Sitemap

Jaarstukken 2021 Blz. 1
Jaarstukken 2021 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Aanbiedingsbrief Blz. 4
Aanbiedingsbrief Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Algemeen Blz. 7
Wat staat er in het jaarverslag? Blz. 8
Wat staat er in de paragrafen? Blz. 9
Wat staat er in de jaarrekening? Blz. 10
Wat staat er in de bijlagen? Blz. 11
Wat staat er in de taakveldenrekening? Blz. 12
Jaarstukken in hoofdlijnen Blz. 13
Inleiding Blz. 14
Beleidsinhoudelijke verantwoording 2021 Blz. 15
Financiële verantwoording jaarstukken 2021 Blz. 16
Verschillenverklaring Najaarsnota 2021 - Jaarrekening 2021 Blz. 17
Financiële kengetallen Blz. 18
Rechtmatigheid Blz. 19
Advies raadwerkgroep Structurele Investeringsruimte (SIR) Blz. 20
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Blz. 21
Missie Blz. 22
Wat willen we bereiken? Blz. 23
TV0.1 Versterking lokale democratie Blz. 24
Inzetten/toepassen/promoten van instrumenten uit de Toolkit Burgerparticipatie Blz. 25
TV0.4 Vormgeven van Datagedreven werken Blz. 26
Big data Blz. 27
Landelijke indicatoren Blz. 28
Toelichting bij indicator Formatie Blz. 29
Toelichting bij indicator Bezetting Blz. 30
Toelichting bij indicator Externe inhuur Blz. 31
Capelse indicatoren Blz. 32
Toelichting bij indicator Toegewezen bezwaarschriften belastingen Blz. 33
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 34
Verbonden partijen Blz. 35
Ontwikkelingen Blz. 36
Wat heeft het gekost? Blz. 37
Grafiek lasten en baten Blz. 38
Analyse verschil Blz. 39
Overhead Blz. 40
Incidentele baten en lasten Blz. 41
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 42
Missie Blz. 43
Wat willen we bereiken? Blz. 44
TV1.1 Versterken van brandpreventie Blz. 45
Wijkbrandweerfunctionaris Blz. 46
TV1.2 Het terugdringen van het aantal High Impact Crimes (HIC) Blz. 47
Preventieve interventies Blz. 48
Aandacht voor inbraakpreventie Blz. 49
Bevorderen weerbaarheid van kwetsbare groepen Blz. 50
TV1.2 Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit Blz. 51
Verder versterken van de gemeentelijke informatiepositie Blz. 52
Opwerpen van barrières om ondermijning te voorkomen en te verstoren Blz. 53
Uitvoeren van een awareness- en weerbaarheidsprogramma Blz. 54
Regionaal controleteam en Webvoyager Blz. 55
Drugspanden en onvergunde prostitutie en mensenhandel Blz. 56
TV1.2 Het voorkomen dat Capellenaren (opnieuw) een strafbaar feit plegen of ernstige overlast veroorzaken Blz. 57
Nazorg Capelse ex-gedetineerden Blz. 58
Uitvoering van persoonsgerichte aanpakken en opstellen van werkdocument Blz. 59
Uitvoeren van de HIT-aanpak en deelname aan het casusoverleg en ZSM-aanpak Blz. 60
Aanpak problematische groepen en groepsgedrag Blz. 61
TV1.2 Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en veiligheidsdomein Blz. 62
SAVE overleg Blz. 63
Bestrijden en voorkomen van woonoverlast Blz. 64
Inzet repressieve interventies en andere bestuurlijke bevoegdheden Blz. 65
Ondersteuning en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 66
Inzet van voorzieningen waaronder inbewaringstelling (IBS) Blz. 67
TV1.2 Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken Blz. 68
Uitvoeren van de genoemde maatregelen in wijkveiligheidsplannen Blz. 69
Continueren en onderhouden cameraprojecten (Stadsplein, Stationsplein, Capelse Brug en de Maria Danneelserf) Blz. 70
Inzet van stadsmariniers Blz. 71
Verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van winkelcentra en bedrijventerreinen Blz. 72
Zelfredzaamheid en meldingsbereidheid van de Capellenaren vergroten Blz. 73
Landelijke indicatoren Blz. 74
Capelse indicatoren Blz. 75
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 76
Verbonden partijen Blz. 77
Ontwikkelingen Blz. 78
Wat heeft het gekost? Blz. 79
Grafiek lasten en baten Blz. 80
Analyse verschil Blz. 81
Incidentele baten en lasten Blz. 82
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 83
Missie Blz. 84
Wat willen we bereiken? Blz. 85
TV2.1 Het verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid Blz. 86
Verbeteren doorstroming Algeracorridor Blz. 87
Aanbrengen i-VRI's Blz. 88
Opschaling Parkshuttle Blz. 89
Mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus Blz. 90
Uitwerken van deelbeleid uit het Programma Mobiliteit Blz. 91
TV2.1 Het verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar Blz. 92
Realiseren van verkeersmaatregelen Blz. 93
TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken Blz. 94
Uitbreiden route buurtbus Blz. 95
Landelijke indicatoren Blz. 96
Capelse indicatoren Blz. 97
Kaderstellende nota's Blz. 98
