Paragraaf Interbestuurlijk toezicht

Inleiding

In 2012 trad de Wet revitalisering generiek toezicht in werking. In 2013 zijn wij met de provincie Zuid-Holland een bestuursovereenkomst Interbestuurlijk toezicht aangegaan. In deze bestuursovereenkomst maakten wij afspraken met de provincie over de informatievoorziening en versterking van de horizontale verantwoording tussen college en gemeenteraad.
Landelijk zijn er de afgelopen jaren diverse evaluaties van het interbestuurlijk toezicht (IBT) uitgevoerd, die resulteerden in de Agenda Toekomst van het (Interbestuurlijk) Toezicht (ATT) en een actieplan. Naast de landelijke evaluaties heeft de provincie in 2020 ook het Zuid-Hollandse IBT-beleid geëvalueerd. De provincie heeft de uitgangspunten van de ATT vertaald in een nieuwe opzet van het generieke interbestuurlijk toezicht. Dit heeft in november 2021 tot een nieuwe bestuursovereenkomst tussen de provincie en gemeenten inclusief een Uitvoeringsprogramma IBT2022 geleid. De nieuwe bestuursovereenkomst is op 1 januari 2022 ingegaan. 

Verantwoording over 2021 gebeurt echter nog op basis van de oude overeenkomst tussen de provincie en gemeenten. In deze paragraaf is per domein aangegeven welke criteria de provincie over het verantwoordingsjaar 2021 hanteert en welke informatie en kleur er op het dashboard IBT 2021 van de provincie staat (https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/lokaal-bestuur/interbestuurlijk/). 

Domein Financiën

Criteria Provincie: Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de begroting 2022 en/of het laatste jaar van de meerjarenraming 2023-2025.
Dashboard IBT 2021 van de provincie:
De Begroting 2022 voldoet aan de kaders om in aanmerking te komen voor regulier financieel toezicht. Zowel de Begroting 2022 als de meerjarenraming 2023-2025 sluiten met een structureel voordelig saldo en de ramingen zijn reëel. Dit betekent dat de structurele lasten worden gedekt met structurele baten.
Kleur indicator: 

 

Is er reden voor extra aandacht?
Nee

Domein Ruimtelijke ordening

Criteria Provincie: De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland.
Dashboard IBT 2021 van de provincie: De bestemmingsplannen zijn geactualiseerd en voldoen aan de Omgevingsverordening.
Kleur indicator: 

 

Is er reden voor extra aandacht?
Nee

Domein Omgevingsrecht

Criteria Provincie: Voor zowel de milieutaken als de bouw- en woningtoezichtstaken beschikt uw gemeente over een actuele uitvoerings- en handhavingsstrategie. De raad is binnen twee maanden na vaststelling ervan hierover geïnformeerd. Het uitvoeringsprogramma 2021 is voor 1 februari 2021  door het college van B&W vastgesteld en de raad is hierover voor 15 juli 2021 geïnformeerd. De evaluatierapportage 2020 is voor 15 juli 2021 door het college van B&W vastgesteld en de raad is hierover voor 1 oktober 2021 geïnformeerd.
Dashboard IBT 2021 van de provincie: De gemeente voldoet gedeeltelijk aan de minimale procescriteria die de provincie hanteert op grond van het Besluit omgevingsrecht voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Capelle aan den IJssel heeft goed (toe)zicht op de milieutaken die de omgevingsdienst DCMR uitvoert in mandaat van de gemeente. Het DCMR werkplan 2021 en de DCMR eindrapportage 2020 zijn vastgesteld en de gemeenteraad is geïnformeerd. Capelle aan den IJssel beschikt echter niet over het vereiste meerjarig strategisch beleid op het gebied van bouw- woningtoezicht. Ook beschikt de gemeente niet over het vereiste jaarlijks uitvoeringsprogramma en evaluatieverslag over de bouw- woningtoezichtstaken. Hierdoor is de score rood toegekend. 
Kleur indicator:

 

Is er reden voor extra aandacht?
Wij beschikken over een meerjarig strategisch beleid, een uitvoeringsprogramma en een beperkt jaarverslag op het gebied van de uitvoering van bouw- en woningtoezicht. De schriftelijke stukken dienen echter als gevolg van de Wet VTH (uitbreiding vergunningverlening), de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht te voldoen aan de daarin opgenomen procescriteria. Deze waarborgen het werken volgens de BIG8-cyclus (koppeling tussen beleid en uitvoering). De bovenstaande documenten zijn niet meer actueel en moeten worden aangepast aan de procescriteria. De procescriteria hebben geen betrekking op de inhoud van de werkzaamheden zelf.
De beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de oude bestuursovereenkomst waarvan de indicatoren voor het Omgevingsrecht per 1 januari 2022 zijn versoepeld.

Domein Monumentenzorg

Criteria Provincie: De gemeente heeft een adviescommissie die adviseert over uit te voeren werken aan (rijks)monumenten op grond van de Monumentenwet en de samenstelling is deskundig.
Dashboard IBT 2021 van de provincie: In afwachting van de nadere uitwerking en toepassing van de indicatoren voor Monumentenzorg en Archeologie uit het Uitvoeringsprogramma IBT 2022 is dit oordeel gebaseerd op het oordeel per 31 december 2020.
Kleur indicator:

 

Is er reden voor extra aandacht?
Nee, de gemeente heeft een adviescommissie. Er wordt gebruik gemaakt van de onafhankelijk Erfgoedcommissie van Stichting Dorp, Stad en Land.

Domein Archief- en informatiebeheer

Criteria Provincie: Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde.
Dashboard IBT 2021 van de provincie: Het archiefverslag over 2019 duidt erop dat de gemeente nog niet voldoet aan de eisen van de Archiefwet. Het verslag is in 2020 behandeld door het college van B&W en toegezonden aan de raad en de provincie. 
Kleur indicator (op basis van de archiefinspectie 2019):

 

Is er reden voor extra aandacht?
Nee, in 2021 heeft er een archiefinspectie plaats gevonden. In april 2022 is het verslag inclusief bijbehorend plan van aanpak actief toegezonden aan uw raad. 

Domein Huisvesting vergunningshouders

Criteria Provincie: De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand.
Dashboard IBT 2021 van de provincie:
De gemeente heeft op 31 december 2021 volledig en tijdig voldaan aan de taakstelling en is daarom op 1 januari 2022 op trede nul van de IBT-ladder geplaatst met een voorsprong van 23 vergunninghouders.
Kleur indicator: 

 

Is er reden voor extra aandacht?
Nee. De cijfers over 2021: 

Voorsprong per 1 januari 2021: 8
Fase interventieladder op 1 januari 2021: taakstelling gerealiseerd
Taakstelling eerste halfjaar 2021: 52
In het eerste halfjaar 2021 gehuisveste vergunninghouders: 43
Achterstand per 1 juli 2021: 1
Fase interventieladder op 1 juli 2021: signaleren.
Taakstelling tweede halfjaar 2021: 42
In het tweede halfjaar 2021 gehuisveste vergunninghouders: 65
Voorsprong per 31 december 2021: 23
Fase interventieladder op 31 december 2021: taakstelling gerealiseerd