Jaarstukken in hoofdlijnen

Beleidsinhoudelijke verantwoording 2021

In 2021 zijn 25 prestaties (activiteiten/maatregelen/wat hebben we gedaan) voltooid en zijn 39 prestaties going concern. Er zijn 27 prestaties oranje gelabeld wat betekent dat we deze prestaties niet in 2021 hebben afgerond maar afronden (of al hebben afgerond) in 2022. Dit aantal is vrijwel gelijk aan 2019 (25) en 2020 (29). De redenen voor het nog niet realiseren van deze prestaties zijn divers, waarbij corona ook een rol had. Twee prestaties hebben we niet uitgevoerd en gaan we ook niet meer uitvoeren (rood).

In onderstaande tabel staan de prestaties welke qua kleur aangepast zijn ten opzichte van de Najaarsnota 2021. Voor een verdere inhoudelijke toelichting van deze en de andere prestaties verwijzen wij naar de desbetreffende programma’s.

Programma Wat hebben we gedaan? NJN 21 JS21
0 Big data
1 Uitvoeren van de genoemde maatregelen in wijkveiligheidsplannen
2 Opschaling Parkshuttle
2 Uitwerken van deelbeleid uit het Programma Mobiliteit
3 Ondernemersprijs
5A Uitvoeren Prestatieafspraken 2021 Sportief Capelle
5B Kwaliteitsimpuls buitenruimte
5B Programma buitenruimte
6B Verhogen bereik inkomensondersteunende regelingen en preventiegerichte voorzieningen
6B Voorbereiding en uitvoering nieuwe Wet inburgering
6D Stimuleren van samenwerking tussen lokale en regionale partners
6D Organiseren van jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp
7 Zonnepanelen op gemeentelijke panden
7 Opstellen Actieplan Omgevingslawaai 2023
8 Inrichten processen omgevingswetproof
8 Opstellen Plan van aanpak Omgevingswet transitieperiode
8 Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder

JS21 - Doelenboom kleuren

Bron: Pepperflow

Financiële verantwoording jaarstukken 2021

In de jaarrekening 2021 presenteren wij u een voordelig gerealiseerd resultaat van 13.114 ten opzichte van een verwacht voordelig resultaat van 8.384 bij de Najaarsnota 2021. Wij stellen u voor dit gerealiseerd resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Het structurele resultaat, het gerealiseerde resultaat na correctie incidentele baten en lasten, is V 16.289.

Verschillenverklaring Najaarsnota 2021 - Jaarrekening 2021

Onderstaand treft u per programma de verschillen tussen de Begroting 2021 inclusief Najaarsnota 2021 en de Jaarrekening  2021 vóór en ná mutaties in de reserves aan. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar de desbetreffende programma's. De overschrijdingen op programmaniveau maken afzonderlijk deel uit van de besluitvorming over de Jaarrekening 2021. De toelichtingen zijn opgenomen indien het een verschil betreft van groter dan V/N 50.