Verbonden partijen Blz. 99
Ontwikkelingen Blz. 100
Wat heeft het gekost? Blz. 101
Grafiek lasten en baten Blz. 102
Analyse verschil Blz. 103
Incidentele baten en lasten Blz. 104
Programma 3 Economie Blz. 105
Missie Blz. 106
Wat willen we bereiken? Blz. 107
TV3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties Blz. 108
KVO Capelle-West Blz. 109
TV3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid Blz. 110
Creative Tech Campus op Rivium Blz. 111
TV3.1 Het voortzetten van de goede relatie met ondernemers Blz. 112
Ondernemersprijs Blz. 113
TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 114
Stadsdistributie Hoofdweg Blz. 115
Landelijke indicatoren Blz. 116
Capelse indicatoren Blz. 117
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 118
Verbonden partijen Blz. 119
Ontwikkelingen Blz. 120
Wat heeft het gekost? Blz. 121
Grafiek lasten en baten Blz. 122
Analyse verschil Blz. 123
Incidentele baten en lasten Blz. 124
Programma 4 Onderwijs Blz. 125
Missie Blz. 126
Wat willen we bereiken? Blz. 127
TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen Blz. 128
Onderwijskansenbeleid Blz. 129
TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten) Blz. 130
Behalen startkwalificatie en het verminderen van voortijdig schoolverlaten Blz. 131
Landelijke indicatoren Blz. 132
Capelse indicatoren Blz. 133
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 134
Verbonden partijen Blz. 135
Ontwikkelingen Blz. 136
Wat heeft het gekost? Blz. 137
Grafiek lasten en baten Blz. 138
Analyse verschil Blz. 139
Incidentele baten en lasten Blz. 140
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Blz. 141
Missie Blz. 142
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 143
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 144
Wat willen we bereiken? Blz. 145
TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen Blz. 146
Uitvoeren Prestatieafspraken 2021 Sportief Capelle Blz. 147
Uitvoering Lokaal Sportakkoord Blz. 148
TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren Blz. 149
Cultuureducatie op scholen Blz. 150
Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs Blz. 151
TV5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960 Blz. 152
Waardering sociale woningbouw Blz. 153
Landelijke indicatoren Blz. 154
Capelse indicatoren Blz. 155
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 156
Verbonden partijen Blz. 157
Ontwikkelingen Blz. 158
Wat heeft het gekost? Blz. 159
Grafiek lasten en baten Blz. 160
Analyse verschil Blz. 161
Incidentele baten en lasten Blz. 162
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 163
Wat willen we bereiken? Blz. 164
TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming Blz. 165
Kwaliteitsimpuls buitenruimte Blz. 166
Programma buitenruimte Blz. 167
TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel Blz. 168
Uitbreiding Zandrakpark Blz. 169
Rivier als getijdenpark Blz. 170
Landelijke indicatoren Blz. 171
Capelse indicatoren Blz. 172
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 173
Verbonden partijen Blz. 174
Onwikkelingen Blz. 175
Wat heeft het gekost? Blz. 176
Grafiek lasten en baten Blz. 177
Analyse verschil Blz. 178
Incidentele baten en lasten Blz. 179
Programma 6 Sociaal domein Blz. 180
Missie Blz. 181
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 182
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Blz. 183
Landelijke indicatoren Blz. 184
Capelse indicatoren Blz. 185
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 186
Verbonden partijen Blz. 187
Ontwikkelingen Blz. 188
Wat heeft het gekost? Blz. 189
Grafiek lasten en baten Blz. 190
Analyse verschil Blz. 191
Incidentele baten en lasten Blz. 192
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Blz. 193
Wat willen we bereiken? Blz. 194
TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen) Blz. 195
Continueren aanpak Hoogwaardig Handhaven Blz. 196
TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen Blz. 197
Verhogen bereik inkomensondersteunende regelingen en preventiegerichte voorzieningen Blz. 198
TV6.3 Het terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren Blz. 199
Bredere inzet van budgetbeheer Blz. 200
Terugdringen van beroep op bewindvoeringstrajecten Blz. 201
Intensivering nazorg Blz. 202
TV6.5 Snelle inburgering van statushouders Blz. 203
Voorbereiding en uitvoering nieuwe Wet inburgering Blz. 204
Landelijke indicatoren Blz. 205
Toelichting Bijstandsuitkeringen Blz. 206
Capelse indicatoren Blz. 207
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 208
Verbonden partijen Blz. 209
