Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf gaan we in op het eigendom, beheer en onderhoud van onze kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn zaken die de gemeente nodig heeft om de diensten en goederen die zij levert aan burgers te realiseren. Het zijn grote zaken die meerdere jaren meegaan en meestal deel uit maken van de balans van de gemeente. Voorbeelden zijn wegen, rioleringen of gebouwen.

De Commissie BBV heeft in 2017 een Notitie Materiële Vaste Activa opgesteld met richtlijnen over investeringen, activeren, waarderen, afschrijven en onderhoud. Op basis hiervan hebben wij de Nota Vaste activa 2019 gemeente Capelle aan den IJssel  opgesteld, die in het voorjaar van 2019 is vastgesteld.

In het eerste deel van deze paragraaf gaan wij in op kapitaalgoederen in de openbare ruimte. In het tweede deel gaan wij in op onze gebouwen, het vastgoed. Aan het eind volgt een overzichtstabel met onze kapitaalgoederen.

Openbare ruimte

Openbare ruimte

Terug naar navigatie - Openbare ruimte

Integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR)
De afgelopen jaren zijn diverse stappen gezet om de grip op de kwaliteit van de openbare ruimte en de sturing op de integrale kwaliteit van de buitenruimte verder te verbeteren. In 2015 zijn de Beheerplannen 2016-2020, evenals het Integrale Projectenboek 2016-2020 vastgesteld. In het IBOR 2016-2020 zijn 44 integrale projecten opgenomen. In de beheerplannen staat hoe de diverse vakdisciplines de komende jaren het beheer en onderhoud gaan aanpakken. Daarnaast zijn de toekomstige beheeropgave en de budgetbehoefte per discipline inzichtelijk gemaakt.

Kwaliteitsambitie openbare ruimte
Op landelijk niveau zijn de beeldkwaliteitcatalogi van de diverse adviesbureaus doorontwikkeld en samengevoegd in de nieuwe CROW-publicatie 323. Het CROW is het Nationale kennisplatform voor de infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. In de Beheerplannen 2016-2020 zijn de kwaliteitsniveaus vertaald naar de beeldkwaliteit zoals eerder vastgelegd in de “Kwaliteits Catalogus Openbare Ruimte (2000)”. Te weten; zeer hoog, hoog, basis, sober en zeer sober.

Wegen

Terug naar navigatie - Wegen

Actuele beleidskaders

 • Herijkte Stedelijke Beheervisie;
 • Kadernotitie Wegen (2010);
 • Beheerplan Verharding 2016-2020;
 • Integraal projectenboek 2016-2020.

Het beleid is er op gericht om de wegen te laten voldoen aan de gestelde eisen van verkeersveiligheid, leefbaarheid en comfort. In de herijkte Stedelijke Beheervisie is het gewenste kwaliteitsniveau vastgesteld. Het kwaliteitsniveau is gebaseerd op de herijkte Stedelijke Beheervisie en de Kadernotities.

Gehanteerde kwaliteitsambitie
Sober

Financiële consequenties uit beleidskaders
In 2014-2015 zijn de Beheerplannen 2016-2020 en het IBOR-projectenboek 2016-2020 opgesteld. In het najaar 2015 zijn deze vastgesteld en vanaf 2016 in werking getreden. Nog niet-uitgevoerde projecten 2010-2015 zijn meegenomen in het IBOR-projectenboek 2016-2020. Bij de Voor- en Najaarsnota’s worden de afwijkingen op de IBOR-projecten 2016-2020 aangegeven. 

Riolering en grondwater

Terug naar navigatie - Riolering en grondwater

Actuele beleidskaders

 • Beheerplan Riolering 2016-2020;
 • Herijkte Stedelijke Beheervisie;
 • Gemeentelijk Verbreed Rioleringsplan (VGRP) 2016-2020.

Riolering
Het beheer van de riolering is gebaseerd op het VGRP 2016-2020. Hierin staat beschreven hoe wij invulling geven aan de wettelijke plicht voor het doelmatig en milieutechnisch verantwoord inzamelen en transporteren van het afvalwater binnen ons grondgebied. De zorgplicht voor afvalwater is een uitvloeisel van de invoering van de Wet gemeentelijke watertaken (2008) en als zodanig opgenomen in het VGRP 2016-2020. De zorgplicht is gesplitst in:

 • zorgplicht voor stedelijk afvalwater – het inzamelen en transport van afvalwater naar een zuiveringstechnisch werk;
 • zorgplicht voor afvloeiend hemelwater – de inspanningen kunnen bestaan uit het inzamelen, bergen en transporteren van relatief schoon water;
 • zorgplicht voor grondwater – inzameling of aanvoer van (overtollig) grondwater om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand te voorkomen of beperken (mits doelmatig en niet onder de verantwoordelijkheid van het waterschap of de provincie te vallen).

Grondwater
Net als bij riolering is de zorgplicht voor grondwater een uitvloeisel van de invoering van de Wet gemeentelijke watertaken (2008) en als zodanig opgenomen in het VGRP 2016-2020. De zorgplicht bepaalt dat wij structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk moeten voorkomen of beperken. Wel dient het treffen van die maatregelen doelmatig te zijn en niet onder de verantwoordelijkheid van het waterschap of de provincie te vallen.

Gehanteerde kwaliteitsambitie
Hoog.

Financiële consequenties uit beleidskaders
In het najaar 2015 zijn het Beheerplan Riolering en IBOR projectenboek 2016 – 2020 vastgesteld en vanaf 2016 in werking getreden. Alle grootschalige rioleringsprojecten en onderhoudsopgaven zijn hierin benoemd. Dit jaar vindt evaluatie plaats van het VGRP 2016 – 2020 waarna (volgend jaar) een nieuw Water- en Rioleringsplan wordt opgesteld. Momenteel stelt de gemeente een Klimaatadaptatie Strategie, hoogheemraadschap en andere belanghebbenden op, waarin de ambitie van de gemeente wordt vastgelegd.

