Programma 4

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het ontwikkelen van beleid op het gebied van onderwijshuisvesting;
 • Het uitvoeren van het (vastgestelde) programma in de onderwijshuisvesting;
 • Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van gemeentelijk en gehuurd vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Begroting = prognoses en Rekening = 1 oktobertelling

Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
Aantal leerlingen basisonderwijs per 1 oktober 5.350 5.357 5.190
Aantal scholen basisonderwijs 17 17 17
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs per 1 oktober 3.016 3.023 2.952
Aantal scholen voortgezet onderwijs 3 3 3
Aantal leerlingen speciaal voortgezet onderwijs per 1 oktober 51 51 45
Aantal scholen speciaal voortgezet onderwijs 1 1 1
Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs per 1 oktober 344 338 360
Aantal scholen speciaal basisonderwijs 3 3 3

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N3.240 N7 N3.247 N3.268 N21
Baten V506 N0 V506 V488 N18
Saldo N2.734 N7 N2.741 N2.780 N39
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Taxatie gemeentelijk vastgoed (VJN 2021 0.5) N17
2. Actualisatie rente (VJN 2021 0.16) V6
3. Aanpassing budgetten energie (VJN 2021 1.2) V29
4. Verhuiskosten Strategisch huisvestingsplan onderwijs (NJN 2021 4.2) N17
5. Kapitaallasten asbestsanering SBO de Bouwsteen (NJN 2021 4.3) N8
Totaal N7 N0 N7
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Lagere kapitaallasten schoolgebouwen bijzonder VO V68
2. Onderhoud en schoonmaak Educatusstr 10 N52
3. Hogere lasten OZB/rioolrechten N33
4. Hogere lasten verzekeringen N16
5. Lagere huur Lijstersingel 22 en 22a N30
6. Nacalculatie bedrijfsvoering V1
6. Overige verschillen V11 V12
Totaal N21 N18 N39
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve eenmalig N133 N171
2. Reserve bedrijfsvoering N3 N4
Totaal N136 N174 N39
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N2.741 N2.780 N39
Mutaties reserves N136 N174 N39
Resultaat N2.877 N2.954 N78

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Nieuwe verordening vastgesteld
In 2021 is een geactualiseerd Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) en  de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Capelle aan den IJssel 2021 (raadsvoorstel 442872) vastgesteld. Hierop volgend wordt in 2022 over een nieuw SHO besloten. 

Oplevering nieuwbouw De Olijfboom
De nieuwbouw van De Olijfboom is in het vierde kwartaal van 2021 opgeleverd. 

Nieuwe locatie De Bouwsteen
Als gevolg van het vertrek van het IJsselcollege uit de locatie Wiekslag 3 is het toekomstperspectief van deze locatie onderzocht. Besloten is om De Bouwsteen vanaf het schooljaar 2022/2023 aan de Wiekslag 3 te huisvesten.

Aanvullende kredieten
Bij vaststelling van de Begroting 2022 is een aanvullend krediet van 3.488 beschikbaar gesteld voor uitvoering van de ontwikkeling van het scholencluster aan de Meeuwensingel, inclusief gymzaal en KinderLab. Ook is bij de Begroting 2022 een aanvullend krediet van 1.880 beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van twee scholen in de Florabuurt, inclusief gymzaal en een KinderLab. 

Educatusstraat 10, MFC Fascinatio
In het kader van efficiënter omgaan met vastgoed is besloten tot een onderzoek naar de eigendomsoverdracht van een deel van het MFC Fascinatio. Hierover wordt in 2022 besloten.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen en het faciliteren van het onderwijsaanbod aan volwassenen. Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten). Het (doen) uitvoeren en bekostigen van het leerlingenvervoer.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het uitvoeren van de Leerplichtwet;
 • Het voorkomen en terugdringen van voortijdig schoolverlaten;
 • Het faciliteren van educatie aan volwassenen inzake Nederlandse taal;
 • Het uitvoeren en bekostigen van voorzieningen leerlingenvervoer;
 • Het bekostigen van activiteiten voor het voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden;
 • Het bekostigen van peuteropvangplaatsen met een Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)-aanbod;
 • Het (doen) toezien op de naleving van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang 2021;
 • Het doen aanbieden van buitenschoolse (educatieve) activiteiten middels het Brede School Netwerk.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen met VVE-aanbod 210 250 212
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen regulier 140 50* 189
Aantal leerlingen in het aangepaste vervoer (per schooljaar) 148 150 178
Aantal leerlingen in het specifieke- en openbaarvervoer (per schooljaar) 30 60 30
*) Dit aantal wordt waarschijnlijk hoger omdat m.i.v 2021 ook ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag gebruik kunnen maken van een gesubsidieerde peuteropvangplaats. Omdat het om een nieuwe doelgroep gaat is nog niet in te schatten om hoeveel plaatsen dit gaat.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N4.972 N167 N5.139 N5.381 N242
Baten V2.990 V441 V3.431 V3.806 V375
Saldo N1.982 V274 N1.708 N1.575 V133
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Overheveling Rijksbijdrage OAB 2020 naar 2021 (NJN 2020 4.2) N2.220 V2.220
2. Herverdeling specifieke uitkering OAB 2021 (VJN 2021 4.1) N273 V273
3. Aanvullende RMC en VSV middelen (VJN 2021 4.2) N348 V348
4. Overheveling Rijksbijdrage OAB 2021 naar 2022 (NJN 2021 4.6) V2.400 N2.400
5. Doorbelasting overhead OAB (NJN 2021 0.9) V65
6. Vrijval budget onderwijskansen (NJN 2021 4.3) V30
7. Aanbesteding LLV en Wmo-vervoer, budgettair neutraal (VJN21 4.1) V140
8. Overheveling budget laaggeletterdheid naar 2022 (NJN 2021 4.5) V39
Totaal N167 V441 V274
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Hogere uitgaven OAB N365 V377
2. Afrekening Zorg op maat CJG, Home Base V51
3. Afrekening BSN subsidies 2021, minder activiteiten uitgevoerd i.v.m. corona V41
4. Leerlingenvervoer V38
5. Nacalculatie bedrijfsvoering V8
6. Overige verschillen N15 N2
Totaal N242 V375 V133
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering N99 N107
2. Reserve eenmalig V47 V47
Totaal N52 N60 N8
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N1.708 N1.575 V133
Mutaties reserves N52 N60 N8
Resultaat N1.760 N1.635 V125
Toelichting op de grootste verschillen
1. Hogere uitgaven Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) worden gedekt door doorgeschoven Rijksmiddelen uit 2020.