Ontwikkelingen Blz. 210
Wat heeft het gekost? Blz. 211
Grafiek lasten en baten Blz. 212
Analyse verschil Blz. 213
Incidentele baten en lasten Blz. 214
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 215
Landelijke indicatoren Blz. 216
Capelse indicatoren Blz. 217
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 218
Verbonden partijen Blz. 219
Ontwikkelingen Blz. 220
Wat heeft het gekost? Blz. 221
Grafiek lasten en baten Blz. 222
Analyse verschil Blz. 223
Incidentele baten en lasten Blz. 224
Deelprogramma 6D Jeugdhulp Blz. 225
Wat willen we bereiken? Blz. 226
TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders Blz. 227
Organiseren van jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp Blz. 228
TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling Blz. 229
Stimuleren van samenwerking tussen lokale en regionale partners Blz. 230
Landelijke indicatoren Blz. 231
Capelse indicatoren Blz. 232
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 233
Verbonden partijen Blz. 234
Ontwikkelingen Blz. 235
Wat heeft het gekost? Blz. 236
Grafiek lasten en baten Blz. 237
Analyse verschil Blz. 238
Incidentele baten en lasten Blz. 239
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 240
Missie Blz. 241
Wat willen we bereiken? Blz. 242
TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren Blz. 243
Dekkend netwerk aan AED's Blz. 244
TV7.4 Meer zonne-energie opwekken Blz. 245
Stimuleren zonnepanelen Blz. 246
Zonnepanelen op gemeentelijke panden Blz. 247
TV7.4 De warmtetransitie opstarten Blz. 248
Opstellen van een Transitievisie Warmte Blz. 249
Onderzoeken haalbaarheid collectieve warmtevoorzieningen met inachtname van woonlastenneutraliteit Blz. 250
TV7.4 De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en meer afval hergebruiken Blz. 251
Verminderen restafval Blz. 252
TV7.4 De kansen van de circulaire economie in kaart brengen en benutten Blz. 253
Vaststellen Actieplan Circulair Capelle Blz. 254
Onderzoek afvalbrengstation Blz. 255
TV7.4 Schone leefomgeving Blz. 256
Gevelmaatregelen saneringswoningen Blz. 257
Opstellen Actieplan Omgevingslawaai 2023 Blz. 258
Landelijke indicatoren Blz. 259
Toelichting afval Blz. 260
Capelse indicatoren Blz. 261
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 262
Verbonden partijen Blz. 263
Ontwikkelingen Blz. 264
Wat heeft het gekost? Blz. 265
Grafiek lasten en baten Blz. 266
Analyse verschil Blz. 267
Incidentele baten en lasten Blz. 268
Programma 8 Stadsontwikkeling Blz. 269
Missie Blz. 270
Wat willen we bereiken? Blz. 271
TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 Blz. 272
Inrichten digitale Omgevingsloket Blz. 273
Inrichten processen omgevingswetproof Blz. 274
Uitvoeren Pilot Omgevingsplan Blz. 275
Opstellen Plan van aanpak Omgevingswet transitieperiode Blz. 276
TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningen voorraad Blz. 277
Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder Blz. 278
Consolideren sociale huurwoningenvoorraad Blz. 279
Landelijke indicatoren Blz. 280
Capelse indicatoren Blz. 281
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 282
Verbonden partijen Blz. 283
Ontwikkelingen Blz. 284
Wat heeft het gekost? Blz. 285
Grafiek lasten en baten Blz. 286
Analyse verschil Blz. 287
Incidentele baten en lasten Blz. 288
Financiële verantwoording Blz. 289
Inleiding Blz. 290
Overzicht van baten en lasten Blz. 291
Rekeningresultaat Blz. 292
Incidentele baten en lasten Blz. 293
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 294
Post Onvoorzien Blz. 295
EMU-saldo Blz. 296
Kasstroomoverzicht Blz. 297
Reserves en voorzieningen Blz. 298
Raadsbesluit Blz. 299
Raadsbesluit Blz. 300
Amendementen en moties Blz. 301
Amendementen Blz. 302
Moties Blz. 303
Paragrafen Blz. 304
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 305
Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit Blz. 306
Definitie weerstandsvermogen Blz. 307
Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 308
Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's) Blz. 309
Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio Blz. 310
Financiële ratio's Blz. 311
Algemene risico's Blz. 312
1. Algemene uitkering Gemeentefonds Blz. 313
2. Fiscaliteiten Blz. 314
3. Dividenden Blz. 315
4. Verleende borgstellingen voor instellingen Blz. 316
5. Oplopende rentelasten Blz. 317
6. Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen Blz. 318
7. Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) Blz. 319
Risico's sociaal domein Blz. 320
8. Participatiewet Blz. 321
9. Jeugdhulp Blz. 322
