Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2021
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2021
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Aanbiedingsbrief
    1. Blz. 5 Aanbiedingsbrief
   2. Blz. 6 Leeswijzer
    1. Blz. 7 Algemeen
    2. Blz. 8 Wat staat er in het jaarverslag?
    3. Blz. 9 Wat staat er in de paragrafen?
    4. Blz. 10 Wat staat er in de jaarrekening?
    5. Blz. 11 Wat staat er in de bijlagen?
    6. Blz. 12 Wat staat er in de taakveldenrekening?
   3. Blz. 13 Jaarstukken in hoofdlijnen
    1. Blz. 14 Inleiding
    2. Blz. 15 Beleidsinhoudelijke verantwoording 2021
    3. Blz. 16 Financiële verantwoording jaarstukken 2021
    4. Blz. 17 Verschillenverklaring Najaarsnota 2021 - Jaarrekening 2021
    5. Blz. 18 Financiële kengetallen
    6. Blz. 19 Rechtmatigheid
    7. Blz. 20 Advies raadwerkgroep Structurele Investeringsruimte (SIR)
   4. Blz. 21 Programma 0 Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 22 Missie
    2. Blz. 23 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 24 TV0.1 Versterking lokale democratie
      1. Blz. 25 Inzetten/toepassen/promoten van instrumenten uit de Toolkit Burgerparticipatie
     2. Blz. 26 TV0.4 Vormgeven van Datagedreven werken
      1. Blz. 27 Big data
    3. Blz. 28 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 29 Toelichting bij indicator Formatie
    5. Blz. 30 Toelichting bij indicator Bezetting
    6. Blz. 31 Toelichting bij indicator Externe inhuur
    7. Blz. 32 Capelse indicatoren
    8. Blz. 33 Toelichting bij indicator Toegewezen bezwaarschriften belastingen
    9. Blz. 34 Kaderstellende beleidsnota's
    10. Blz. 35 Verbonden partijen
    11. Blz. 36 Ontwikkelingen
    12. Blz. 37 Wat heeft het gekost?
    13. Blz. 38 Grafiek lasten en baten
    14. Blz. 39 Analyse verschil
    15. Blz. 40 Overhead
    16. Blz. 41 Incidentele baten en lasten
   5. Blz. 42 Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde
    1. Blz. 43 Missie
    2. Blz. 44 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 45 TV1.1 Versterken van brandpreventie
      1. Blz. 46 Wijkbrandweerfunctionaris
     2. Blz. 47 TV1.2 Het terugdringen van het aantal High Impact Crimes (HIC)
      1. Blz. 48 Preventieve interventies
      2. Blz. 49 Aandacht voor inbraakpreventie
      3. Blz. 50 Bevorderen weerbaarheid van kwetsbare groepen
     3. Blz. 51 TV1.2 Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
      1. Blz. 52 Verder versterken van de gemeentelijke informatiepositie
      2. Blz. 53 Opwerpen van barrières om ondermijning te voorkomen en te verstoren
      3. Blz. 54 Uitvoeren van een awareness- en weerbaarheidsprogramma
      4. Blz. 55 Regionaal controleteam en Webvoyager
      5. Blz. 56 Drugspanden en onvergunde prostitutie en mensenhandel
     4. Blz. 57 TV1.2 Het voorkomen dat Capellenaren (opnieuw) een strafbaar feit plegen of ernstige overlast veroorzaken
      1. Blz. 58 Nazorg Capelse ex-gedetineerden
      2. Blz. 59 Uitvoering van persoonsgerichte aanpakken en opstellen van werkdocument
      3. Blz. 60 Uitvoeren van de HIT-aanpak en deelname aan het casusoverleg en ZSM-aanpak
      4. Blz. 61 Aanpak problematische groepen en groepsgedrag
     5. Blz. 62 TV1.2 Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en veiligheidsdomein
      1. Blz. 63 SAVE overleg
      2. Blz. 64 Bestrijden en voorkomen van woonoverlast
      3. Blz. 65 Inzet repressieve interventies en andere bestuurlijke bevoegdheden
      4. Blz. 66 Ondersteuning en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling
      5. Blz. 67 Inzet van voorzieningen waaronder inbewaringstelling (IBS)
     6. Blz. 68 TV1.2 Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken
      1. Blz. 69 Uitvoeren van de genoemde maatregelen in wijkveiligheidsplannen
      2. Blz. 70 Continueren en onderhouden cameraprojecten (Stadsplein, Stationsplein, Capelse Brug en de Maria Danneelserf)
      3. Blz. 71 Inzet van stadsmariniers
      4. Blz. 72 Verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van winkelcentra en bedrijventerreinen
      5. Blz. 73 Zelfredzaamheid en meldingsbereidheid van de Capellenaren vergroten
    3. Blz. 74 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 75 Capelse indicatoren
    5. Blz. 76 Kaderstellende beleidsnota's
    6. Blz. 77 Verbonden partijen
    7. Blz. 78 Ontwikkelingen
    8. Blz. 79 Wat heeft het gekost?
    9. Blz. 80 Grafiek lasten en baten
    10. Blz. 81 Analyse verschil
    11. Blz. 82 Incidentele baten en lasten
   6. Blz. 83 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 84 Missie
    2. Blz. 85 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 86 TV2.1 Het verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid
      1. Blz. 87 Verbeteren doorstroming Algeracorridor
      2. Blz. 88 Aanbrengen i-VRI's
      3. Blz. 89 Opschaling Parkshuttle
      4. Blz. 90 Mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus
      5. Blz. 91 Uitwerken van deelbeleid uit het Programma Mobiliteit
     2. Blz. 92 TV2.1 Het verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar
      1. Blz. 93 Realiseren van verkeersmaatregelen
     3. Blz. 94 TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken
      1. Blz. 95 Uitbreiden route buurtbus
    3. Blz. 96 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 97 Capelse indicatoren
    5. Blz. 98 Kaderstellende nota's
    6. Blz. 99 Verbonden partijen
    7. Blz. 100 Ontwikkelingen
    8. Blz. 101 Wat heeft het gekost?
    9. Blz. 102 Grafiek lasten en baten
    10. Blz. 103 Analyse verschil
    11. Blz. 104 Incidentele baten en lasten
   7. Blz. 105 Programma 3 Economie
    1. Blz. 106 Missie
    2. Blz. 107 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 108 TV3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties
      1. Blz. 109 KVO Capelle-West
     2. Blz. 110 TV3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid
      1. Blz. 111 Creative Tech Campus op Rivium
     3. Blz. 112 TV3.1 Het voortzetten van de goede relatie met ondernemers
      1. Blz. 113 Ondernemersprijs
     4. Blz. 114 TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur
      1. Blz. 115 Stadsdistributie Hoofdweg
    3. Blz. 116 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 117 Capelse indicatoren
    5. Blz. 118 Kaderstellende beleidsnota's
    6. Blz. 119 Verbonden partijen
    7. Blz. 120 Ontwikkelingen
    8. Blz. 121 Wat heeft het gekost?
    9. Blz. 122 Grafiek lasten en baten
    10. Blz. 123 Analyse verschil
    11. Blz. 124 Incidentele baten en lasten
   8. Blz. 125 Programma 4 Onderwijs
    1. Blz. 126 Missie
    2. Blz. 127 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 128 TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen
      1. Blz. 129 Onderwijskansenbeleid
     2. Blz. 130 TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten)
      1. Blz. 131 Behalen startkwalificatie en het verminderen van voortijdig schoolverlaten
    3. Blz. 132 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 133 Capelse indicatoren
    5. Blz. 134 Kaderstellende beleidsnota's
    6. Blz. 135 Verbonden partijen
    7. Blz. 136 Ontwikkelingen
    8. Blz. 137 Wat heeft het gekost?
    9. Blz. 138 Grafiek lasten en baten
    10. Blz. 139 Analyse verschil
    11. Blz. 140 Incidentele baten en lasten
   9. Blz. 141 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 142 Missie
    2. Blz. 143 Deelprogramma's en taakvelden
    3. Blz. 144 Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)
     1. Blz. 145 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 146 TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen
       1. Blz. 147 Uitvoeren Prestatieafspraken 2021 Sportief Capelle
       2. Blz. 148 Uitvoering Lokaal Sportakkoord
      2. Blz. 149 TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren
       1. Blz. 150 Cultuureducatie op scholen
       2. Blz. 151 Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs
      3. Blz. 152 TV5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960
       1. Blz. 153 Waardering sociale woningbouw
     2. Blz. 154 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 155 Capelse indicatoren
     4. Blz. 156 Kaderstellende beleidsnota's
     5. Blz. 157 Verbonden partijen
     6. Blz. 158 Ontwikkelingen
     7. Blz. 159 Wat heeft het gekost?
     8. Blz. 160 Grafiek lasten en baten
     9. Blz. 161 Analyse verschil
     10. Blz. 162 Incidentele baten en lasten
    4. Blz. 163 Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie
     1. Blz. 164 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 165 TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming
       1. Blz. 166 Kwaliteitsimpuls buitenruimte
       2. Blz. 167 Programma buitenruimte
      2. Blz. 168 TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel
       1. Blz. 169 Uitbreiding Zandrakpark
       2. Blz. 170 Rivier als getijdenpark
     2. Blz. 171 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 172 Capelse indicatoren
     4. Blz. 173 Kaderstellende beleidsnota's
     5. Blz. 174 Verbonden partijen
     6. Blz. 175 Onwikkelingen
     7. Blz. 176 Wat heeft het gekost?
     8. Blz. 177 Grafiek lasten en baten
     9. Blz. 178 Analyse verschil
     10. Blz. 179 Incidentele baten en lasten
   10. Blz. 180 Programma 6 Sociaal domein
    1. Blz. 181 Missie
    2. Blz. 182 Deelprogramma's en taakvelden
    3. Blz. 183 Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur
     1. Blz. 184 Landelijke indicatoren
     2. Blz. 185 Capelse indicatoren
     3. Blz. 186 Kaderstellende beleidsnota's
     4. Blz. 187 Verbonden partijen
     5. Blz. 188 Ontwikkelingen
     6. Blz. 189 Wat heeft het gekost?
     7. Blz. 190 Grafiek lasten en baten
     8. Blz. 191 Analyse verschil
     9. Blz. 192 Incidentele baten en lasten
    4. Blz. 193 Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)
     1. Blz. 194 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 195 TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen)
