budget Meubel- & Kledingvoucher (VJN21 6B.7) V30
2. BTW teruggave re-integratiegelden (VJN21 6B.8) V150 V1.030
3. Onderzoeks- en communicatie budget W&I t/m 2024 (VJN21 6B.9) N25
4. Vrijval budget MKB werkoffensief (NJN21 6B.3) V170
5. Inburgeringsvoorziening, uitstel van de Wet (NJN21 6B.4) V215 N215
6. Vrijval Uitvoeringskosten Wet Inburgering meicirculaire 2020 (NJN21 6B.4) V102
7. Incidentele overheveling i.v.m. uitstel invoering Wet Inburgering (NJN21 6B.4) V27
8. SCW Exploitatie Kringloop Het Goed (NJN21 6B.5) N73
9. SCW Afwikkeling liquidatidatie (NJN21 6B.5) V55
10. SCW Coronabijdrage omzetderving KW1 2021 (NJN21 6B.5) N53
11. SCW huurverplichting Schalijlaan 38-42 (NJN21 6B.5) N41
12. SCW bouwkundig aanpassingen Schalijlaan 38-42 (NJN21 6B.5) N17
13. SCW transitievergoedingen (NJN21 6B.5) N8
14. BTW teruggave re-integratiegelden (NJN21 6B.7) V37
15. Aanpassing Participatiebudget o.b.v. bijgesteld bestedingsplan GR Ijsselgemeenten, KW3 2021 (NJN21 6B.14) V363
16. Afronding V2
Totaal V897 V852 V1.749
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Bij NJN 2021 (6B.3 en 6B.14) abusievelijk een budget re-integratie & participatie afgeraamd (incidenteel) N79
2. BTW teruggaven re-integratiegelden V58
3. Overschrijding Wet Inburgering wegens hogere kosten trajecten maatschappelijke begeleiding door een grotere aanwas van het aantal inburgeraars. In totaal was er sprake van 60 trajecten, waarvan 37 extra gedeclareerde trajecten. N50
4. Lagere bijdrage onkostenvergoedingen re-integratie N35
5. Nacalculatie bedrijfsvoering V1
6. Overige verschillen N14 V4
Totaal N84 N31 N115
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve eenmalig V206 V206
2. Reserve Bedrijfsvoering N12 N13
Totaal V194 V193 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N2.496 N2.611 N115
Mutaties reserves V194 V193 N0
Resultaat N2.302 N2.418 N115