10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 323
11. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen Blz. 324
12. Risico impact corona Bijzondere Bijstand, BUIG en Participatiebudget Blz. 325
Overige risico's Blz. 326
13. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs Blz. 327
14. Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting Blz. 328
15. Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 329
16. Overschrijding budget door hogere aanneemsom Blz. 330
17. Grondexploitaties Blz. 331
18. Ontwikkelagenda Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Blz. 332
19. Impact nieuwe omgevingswet op leges omgevingsvergunningen Blz. 333
20. Vervangingsinvesteringen duikers en beschoeiingen en hogere baggerkosten Blz. 334
21. Overschrijding facilitaire budgetten door relatief hoge indexeringspercentages Blz. 335
22. Aanvullende investering Kindcentrum Florabuurt Blz. 336
23. Stijging energie prijzen Blz. 337
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 338
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 339
Inleiding Blz. 340
Openbare ruimte Blz. 341
Openbare ruimte Blz. 342
Wegen Blz. 343
Riolering en grondwater Blz. 344
Water Blz. 345
Openbaar groen en speelplaatsen Blz. 346
Openbare verlichting Blz. 347
Kunstwerken Blz. 348
Verkeersvoorzieningen Blz. 349
Beeldende kunstwerken Blz. 350
Reiniging Blz. 351
Gemeentelijk vastgoed Blz. 352
Gemeentelijk vastgoed Blz. 353
Vastgoed in cijfers Blz. 354
Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed Blz. 355
Waarde vastgoed Blz. 356
Lasten vastgoed Blz. 357
Leegstand in gemeentelijk vastgoed Blz. 358
Ontwikkelingen Blz. 359
Overzicht kapitaalgoederen Blz. 360
Overzicht kapitaalgoederen Blz. 361
Paragraaf Financiering Blz. 362
Bestuurlijke duiding Blz. 363
Beleid van financiering en bepaling financieringsbehoefte Blz. 364
Verloop liquiditeit in het jaar Blz. 365
Leningenportefeuille Blz. 366
Renteontwikkeling in het jaar Blz. 367
Risicobeheer Blz. 368
Berekening renterisiconorm Blz. 369
Kasgeldlimiet Blz. 370
Schatkistbankieren Blz. 371
Schema rentetoerekening Blz. 372
Gewaarborgde geldleningen (borgstellingen) Blz. 373
Ontwikkelingen Blz. 374
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 375
Inleiding Blz. 376
Organisatiestructuur Blz. 377
Organigram 2021 Blz. 378
Doorontwikkeling van onze organisatie via Toekomstgericht organiseren Blz. 379
Rechtmatigheidsverantwoording door het college Blz. 380
Impact corona op de gemeentelijke organisatie en dienstverlening Blz. 381
Ontwikkelingen Blz. 382
Specificatie kosten bedrijfsvoeringbudget 2021 Blz. 383
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 384
Samenvatting Verbonden partijen Blz. 385
Algemene beleidskaders Blz. 386
Financiën Blz. 387
Gewenste bestuurlijke betrokkenheid Blz. 388
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 389
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) Blz. 390
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Blz. 391
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Blz. 392
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD) Blz. 393
Werkvoorzieningschap Promen Blz. 394
Recreatieschap Hitland Blz. 395
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten Blz. 396
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Blz. 397
Vennootschappen en coöperaties Blz. 398
Stedin N.V. Blz. 399
Evides N.V. Blz. 400
Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Blz. 401
Dataland B.V. Blz. 402
Irado N.V. Blz. 403
Isala Theater B.V. Blz. 404
Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. Blz. 405
Sportief Capelle B.V. Blz. 406
Stichtingen en verenigingen Blz. 407
Stichting Capelle Werkt Blz. 408
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG) Blz. 409
Stichting Welzijn Capelle Blz. 410
Overige gerelateerde partijen Blz. 411
Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen) Blz. 412
Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar Blz. 413
Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan Blz. 414
Stichting IJsselland Ziekenhuis Blz. 415
Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove Blz. 416
Stichting Havensteder Blz. 417
Stichting Vestia Blz. 418
Stichting Woonzorg Nederland Blz. 419
Stichting Bibliotheek aan den IJssel Blz. 420
Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide Blz. 421
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) Blz. 422
Paragraaf Grondbeleid Blz. 423
Visie op grondbeleid in relatie tot de doelstellingen in de programmabegroting Blz. 424
Beleid Blz. 425
Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) Blz. 426
Vennootschapsbelasting Blz. 427
Prognose resultaten grondexploitaties Blz. 428
Tabel geprognosticeerde en gerealiseerde boekwaarde ultimo jaar Blz. 429
Winstneming Blz. 430
Beleidsuitgangspunt reserve in relatie tot risico's van grondzaken Blz. 431
Voorziening verliesgevende projecten Blz. 432
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 433
Inleiding Blz. 434
Uitgangspunten tarievenbeleid Blz. 435
Berekening overhead Blz. 436
Baten en lasten belastingen en heffingen Blz. 437
Belastingdruk over de jaren Blz. 438
Lokale lastendruk in relatie tot andere gemeenten Blz. 439
Wet waardering onroerende zaken (WOZ) Blz. 440
Onroerendezaakbelastingen woningen & niet-woningen (Taakveld 0.61 en 0.62) Blz. 441
Tarieven OZB Blz. 442
Hondenbelasting (Taakveld 0.64) Blz. 443
Bedrijveninvesteringszones (BIZ) (Taakveld 3.1) Blz. 444
Marktgeld (taakveld 3.3) Blz. 445
Logiesbelasting (taakveld 3.4) Blz. 446
Kwijtscheldingen (taakveld 6.3) Blz. 447
Rioolheffing (taakveld 7.2) Blz. 448
Afvalstoffenheffing (taakveld 7.3) Blz. 449
Leges Blz. 450
Paragraaf Interbestuurlijk toezicht Blz. 451
Inleiding Blz. 452
Domein Financiën Blz. 453
Domein Ruimtelijke ordening Blz. 454
Domein Omgevingsrecht Blz. 455
Domein Monumentenzorg Blz. 456
Domein Archief- en informatiebeheer Blz. 457
Domein Huisvesting vergunningshouders Blz. 458
Paragraaf Impact coronacrisis Blz. 459
Impact coronacrisis Blz. 460
Jaarrekening Blz. 461
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 462
Inleiding Blz. 463
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 464
Balans Blz. 465
Vaste activa Blz. 466
Vlottende activa Blz. 467
Vaste passiva Blz. 468
Vlottende passiva Blz. 469
Borg- en garantstellingen Blz. 470
Balans per 31 december 2021 Blz. 471
Balans Blz. 472
Actiefzijde balans Blz. 473
Passiefzijde balans Blz. 474
Vaste activa Blz. 475
Materiële vaste activa Blz. 476
2a. Investeringen met een economisch nut Blz. 477
2a. Belangrijkste investeringen met een economisch nut Blz. 478
2b. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven Blz. 479
2b. Belangrijkste investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven Blz. 480
3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Blz. 481
3. Belangrijkste investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Blz. 482
Financiële vaste activa Blz. 483
Verloop van de financiële vaste activa Blz. 484
1. Kapitaalverstrekkingen Blz. 485
2. Overige langlopende leningen Blz. 486
Vlottende activa Blz. 487
Voorraden Blz. 488
Gereed Product Blz. 489
Bouwgronden in exploitatie Blz. 490
Geraamd resultaat Bouwgronden in exploitatie Blz. 491
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 492
Liquide middelen Blz. 493
Overlopende activa Blz. 494
Verloopoverzicht van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Blz. 495
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Blz. 496
Vaste passiva Blz. 497
Eigen vermogen Blz. 498
Verloopoverzicht reserves Blz. 499
Voorzieningen Blz. 500
Verloopoverzicht voorzieningen Blz. 501
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 502
Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 503
Vlottende passiva Blz. 504
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar Blz. 505
Overlopende passiva Blz. 506
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Blz. 507
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Blz. 508
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Blz. 509
Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen Blz. 510
Gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen waarbij de gemeente borg is per 31 december 2021 Blz. 511
Toelichting verschil Blz. 512
Overzicht van baten en lasten Blz. 513
Overzicht baten, lasten en saldi 2021 Blz. 514
Algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting Blz. 515
Programma 0 - Bestuur en ondersteuning Blz. 516
Programma 1 - Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 517
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 518
Programma 3 - Economie Blz. 519
Programma 4 - Onderwijs Blz. 520
Programma 5A - Vrije tijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 521
Programma 5B - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 522
Programma 6A - Sociale infrastructuur Blz. 523
Programma 6B - Werk en inkomen (participatiewet) Blz. 524
Programma 6C - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Blz. 525
Programma 6D - Jeugdhulp Blz. 526
Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu Blz. 527
Programma 8 - Stadsontwikkeling Blz. 528