Programma Begroting 2021 incl. NJN2021 Gerealiseerd saldo van baten en lasten Verschil vóór mutatie reserve Mutatie reserve Gerealiseerd resultaat (na mutatie reserve) Verschil inclusief mutatie reserve Toelichting verschil tussen rekening en Najaarsnota (na reservemutatie)
0. Bestuur V117.840 V120.595 V2.755 N9 V120.586 V2.746 Decembercirculaire 2021 V 1.364, Vrijval van de voorziening APPA V 618, Nieuwe Rivium V/N 328, GR IJsselgemeenten N 97, college V 64, accountantskosten V 59, OZB eigenaren niet-woningen V 131, leges en afdrachten V 127, bedrijfsvoering V 112, OZB gebruikers V 92, voorziening dubieuze debiteuren V 194, OZB eigenaren woningen V 54.
1. Veiligheid N8.050 N7.359 V691 N297 N7.656 V394 VRR - vrijval WNRA middelen en vrijval FLO middelen V 278, Persoonsgerichte aanpas & HC V 57.
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N7.668 N8.303 N635 V31 N8.272 N604 Straatreiniging N 299, kabels en leidingen N 185, afschrijvingen N 154, gladheidsbestrijding N 74, Vervoersknooppunt Rivium V 67.
3. Economie N489 N373 V116 N81 N454 V35 N.v.t.
4. Onderwijs N4.448 N4.355 V93 N46 N4.401 V47 Kapitaallasten schoolgebouwen bijzonder VO V 68, Home Base V 51, onderhoud en schoonmaak Educatusstr 10 N 52.
5A. Vrijetijdsbesteding N9.613 N8.732 V881 V105 N8.627 V986 Aquapella V 166, Isala V 479, naheffing BTW V 90, Capelseweg 31-39 V 74, onderhoud V 74.
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N5.963 N6.280 N317 V192 N6.088 N125 Verkoop gemeentelijke gronden N 75, groen watergangen N60.
6A. Sociale infrastructuur N11.752 N11.340 V412 N68 N11.408 V344 Rotterdampas V 107, subsidieregelingen V 137.
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N15.978 N14.747 V1.231 N26 N14.773 V1.205 TOZO N94, BUIG V 1.149, TONK V 96, re-integratie & participatie N 79, bedrijfsvoering N 61, BTW teruggaven re-integratiegelden V 58, armoedebeleid V 55.
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning N16.524 N15.917 V607 V24 N15.893 V631 Hulp bij het huishouden V 343, vervoersdiensten V 343, begeleiding - incl. PGB V 341, corona compensatie vervoersdiensten N 199, vergoeding meerkosten corona N 109, rolstoel-en vervoersvoorzieningen V 95, uitvoering urgentieregeling N 77, woningaanpassingen N 74, eigen bijdrage CAK N 58.
6D. Jeugdhulp N24.199 N23.497 V702 N3 N23.500 V699 Huiselijk geweld V 223, PGB V 200, taakstelling GRJR N 148, Onderwijs Zorgarrangementen V 119, E-Health & steungezinnen V 88, woonplaatsbeginsel V 52, indexering GRJR V 93.
7. Volksgezondheid en milieu N4.146 N4.406 N260 V194 N4.212 N66 Bedrijfsvoering N 347, rioolgemalen V 190, voorziening dubieuze debiteuren N/V 168, voorziening rioolheffing V 246, rioolbeheer N 105, extern advies N 105, waterzuivering N 93, aanbod grof vuil N 164, exploitatieliasten zuivering technische werken V 110, afwikkeling jaarvergoeding verpakkingsafval V 67.
8. Stadsontwikkeling N636 N2.176 N1.540 N15 N2.191 N1.555 Fasering grondexploitaties V 3.348/N 3.396, voorziening Verliesgevende complexen N 1.115, Capelseweg/Bermweg V 534/N 590, Nieuwe Rivium V/N 267, Kwetsbare woningvoorraad V 253, Centrumgebied V 142, Ruimtelijke Ordening N 98, Poortmolen V/N 52, winstnemingen door aangepaste fasering en eindwaardes N 889, Meeuwensingel N 152, Jaarsveld V 122, Florabuurt V 110, omgevingsvergunningen V 107, huuropbrengst Meeuwensingel 107 N 52.
Afronding V10 V4 N6 N0 V4 N6
Totaal V8.384 V13.114 V4.730 N0 V13.114 V4.730

Financiële kengetallen

In het algemeen beschouwd, staan we er als Capelle aan den IJssel financieel solide voor. Met een relatief hoog eigen vermogen, een schuldpositie die niet in de risicozone zit en een beperkte omvang van de grondexploitaties, kunnen wij veel tegenvallers opvangen. De structurele exploitatieruimte is positief en de lokale lastendruk is laag. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geven wij hier verder toelichting op.

Financiële ratio's Rekening 2020 Begroting 2021 Voorjaarsnota 2021 Najaarsnota 2021 Rekening 2021
1a netto schuldquote 11,6% 48,6% 19,1%
1b netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 11,4% 48,3% 38,0% 24,9% 19,0%
2 solvabiliteit 62,4% 52,3% 54,0% 63,2% 64,5%
3 grondexploitatie 2,1% 2,9% 1,7%
4 structurele exploitatieruimte 3,6% 1,4% 7,0%
5 belastingcapaciteit 80,8% 78,1% 76,3%
6 debt service coverage ratio 2,6 0,4 1,3
7 afschrijvingsratio 3,0% 3,7% 3,1%
Signaleringswaarden provincie Zuid Holland voor ratio's Categorie A minst risicovol Categorie B neutraal Categorie C meest risicovol
1a netto schuldquote <90% 90-130% >130%
1b netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen <90% 90-130% >130%
2 solvabiliteit >50% 20-50% <20-50%
3 grondexploitatie <20% 20-35% >35%
4 structurele exploitatieruimte >0% 0% <0%
5 belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%

Rechtmatigheid

De accountant heeft de jaarstukken onderzocht in april en mei 2021. Er sprake van een zevental rechtmatigheidsfouten die allen raken aan het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels met een omvang van 944. Deze fouten hebben wij zelf geconstateerd en zijn door de accountant bevestigd. Om deze reden heeft de accountant de steekproef moeten uitbreiden en is ten tijde van het vaststellen van de concept jaarstukken nog geen rapport van bevindingen gereed. De verwachting is dat deze gereed is voor de bespreking met de auditcommissie op 8 juni 2022, zoals wij ook hebben gecommuniceerd in de collegebrief van week 19. Op dit moment is de verwachting dat de accountant een goedkeurende verklaring zal afgeven.