Water

Terug naar navigatie - Water

Actuele beleidskaders

 • Stedelijk waterplan Capelle aan den IJssel 2010;
 • Beheerplan water 2016-2020;
 • Integraal projectenboek 2016-2020.

Voor water heeft de gemeente een onderhoudsplicht voor (eigen) oppervlaktewater en de ontvangstplicht voor vrijkomende baggerspecie uit het oppervlaktewater.

Oppervlaktewater
Het inrichten en beheren van oppervlaktewater is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van waterschappen, gemeenten en andere betrokken partijen. Het oppervlaktewater is grotendeels in beheer en onderhoud bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). Een klein gedeelte is in beheer en onderhoud bij de gemeente. Hiervoor is de gemeente onderhoudsplichtig.

Vrijkomende baggerspecie
Wij hebben ontvangstplicht voor – een groot gedeelte van – al de, uit het oppervlaktewater vrijkomende baggerspecie. Dat kan zijn vrijkomend slib, mits verspreidbaar, bij baggeren, bladeren en (drijf)vuil bij blad- en vuilvissen en waterplanten, riet en kroos bij maaien en krozen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) is bezig met het opstarten van een nieuwe baggercyclus, waarbij gemeente indien nodig aanhaakt.

Duikers
Voor de transportfunctie van water is het belangrijk dat watergangen met elkaar verbonden zijn. Daar waar water en wegen elkaar kruisen, kan dit door toepassing van bruggen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van dammen, dan moet de verbinding tussen watergangen worden gerealiseerd door duikers. Voor zover het voorzieningen in de openbare ruimte betreft, zijn wij verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van duikers. De vervanging van duikers gaat gestaag door de komende jaren. Wel blijkt dat het tijdig baggeren en ophalen (rijzen) van duikers de komende jaren meer inspanning zal vergen. In samenspraak met het hoogheemraadschap zal dit onderdeel zijn van het nieuw op te stellen Water en Rioleringsplan 2021 e.v.  Het is nu in onderzoek wat voor financiële consequenties hieraan verbonden zijn. Daar komen we op terug bij de vaststelling van het beleidsplan Water en Riolering.

Gehanteerde kwaliteitsambitie
Basis.

Financiële consequenties uit beleidskaders
Het onderhoud van watergangen is opgenomen in de Beheerplannen Water en Riolering 2016-2020 en het IBOR-projectenboek 2016-2020 opgesteld. Bij de Voor- en Najaarsnota’s worden de afwijkingen op de IBOR-projecten 2016-2020 aangegeven. De evaluatie van het Stedelijk waterplan heeft vorig jaar plaatsgevonden en zal als input dienen voor het nieuw op te stellen Water en Rioleringsplan 2021 e.v..

Openbaar groen en speelplaatsen

Terug naar navigatie - Openbaar groen en speelplaatsen

Actuele beleidskaders

 • Groenvisie 2011;
 • Bomenbeleidsplan 2013;
 • Beheerplan groen 2016-2020;
 • Integraal projectenboek 2016-2020;
 • Speelruimte beleidsplan;
 • Beheerplan Speelplaatsen 2016-2020.

Beheerplannen, de herijkte Stedelijke Beheervisie, groenvisie, speelruimtebeleidsplan en bomenbeleidsplan verwoorden de doelstelling en de uitgangspunten van instandhouding van technische, recreatieve, architectonische en ecologische functies die aan het groen en speelruimtes in stedelijke- en landelijke gebieden zijn verbonden. Voor het Schollebos hebben wij een plan opgesteld voor een gezonde ontwikkeling van dit gebied, waarbij de natuurwaarde maar wij ook de recreatieve functie in acht hebben genomen.

Gehanteerde kwaliteitsambitie
Basis voor wonen/centrum en sober voor overig.

Financiële consequenties uit beleidskaders
In 2014-2015 zijn de Beheerplannen 2016-2020 en het IBOR-projectenboek 2016-2020 opgesteld. In het najaar 2015 zijn deze vastgesteld en vanaf 2016 in werking getreden. Nog niet-uitgevoerde projecten 2010-2015 zijn meegenomen in het IBOR-projectenboek 2016-2020. Bij de Voor- en Najaarsnota’s worden de afwijkingen op de IBOR-projecten 2016-2020 aangegeven. In 2018 hebben we de driejaarlijkse cyclus van Strategisch Boombeheer afgerond door het snoeien van de laan- en straatbomen in de wijken Capelle-West, ’s-Gravenland, Fascinatio en Schenkel. De plantsoenen en grasvelden worden via een onderhoudsbestek conform het, in het beheerplan, vastgestelde onderhoudsniveau onderhouden. 

Openbare verlichting

Terug naar navigatie - Openbare verlichting

Actuele beleidskaders

 • Herijkte Stedelijke Beheervisie;
 • Beheerplan openbare verlichting 2016-2020;
 • Kadernotitie Openbare Verlichting 2010;
 • Integraal projectenboek 2016-2020.

Het voldoen van de openbare verlichting aan de normering van de Nederlandse stichting voor verlichtingskunde (NSVV 2001) hebben wij als doel gesteld en opgenomen in de vastgestelde kadernotitie openbare verlichting 2010. Optredende knelpunten lossen we per geval op. Zoals in de herijkte Stedelijke Beheervisie is aangegeven, is het beleid erop gericht de constructies te beheren en te onderhouden op een zodanige wijze dat de veiligheid van de gebruikers is gewaarborgd. We hebben een beheersysteem aangeschaft waarmee we planmatig beheer uitvoeren. De benodigde inventarisaties zijn verricht. Vanuit deze inventarisaties wordt het planmatig onderhoud, zoals het vervangen van lichtmasten en armaturen aangestuurd c.q. uitgevoerd. In 2010 hebben wij de kadernota Openbare verlichting vastgesteld. In het beheerplan 2016-2020 hebben wij de stand van zaken van het onderhoud opgenomen. Bij het opstellen van de beheerplannen 2016-2020 is een nieuwe stand van zaken over het onderhoud gegeven.

Gehanteerde kwaliteitsambitie
Sober.