Incidentele baten en lasten Blz. 529
Structurele mutaties reserves Blz. 530
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 531
Soorten begrotingsafwijkingen Blz. 532
Toelichting op overschrijding programma's Blz. 533
Toelichting op de overschrijding kredieten (overschrijdingen) Blz. 534
Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 535
Verantwoordingsinformatie Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 536
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa Blz. 537
Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 538
Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 539
Bijlagen Blz. 540
Reserves en voorzieningen Blz. 541
Verloopoverzicht reserves en voorzieningen Blz. 542
Toelichting op de reserves en voorzieningen Blz. 543
Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1) Blz. 544
Algemene reserve (A2) Blz. 545
Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1) Blz. 546
Reserve eenmalige uitgaven (B2) Blz. 547
Reserve Sociaal Noodfonds (B3) Blz. 548
Reserve Rekenkamer (B4) Blz. 549
Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B5) Blz. 550
Reserve Water (B6) Blz. 551
Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen (B7) Blz. 552
Voorziening Onderhoud (V1) Blz. 553
Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2) Blz. 554
Voorziening Verliesgevende complexen (V3) Blz. 555
Voorziening Dubieuze debiteuren (V4) Blz. 556
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5) Blz. 557
Voorziening Rioolrechten middelen derden (V6) Blz. 558
Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7) Blz. 559
Voorziening Omgevingsvergunningen (V8) Blz. 560
Voorziening Gereed product (V9) Blz. 561
Kredietenoverzicht Blz. 562
Kredieten en het verloop van investeringen Blz. 563
Inkomende subsidies Blz. 564
Overzicht inkomende subsidies Blz. 565
Niet gewijzigde prestaties doelenboom t.o.v. Voor- en Najaarsnota 2021 Blz. 566
Inleiding Blz. 567
Wat willen we bereiken? Blz. 568
Programma 0 - TV0.1 Versterking lokale democratie Blz. 569
Leertraject Lokale democratie Blz. 570
Uitvoeren van Bewonersenquête 2021 Blz. 571
Programma 3 - TV3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties Blz. 572
Onderzoek t.b.v. de Koperwiek Blz. 573
Glasvezel bedrijventerreinen Blz. 574
Onderzoek woon-werkunits Blz. 575
Programma 3 - TV3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid Blz. 576
Ondersteunen startende ondernemers Blz. 577
Programma 4 - TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs Blz. 578
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Blz. 579
Programma 6A - TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving Blz. 580
Sociale basisinfrastructuur Blz. 581
Mantelzorgers Blz. 582
Programma 6A - TV6.1 Kinderen groeien in Capelle kansrijk, veilig en gezond op Blz. 583
Veilige en stimulerende opgroei- en opvoedomgeving Blz. 584
Programma 6B - TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen) Blz. 585
Rechtmatig verstrekken van uitkeringen Blz. 586
Programma 6B - TV6.3 Het terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren Blz. 587
Versterking van vroegsignalering Blz. 588
Verbetering van toegang Blz. 589
Inzet schuldsanering Blz. 590
Programma 6B - TV6.5 Snelle inburgering van statushouders Blz. 591
Voortzetting Pilot inburgering nieuwe stijl Blz. 592
Programma 6D - TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling Blz. 593
Lokale kwaliteitsslag in de aanpak Blz. 594
Programma 7 - TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren Blz. 595
Nota gezondheidsbeleid Blz. 596
Programma 7 - TV7.4 Minder energie gebruiken Blz. 597
Inzetten op energiebesparing Blz. 598
Uitbreiden laadpalen Blz. 599
Programma 7 - TV7.4 De impact van de klimaatverandering opvangen Blz. 600
Stimuleren groene daken Blz. 601
Programma 8 - TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid Blz. 602
Woonexperimenten Blz. 603
Programma 8 - TV8.3 Een gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad Blz. 604
Opstellen monitor woningbouwontwikkeling Blz. 605
Taakveldenrekening Blz. 606
Algemene toelichting Blz. 607
Algemene toelichting Blz. 608
ABC van de Taakveldenrekening Blz. 609
Programma 0 Blz. 610
Taakveld 0.1 Bestuur Blz. 611
Algemene doelstelling Blz. 612
Activiteiten Blz. 613
Hoeveelheidsgegevens Blz. 614
Analyse taakveld Blz. 615
Ontwikkelingen Blz. 616
Taakveld 0.2 Burgerzaken Blz. 617
Algemene doelstelling Blz. 618
Activiteiten Blz. 619
Hoeveelheidsgegevens Blz. 620
Analyse taakveld Blz. 621
Ontwikkelingen Blz. 622
Taakveld 0.3 Overige gebouwen en gronden Blz. 623
