Programma 3 Economie

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Onze ambities voor de Capelse economie zijn opgenomen in het Programma Economie, dat in 2019 is vastgesteld. Met het Programma Economie zorgen wij voor een uitstekend en duurzaam ondernemersklimaat en een goede voorzieningenstructuur. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door bedrijven de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Ook stimuleren we samenwerking tussen bedrijven verder. Hierbij blijven we aandacht hebben voor duurzaamheid en de leefomgeving. Wij dragen zorg voor een goed werkklimaat, zodat het aantal banen in Capelle minimaal op peil blijft. Ook blijven we voortdurend op zoek naar nieuwe kansen, bijvoorbeeld door actief in te spelen op de nieuwe aandacht voor Vrijetijdseconomie.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

JS21 - Functiemenging

Terug naar navigatie - JS21 - Functiemenging
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research)
Regio 2018 2019 2020 2021
Streefwaarde 53 % 53 % 53 % 53 %
Capelle aan den IJssel 53 % 53,1 % 52,9 % -
Nederland 52,9 % 53,3 % 53,2 % -

JS21 - Vestigingen (van bedrijven)

Terug naar navigatie - JS21 - Vestigingen (van bedrijven)
Bron: waarstaatjegemeente.nl (LISA)
Regio 2018 2019 2020 2021
Streefwaarde 115 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 120 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 120 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 120 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar
Capelle aan den IJssel 114,2 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 120,8 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 130,4 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar -
Nederland 145,3 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 151,3 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 158,4 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar -

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

  • Programma Economie 2019-2022 ‘Aan de slag voor de economie van morgen’ (BBV 1078692 april 2019);
  • Nota Buitenreclame Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 646380 maart 2015).

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

  • Verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2014 (BBV 585675 juli 2014);
  • Structuurvisie Detailhandel 2021 (BBV 472728 juli 2021).

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

  • Verordening BI-zone CapelleXL 2021-2025 (BBV 336464 oktober 2020);
  • Verordening BI-zone Capelle-West 2017-2021 (BBV 842118 december 2016);
  • Marktverordening Capelle aan den IJssel (BBV 947636 december 2017);
  • Verordening marktgeld 2021 (BBV 354576 december 2020).

Taakveld 3.4 Economische promotie

  • Verordening logiesbelasting 2021 (BBV 354576 december 2020).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Maatschappelijke effecten

Concurrerende en bereikbare metropoolregio.

Doelstelling voor programma
Het versterken van de (economische) concurrentiekracht van de regio.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal Rekening 2021 Verschil 2021
Begroting 2021 Begroting 2021
Lasten N1.221 N24 N1.245 N1.042 V203
Baten V1.089 N332 V757 V670 N87
Saldo van baten en lasten N132 N356 N488 N372 V116
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N59 N0 N59 N117 N58
Reserve eenmalige uitgaven N0 N71 N71 N94 N23
Totaal mutaties reserves N59 N71 N130 N211 N81
Resultaat N191 N427 N618 N583 V35

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering V58 V58 N58 N0
2. Lagere lasten MKB-deal V55 V55 V55
3. Lagere kapitaallasten Revitaliering De Scholver V36 V36 V36
4. Hogere lasten Hoofdweg Vak A; onttrekking aan reserve eenmalige uitgaven (eerder budget overgeheveld naar 2022) N29 N29 V29 N0
5. Lagere lasten Lokale economie V25 V25 V25
6. Niet-besteed Voorbereidingsbudget gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West (VJN2021 3.2); overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V25 V25 N25 N0
7. Vrijval restantbudget Leidraad Hoofdweggebied V24 V24 V24
8. Lagere lasten Economische partnerband Jiashan V13 V13 V13
9. Citymarketing V8 V8 V8
10. Overige verschillen N12 N12 N12
Subtotaal V203 N0 V203 N54 V149
Baten
1. Lagere baten commerciële contracten N30 N30 N30
2. Lagere inkomsten logiesbelasting N30 N30 N30
3. Lagere subsidiebaten MKB-deal N27 N27 N27 N54
Subtotaal N0 N87 N87 N27 N114
Totaal V203 N87 V116 N81 V35

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. 

Incidentele baten Incidentele lasten
TV Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2021 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
3.1 MKB-deal (VJN 2021 3.3) 38 overheveling naar 2022 via res.eenmalig V33 V33 N0 N66 N66 N39
3.2 Hoofdweggebied vak A (VJN 2021 0.14) via reserve eenmalig deels overheveling naar 2022 V265 V265 V294 N255 N255 N255
BIZ Capelle-West quick wins (VJn 2017 3.4.4 overheveling naar 2022 via res.eenmalig N20 N20 N20
Leidraad Hoofdweggebied (VJN 2018 3.4.4, VJN 2019 3.4.2) via res.eenmalig V40 V40 V40
Overhevelen Corona-middelen (VJN 2021 0.19/NJN 2021 0.17) N25 N25 N25
3.3 Projectplan BIZ (wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1) 75 overheveling naar 2022 via res.eenmalig N75 N75 N95
Voorbereiding gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West (VJN 2021 3.2) overheveling naar 2022 via res.eenmalig N0 N25 N25 N25
Totaal V305 V33 V338 V334 N0 N466 N466 N459