Financiële consequenties uit beleidskaders
In 2014-2015 zijn de Beheerplannen 2016-2020 en het IBOR-projectenboek 2016-2020 opgesteld. In het najaar 2015 zijn deze vastgesteld en vanaf 2016 in werking getreden. Nog niet-uitgevoerde projecten 2010-2015 zijn meegenomen in het IBOR-projectenboek 2016-2020. Bij de Voor- en Najaarsnota’s worden de afwijkingen op de IBOR-projecten 2016-2020 aangegeven. Het vervangen van lichtmasten gebeurd uitsluitend in ophoogprojecten wanneer de masten de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt of in singuliere projecten als de lichtmasten n.a.v. 3D metingen worden afgekeurd.

Kunstwerken

Terug naar navigatie - Kunstwerken

Actuele beleidskaders

 • Kadernotitie Civiel Technische kunstwerken 2010.

Gehanteerde kwaliteitsambitie
Sober.

Financiële consequenties uit beleidskaders
In 2014-2015 zijn de Beheerplannen 2016-2020 en het IBOR-projectenboek 2016-2020 opgesteld. In het najaar 2015 zijn deze vastgesteld en vanaf 2016 in werking getreden. Nog niet-uitgevoerde projecten 2010-2015 zijn meegenomen in het IBOR-projectenboek 2016-2020. Bij de Voor- en Najaarsnota’s worden de afwijkingen op de IBOR-projecten 2016-2020 aangegeven. 

Verkeersvoorzieningen

Terug naar navigatie - Verkeersvoorzieningen

Actuele beleidskaders

 • Beheerplan Verkeersvoorzieningen 2016 – 2020;
 • Integraal Projectenboek 2016 – 2020;
 • Visie Voetgangersoversteekplaatsen 2013.

Gehanteerde kwaliteitsambitie
Basis.

Financiële consequenties uit beleidskaders
In 2014-2015 zijn de Beheerplannen 2016-2020 en het IBOR-projectenboek 2016-2020 opgesteld. In het najaar 2015 zijn deze vastgesteld en vanaf 2016 in werking getreden. Nog niet-uitgevoerde projecten 2010-2015 zijn meegenomen in het IBOR-projectenboek 2016-2020. Bij de Voor- en Najaarsnota’s worden de afwijkingen op de IBOR-projecten 2016-2020 aangegeven. 

Beeldende kunstwerken

Terug naar navigatie - Beeldende kunstwerken

Actuele beleidskaders
Niet van toepassing.

Doelstelling
Het onderhouden van gemeentelijke kunstwerken in openbare ruimten.

Gehanteerde kwaliteitsambitie
Sober.
Beeldende kunstwerken moeten schoon, heel en vrij van graffiti zijn en in hun oorspronkelijke toestand behouden blijven.

Financiële consequenties uit beleidskaders
Alle uitgaven voor onderhoud komen ten laste van de voorziening Beeldende kunstwerken; er is een vaste jaarlijkse dotatie aan de voorziening begroot.
De onderhoudsuitgaven betreffen:

 • Periodieke controle door schoonmaakbedrijf, doordat er een driejarig onderhoudscontract is afgesloten.
 • Jaarlijkse controle langs alle gemeentelijke kunstwerken door eigen dienst.

Reiniging

Terug naar navigatie - Reiniging

Actuele beleidskaders

 • Afvalactieplan 2020-2022
 • Integraal projectenboek 2016-2020;

Het beleid is er op gericht om het huisvuil zo effectief mogelijk in te zamelen. Zodat er geen klachten voor de bewoners ontstaan tegen zo laag mogelijke kosten. Uiteraard is afvalscheiding leidend voor wat de inzameling betreft. Het afvalactieplan is er op gericht dichter naar de doelstellingen te streven die in het Vang programma staan.

Gehanteerde kwaliteitsambitie
Niet van toepassing.

Financiële consequenties uit beleidskaders
Bij de afvalstoffenheffing is het uitgangspunt dat deze heffingen de kosten voor riool en afvalinzameling voor maximaal 100% moeten dekken. Hierbij houden we ons aan de voorschriften van de kostentoerekening met betrekking tot kwijtscheldingen, inningkosten en indirecte lasten. Het uitgangspunt is dat we in de komende jaren van de planperiode 2016-2020 volledig overgestapt zijn naar ondergrondse containers. Daar waar dit niet mogelijk is, zullen bovengrondse 3 haken containers geplaatst worden, zodat er nog maar 1 opnamemiddel voor de inzameling nodig is.

Gemeentelijk vastgoed

Gemeentelijk vastgoed

Terug naar navigatie - Gemeentelijk vastgoed

Gemeentelijk vastgoed
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt het gemeentelijk vastgoed ondergebracht in meerdere programma’s en taakvelden. In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op het vastgoedbeleid en vervolgens op het gemeentelijk vastgoed per taakveld en de ontwikkelingen daarbij. In het BBV ontbreekt een apart programma/taakveld voor het gemeentelijk vastgoed. Vanuit het gegeven dat het gemeentelijk vastgoed zijn eigen beleid(skaders) kent, de financiële middelen in verhouding hoog zijn en beleidsmatig/financiële beïnvloeding mogelijk is, geven we in deze paragraaf inhoudelijk informatie over het gemeentelijk vastgoed weer.

Algemene beleidskaders
Het beleid met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed is vastgelegd in:

 • Nota Beleidskaders ‘’Optimalisatie gemeentelijk vastgoed” (BBV 464890, 8 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742, 11 juni 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 ‘Verder bouwen aan onze maatschappelijke voorzieningen’’ (BBV 1091427, juni 2019).

Vigerend vastgoedbeleid
In de hierboven benoemde nota’s zijn de verschillende kaders voor het gemeentelijk vastgoed benoemd. Deze kaders zijn verbijzonderd naar de onderdelen Gebruik, Beheer en Financieel. Ook zijn een aantal algemene kaders benoemd. De gemeentelijke zorg voor het realiseren en in standhouden van gemeentelijk vastgoed komt primair voort uit de wet en uit gemeentelijk beleid.

Onderhoudsniveau gemeentelijke vastgoed
Tot het voeren van een verantwoord accommodatie beheer behoort een goed onderhoud van de gebouwen. Om het niveau van onderhoud te objectiveren, wordt om de drie jaar door een extern bureau per object een inventarisatie van het noodzakelijk meerjarig onderhoud opgesteld. Hierbij rekening houdend met de economische levensduur van het gebouw. Voor het onderhoudsniveau wordt uitgegaan van landelijk toegepaste conditieniveaus welke gebaseerd zijn op de Nederlandse Norm 2667 (NEN 2667: conditiemeten waarbij voor bedrijfspanden conditieniveau 2 (goed) wordt gehanteerd, voor monumenten, welzijnsaccommodaties, onderwijshuisvesting en sportaccommodaties niveau 3 (redelijk) en voor strategische objecten, niveau 4 (matig)). 
De laatste Meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) dateren uit 2017/2018. In 2020 is gestart met de aanbesteding en het opnieuw schouwen van de gebouwen en de sportvelden. De geactualiseerde MJOP zijn in 2021 opgeleverd. Voor het uitvoeren van het onderhoud aan het gemeentelijke vastgoed is een voorziening gevormd. Op grond van voornoemde periodieke inventarisatie wordt de hoogte van de jaarlijks aan die voorzieningen te doteren bedragen vastgesteld. De financiële effecten van de nieuwe MJOP zullen worden betrokken bij de Voorjaarsnota 2022.

Indeling vastgoed
Wij hebben het gemeentelijk vastgoed ingedeeld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording. Dit biedt inzicht in de omvang en samenstelling van het vastgoed dat benodigd is voor de uitvoering van verschillende beleidsdoeleinden binnen de gemeente.

0. Bestuur en ondersteuning
0.3 Overige gebouwen en gronden: Tot dit taakveld behoort een enkel pand dat niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen. Het gaat om panden zoals de Rabobank en Anytime Fitness.
0.4 Bedrijfsvoering: Hieronder valt het vastgoed ten dienste van de gemeentelijke organisatie. Het betreft het gemeentehuis, de gemeentewerf, werkplein en de werkkamer.

1. Integrale veiligheid en openbare orde
1.1 Crisisbeheersing en brandweer: Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Het gaat hier om een brandweerkazerne die verhuurd is aan de Veiligheidsregio Rotterdam (VRR).

2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.2 Parkeren: Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen. Het gaat hier om de fietsenstalling bij metrostations Capelle Centrum en De Terp
2.5 Openbaar vervoer: Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen. Het gaat hier om de lift van het Riviumduct.

4. Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting: Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Sinds 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor het totale onderhoud aan hun gebouwen (binnen en buitenkant). Hiervoor ontvangen zij direct van het Rijk een vergoeding. Zij kunnen geen beroep meer doen op gemeentelijke middelen.

5. Sport, cultuur en recreatie
5.2 Sportaccommodaties: Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening.
De sportaccommodaties zijn ondergebracht in een door de gemeente opgerichte BV Sport genaamd Sportief Capelle. Wij hebben hier een taak als eigenaar.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie: Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. Het gaat hierbij om het Isala theater.
5.4 Musea: Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur. Het gaat hierbij om het rijksmonument Dief- en Duifhuisje dat door de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel (HVC) is ingericht als museum.
5.5 Cultureel erfgoed: Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Het gaat hierbij om de kerktoren en het Van Cappellenhuis.
5.6 Media: Tot dit taakveld behoort de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers. Het gaat hierbij om de Bibliotheek in het stadshart.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie. Het gaat hierbij om de kinderboerderij Klaverweide.

6. Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Het gaat hier o.a. om de volgende soorten vastgoed: wijkcentra, buurthuizen, verenigingsruimten, jeugdcentra en kinderopvang.

6.4 Begeleide participatie:
Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie.
Het gaat hier om een pand dat we tijdelijk hebben overgenomen van Stichting Capelle Werkt.

7. Volksgezondheid en milieu
7.2 Riolering: Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Het gaat hier om de rioolgemalen.

8. Stadsontwikkeling
8.3 Wonen en bouwen: Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening. Het gaat hier om vastgoed dat is aangekocht ter verwezenlijking van een gebiedsontwikkeling en in afwachting hiervan (tijdelijk) wordt beheerd en enkele woningen.

Vastgoed in cijfers

Terug naar navigatie - Vastgoed in cijfers

Het gemeentelijk vastgoed wordt hieronder in enkele grafieken in beeld gebracht. In de grafieken wordt de verdeling in programma’s en taakvelden aangehouden zoals eerder omschreven in de begroting.

Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed

Terug naar navigatie - Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed

In onderstaande grafieken wordt het aantal m2 bruto oppervlakte weergegeven. De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat uit een groot en gevarieerd aantal objecten met een totaal bruto vloeroppervlakte van ca. 156.000 m². In onderstaande grafiek is het aantal vierkante meters per taakveld weergeven. Hierbij zijn de sportvelden buiten beschouwing gelaten.

Waarde vastgoed

Terug naar navigatie - Waarde vastgoed

Voor de gehele gemeentelijke vastgoedportefeuille bedraagt de totale WOZ-waarde ca. 154.000, exclusief eigendom van derden waar de gemeente huurder is. Het overgrote deel van de waarde zit in de onderwijsgebouwen (zie 4-2 Onderwijshuisvesting) waar de gemeente het economisch eigendom over heeft. Binnen het taakveld 5-2 Sportaccommodaties zijn de sportvelden meegenomen in de totale WOZ-waarde.

Lasten vastgoed

Terug naar navigatie - Lasten vastgoed

Tot slot gaat de laatste grafiek dieper in op de totale lasten (N. 6.302), onderverdeeld in de acht grootste kostenposten en een categorie Overig. Logischerwijs is de hoogste lastenpost Dotatie & Onderhoud. Hiermee houden we het gemeentelijk vastgoed kwalitatief, zowel voor gemeente (waarde) en gebruikers, op niveau. Een andere grote kostenpost zijn de Kapitaallasten.

Leegstand in gemeentelijk vastgoed

Terug naar navigatie - Leegstand in gemeentelijk vastgoed

De leegstand binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille is laag. In de afgelopen jaren zijn diverse objecten verkocht die de beleidsdoeleinden niet ondersteunden. Met uitzondering van enkele monumenten en het strategisch voorraad staan er geen ruimten leeg.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Meerjarenperspectief vastgoed (MPV)
In juni 2019 is het Meerjaren Perspectief Vastgoed (MPV) “Verder bouwen aan onze maatschappelijke voorzieningen” vastgesteld (BBV1091427). Hiermee is de stap gezet naar het integraal en cyclisch sturen op de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Streven is om een goed evenwicht te bereiken in ‘de vraag naar’ en ‘het aanbod van’ vastgoed. Daarbij wordt rekening gehouden met ruimtelijke ontwikkelingen en aansluiting gezocht met de (toekomstig) maatschappelijke beleidsopgaven. In het rapport is omschreven welk vastgoed we bezitten of huren, de voortgang van diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten, welke ambities en ontwikkelingen relevant zijn voor onze vastgoedportefeuille en de optimalisatiekansen hiervan.

Uitgangspunten
Deze zijn vormgegeven aan de hand van vier uitgangspunten:

 1. Vastgoed ten dienste van Capelle;
 2. Financieel gezond vastgoed;
 3. Toekomstbestendig vastgoed;
 4. Goed georganiseerd vastgoed.

In de komende periode sturen wij integraal en meerjarig op de vastgoedportefeuille.

Optimalisatie gemeentelijke vastgoedportefeuille
Vanuit deze uitgangspunten zijn in het MPV maatregelen benoemd om te komen tot optimalisatie van de gemeentelijke vastgoedportefeuille, onderverdeeld in:

 1. Optimalisatie via gebiedsontwikkelingen;
 2. Optimalisatie onderwijs- en sportvoorzieningen;
 3. Optimalisatie van de overige vastgoedportefeuille;
 4. Verduurzamingskansen;
 5. Synergievoordeel via samenwerking.

Ad 1) Optimalisatie via gebiedsontwikkelingen
Samen met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partijen worden diverse locaties in Capelle aan den IJssel bekeken. Ook komende jaren wordt hard gewerkt aan en in onze stad, er worden diverse gebieden (her)ontwikkeld. Onze maatschappelijke voorzieningen maken onderdeel uit van deze gebiedsontwikkelingen. In sommige gevallen halen we vastgoed weg en maken we plaats voor nieuwe ambities.

Ad 2) Optimalisatie onderwijs- en sportvoorzieningen
Via het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (hierna: SHO), welke in 2022 zal worden geactualiseerd en vastgesteld, worden trends en ontwikkelingen in het onderwijs in beeld gebracht en wordt vastgesteld hoe dat zich vertaalt naar investeringen in onderwijshuisvesting. De basis voor het SHO wordt gevormd door de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen. In het verlengde van deze ontwikkeling ontstaan mogelijke overschotten of tekorten in de capaciteit van gymzalen, sportzalen en sporthallen. Deze zijn in de nota "Benutting en behoeftebepaling binnensportaccommodaties" benoemd. Gecombineerd met de gebiedsontwikkelingen resulteert dit in een aantal nieuwbouwopgaven.

Ad 3) Optimalisatie bestaande vastgoedportefeuille
Naast het sturen in gebiedsontwikkelingen en de invulling van onze (wettelijke) taak op gebied van onderwijs en sport is onderzoek verricht naar ons overige vastgoed. Aan de hand van het vigerende vastgoedbeleid en geschetste uitgangspunten wordt onderzocht in hoeverre er nog optimalisatiekansen voor handen zijn.

Ad 4) Verduurzamingskansen
Het Klimaatakkoord heeft een heldere ambitie: CO2-arm maatschappelijk vastgoed in 2050. In dit kader heeft de gemeenteraad het Koersdocument Duurzaam Capelle vastgesteld (5 februari 2018). Het koersdocument beschrijft als 'stip op de horizon' een duurzaam Capelle aan den IJssel in 2050 en de mogelijke route daarnaartoe. In navolging hierop heeft u op 19 maart 2019 het programma duurzaamheid 2019-2022 "Slim op weg naar een duurzaam Capelle" (BBV1080702) besloten om de komende periode verder aan de slag te gaan en te werken aan een duurzaam Capelle.
Wij hebben de wettelijk verplichte verduurzamingsmaatregelen in beeld gebracht. Bij de Voorjaarsnota 2019 heeft u hierop een investeringskrediet van 422 beschikbaar gesteld. Daarna hebben wij ons vastgoed onderzocht op verduurzamingsmaatregelen die binnen 15 jaar terug te verdienen zijn. Dit onderzoek heeft geleid tot een investering waarvoor u bij de Najaarsnota 2020 krediet van 370 beschikbaar hebt gesteld. Tot slot heeft u bij de begroting 2022 702 beschikbaar gesteld voor het plaatsen van zonnepanelen
De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen is gestart en zal doorlopen in 2022.

Ad 5) Synergievoordeel via samenwerking
Verbonden partijen en professionele ketenpartners dragen steeds vaker hun steentje bij aan maatschappelijke doelstellingen. Zo werken scholen, maatschappelijke organisaties en kinderopvang samen in Integrale Kindcentra (IKC's) en kinderlabs, faciliteren zorginstellingen en kerken allerlei maatschappelijke activiteiten en vindt sport ook plaats in commerciële sportvoorzieningen. Tot slot zien we dat de openbare ruimte steeds vaker benut wordt voor sport, al dan niet in georganiseerd verband. Dat betekent in ieder geval dat bij het realiseren van onze maatschappelijke doelstellingen we steeds meer samen werken met partners in het veld.
Het sturen op multifunctioneel gebruik en het creëren van voorwaarden daarvoor, het beter benutten van vastgoed in de markt en het optimaliseren van het gebruik van onze eigen accommodaties is een belangrijke opgave voor de komende periode. In dit kader onderzoeken wij hoe meer synergievoordeel kan worden behaald via samenwerking.

Stand van zaken optimalisatiekansen

Optimalisatie via gebiedsontwikkelingen
Meeuwensingel
De planning van de Meeuwensingel wordt op dit moment herzien. In 2022 zal er een vervolg worden gegeven aan deze gebiedsontwikkeling en zal unit Vastgoed betrokken zijn bij de definitie- en verdere fasen.

Florabuurt
In de Florabuurt is een omvangrijk vernieuwingstraject gestart. Het gebiedspaspoort is in 2021 aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd. In 2022 zal er vervolg gegeven worden aan deze gebiedsontwikkeling en het vastgoed in het gemeentelijke vastgoed in de Florabuurt.

Optimalisatie onderwijs- en sportvoorzieningen
De plannen voor onderwijs staan benoemd in het geactualiseerde Strategisch huisvestingsplan onderwijs. De gevolgen voor het sport en specifiek het bewegingsonderwijs staan benoemd in de nota "Benutting en behoeftebepaling binnensportaccommodaties". De gevolgen voor de vastgoedportefeuille worden per pand vastgelegd in de vastgoedstrategie. In 2022 hebben de ontwikkelingen in Meeuwensingel en Florabuurt de aandacht. 

De basisscholen “Eben Haezer” en “Rehoboth” hebben onder de nieuwe naam “De Olijfboom” het nieuwe pand aan de Pelikaanweg 4 betrokken. De tijdelijke voorzieningen gelegen aan de Lijstersingel worden ingezet om de onderwijsgebouwen en Huis van de Wijk in het ontwikkelingsgebied Meeuwensingel te ontruimen.  In onderstaand overzicht worden de verhuismutaties in beeld gebracht.

Instituut Komt van het pand Gaat naar het pand Per
Basisschool Eben Haezer Lijstersingel 22a Pelikaanweg 4 jan-22
Basisschool Rehoboth Zevensprong 1-3 Pelikaanweg 2 jan-22
Basisschool Klim-op Roerdomplaan Lijstersingel 22a feb-22
Speciale Basisschool Bouwsteen Lijstersingel 22 Wiekslag 3 jul-22
Basisschool Montessori Reigerlaan 64 Lijstersingel 22 jul-22
Basisschool Horizon Roerdomplaan Lijstersingel 22 jul-22
Huis van de Wijk Middelwatering Reigerlaan 66 Lijstersingel 22a 2022
Special Basisschool De Cirkel Zevensprong 5 Zevensprong 1-3 jul-22

Optimalisatie van de overige vastgoedportefeuille
Uit de analyse komen onderstaande optimalisatiekansen naar voren:

TKV Adres Functie Optimalisatiekans Jaar van uitvoering
0.3 Amnestyplein 3 Werkkamer Herinzet onderzoeken 2022
0.3 Fluiterlaan 429 Werkplein Toekomstperspectief onderzoeken 2022
5.2 Capelsesweg 39 Sporthal Schenkel Toekomstperspectief onderzoeken 2022
5.7 's-Gravenweg 327 Kinderboerderij Verplaatsing en toekomstperspectief onderzoeken 2022
5.7 Jan de Geusrede 41 Verenigingsgebouw volkstuinen Toekomstperspectief onderzoeken 2022
6.1 Capelseweg 120 Verenigingsruimte verhuurafspraken evalueren 2022
6.1 Maria Danneels erf 20 Wijkcentrum Onderzoek optimalisatie exploitatie 2022
6.1 Noorderbreedte 101 Molukse ontmoetingscentrum Toekomstperspectief onderzoeken 2022
6.1 Stationsplein 20 Wijkgebouw Onderzoek optimalisatie / afstoten 2022
8.3 ‘s-Gravenweg 279 Woning Afstoten bij leegkomst PM
8.3 's-Gravenweg 325 Boerderij Verkopen afgerond
8.3 s-Gravenweg 327 Woning Toekomstperspectief onderzoeken 2022

Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed
Vanuit de Lokale Inclusie Agenda, een verplichting die voortkomt uit de ratificatie van het VN-verdrag handicap, volgt in 2022 een voorstel om de fysieke toegankelijkheid van gemeentelijk vastgoed waar mogelijk te verbeteren. Het VN-Verdrag heeft als doel dat de wereld beter toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. De samenleving moet ervoor zorgen dat de achterstanden die mensen met een beperking ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen. De fysieke toegankelijkheid van ons vastgoed maakt daar onderdeel van uit.

Verduurzamingskansen
Kantoren minimaal energielabel C
De verduurzamingsmaatregelen zijn niet alleen gebaseerd op ambities, maar ook op wetgeving. Per 1 januari 2023 dient elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal een energielabel C te hebben. De volledige gemeentelijke maatschappelijk vastgoedportefeuille voldoet al aan deze verplichting of valt buiten de verplichting. In 2022 gaan wij onderzoeken of verdere verduurzaming van ons vastgoed mogelijk is.

Zonnepanelen
Momenteel zijn circa 2.800 zonnepanelen aanwezig op gemeentelijke gebouwen. Dit betreft hoofdzakelijk recente nieuwbouw en gebouwen met een grootverbruik aansluiting, waardoor deze projecten gerealiseerd konden worden met SDE-subsidie. Bij de begroting 2022 702 beschikbaar gesteld voor het plaatsen van zonnepanelen op alle resterende daken, voor zover deze constructief geschikt zijn.

Synergievoordeel via samenwerking
MFC Fascinatio, Educatusstraat 10
In 2021 zijn gesprekken gevoerd met het schoolbestuur. Onderwerp van gesprek is de overdracht van het juridisch eigendom. Hiertoe volgt een voorstel richting VJN 2022.

Wijkcentrum Schollevaar, Maria Daneels erf 20
Als tweede wordt onderzocht of het wijkcentrum Schollevaar eveneens kan worden geoptimaliseerd. Dit onderzoek geven wij vorm in samenspraak met de aan ons verbonden partijen; Stichting Welzijn Capelle en Sportief Capelle, de naastgelegen schoolbesturen en de exploitanten van het kindcentrum (IJsselkids en Speelwijs).

Ontwikkelingen
Toevoegingen portefeuille: nieuwbouw een aankoop
In 2022 worden de nieuwe basisschool “Olijfboom” en gymnastieklokaal Duikerlaan in gebruik genomen.

Verbeteringen portefeuille: renovatie en investeringen
Eerder zijn de verduurzamingskansen en verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar toegankelijk gemeentelijk vastgoed benoemd.

Uit portefeuille: sloop, verkoop, beëindiging huur
In onderstaand overzicht staan de mutaties in het vastgoed in 2021 en verwachtingen in 2022.

TKV Adres Functie Jaar Mutatie
5.2 Beemsterhoek 337a Gymnastieklokaal 2021 Verkocht
5.2 Valeriusrondeel 700 Zwembad De Blinkert 2022 Sloop
6.1 Arendshof 1B Opslagruimte 2022 Sloop
6.1 Stationsplein 20 Wijkgebouw 2021 Huur overgenomen
6.4 Burgemeester Schalijlaan 38-42 Bedrijfsruimte 2022 Huur opzegging
8.3 Bermweg 73-75 Woningen met bedrijfsruimte 2022 Sloop
8.3 Mient 22, Mient 22a en Mient 24-26 Bedrijfsruimte 2022 Sloop

In 2021 hebben wij de huurovereenkomsten van het pand Stationsplein 20 overgenomen van Stichting Capelle Werkt. De overeenkomsten lopen tot 2024. Het pand wordt onderverhuurd aan Stichting Welzijn Capelle, Centrum Jeugd en Gezin, Capels Multicultureel Centrum en, Singh Sabha. Ter voorbereiding op de beëindiging van de huurovereenkomst wordt gezocht naar alternatieve huisvesting van de maatschappelijke instellingen in de wijk Schollevaar.

In onderzoek
Sporthal Schenkel
Met vaststelling van de Begroting 2021 is besloten om te laten onderzoeken of sloop en nieuwbouw van sporthal Schenkel financieel en ruimtelijk een toekomstbestendige variant is. Als onderdeel hiervan heeft een extern bureau in 2021 een rapportage opgeleverd. Aanvullend wordt de maatschappelijke en financiële impact van een variant tot sloop en geen nieuwbouw van sporthal Schenkel in kaart gebracht. In de tweede helft van 2022 kan naar verwachting een totale integrale afweging worden gemaakt. 

Overzicht kapitaalgoederen

Overzicht kapitaalgoederen

Terug naar navigatie - Overzicht kapitaalgoederen

Om inzicht te geven of de gehanteerde kwaliteitsambities daadwerkelijk zijn gerealiseerd presenteren wij, naast de gehanteerde kwaliteitsambitie, ook de gerealiseerde kwaliteitsambitie. Daarnaast geven wij, in lijn met de aanbevelingen vanuit het team Onderhoud Kapitaalgoederen van de werkgroep Duisenberg, aan wanneer het niveau is gemeten, hoe vaak de meting plaatsvindt en bij afwijkingen van de norm wat de achtergrond hiervan is. 