Algemene doelstelling Blz. 624
Activiteiten Blz. 625
Hoeveelheidsgegevens Blz. 626
Analyse taakveld Blz. 627
Ontwikkelingen Blz. 628
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 629
Algemene doelstelling Blz. 630
Activiteiten Blz. 631
Hoeveelheidsgegevens Blz. 632
Analyse taakveld Blz. 633
Ontwikkelingen Blz. 634
Taakveld 0.5 Treasury Blz. 635
Algemene doelstelling Blz. 636
Activiteiten Blz. 637
Hoeveelheidsgegevens Blz. 638
Analyse taakveld Blz. 639
Ontwikkelingen Blz. 640
Taakveld 0.61 OZB-woningen Blz. 641
Algemene doelstelling Blz. 642
Activiteiten Blz. 643
Hoeveelheidsgegevens Blz. 644
Analyse taakveld Blz. 645
Ontwikkelingen Blz. 646
Taakveld 0.62 OZB-niet woningen Blz. 647
Algemene doelstelling Blz. 648
Activiteiten Blz. 649
Hoeveelheidsgegevens Blz. 650
Analyse taakveld Blz. 651
Ontwikkelingen Blz. 652
Taakveld 0.64 Belastingen overig Blz. 653
Algemene doelstelling Blz. 654
Activiteiten Blz. 655
Hoeveelheidsgegevens Blz. 656
Analyse taakveld Blz. 657
Ontwikkelingen Blz. 658
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 659
Algemene doelstelling Blz. 660
Activiteiten Blz. 661
Hoeveelheidsgegevens Blz. 662
Analyse taakveld Blz. 663
Ontwikkelingen Blz. 664
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Blz. 665
Algemene doelstelling Blz. 666
Activiteiten Blz. 667
Hoeveelheidsgegevens Blz. 668
Analyse taakveld Blz. 669
Ontwikkelingen Blz. 670
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting Blz. 671
Algemene doelstelling Blz. 672
Activiteiten Blz. 673
Hoeveelheidsgegevens Blz. 674
Analyse taakveld Blz. 675
Ontwikkelingen Blz. 676
Taakveld 0.10 Mutaties reserves Blz. 677
Algemene doelstelling Blz. 678
Activiteiten Blz. 679
Hoeveelheidsgegevens Blz. 680
Analyse taakveld Blz. 681
Ontwikkelingen Blz. 682
Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten Blz. 683
Algemene doelstelling Blz. 684
Activiteiten Blz. 685
Hoeveelheidsgegevens Blz. 686
Analyse taakveld Blz. 687
Ontwikkelingen Blz. 688
Programma 1 Blz. 689
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 690
Algemene doelstelling Blz. 691
Activiteiten Blz. 692
Hoeveelheidsgegevens Blz. 693
Analyse taakveld Blz. 694
Ontwikkelingen Blz. 695
Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid Blz. 696
Algemene doelstelling Blz. 697
Activiteiten Blz. 698
Hoeveelheidsgegevens Blz. 699
Analyse taakveld Blz. 700
Ontwikkelingen Blz. 701
Programma 2 Blz. 702
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Blz. 703
Algemene doelstelling Blz. 704
Activiteiten Blz. 705
Hoeveelheidsgegevens Blz. 706
Analyse taakveld Blz. 707
Ontwikkelingen Blz. 708
Taakveld 2.2 Parkeren Blz. 709
Algemene doelstelling Blz. 710
Activiteiten Blz. 711
Hoeveelheidsgegevens Blz. 712
Analyse taakveld Blz. 713
Ontwikkelingen Blz. 714
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Blz. 715
Algemene doelstelling Blz. 716
Activiteiten Blz. 717
Hoeveelheidsgegevens Blz. 718
Analyse taakveld Blz. 719
Ontwikkelingen Blz. 720
Programma 3 Blz. 721
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 722
Algemene doelstelling Blz. 723
Activiteiten Blz. 724
Hoeveelheidsgegevens Blz. 725
Analyse taakveld Blz. 726
Ontwikkelingen Blz. 727
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 728
Algemene doelstelling Blz. 729
Activiteiten Blz. 730
Hoeveelheidsgegevens Blz. 731
Analyse taakveld Blz. 732
Ontwikkelingen Blz. 733
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen Blz. 734
Algemene doelstelling Blz. 735
Activiteiten Blz. 736
Hoeveelheidsgegevens Blz. 737
Analyse taakveld Blz. 738
Ontwikkelingen Blz. 739
Taakveld 3.4 Economische promotie Blz. 740
Algemene doelstelling Blz. 741
Activiteiten Blz. 742
Hoeveelheidsgegevens Blz. 743
Analyse taakveld Blz. 744
Ontwikkelingen Blz. 745
Programma 4 Blz. 746
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 747
Algemene doelstelling Blz. 748
Activiteiten Blz. 749
Hoeveelheidsgegevens Blz. 750
Analyse taakveld Blz. 751
Ontwikkelingen Blz. 752
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 753
Algemene doelstelling Blz. 754
Activiteiten Blz. 755
Hoeveelheidsgegevens Blz. 756
Analyse taakveld Blz. 757
Ontwikkelingen Blz. 758
Programma 5A Blz. 759
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Blz. 760
Algemene doelstelling Blz. 761
Activiteiten Blz. 762
Hoeveelheidsgegevens Blz. 763
Analyse taakveld Blz. 764
Ontwikkelingen Blz. 765
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Blz. 766
Algemene doelstelling Blz. 767
Activiteiten Blz. 768
Hoeveelheidsgegevens Blz. 769
Analyse taakveld Blz. 770
Ontwikkelingen Blz. 771