       1. Blz. 196 Continueren aanpak Hoogwaardig Handhaven
      2. Blz. 197 TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen
       1. Blz. 198 Verhogen bereik inkomensondersteunende regelingen en preventiegerichte voorzieningen
      3. Blz. 199 TV6.3 Het terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren
       1. Blz. 200 Bredere inzet van budgetbeheer
       2. Blz. 201 Terugdringen van beroep op bewindvoeringstrajecten
       3. Blz. 202 Intensivering nazorg
      4. Blz. 203 TV6.5 Snelle inburgering van statushouders
       1. Blz. 204 Voorbereiding en uitvoering nieuwe Wet inburgering
     2. Blz. 205 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 206 Toelichting Bijstandsuitkeringen
     4. Blz. 207 Capelse indicatoren
     5. Blz. 208 Kaderstellende beleidsnota's
     6. Blz. 209 Verbonden partijen
     7. Blz. 210 Ontwikkelingen
     8. Blz. 211 Wat heeft het gekost?
     9. Blz. 212 Grafiek lasten en baten
     10. Blz. 213 Analyse verschil
     11. Blz. 214 Incidentele baten en lasten
    5. Blz. 215 Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
     1. Blz. 216 Landelijke indicatoren
     2. Blz. 217 Capelse indicatoren
     3. Blz. 218 Kaderstellende beleidsnota's
     4. Blz. 219 Verbonden partijen
     5. Blz. 220 Ontwikkelingen
     6. Blz. 221 Wat heeft het gekost?
     7. Blz. 222 Grafiek lasten en baten
     8. Blz. 223 Analyse verschil
     9. Blz. 224 Incidentele baten en lasten
    6. Blz. 225 Deelprogramma 6D Jeugdhulp
     1. Blz. 226 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 227 TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders
       1. Blz. 228 Organiseren van jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp
      2. Blz. 229 TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling
       1. Blz. 230 Stimuleren van samenwerking tussen lokale en regionale partners
     2. Blz. 231 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 232 Capelse indicatoren
     4. Blz. 233 Kaderstellende beleidsnota's
     5. Blz. 234 Verbonden partijen
     6. Blz. 235 Ontwikkelingen
     7. Blz. 236 Wat heeft het gekost?
     8. Blz. 237 Grafiek lasten en baten
     9. Blz. 238 Analyse verschil
     10. Blz. 239 Incidentele baten en lasten
   11. Blz. 240 Programma 7 Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 241 Missie
    2. Blz. 242 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 243 TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren
      1. Blz. 244 Dekkend netwerk aan AED's
     2. Blz. 245 TV7.4 Meer zonne-energie opwekken
      1. Blz. 246 Stimuleren zonnepanelen
      2. Blz. 247 Zonnepanelen op gemeentelijke panden
     3. Blz. 248 TV7.4 De warmtetransitie opstarten
      1. Blz. 249 Opstellen van een Transitievisie Warmte
      2. Blz. 250 Onderzoeken haalbaarheid collectieve warmtevoorzieningen met inachtname van woonlastenneutraliteit
     4. Blz. 251 TV7.4 De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en meer afval hergebruiken
      1. Blz. 252 Verminderen restafval
     5. Blz. 253 TV7.4 De kansen van de circulaire economie in kaart brengen en benutten
      1. Blz. 254 Vaststellen Actieplan Circulair Capelle
      2. Blz. 255 Onderzoek afvalbrengstation
     6. Blz. 256 TV7.4 Schone leefomgeving
      1. Blz. 257 Gevelmaatregelen saneringswoningen
      2. Blz. 258 Opstellen Actieplan Omgevingslawaai 2023
    3. Blz. 259 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 260 Toelichting afval
    5. Blz. 261 Capelse indicatoren
    6. Blz. 262 Kaderstellende beleidsnota's
    7. Blz. 263 Verbonden partijen
    8. Blz. 264 Ontwikkelingen
    9. Blz. 265 Wat heeft het gekost?
    10. Blz. 266 Grafiek lasten en baten
    11. Blz. 267 Analyse verschil
    12. Blz. 268 Incidentele baten en lasten
   12. Blz. 269 Programma 8 Stadsontwikkeling
    1. Blz. 270 Missie
    2. Blz. 271 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 272 TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022
      1. Blz. 273 Inrichten digitale Omgevingsloket
      2. Blz. 274 Inrichten processen omgevingswetproof
      3. Blz. 275 Uitvoeren Pilot Omgevingsplan
      4. Blz. 276 Opstellen Plan van aanpak Omgevingswet transitieperiode
     2. Blz. 277 TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningen voorraad
      1. Blz. 278 Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder
      2. Blz. 279 Consolideren sociale huurwoningenvoorraad
    3. Blz. 280 Landelijke indicatoren
    4. Blz. 281 Capelse indicatoren
    5. Blz. 282 Kaderstellende beleidsnota's
    6. Blz. 283 Verbonden partijen
    7. Blz. 284 Ontwikkelingen
    8. Blz. 285 Wat heeft het gekost?
    9. Blz. 286 Grafiek lasten en baten
    10. Blz. 287 Analyse verschil
    11. Blz. 288 Incidentele baten en lasten
   13. Blz. 289 Financiële verantwoording