Advies raadwerkgroep Structurele Investeringsruimte (SIR)

In april 2019 en mei 2020 heeft de raadswerkgroep SIR  ten behoeve van de voorjaarsnota een advies uitgebracht. Voor de Voorjaarsnota 2021 is dit niet gedaan. We reflecteren hieronder op het laatst gegeven advies vanuit de raadswerkgroep SIR.

Nummer Advies werkgroep Stand van zaken Jaarstukken 2021
1 Blijf de meerjarige doorrekening van de verschillende ratio’s, indicatoren en kengetallen presenteren in P&C-documenten. Hier is aan voldaan.
2 Blijf in de meerjarige doorrekening binnen de neutrale categorie van onze toezichthouder voor wat betreft de netto schuldquote (< 130%) en de solvabiliteit (> 20%). Hier is aan voldaan. Voor de netto schuldquote en voor de solvabiliteit zitten we in "categorie A Minst risicovol".
3 Blijf voldoen aan de wettelijke regelgeving vanuit de wet HOF indien hier wijzigingen op ontstaan en kom/blijf voor de periode 2024 tot en met 2027 gemiddeld binnen de referentiewaarde voor het EMU-saldo en streef naar een waarde van minimaal € 0 EMU-saldo vanaf 2027. In 2021 is het gerealiseerd EMU-saldo beter dan de referentiewaarde, maar wel negatief.
4 Minimaliseer het aantal bestemmingsreserves, aangezien bestemmingsreserves weliswaar een dekkingsmiddel zijn, maar nadrukkelijk geen financieringsmiddel. Uitgevoerd in Voorjaarsnota 2019. Bij de Jaarstukken 2020 heeft de raad ingestemd met het vormen van een bestemmingsreserve Eneco.
5 Blijf behoudend begroten; Zet daarbij financiële voordelen eerst en vooral in voor versterking van de balans en het terugdringen van de verwachte schuldenlast; Laat zichtbaar de afweging terugkomen over het mogelijk heroverwegen en/of temporiseren van eerder gemaakte keuzes in de P&C-cyclus; Zoek voor het rentepercentage voor de nieuwe langlopende leningen aansluiting bij de bovenkant van wat omliggende gemeenten als lange termijn rente hanteren; Handhaaf de soort “behoedzaamheidsreserve” voor de te ontvangen accressen in de Algemene uitkering; Verhoog de lasten voor de Capellenaar niet met meer dan de inflatie, zolang daar geen directe noodzaak voor is. In 2021 is - in een stap voor stap proces - besloten op een verantwoorde manier invulling te geven aan de in de begroting opgenomen taakstelling. Ten aanzien van de genoemde aanbevelingen zijn gezamenlijke keuzes gemaakt. Tevens hebben we gezamenlijk de voorbereiding gedaan voor de discussie over onze kerntaken, met een vervolg dit jaar. Het heroverwegen en/of temporiseren van eerder gemaakte keuzes is een expliciete onderzoeksopdracht.
6 Formuleer een procesvoorstel voor de actualisatie van de Kadernota Kerntakendiscussie 2010, zodat actualisatie nog dit jaar plaats kan vinden. In samenspraak met uw raad is een proces gevormd om de voorbereidingen van de kadernota kerntaken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vorm te geven. In februari 2022 is de eerste aanzet met uw Raadswerkgroep besproken en akkoord bevonden om verder voor te bereiden.
7 Bepaal vanaf 2020 de norm voor de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) op minimaal 1,0. Voor het jaar 2021 is hieraan voldaan.
8 Begroot behoedzaam en behoudt vooralsnog de volledige Eneco opbrengst ter versterking van de balans en bepaal op een later moment of een gedeelte van deze opbrengsten incidenteel kan worden ingezet voor het realiseren van bestaande en/of nieuwe beleidswensen. Het bedrag dat minimaal behouden dient te blijven om het wegvallende dividend van structureel € 890.000 te kunnen opvangen bedraagt (tegen 2%) € 44,5 miljoen. In de raadsvergadering van 31 mei 2021 heeft u de kaders voor besteding van de Eneco-gelden vastgesteld. Bij de jaarstukken 2020 heeft u akkoord gegeven op het vormen van een bestemmingsreserve "Bestedingen Eneco-gelden" van 20.000.
9 Geef bij elk P&C-document een expliciete toelichting op die resultaten (begrotingsresultaat en EMU-saldo) en ratio’s (netto schuldquote, solvabiliteit en DSCR) waar in enig jaar en/of structureel niet wordt voldaan aan de gestelde kaders. Geef daarbij aan op welke wijze er wel (weer) voldaan gaat worden aan deze kaders. De verschillende ratio's in 2021 voldoen aan de gestelde kaders,