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 772
Algemene doelstelling Blz. 773
Activiteiten Blz. 774
Hoeveelheidsgegevens Blz. 775
Analyse taakveld Blz. 776
Ontwikkelingen Blz. 777
Taakveld 5.4 Musea Blz. 778
Algemene doelstelling Blz. 779
Activiteiten Blz. 780
Hoeveelheidsgegevens Blz. 781
Analyse taakveld Blz. 782
Ontwikkelingen Blz. 783
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Blz. 784
Algemene doelstelling Blz. 785
Activiteiten Blz. 786
Hoeveelheidsgegevens Blz. 787
Analyse taakveld Blz. 788
Ontwikkelingen Blz. 789
Taakveld 5.6 Media Blz. 790
Algemene doelstelling Blz. 791
Activiteiten Blz. 792
Hoeveelheidsgegevens Blz. 793
Analyse taakveld Blz. 794
Ontwikkelingen Blz. 795
Programma 5B Blz. 796
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 797
Algemene doelstelling Blz. 798
Activiteiten Blz. 799
Hoeveelheidsgegevens Blz. 800
Analyse taakveld Blz. 801
Ontwikkelingen Blz. 802
Programma 6A Blz. 803
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 804
Algemene doelstelling Blz. 805
Activiteiten Blz. 806
Hoeveelheidsgegevens Blz. 807
Analyse taakveld Blz. 808
Ontwikkelingen Blz. 809
Taakveld 6.2 Wijkteams Blz. 810
Algemene doelstelling Blz. 811
Activiteiten Blz. 812
Hoeveelheidsgegevens Blz. 813
Analyse taakveld Blz. 814
Ontwikkelingen Blz. 815
Programma 6B Blz. 816
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Blz. 817
Algemene doelstelling Blz. 818
Activiteiten Blz. 819
Hoeveelheidsgegevens Blz. 820
Analyse taakveld Blz. 821
Ontwikkelingen Blz. 822
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Blz. 823
Algemene doelstelling Blz. 824
Activiteiten Blz. 825
Hoeveelheidsgegevens Blz. 826
Analyse taakveld Blz. 827
Ontwikkelingen Blz. 828
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 829
Algemene doelstelling Blz. 830
Activiteiten Blz. 831
Hoeveelheidsgegevens Blz. 832
Analyse taakveld Blz. 833
Ontwikkelingen Blz. 834
Programma 6C Blz. 835
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 836
Algemene doelstelling Blz. 837
Activiteiten Blz. 838
Hoeveelheidsgegevens Blz. 839
Analyse taakveld Blz. 840
Ontwikkelingen Blz. 841
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 842
Algemene doelstelling Blz. 843
Activiteiten Blz. 844
Hoeveelheidsgegevens Blz. 845
Analyse taakveld Blz. 846
Ontwikkelingen Blz. 847
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 848
Algemene doelstelling Blz. 849
Activiteiten Blz. 850
Hoeveelheidsgegevens Blz. 851
Analyse taakveld Blz. 852
Ontwikkelingen Blz. 853
Programma 6D Blz. 854
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 855
Algemene doelstelling Blz. 856
Activiteiten Blz. 857
Hoeveelheidsgegevens Blz. 858
Analyse taakveld Blz. 859
Ontwikkelingen Blz. 860
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 861
Algemene doelstelling Blz. 862
Activiteiten Blz. 863
Hoeveelheidsgegevens Blz. 864
Analyse taakveld Blz. 865
Ontwikkelingen Blz. 866
Programma 7 Blz. 867
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Blz. 868
Algemene doelstelling Blz. 869
Activiteiten Blz. 870
Hoeveelheidsgegevens Blz. 871
Analyse taakveld Blz. 872
Ontwikkelingen Blz. 873
Taakveld 7.2 Riolering Blz. 874
Algemene doelstelling Blz. 875
Activiteiten Blz. 876
Hoeveelheidsgegevens Blz. 877
Analyse taakveld Blz. 878
Ontwikkelingen Blz. 879
Taakveld 7.3 Afval Blz. 880
Algemene doelstelling Blz. 881
Activiteiten Blz. 882
Hoeveelheidsgegevens Blz. 883
Analyse taakveld Blz. 884
Ontwikkelingen Blz. 885
Taakveld 7.4 Milieubeheer Blz. 886
Algemene doelstelling Blz. 887
Activiteiten Blz. 888
Hoeveelheidsgegevens Blz. 889
Analyse taakveld Blz. 890
Ontwikkelingen Blz. 891
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 892
Algemene doelstelling Blz. 893
Activiteiten Blz. 894
Hoeveelheidsgegevens Blz. 895
Analyse taakveld Blz. 896
Ontwikkelingen Blz. 897
Programma 8 Blz. 898
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 899
Algemene doelstelling Blz. 900
Activiteiten Blz. 901
Hoeveelheidsgegevens Blz. 902
Analyse taakveld Blz. 903
Ontwikkelingen Blz. 904
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 905
Algemene doelstelling Blz. 906
Activiteiten Blz. 907
Hoeveelheidsgegevens Blz. 908
Analyse taakveld Blz. 909
Ontwikkelingen Blz. 910
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Blz. 911
Algemene doelstelling Blz. 912
Activiteiten Blz. 913
Hoeveelheidsgegevens Blz. 914
Analyse taakveld Blz. 915
Ontwikkelingen Blz. 916
Financiële samenvatting per programma per taakveld Blz. 917
Financiële samenvatting per programma per taakveld Blz. 918
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap