Programma 7

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD);
 • Het laten uitvoeren van het basispakket jeugdgezondheidszorg (JGZ);
 • Het laten uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
Aantal besmettingsincidenten 10 18 9
Aantal geregistreerde infecties tuberculose 3 * 3
Aantal adviezen en consultaties technische hygiënezorg 12 13 6
Jeugdgezondheidszorg:
% kinderen dat ‘in beeld’ is (gemiddeld) 100% 99% n.n.b.
% bereik contactmomenten (gemiddeld) 92% 99% n.n.b.
Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma:
vaccinatiegraad algemeen: 87,0% 89% n.n.b.
- zuigelingen 87,8% 42,5% n.n.b.
- schoolkinderen 86,1% 89% n.n.b.
vaccinatiegraad HPV (Humaan Papillomavirus) 51,6% 42,5% n.n.b.
*) Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal geregistreerde infecties tuberculose, maar niet gepast om hier een streefwaarde voor op te nemen.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N3.196 N1.146 N4.342 N4.585 N243
Baten N0 V1.285 V1.285 V1.580 V295
Saldo N3.196 V139 N3.057 N3.005 V52
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Overheveling budget uit 2020: Uitvoering Subsidie AED (VJN21 0.14) N16
2. Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid in het kader van corona, éénmalig (VJN21 7.1) N70
3. Kosten en bijdragen Vaccinatielocatie COVID-19 (NJN21 0.15) N1.160 V1.195
4. Overhevelen budget seksuele gezondheid jongeren naar 2022 (NJN21 7.1) V50
5. SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl, uitkering ministerie VWS (NJN21 7.3) V90
6. Overhevelen budget beweegcoach naar 2022 (NJN21 7.3) V50
7. SPUK sportakkoord onderdeel beweegcoach (NJN21 7.3) N20
8. Overhevelen budget leefstijlinterventies naar 2022 (NJN21 7.3) V20
Totaal N1.146 V1.285 V139
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Vaccinatie / boosterprogramma COVID-19 N288 V295
2. Onderbesteding op het budget voor de GIDS-gelden V27
3. Onderbesteding op het budget gezondheidsbeleid V17
4. Overige kleine verschillen V1
Totaal N243 V295 V52
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve eenmalig N128 N128
2. Reserve bedrijfsvoering N18 N18
Totaal N146 N146 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N3.057 N3.005 V52
Mutaties reserves N146 N146 N0
Resultaat N3.203 N3.151 V52
Toelichting op de grootste verschillen
1. De raming van de lasten van de vaccinatielocatie was een globale indicatie. De werkelijke lasten zijn hoger uitgevallen. Aangezien alle kosten gefactureerd en betaald zijn door de GGD zijn ook de werkelijke baten hoger dan begroot.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Vaccinatielocatie
Sporthal Schenkel is in 2021 ingericht als vaccinatielocatie. Dit project is i.s.m. het CJG Capelle, Sportief Capelle en de GGD uitgevoerd. Na een onderbreking van een paar maanden is deze hal opnieuw ingericht als vaccinatielocatie en in gebruik genomen. In 2022 wordt de vaccinatielocatie ondergebracht in een sporthaldeel van sportcomplex Aquapelle. 

Taakveld 7.2 Riolering

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het verrichten van de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het verrichten van gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater en voor zover nodig hemelwater;
 • Het nemen van maatregelen om grondwaterproblemen te voorkomen of te beperken;
 • Het vernieuwen van het rioolstelsel;
 • Het renoveren van het rioolstelsel;
 • Het beheer en onderhoud van het rioolstelsel, gemalen en persleidingen;
 • Het regelmatig meten, inspecteren en schoonhouden van de riolering;
 • Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen rioolheffing;
 • Het regelen van aangiftes rioolrecht gebruikers (grootgebruik);
 • Het afhandelen van bezwaarschriften;
 • Het realiseren van dwanginvordering;
 • Het bijhouden van een (vastgoed)registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens), specifiek voor het pand van het gemaal aan de Spoorlaan 18;
 • Het monitoren van het energieverbruik.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
Lengte rioolstelsel binnen gemeentegrens (in km.) 286 280 280
Aantal inspectieputten 8.795 8.795 8.795
Aantal kolken 28.496 28.707 28.707
Lijngoten (m) 1.871 2.000 2.100
Persleidingen hoofd- en subgemalen (in km) 50,7 50,7 50,7
Persleiding drukriolering (in km) 8,8 8,8 8,8
Aantal gemalen 77 77 77
Aantal drukriool units 168 168 168
Aantal stuks meetnet van peilbuizen 370 392 380
Aantal regenmeters 6 6 6
Aantal overstortmeters 27 27 27
Aantal stuks regulier meetnet van peilbuizen 220 226 226
Aantal stuks probleemgericht meetnet van peilbuizen 150 154 154
Lengte drainageafvoerleidingen binnen de gemeentegrens in km 167 112 112
Aantal drainagepompen (bemalen drainage) 11 11 11
Dekkingspercentage riolering 88,6% 92,4% 112,90%
Aantal huisaansluitingen 31.506 30.946 31.465
Aantal aansluitingen (niet-woningen) 1.922 1.828 1.724
Aantal huishoudens (riolering) 33.428 32.774 33.189
Aantal leegstand woningen en niet-woningen 2.332 1.943 1.786
Aantal meerjarige kwijtschelding afval + riool 1.553 1.850 1.439
Aantal overige kwijtschelding 744 650 410
Totaal aantal te belasten huishoudens 28.799 28.325 29.544
Aantal aangiftes rioolrecht 864 927 775

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N3.989 V423 N3.566 N4.154 N588
Baten V4.978 N986 V3.993 V4.551 V558
Saldo V989 N563 V427 V397 N30
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Lagere onttrekking voorziening door lagere lasten Investering IBOR (NJN 2020 7.5) V137 N142
2. Onttrekking uit voorziening door stijging lasten (NJN 2020 7.6) V19
3. Lasten flexibele schil: Investering IBOR (VJN 2021 7.3) N378
4. Toerekening lasten flexibele schil aan investeringen (VJN 2021 7.3) V378
5. Toerekening kosten an investeringen (NJN 2021 2.5) V277
6. Lagere onttrekking voorziening: toerekening kosten investeringen (NJN 2021 2.5) N826
7. Lagere onttrekking voorziening: lagere kwijtschelding rioolheffing(NJN 2021 6B.11) N25
8. Lagere lasten riolering (NJN 2021 7.9) V58
9. Lagere onttrekking uit voorziening: budget riool (NJN 2021 7.9) N58
10. Dotatie aan voorziening door hogere baten rioolheffing (NJN 2021 7.10) N50 V50
11. Overige wijzigingen V1 N4
Totaal V423 N986 N563
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Lagere lasten op rioolgemalen (zie toelichting) V190
2. Hogere lasten rioolbeheer (zie toelichting) N105
3. Hogere lasten op riolering en waterzuivering door inhuur personeel N93
4. Hogere lasten door inhuur voor onderzoek en plannen N40
5. Hogere lasten van het gronddepot doordat er minder grond is uitgegeven als gevolg van minder IBOR-projecten die zijn uitgevoerd N35
6. Hoegere lasten door extern advies voor in beeld brengen rioolverzakkingen voor toekomstig onderhoud N30
7. Lagere lasten door minder onderhoud aan persleidingen dan voorzien V25
8. Hogere lasten rioolbeheer door calamiteiten wat heeft geleid tot extra onderzoekskosten en reparatiekosten N10
9. Dotatie aan / onttrekking uit voorziening rioolheffing ivm jaarresultaat 2021 N109 V355
10. Bijdrage gemeente Rotterdam en HHSK V110
11. Dotatie Voorziening dubieuze debiteuren tlv Voorziening rioolheffing N65 V65
12. Bijdrage HHSK voor Beleidsplan water en riolering V12
13. Hogere baten rioolheffing V7
14. Nacalculatie bedrijfsvoering N315 V9
15. Overige verschillen N1
Totaal N588 V558 N30
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering N12 N12
2. Reserve eenmalig N0 N4
Totaal N12 N16 N4
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten V427 V397 N30
Mutaties reserves N12 N16 N4
Resultaat V415 V381 N34
Toelichting op de grootste verschillen
1. Lagere lasten op rioolgemalen doordat er enkele recentelijk vervangen zijn en een voordeel ontstaat op de onderhoudslasten. Daarnaast is er structureel een overschot op deze exploitatiepost door meer klein onderhoud te plegen en tussentijdse renovatie uit te stellen. Hiervan vindt correctie plaats na vaststelling van het nieuwe beheerplan.
2. Hogere lasten op rioolbeheer door het verhelpen van verstoppingen, onder meer als gevolg van mondkapjes en handschoenen. Daarnaast is te zien dat Capellenaren steeds vaker vochtige doekjes als toiletpapier gebruiken. Deze zijn niet of slecht oplosbaar waardoor vervuilingsgraad is toegenomen en de reinigingskosten steeds meer stijgen ondanks plaatselijke en landelijk campagnes om de samenleving te informeren over de negatieve gevolgen hiervan.
9. Als gevolg van het jaarresultaat 2021 vindt er per saldo een onttrekking plaats uit de voorziening rioolheffing van V246. Daarbij is sprake van een neutrale dotatie/onttrekking van N109/V109 waardoor de last uitkomt op N109 en de baat op V355.
10. Een bijdrage van de gemeente Rotterdam en HHSK ontvangen in verband met de afrekening exploitatielasten van zuivering technische werken over 2019 en 2020.

Taakveld 7.3 Afval

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval en het voldoen aan een verzorgd straatbeeld. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het afvoeren en verwerken van afval;
 • Het ophalen van minicontainers;
 • Het legen van wijkcontainers;
 • Het legen van din containers;
 • Het ophalen van grofvuil;
 • Het inzamelen van klein chemisch afval;
 • Het aanschaffen en repareren van containers, en containeropstelplaatsen;
 • Het inzamelen van oud papier;
 • Het inzamelen van groente , fruit en tuinafval;
 • Het inzamelen van diverse componenten huisvuil zoals glas, textiel, papier, ijzer en dergelijke;
 • Het beschikbaar hebben en houden van een milieustation voor alle soorten huishoudelijk en bedrijfsafval;
 • Het inzamelen van kunststof, blik en drankenkartons;
 • Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen;
 • Het zorgen voor voldoende prullenbakken, zodat bewoners overal in de gemeente hun afval kwijt kunnen, en het tijdig legen hiervan;
 • Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen Afvalstoffenheffing;
 • Het afhandelen van bezwaarschriften;
 • Het realiseren van dwanginvordering;
 • Het zowel machinaal als handmatig schoonhouden van openbare wegen, straten en pleinen;
 • Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
Huisvuil 21.000 19.500 19.200
GFT 3.750 3.250 3.500
Oud papier 2.325 2.450 2.300
Glas 1.025 900 950
Kunststof 110 0 0
Textiel 325 400 350
Restafval, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 100 / 925 130/800 90/850
GFT, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 125 / 290 375/325 325/375
Papier, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 75 / 300 300/385 250/395
Glas, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 2 / 65 15/80 14/85
Textiel, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 16 / 8 16/8 16/8
Kunststof, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 30 0/0 0
Dekkingspercentage afval 82,5% 99,9% 96,7%
Aantal huishoudens (afval) 31.458 30.946 31.132
Aantal leegstand woningen 1.013 1.056 1.065
Aantal meerjarige kwijtschelding 1.553 1.850 1.439
Aantal overige kwijtschelding 744 650 410
Totaal aantal te belasten huishoudens 28.148 27.390 28.218

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N9.377 N609 N9.986 N10.555 N569
Baten V9.763 V83 V9.845 V10.285 V440
Saldo V386 N526 N141 N270 N129
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Hogere onttrekking voorziening: lagere dividend uitkering Irado (NJN 2020 0.4) V83
2. Extra kosten afval door corona met onttrekking uit voorziening (NJN2020 7.8) N100 V100
3. Hogere onttrekking voorziening: uitbreiding formatie Belastingen (NJN 2020 7.11) V21
4. Dotatie voorziening: ontvangst dividend Irado (VJN 2021 0.7 / NJN 2021 0.4) N376
5. Door nascheiding lagere lasten legen PMD-containers (VJN 2021 7.5) V85
6. Lastenstijging afval (VJN 2021 7.5) N35
7. Lagere dotatie voorziening: lagere opbrengst nascheiding afval (VJN 2021 7.5) V145 N145
8. Lagere lasten straatreininging (VJN 2021 7.5) V50
9. Lagere onttrekking uit voorziening door lagere lasten (VJN 2021 7.5) N106
10. Dotatie voorziening door hogere baten afvalstoffenheffing (VJN 2021 7.6) N65 V65
11. Lagere onttrekking voorziening: Toerekening kosten (NJN 2021 2.5) N27
12. Lagere onttrekking voorziening: lagere kwijtschelding (NJN 2021 6B.11) N125
13. Hogere onttrekking voorziening door continuering beleid grof vuil (NJN 2021 7.9) N150 V150
14. Dotatie voorziening door hogere baten afvalstoffenheffing (NJN 2021 7.10) N50 V50
15. Extra lasten afval: meerwerk door Corona (NJN 2021 7.11) N105
16. Overige wijzigingen N8 V17
Totaal N609 V83 N526
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Dotatie Voorziening dubieuze debiteuren tlv Voorziening afvalstoffenheffing N168 V168
2. Hogere lasten en baten afvalinzameling (zie toelichting) N140 V140
3. Extra lasten door groter aanbod grof vuil, restafval en inzet verkeersregelaar ivm Corona N88
4. Hogere lasten afvoer afvalstromen afvalbrengstation N50
5. Dotatie jaarresultaat 2021 aan voorziening afvalstoffenheffing N36
6. Opstartkosten Byewaste N30
7. Hogere lasten door extra inhuur communicatie N26
8. Hogere baten door afwikkeling jaarvergoeding verpakkingsafval 2019 V67
9. Hogere baten afvalstoffenheffing V48
10. Bijdragen van derden; vergoeding e-Waste V24
11. Bijdrage Irado voor ondergrondse container V6
12. Nacalculatie bedrijfsvoering N31 N13
Totaal N569 V440 N129
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering N13 N13
Totaal N13 N13 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N141 N270 N129
Mutaties reserves N13 N13 N0
Resultaat N154 N283 N129
Toelichting op de grootste verschillen
1. Naar aanleiding van de jaarlijkse berekening van de toereikendheid van de voorziening dubieuze debiteuren belastingen, heeft er een dotatie plaats moeten vinden aan de voorziening dubieuze debiteuren afvalstoffenheffing. Aangezien dit taakveld 7.3 afval raakt, wordt deze dotatie volledig onttrokken uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.
2. Hogere lasten en baten op de afvalinzameling doordat als gevolg van de pandemie het extra aanbod op afvalbrengstation hoog blijft.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Samen met de stad werken we aan een duurzaam Capelle. Dat doen we slim en stap voor stap. Als het gaat om de energietransitie zetten we vooral in op energiebesparing en het opwekken van zonne-energie. De transitie naar een aardgasvrij Capelle starten we stap voor stap op. We bereiden ons daarnaast voor op een steeds sneller veranderende klimaat. Waar mogelijk treffen we al slimme maatregelen in de openbare ruimte. Niet alleen als gemeente bereiden we ons voor op een veranderend klimaat, ook blijven we Capellenaren stimuleren om te vergroenen. We verkennen en benuttende kansen van de circulaire economie. We willen dat er meer grondstoffen worden hergebruikt en de hoeveelheid restafval per inwoner afneemt.
Het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval en het voldoen aan een verzorgd straatbeeld hoort daar vanzelfsprekend ook bij. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval. Tot slot zorgen we ervoor dat de lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijk eisen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het afvoeren en verwerken van afval;
 • Het ophalen van minicontainers;
 • Het legen van wijkcontainers;
 • Het legen van din containers;
 • Het ophalen van grofvuil;
 • Het inzamelen van klein chemisch afval;
 • Het aanschaffen en repareren van containers, en containeropstelplaatsen;
 • Het inzamelen van oud papier;
 • Het inzamelen van groente , fruit en tuinafval;
 • Het inzamelen van diverse componenten huisvuil zoals glas, textiel, papier, ijzer en dergelijke;
 • Het beschikbaar hebben en houden van een milieustation voor alle soorten huishoudelijk en bedrijfsafval;
 • Het inzamelen van kunststof, blik en drankenkartons;
 • Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen;
 • Het zorgen voor voldoende prullenbakken, zodat bewoners overal in de gemeente hun afval kwijt kunnen, en het tijdig legen hiervan;
 • Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen Afvalstoffenheffing;
 • Het afhandelen van bezwaarschriften;
 • Het realiseren van dwanginvordering;
 • Het zowel machinaal als handmatig schoonhouden van openbare wegen, straten en pleinen;
 • Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen;
 • Uitvoeren van het Programma Duurzaamheid 2019-2022;
 • Het uitvoeren van gevelmaatregelen bij de saneringswoningen;
 • Uitvoering in DCMR-verband, van branchegerichte aanpak van bedrijven welke onderdeel is van het werkplan DCMR;
 • Uitvoering van het Actieplan omgevingslawaai.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
Aantal verleende Wabovergunningen “milieu” 2 2 1
Aantal geregistreerde meldingen 60 45 57
Aantal vergunningplichtige inrichtingen 11 12 9
Aantal meldingsplichtige inrichtingen 495 460 480
Aantal uitgevoerde preventieve controles 250 275 250
Aantal uitgevoerde repressieve controles 80 100 40
Aantal projectadvisering 11 10 13
Aantal bestemmingsplanadvisering 3 1 2
Aantal bouwplan advisering 17 14 15
Aantal externe veiligheidadviezen (DCMR) 2 2 2

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N1.573 N528 N2.100 N1.849 V251
Baten N0 V705 V705 V300 N405
Saldo N1.573 V177 N1.395 N1.549 N154
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Geluidsanering verkeerslawaai (NJN2020 7.2) N46 V46
2. Actieplan Circulair (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig N40
3. Transitievisie (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig N36
4. Voorbereiding geluidsanering (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig N22
5. Ongediertebestrijding (VJN2021 7.7) N25
6. Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (VJN2021 7.8) N600 V600
7. Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (NJN2021 7.4), via reserve eenmalige uitgaven V300
8. Restant regeling Reductie Energiegebruik 2020 (NJN2021 7.5) N59 V59
Totaal N528 V705 V177
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Lagere lasten en baten Regeling Reductie Energiegebruik Woningen; budget wordt in de VJN2022 weer aangeraamd; dekking via mutatie reserve eenmalige uitgaven V78 N378
2. Niet-besteed restantbudget Uitvoering geluidsanering wegverkeer; overheveling naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V46 N46
3. Niet-besteed budget Actieplan geluid; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V25
4. Niet-besteed budget Plan van aanpak ongediertebestrijding; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V25
5. Lagere lasten voor het uitgeven van vergunningen V23
6. Vrijval restantbudget Voorbereiding geluidsanering wegverkeer V22
7. Hogere lasten voor bestrijding knaagdieren door klimaatverandering N8
8. Nacalculatie bedrijfsvoering V26 V1
9. Overige verschillen V14 V18
Totaal V251 N405 N154
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering N0 N27
2. Reserve eenmalig N224 V1
Totaal N224 N26 V198
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N1.395 N1.549 N154
Mutaties reserves N224 N26 V198
Resultaat N1.619 N1.575 V44
Toelichting op de grootste verschillen
1. In de NJN2021 is de last met 300 verlaagd en overgeheveld naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven. Volgens het stelsel van baten en lasten had naast de last ook de baat moeten worden verlaagd en worden overgeheveld naar 2022. Het nadeel aan de batenkant compenseren we met een lagere dotatie aan de reserve eenmalig. In de Voorjaarsnota 2022 volgt een voorstel om dit voor 2022 recht te zetten: restantbudget (N 378 / V 378).

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N32 V30 N2 N2 N0
Baten V22 N0 V22 V22 N0
Saldo N10 V30 V20 V20 N0
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Lagere lasten begraafplaatsen (NJN 2021 7.6) V30
Totaal V30 N0 V30
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Geen verschil
Totaal N0 N0 N0
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Geen mutaties
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten V20 V20 N0
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat V20 V20 N0