    1. Blz. 290 Inleiding
    2. Blz. 291 Overzicht van baten en lasten
    3. Blz. 292 Rekeningresultaat
    4. Blz. 293 Incidentele baten en lasten
    5. Blz. 294 Algemene dekkingsmiddelen
    6. Blz. 295 Post Onvoorzien
    7. Blz. 296 EMU-saldo
    8. Blz. 297 Kasstroomoverzicht
    9. Blz. 298 Reserves en voorzieningen
   14. Blz. 299 Raadsbesluit
    1. Blz. 300 Raadsbesluit
   15. Blz. 301 Amendementen en moties
    1. Blz. 302 Amendementen
    2. Blz. 303 Moties
  3. Blz. 304 Paragrafen
   1. Blz. 305 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 306 Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit
     1. Blz. 307 Definitie weerstandsvermogen
     2. Blz. 308 Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing
     3. Blz. 309 Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's)
     4. Blz. 310 Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio
     5. Blz. 311 Financiële ratio's
    2. Blz. 312 Algemene risico's
     1. Blz. 313 1. Algemene uitkering Gemeentefonds
     2. Blz. 314 2. Fiscaliteiten
     3. Blz. 315 3. Dividenden
     4. Blz. 316 4. Verleende borgstellingen voor instellingen
     5. Blz. 317 5. Oplopende rentelasten
     6. Blz. 318 6. Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen
     7. Blz. 319 7. Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW)
    3. Blz. 320 Risico's sociaal domein
     1. Blz. 321 8. Participatiewet
     2. Blz. 322 9. Jeugdhulp
     3. Blz. 323 10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
     4. Blz. 324 11. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen
     5. Blz. 325 12. Risico impact corona Bijzondere Bijstand, BUIG en Participatiebudget
    4. Blz. 326 Overige risico's
     1. Blz. 327 13. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs
     2. Blz. 328 14. Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting
     3. Blz. 329 15. Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
     4. Blz. 330 16. Overschrijding budget door hogere aanneemsom
     5. Blz. 331 17. Grondexploitaties
     6. Blz. 332 18. Ontwikkelagenda Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
     7. Blz. 333 19. Impact nieuwe omgevingswet op leges omgevingsvergunningen
     8. Blz. 334 20. Vervangingsinvesteringen duikers en beschoeiingen en hogere baggerkosten
     9. Blz. 335 21. Overschrijding facilitaire budgetten door relatief hoge indexeringspercentages
     10. Blz. 336 22. Aanvullende investering Kindcentrum Florabuurt
     11. Blz. 337 23. Stijging energie prijzen
   2. Blz. 338 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 339 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 340 Inleiding
    2. Blz. 341 Openbare ruimte
     1. Blz. 342 Openbare ruimte
     2. Blz. 343 Wegen
     3. Blz. 344 Riolering en grondwater
     4. Blz. 345 Water
     5. Blz. 346 Openbaar groen en speelplaatsen
     6. Blz. 347 Openbare verlichting
     7. Blz. 348 Kunstwerken
     8. Blz. 349 Verkeersvoorzieningen
     9. Blz. 350 Beeldende kunstwerken
     10. Blz. 351 Reiniging
    3. Blz. 352 Gemeentelijk vastgoed
     1. Blz. 353 Gemeentelijk vastgoed
     2. Blz. 354 Vastgoed in cijfers
     3. Blz. 355 Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed
     4. Blz. 356 Waarde vastgoed
     5. Blz. 357 Lasten vastgoed
     6. Blz. 358 Leegstand in gemeentelijk vastgoed
     7. Blz. 359 Ontwikkelingen
    4. Blz. 360 Overzicht kapitaalgoederen
     1. Blz. 361 Overzicht kapitaalgoederen
   3. Blz. 362 Paragraaf Financiering
    1. Blz. 363 Bestuurlijke duiding
    2. Blz. 364 Beleid van financiering en bepaling financieringsbehoefte
    3. Blz. 365 Verloop liquiditeit in het jaar
    4. Blz. 366 Leningenportefeuille
    5. Blz. 367 Renteontwikkeling in het jaar
    6. Blz. 368 Risicobeheer
    7. Blz. 369 Berekening renterisiconorm
    8. Blz. 370 Kasgeldlimiet
    9. Blz. 371 Schatkistbankieren
    10. Blz. 372 Schema rentetoerekening
    11. Blz. 373 Gewaarborgde geldleningen (borgstellingen)
    12. Blz. 374 Ontwikkelingen
   4. Blz. 375 Paragraaf Bedrijfsvoering
    1. Blz. 376 Inleiding
    2. Blz. 377 Organisatiestructuur
    3. Blz. 378 Organigram 2021
    4. Blz. 379 Doorontwikkeling van onze organisatie via Toekomstgericht organiseren
    5. Blz. 380 Rechtmatigheidsverantwoording door het college
    6. Blz. 381 Impact corona op de gemeentelijke organisatie en dienstverlening
    7. Blz. 382 Ontwikkelingen
    8. Blz. 383 Specificatie kosten bedrijfsvoeringbudget 2021
   5. Blz. 384 Paragraaf Verbonden partijen
    1. Blz. 385 Samenvatting Verbonden partijen
     1. Blz. 386 Algemene beleidskaders
     2. Blz. 387 Financiën
     3. Blz. 388 Gewenste bestuurlijke betrokkenheid
    2. Blz. 389 Gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 390 Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)
     2. Blz. 391 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
     3. Blz. 392 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
     4. Blz. 393 Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)
     5. Blz. 394 Werkvoorzieningschap Promen
     6. Blz. 395 Recreatieschap Hitland
     7. Blz. 396 Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten
     8. Blz. 397 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
    3. Blz. 398 Vennootschappen en coöperaties
     1. Blz. 399 Stedin N.V.
     2. Blz. 400 Evides N.V.
     3. Blz. 401 Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
     4. Blz. 402 Dataland B.V.
     5. Blz. 403 Irado N.V.
     6. Blz. 404 Isala Theater B.V.
     7. Blz. 405 Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V.
     8. Blz. 406 Sportief Capelle B.V.
    4. Blz. 407 Stichtingen en verenigingen
     1. Blz. 408 Stichting Capelle Werkt
     2. Blz. 409 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG)
     3. Blz. 410 Stichting Welzijn Capelle
    5. Blz. 411 Overige gerelateerde partijen
     1. Blz. 412 Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen)
     2. Blz. 413 Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar
     3. Blz. 414 Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan
     4. Blz. 415 Stichting IJsselland Ziekenhuis
     5. Blz. 416 Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove
     6. Blz. 417 Stichting Havensteder
     7. Blz. 418 Stichting Vestia
     8. Blz. 419 Stichting Woonzorg Nederland
     9. Blz. 420 Stichting Bibliotheek aan den IJssel
     10. Blz. 421 Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide
     11. Blz. 422 Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)
   6. Blz. 423 Paragraaf Grondbeleid
    1. Blz. 424 Visie op grondbeleid in relatie tot de doelstellingen in de programmabegroting
    2. Blz. 425 Beleid
    3. Blz. 426 Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG)
    4. Blz. 427 Vennootschapsbelasting
    5. Blz. 428 Prognose resultaten grondexploitaties
    6. Blz. 429 Tabel geprognosticeerde en gerealiseerde boekwaarde ultimo jaar
    7. Blz. 430 Winstneming
    8. Blz. 431 Beleidsuitgangspunt reserve in relatie tot risico's van grondzaken
    9. Blz. 432 Voorziening verliesgevende projecten
   7. Blz. 433 Paragraaf Lokale heffingen
    1. Blz. 434 Inleiding
    2. Blz. 435 Uitgangspunten tarievenbeleid
    3. Blz. 436 Berekening overhead
    4. Blz. 437 Baten en lasten belastingen en heffingen
    5. Blz. 438 Belastingdruk over de jaren
    6. Blz. 439 Lokale lastendruk in relatie tot andere gemeenten
    7. Blz. 440 Wet waardering onroerende zaken (WOZ)
    8. Blz. 441 Onroerendezaakbelastingen woningen & niet-woningen (Taakveld 0.61 en 0.62)
    9. Blz. 442 Tarieven OZB
    10. Blz. 443 Hondenbelasting (Taakveld 0.64)
    11. Blz. 444 Bedrijveninvesteringszones (BIZ) (Taakveld 3.1)
    12. Blz. 445 Marktgeld (taakveld 3.3)
    13. Blz. 446 Logiesbelasting (taakveld 3.4)
    14. Blz. 447 Kwijtscheldingen (taakveld 6.3)
    15. Blz. 448 Rioolheffing (taakveld 7.2)
    16. Blz. 449 Afvalstoffenheffing (taakveld 7.3)
    17. Blz. 450 Leges
   8. Blz. 451 Paragraaf Interbestuurlijk toezicht
    1. Blz. 452 Inleiding
    2. Blz. 453 Domein Financiën
    3. Blz. 454 Domein Ruimtelijke ordening
    4. Blz. 455 Domein Omgevingsrecht
    5. Blz. 456 Domein Monumentenzorg
    6. Blz. 457 Domein Archief- en informatiebeheer
    7. Blz. 458 Domein Huisvesting vergunningshouders
   9. Blz. 459 Paragraaf Impact coronacrisis
    1. Blz. 460 Impact coronacrisis
  4. Blz. 461 Jaarrekening
   1. Blz. 462 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 463 Inleiding
    2. Blz. 464 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
    3. Blz. 465 Balans
    4. Blz. 466 Vaste activa
    5. Blz. 467 Vlottende activa
    6. Blz. 468 Vaste passiva
    7. Blz. 469 Vlottende passiva
    8. Blz. 470 Borg- en garantstellingen
   2. Blz. 471 Balans per 31 december 2021
    1. Blz. 472 Balans
     1. Blz. 473 Actiefzijde balans
     2. Blz. 474 Passiefzijde balans
    2. Blz. 475 Vaste activa
     1. Blz. 476 Materiële vaste activa
     2. Blz. 477 2a. Investeringen met een economisch nut
     3. Blz. 478 2a. Belangrijkste investeringen met een economisch nut
     4. Blz. 479 2b. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven
     5. Blz. 480 2b. Belangrijkste investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven
     6. Blz. 481 3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
     7. Blz. 482 3. Belangrijkste investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
     8. Blz. 483 Financiële vaste activa
     9. Blz. 484 Verloop van de financiële vaste activa
     10. Blz. 485 1. Kapitaalverstrekkingen
     11. Blz. 486 2. Overige langlopende leningen
    3. Blz. 487 Vlottende activa
     1. Blz. 488 Voorraden
     2. Blz. 489 Gereed Product
     3. Blz. 490 Bouwgronden in exploitatie
     4. Blz. 491 Geraamd resultaat Bouwgronden in exploitatie
     5. Blz. 492 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
     6. Blz. 493 Liquide middelen
     7. Blz. 494 Overlopende activa
     8. Blz. 495 Verloopoverzicht van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
     9. Blz. 496 Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen
    4. Blz. 497 Vaste passiva
     1. Blz. 498 Eigen vermogen
     2. Blz. 499 Verloopoverzicht reserves
     3. Blz. 500 Voorzieningen
     4. Blz. 501 Verloopoverzicht voorzieningen
     5. Blz. 502 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
     6. Blz. 503 Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
    5. Blz. 504 Vlottende passiva
     1. Blz. 505 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar
     2. Blz. 506 Overlopende passiva
     3. Blz. 507 Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
    6. Blz. 508 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten
     1. Blz. 509 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten
    7. Blz. 510 Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen
     1. Blz. 511 Gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen waarbij de gemeente borg is per 31 december 2021
     2. Blz. 512 Toelichting verschil
   3. Blz. 513 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 514 Overzicht baten, lasten en saldi 2021
    2. Blz. 515 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting
    3. Blz. 516 Programma 0 - Bestuur en ondersteuning
    4. Blz. 517 Programma 1 - Integrale veiligheid en openbare orde
    5. Blz. 518 Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
    6. Blz. 519 Programma 3 - Economie
    7. Blz. 520 Programma 4 - Onderwijs
    8. Blz. 521 Programma 5A - Vrije tijdsbesteding (Sport en cultuur)
    9. Blz. 522 Programma 5B - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
    10. Blz. 523 Programma 6A - Sociale infrastructuur
    11. Blz. 524 Programma 6B - Werk en inkomen (participatiewet)
    12. Blz. 525 Programma 6C - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
    13. Blz. 526 Programma 6D - Jeugdhulp
    14. Blz. 527 Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu
    15. Blz. 528 Programma 8 - Stadsontwikkeling
    16. Blz. 529 Incidentele baten en lasten
    17. Blz. 530 Structurele mutaties reserves
    18. Blz. 531 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
    19. Blz. 532 Soorten begrotingsafwijkingen
    20. Blz. 533 Toelichting op overschrijding programma's
    21. Blz. 534 Toelichting op de overschrijding kredieten (overschrijdingen)
    22. Blz. 535 Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   4. Blz. 536 Verantwoordingsinformatie Single Information Single Audit (SiSa)
    1. Blz. 537 SiSa bijlage verantwoordingsinformatie op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa
   5. Blz. 538 Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 539 Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld
  5. Blz. 540 Bijlagen
   1. Blz. 541 Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 542 Verloopoverzicht reserves en voorzieningen
    2. Blz. 543 Toelichting op de reserves en voorzieningen
    3. Blz. 544 Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1)
    4. Blz. 545 Algemene reserve (A2)
    5. Blz. 546 Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1)
    6. Blz. 547 Reserve eenmalige uitgaven (B2)
    7. Blz. 548 Reserve Sociaal Noodfonds (B3)
    8. Blz. 549 Reserve Rekenkamer (B4)
    9. Blz. 550 Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B5)
    10. Blz. 551 Reserve Water (B6)
    11. Blz. 552 Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen (B7)
    12. Blz. 553 Voorziening Onderhoud (V1)
    13. Blz. 554 Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2)
    14. Blz. 555 Voorziening Verliesgevende complexen (V3)
    15. Blz. 556 Voorziening Dubieuze debiteuren (V4)
    16. Blz. 557 Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5)
    17. Blz. 558 Voorziening Rioolrechten middelen derden (V6)
    18. Blz. 559 Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7)
    19. Blz. 560 Voorziening Omgevingsvergunningen (V8)
    20. Blz. 561 Voorziening Gereed product (V9)
   2. Blz. 562 Kredietenoverzicht
    1. Blz. 563 Kredieten en het verloop van investeringen
   3. Blz. 564 Inkomende subsidies
    1. Blz. 565 Overzicht inkomende subsidies
   4. Blz. 566 Niet gewijzigde prestaties doelenboom t.o.v. Voor- en Najaarsnota 2021
    1. Blz. 567 Inleiding
    2. Blz. 568 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 569 Programma 0 - TV0.1 Versterking lokale democratie
      1. Blz. 570 Leertraject Lokale democratie
      2. Blz. 571 Uitvoeren van Bewonersenquête 2021
     2. Blz. 572 Programma 3 - TV3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties
      1. Blz. 573 Onderzoek t.b.v. de Koperwiek
      2. Blz. 574 Glasvezel bedrijventerreinen
      3. Blz. 575 Onderzoek woon-werkunits
     3. Blz. 576 Programma 3 - TV3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid
      1. Blz. 577 Ondersteunen startende ondernemers
     4. Blz. 578 Programma 4 - TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs
      1. Blz. 579 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
     5. Blz. 580 Programma 6A - TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving
      1. Blz. 581 Sociale basisinfrastructuur
      2. Blz. 582 Mantelzorgers
     6. Blz. 583 Programma 6A - TV6.1 Kinderen groeien in Capelle kansrijk, veilig en gezond op
      1. Blz. 584 Veilige en stimulerende opgroei- en opvoedomgeving
     7. Blz. 585 Programma 6B - TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen)
      1. Blz. 586 Rechtmatig verstrekken van uitkeringen
     8. Blz. 587 Programma 6B - TV6.3 Het terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren
      1. Blz. 588 Versterking van vroegsignalering
      2. Blz. 589 Verbetering van toegang
      3. Blz. 590 Inzet schuldsanering
     9. Blz. 591 Programma 6B - TV6.5 Snelle inburgering van statushouders
      1. Blz. 592 Voortzetting Pilot inburgering nieuwe stijl
     10. Blz. 593 Programma 6D - TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling
      1. Blz. 594 Lokale kwaliteitsslag in de aanpak
     11. Blz. 595 Programma 7 - TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren
      1. Blz. 596 Nota gezondheidsbeleid
     12. Blz. 597 Programma 7 - TV7.4 Minder energie gebruiken
      1. Blz. 598 Inzetten op energiebesparing
      2. Blz. 599 Uitbreiden laadpalen
     13. Blz. 600 Programma 7 - TV7.4 De impact van de klimaatverandering opvangen
      1. Blz. 601 Stimuleren groene daken
     14. Blz. 602 Programma 8 - TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid
      1. Blz. 603 Woonexperimenten
     15. Blz. 604 Programma 8 - TV8.3 Een gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad
      1. Blz. 605 Opstellen monitor woningbouwontwikkeling
  6. Blz. 606 Taakveldenrekening
   1. Blz. 607 Algemene toelichting
    1. Blz. 608 Algemene toelichting
    2. Blz. 609 ABC van de Taakveldenrekening
   2. Blz. 610 Programma 0
    1. Blz. 611 Taakveld 0.1 Bestuur
     1. Blz. 612 Algemene doelstelling
     2. Blz. 613 Activiteiten
     3. Blz. 614 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 615 Analyse taakveld
     5. Blz. 616 Ontwikkelingen
    2. Blz. 617 Taakveld 0.2 Burgerzaken
     1. Blz. 618 Algemene doelstelling
     2. Blz. 619 Activiteiten
     3. Blz. 620 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 621 Analyse taakveld
     5. Blz. 622 Ontwikkelingen
    3. Blz. 623 Taakveld 0.3 Overige gebouwen en gronden
     1. Blz. 624 Algemene doelstelling
     2. Blz. 625 Activiteiten
     3. Blz. 626 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 627 Analyse taakveld
     5. Blz. 628 Ontwikkelingen
    4. Blz. 629 Taakveld 0.4 Overhead
     1. Blz. 630 Algemene doelstelling
     2. Blz. 631 Activiteiten
     3. Blz. 632 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 633 Analyse taakveld
     5. Blz. 634 Ontwikkelingen
    5. Blz. 635 Taakveld 0.5 Treasury
     1. Blz. 636 Algemene doelstelling
     2. Blz. 637 Activiteiten
     3. Blz. 638 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 639 Analyse taakveld
     5. Blz. 640 Ontwikkelingen
    6. Blz. 641 Taakveld 0.61 OZB-woningen
     1. Blz. 642 Algemene doelstelling
     2. Blz. 643 Activiteiten
     3. Blz. 644 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 645 Analyse taakveld
     5. Blz. 646 Ontwikkelingen
    7. Blz. 647 Taakveld 0.62 OZB-niet woningen
     1. Blz. 648 Algemene doelstelling
     2. Blz. 649 Activiteiten
     3. Blz. 650 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 651 Analyse taakveld
     5. Blz. 652 Ontwikkelingen
    8. Blz. 653 Taakveld 0.64 Belastingen overig
     1. Blz. 654 Algemene doelstelling
     2. Blz. 655 Activiteiten
     3. Blz. 656 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 657 Analyse taakveld
     5. Blz. 658 Ontwikkelingen
    9. Blz. 659 Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
     1. Blz. 660 Algemene doelstelling
     2. Blz. 661 Activiteiten
     3. Blz. 662 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 663 Analyse taakveld
     5. Blz. 664 Ontwikkelingen
    10. Blz. 665 Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
     1. Blz. 666 Algemene doelstelling
     2. Blz. 667 Activiteiten
     3. Blz. 668 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 669 Analyse taakveld
     5. Blz. 670 Ontwikkelingen
    11. Blz. 671 Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 672 Algemene doelstelling
     2. Blz. 673 Activiteiten
     3. Blz. 674 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 675 Analyse taakveld
     5. Blz. 676 Ontwikkelingen
    12. Blz. 677 Taakveld 0.10 Mutaties reserves
     1. Blz. 678 Algemene doelstelling
     2. Blz. 679 Activiteiten
     3. Blz. 680 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 681 Analyse taakveld
     5. Blz. 682 Ontwikkelingen
    13. Blz. 683 Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten
     1. Blz. 684 Algemene doelstelling
     2. Blz. 685 Activiteiten
     3. Blz. 686 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 687 Analyse taakveld
     5. Blz. 688 Ontwikkelingen
   3. Blz. 689 Programma 1
    1. Blz. 690 Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
     1. Blz. 691 Algemene doelstelling
     2. Blz. 692 Activiteiten
     3. Blz. 693 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 694 Analyse taakveld
     5. Blz. 695 Ontwikkelingen
    2. Blz. 696 Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid
     1. Blz. 697 Algemene doelstelling
     2. Blz. 698 Activiteiten
     3. Blz. 699 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 700 Analyse taakveld
     5. Blz. 701 Ontwikkelingen
   4. Blz. 702 Programma 2
    1. Blz. 703 Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
     1. Blz. 704 Algemene doelstelling
     2. Blz. 705 Activiteiten
     3. Blz. 706 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 707 Analyse taakveld
     5. Blz. 708 Ontwikkelingen
    2. Blz. 709 Taakveld 2.2 Parkeren
     1. Blz. 710 Algemene doelstelling
     2. Blz. 711 Activiteiten
     3. Blz. 712 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 713 Analyse taakveld
     5. Blz. 714 Ontwikkelingen
    3. Blz. 715 Taakveld 2.5 Openbaar vervoer
     1. Blz. 716 Algemene doelstelling
     2. Blz. 717 Activiteiten
     3. Blz. 718 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 719 Analyse taakveld
     5. Blz. 720 Ontwikkelingen
   5. Blz. 721 Programma 3
    1. Blz. 722 Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
     1. Blz. 723 Algemene doelstelling
     2. Blz. 724 Activiteiten
     3. Blz. 725 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 726 Analyse taakveld
     5. Blz. 727 Ontwikkelingen
    2. Blz. 728 Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
     1. Blz. 729 Algemene doelstelling
     2. Blz. 730 Activiteiten
     3. Blz. 731 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 732 Analyse taakveld
     5. Blz. 733 Ontwikkelingen
    3. Blz. 734 Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen
     1. Blz. 735 Algemene doelstelling
     2. Blz. 736 Activiteiten
     3. Blz. 737 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 738 Analyse taakveld
     5. Blz. 739 Ontwikkelingen
    4. Blz. 740 Taakveld 3.4 Economische promotie
     1. Blz. 741 Algemene doelstelling
     2. Blz. 742 Activiteiten
     3. Blz. 743 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 744 Analyse taakveld
     5. Blz. 745 Ontwikkelingen
   6. Blz. 746 Programma 4
    1. Blz. 747 Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
     1. Blz. 748 Algemene doelstelling
     2. Blz. 749 Activiteiten
     3. Blz. 750 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 751 Analyse taakveld
     5. Blz. 752 Ontwikkelingen
    2. Blz. 753 Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
     1. Blz. 754 Algemene doelstelling
     2. Blz. 755 Activiteiten
     3. Blz. 756 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 757 Analyse taakveld
     5. Blz. 758 Ontwikkelingen
   7. Blz. 759 Programma 5A
    1. Blz. 760 Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
     1. Blz. 761 Algemene doelstelling
     2. Blz. 762 Activiteiten
     3. Blz. 763 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 764 Analyse taakveld
     5. Blz. 765 Ontwikkelingen
    2. Blz. 766 Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
     1. Blz. 767 Algemene doelstelling
     2. Blz. 768 Activiteiten
     3. Blz. 769 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 770 Analyse taakveld
     5. Blz. 771 Ontwikkelingen
    3. Blz. 772 Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
     1. Blz. 773 Algemene doelstelling
     2. Blz. 774 Activiteiten
     3. Blz. 775 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 776 Analyse taakveld
     5. Blz. 777 Ontwikkelingen
    4. Blz. 778 Taakveld 5.4 Musea
     1. Blz. 779 Algemene doelstelling
     2. Blz. 780 Activiteiten
     3. Blz. 781 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 782 Analyse taakveld
     5. Blz. 783 Ontwikkelingen
    5. Blz. 784 Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed
     1. Blz. 785 Algemene doelstelling
     2. Blz. 786 Activiteiten
     3. Blz. 787 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 788 Analyse taakveld
     5. Blz. 789 Ontwikkelingen
    6. Blz. 790 Taakveld 5.6 Media
     1. Blz. 791 Algemene doelstelling
     2. Blz. 792 Activiteiten
     3. Blz. 793 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 794 Analyse taakveld
     5. Blz. 795 Ontwikkelingen
   8. Blz. 796 Programma 5B
    1. Blz. 797 Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
     1. Blz. 798 Algemene doelstelling
     2. Blz. 799 Activiteiten
     3. Blz. 800 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 801 Analyse taakveld
     5. Blz. 802 Ontwikkelingen
   9. Blz. 803 Programma 6A
    1. Blz. 804 Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
     1. Blz. 805 Algemene doelstelling
     2. Blz. 806 Activiteiten
     3. Blz. 807 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 808 Analyse taakveld
     5. Blz. 809 Ontwikkelingen
    2. Blz. 810 Taakveld 6.2 Wijkteams
     1. Blz. 811 Algemene doelstelling
     2. Blz. 812 Activiteiten
     3. Blz. 813 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 814 Analyse taakveld
     5. Blz. 815 Ontwikkelingen
   10. Blz. 816 Programma 6B
    1. Blz. 817 Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
     1. Blz. 818 Algemene doelstelling
     2. Blz. 819 Activiteiten
     3. Blz. 820 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 821 Analyse taakveld
     5. Blz. 822 Ontwikkelingen
    2. Blz. 823 Taakveld 6.4 Begeleide participatie
     1. Blz. 824 Algemene doelstelling
     2. Blz. 825 Activiteiten
     3. Blz. 826 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 827 Analyse taakveld
     5. Blz. 828 Ontwikkelingen
    3. Blz. 829 Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
     1. Blz. 830 Algemene doelstelling
     2. Blz. 831 Activiteiten
     3. Blz. 832 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 833 Analyse taakveld
     5. Blz. 834 Ontwikkelingen
   11. Blz. 835 Programma 6C
    1. Blz. 836 Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
     1. Blz. 837 Algemene doelstelling
     2. Blz. 838 Activiteiten
     3. Blz. 839 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 840 Analyse taakveld
     5. Blz. 841 Ontwikkelingen
    2. Blz. 842 Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
     1. Blz. 843 Algemene doelstelling
     2. Blz. 844 Activiteiten
     3. Blz. 845 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 846 Analyse taakveld
     5. Blz. 847 Ontwikkelingen
    3. Blz. 848 Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
     1. Blz. 849 Algemene doelstelling
     2. Blz. 850 Activiteiten
     3. Blz. 851 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 852 Analyse taakveld
     5. Blz. 853 Ontwikkelingen
   12. Blz. 854 Programma 6D
    1. Blz. 855 Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
     1. Blz. 856 Algemene doelstelling
     2. Blz. 857 Activiteiten
     3. Blz. 858 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 859 Analyse taakveld
     5. Blz. 860 Ontwikkelingen
    2. Blz. 861 Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
     1. Blz. 862 Algemene doelstelling
     2. Blz. 863 Activiteiten
     3. Blz. 864 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 865 Analyse taakveld
     5. Blz. 866 Ontwikkelingen
   13. Blz. 867 Programma 7
    1. Blz. 868 Taakveld 7.1 Volksgezondheid
     1. Blz. 869 Algemene doelstelling
     2. Blz. 870 Activiteiten
     3. Blz. 871 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 872 Analyse taakveld
     5. Blz. 873 Ontwikkelingen
    2. Blz. 874 Taakveld 7.2 Riolering
     1. Blz. 875 Algemene doelstelling
     2. Blz. 876 Activiteiten
     3. Blz. 877 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 878 Analyse taakveld
     5. Blz. 879 Ontwikkelingen
    3. Blz. 880 Taakveld 7.3 Afval
     1. Blz. 881 Algemene doelstelling
     2. Blz. 882 Activiteiten
     3. Blz. 883 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 884 Analyse taakveld
     5. Blz. 885 Ontwikkelingen
    4. Blz. 886 Taakveld 7.4 Milieubeheer
     1. Blz. 887 Algemene doelstelling
     2. Blz. 888 Activiteiten
     3. Blz. 889 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 890 Analyse taakveld
     5. Blz. 891 Ontwikkelingen
    5. Blz. 892 Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
     1. Blz. 893 Algemene doelstelling
     2. Blz. 894 Activiteiten
     3. Blz. 895 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 896 Analyse taakveld
     5. Blz. 897 Ontwikkelingen
   14. Blz. 898 Programma 8
    1. Blz. 899 Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 900 Algemene doelstelling
     2. Blz. 901 Activiteiten
     3. Blz. 902 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 903 Analyse taakveld
     5. Blz. 904 Ontwikkelingen
    2. Blz. 905 Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
     1. Blz. 906 Algemene doelstelling
     2. Blz. 907 Activiteiten
     3. Blz. 908 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 909 Analyse taakveld
     5. Blz. 910 Ontwikkelingen
    3. Blz. 911 Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
     1. Blz. 912 Algemene doelstelling
     2. Blz. 913 Activiteiten
     3. Blz. 914 Hoeveelheidsgegevens
     4. Blz. 915 Analyse taakveld
     5. Blz. 916 Ontwikkelingen
   15. Blz. 917 Financiële samenvatting per programma per taakveld
    1. Blz. 918 Financiële samenvatting per programma per taakveld
  7. Activiteiten
  8. Zoeken
  9. Publicatie bijlagen
  10. Contact
  11. PrivacyStatement
  12. Sitemap