Index kolom meting
Vermelding in kolom Meting met verklaring onderstaande kleuren: J / X = laatste Jaar dat meting heeft plaatsgevonden en vermelding van eens in de X jaar dat meting plaatsvindt. Voorbeeld: Meting 2021 / 2 wil zeggen dat de laatste meting in 2021 heeft plaatsgevonden en dat eens in de 2 jaar de meting plaatsvindt.
Realisatie voldoet aan de gehanteerde kwaliteitsambitie
Realisatie voldoet deels aan de gehanteerde kwaliteitsambitie
Realisatie voldoet niet aan de gehanteerde kwaliteitsambitie
Geen gehanteerde kwaliteitsambitie van toepassing
Kapitaalgoed Onderdeel Eenheid Begroting 2021 Jaarverslag 2021 Gehanteerde kwaliteitsambitie Meting Achtergond afwijking kwaliteitsambitie
Wegen Verharding m2 3.004.000 3.014.000 Sober 2021 / 2 Tweejaarlijks vindt meting plaats door een weginspecteur. In 2021 voldeed 89% minimaal aan de gehanteerde kwaliteit sober. Op het deel dat daar niet aan heeft voldaan, vindt er zo spoedig mogelijk een passende onderhoudsmaatregel plaats.
Openbare verlichting Masten stuks 15.182 15.184 Sober 2021 / 1 De levensduur bedraagt 40 jaar. De eerste 20 jaar zal een nieuwe mast ambitie hoog/ basis hebben. Na 30 jaar vinden technische keuringen plaats.
Armaturen stuks 17.632 17.647 - nvt
Civieltechnische Kunstwerken Bruggen stuks 242 243 Sober 2021 / 5 Elk jaar wordt 1/5 deel geïnspecteerd. Bij het voorgesteld onderhoud / vervanging aan de kunstwerken (zie betreffend beheerplan) zal de functionaliteit en veiligheid van de kunstwerken zijn gewaarborgd en zullen geen achterstanden zijn.
Visplaatsen stuks 40 39 Sober 2021 / 5
Geluidkerende constructies m 4.244 4.244 Sober 2021 / 5
Grondkerende constructies m 8.118 8.118 Sober 2021 / 5 Elk kalenderjaar wordt 1/5 deel van het areaal Kunstwerken geïnspecteerd. Bij het voorgesteld onderhoud / vervanging aan de kunstwerken (zie betreffend beheerplan) zal de functionaliteit en veiligheid van de kunstwerken zijn gewaarborgd en zullen geen achterstanden zijn.
Tunnels & viaducten stuks 21 22 Sober 2021 / 5
Portalen stuks 8 8 Sober 2021 / 5
Trappen stuks 4 4 Sober 2021 / 5
Verkeersvoorzieningen Borden stuks 9.500 9.500 Basis nvt
Verkeersregelinstallaties stuks 30 29 2021 / 1
Belijning km 5.246 546 2021 / 1
Slagbomen + beheercentrale ParkShuttle stuks 6+1 6+1 2021 / 1
Straatnaamborden en -verwijzingsborden stuks 3.300 3.300 nvt
Gemeentelijke buurt- en objectbewegwijzeringsborden stuks 330 330 nvt
ANWB-masten met wegwijzers stuks 185 185 2021/ 5
Groen Oppervlakte m2 2.860.000 2.860.000 Wonen/centrum: basis Overig: sober 2021 / 1
aantal bomen stuks 26.000 25.310 2021 / 3 Jaarlijks wordt 1/3 deel van het aanwezige areaal visueel geïnspecteerd.
Speelplaatsen Plekken inclusief trapvelden stuks 285 254 Basis 2021 / 1
Toestellen stuks 1.210 928 2021 / 1
Trapvelden stuks 35 53 2021 / 1
Beeldende kunstwerken Gemeentelijk eigendom objecten 60 60 nvt nvt
Particulier eigendom objecten 8 8 nvt
Water Oppervlak oppervlaktewater ha 151 151 nvt nvt
Hiervan in beheer en onderhoud bij HHSK ha 145,5 145,5 2021 / 10
Hiervan in beheer en onderhoud bij gemeente ha 5,5 5,5 2021 / 10
Beschoeiingen (totaal) km nvt 200 Sober 2020 In 2020 hebben metingen plaatsgevonden voor het opstellen van een beleidsplan. Tot het moment dat beleidsplan is afgerond en goedgekeurd vindt reparatie ad hoc plaats.
Duikers stuks 576 576 2021 / 10
Gemeentelijke gronden Verhuurde gronden, inclusief uitgifte in (erf)pacht nvt nvt nvt nvt nvt
Riolering Lengte rioolstelsel km 280 280 nvt 2021 / 10 Jaarlijks wordt ca. 10% gereinigd en geinspecteerd
Lengte drainageafvoerleidingen km 112 112 nvt nvt
Lengte persleidingen hoofd- en subgemalen km 50,7 50,7 nvt nvt
Lengte persleidingen drukriolering km 8,8 8,8 nvt nvt
Inspectieputten stuks 8.795 8795 nvt 2021 / 10
Kolken stuks 28.707 28707 Basis 2021 / 1
Lijngoten stuks 2.000 2100 Basis 2021 / 1
Tunnelgemalen nvt 15 nvt 2021 / 1
Gemalen (hoofd, sub en regen) stuks nvt 77 nvt 2021 / 1
Drukrioolunits stuks 168 168 nvt 2021 / 1
Meetnet van peilbuizen stuks 392 380 nvt 2021 / 1
Regenmeters stuks 6 6 nvt 2021 / 1
Overstortmeter stuks 27 27 nvt nvt
Drainagepompen (bemalen drainage) stuks 11 11 nvt 2021 / 1
Huisaansluitingen stuks 33.079 33189 nvt nvt
Reiniging Ondergrondse containers stuks 1.598 1.700 Basis 2021 / 2
Bovengrondse containers stuks 836 675 2021 / 2
Overige gebouwen en Gronden Horeca m2 110 110 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Bank m2 260 260 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Fitness m2 275 275 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Kerk m2 181 181 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Bedrijfsvoering Gemeentehuis m2 9.585 9.585 Niveau 2 (goed) 2021 / 3
Gemeentewerf m2 4.887 4.887 Niveau 2 (goed) 2021 / 3
Kantoor m2 1.009 1.009 Niveau 2 (goed) 2021 / 3
Crisisbeheersing en brandweer Brandweerkazerne m2 3.291 3.291 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Parkeren Fietsenstalling m2 757 757 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Openbaar vervoer Lift m2 41 41 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Onderwijshuisvesting Onderwijs m2 65.028 65.028 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3 Schoolbesturen zijn als juridisch eigenaar van schoolgebouwen verantwoordelijk voor het opstellen en laten uitvoering van MJOP’s. Dit gebeurt op minimaal niveau 3.
Sportaccommodaties Zwembad *) m2 0 0 Niveau 3 (redelijk) nvt
Zwembad/sporthalcombinatie **) m2 5.629 6.622 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Sporthallen m2 8.025 8.025 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Sportzaal m2 1.054 1.054 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Gymnastieklokalen ***) m2 4.772 4.752 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Verenigingsruimten m2 995 995 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Kleedkamers m2 1.668 1.668 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Verenigingsruimte/kleedkamer m2 2.397 2.397 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Sportvelden m2 288.791 288.791 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Cultuurpresentatie Theater m2 4.464 4.464 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Musea Museum m2 40 40 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Cultureel erfgoed Kerk m2 25 25 Niveau 2 (goed) 2021 / 3
Van Capellenhuis ****) m2 0 751 Niveau 2 (goed) 2021 / 3
Media Bibliotheek m2 1.490 1.490 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Kinderboerderij m2 1.177 1.177 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Samenkracht en burgerparticipatie Multifunctioneel centrum m2 14 14 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Personeelsonderkomen m2 30 30 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Cultureelcentrum m2 878 878 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Aula begraafplaats m2 37 37 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Jeugdcentra m2 865 865 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Buurthuizen m2 1.971 1.971 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Wijkcentrums m2 1.080 1.080 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Kinderopvang m2 185 185 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Riolering Personeelsonderkomen m2 180 180 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Garage m2 90 90 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Rioolgemalen m2 828 828 Niveau 3 (redelijk) 2021 / 3
Wonen en bouwen Woningen m2 287 287 Niveau 4 (matig) 2021 / 3
Bedrijfspanden m2 2.467 2.467 Niveau 4 (matig) 2021 / 3
Zwembad/sporthal***) m2 1.834 1.834 Niveau 4 (matig) nvt
*) Zwembad De Blinkert naar programma Wonen en Bouwen.
**) Vastgesteld conform Meetrapport NEN 2580:2007
***) Sloop gymnastieklokaal Pelikaanweg. Verkoop gymnastieklokaal Beemsterhoek. Ingebruikname nieuw gymnastieklokaal Duikerlaan.
****) Dorpsstraat 164 Van Cappellenhuis ivm 100% aandeelhouder/eigenaar toegevoegd.