Programma 1

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

We bieden een veilige woon-, leef- en werkomgeving door een adequate hulpverlening bij incidenten. We zorgen er samen met onze partners voor dat we goed toegerust zijn om incidenten te voorkomen en effectief te bestrijden. Daarnaast stimuleren we de zelfredzaamheid van Capellenaren.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling VRR:
  • Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;
  • Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Het uitvoeren van het beperken en bestrijden van rampen en crisis als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 1);
  • Taken die vanuit het oogpunt van goede bedrijfsvoering zijn vereist;
  • Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 9 en 10) bedoelde gemeenschappelijke regeling;
  • Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Ambulancevervoer (artikel 5) bedoelde gemeenschappelijke regeling;
  • Het uitvoeren van de ambulancezorg;
  • Het in voorkomende gevallen, indien daartoe de behoefte aanwezig is, samenwerken met andere hulpverleningsdiensten;
  • Het verzorgen van andere aangelegenheden die in het kader van de doelstelling van belang zijn.
 • Het actueel houden van bereikbaarheidsgegevens voor de rampbestrijdingsorganisatie;
 • Het continue beschikbaar hebben van een minimale bezetting voor de rampbestrijdingsorganisatie;
 • Het beoefenen van rampbestrijdingsprocessen en overlegstructuren;
 • Het beheren van de beleidsruimte voor de veiligheidsstaf;
 • Het opstellen en uitvoeren van een gemeentelijk crisisplan opleiden, trainen en oefenen;
 • Instandhouding en verhuur van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
% Opkomsttijd tankautospuit na melding binnenbrand: binnen 6 minuten ter plaatse + binnen 8 minuten ter plaatse n.b. 80% 66%
% Opkomsttijd ambulance na spoedmelding (A1-rit): binnen 15 minuten ter plaatse (post Slotlaan) 92% 95% 92%
Aantal bestuurlijke oefeningen rampenbestrijding (Gemeentelijk BeleidsTeam) 0 2 0
Aantal operationele oefeningen rampenbestrijding (Team bevolkingszorg en TaakOrganisaties) 1 10 5
Aantal GRIP-alarmeringen (Gecoördineerde Regionale Incidenten Procedure) 3 * 4
*) Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal GRIP-alarmeringen, maar niet gepast om hier een streefwaarde voor op te nemen.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N5.093 N25 N5.118 N4.901 V217
Baten V337 N0 V337 V324 N13
Saldo N4.756 N25 N4.781 N4.577 V204
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. VRR, 1e begrotingswijziging (VJN21 1.1) N22
2. Overige wijzigingen N3
Totaal N25 N0 N25
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. VRR - vrijval WNRA middelen V154
2. VRR - vrijval FLO middelen V124
3. VRR - vrijval diverse V14
4. Nacalculatie bedrijfsvoering N58
5. Overige verschillen N17 N13
Totaal V217 N13 V204
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve eenmalig N0 N4
2. Reserve Bedrijfsvoering N0 V58
Totaal N0 V54 V54
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N4.781 N4.577 V204
Mutaties reserves N0 V54 V54
Resultaat N4.781 N4.523 V258
Toelichting op de grootste verschillen
1. Door het uitstellen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft dit nog niet tot extra lasten geleid voor de VRR. Het in 2021 begrote bedrag kan hierdoor vrijvallen.
2. De kosten voor het Functioneel leeftijdsontslag (FLO) van 2022 zijn opgenomen in de begroting van 2022. Vanaf 2023 zitten deze kosten in de inwonersbijdrage en worden deze niet meer separaat verrend. Het gereserveerd bedrag voor 2022 en 2023 kan vrijvallen.

Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

We zorgen er samen met partners en Capellenaren voor dat Capelle aan den IJssel een gemeente is waar het veilig wonen, werken en leven is. Hiervoor voeren we een integraal veiligheidsbeleid uit, treden we op tegen grensoverschrijdend gedrag en criminaliteit en stimuleren we dat burgers hun verantwoordelijkheid nemen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • In samenwerking met Capellenaren, Capelse ondernemers, de politie, het OM, de stadsmariniers, de gemeentelijke handhavers, Havensteder, buurtpreventieteams, het RIEC Rotterdam-Rijnmond en het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond uitvoeren van de zeven wijkveiligheidsplannen en het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022. 
  • Het terugdringen van het aantal High Impact Crimes;
  • Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit;
  • Het voorkomen dat Capellenaren (opnieuw) een strafbaar feit plegen of ernstige overlast veroorzaken;
  • Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en het veiligheidsdomein;
  • Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken.
 • Het doen herstellen van schades vandalisme (inclusief verwijderen graffiti) aan gemeentelijke eigendommen of de openbare ruimte;
 • Het adviseren in en laten uitvoeren van preventieve maatregelen tegen vandalisme;
 • Het uitvaardigen van kaders en richtlijnen rondom vandalisme;
 • Het starten van terugvordering procedures bij daders van vandalisme;
 • Het verstrekken van vergunningen en accepteren van meldingen;
 • Het controleren op de naleving daarvan;
 • Het uitgeven van parkeerontheffingen aan bewoners;
 • Toezicht en handhaving van de APV, de Afvalstoffenverordening, bij evenementen, diverse blauwe zones, parkeren Molenbuurt, alcoholverboden, aanspreken hangjongeren, etc.;
 • Het (laten) bieden van advies en onafhankelijke bijstand bij vermeende discriminatie;
 • Het doen uitvoeren van de bepalingen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek (boek 5 artikel 8 lid 3) met betrekking tot de opvang van zwerfdieren;
 • Het doen uitvoeren van de destructiewet.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Voor de meeste indicatoren van dit taakveld streven wij geen aantallen meer na, maar monitoren deze wel (zie ook hoofdstuk 8 van ons IVB 5). 

Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
% Capellenaren die deelnemen aan Burgernet 7,1% - 7,0%
Aantal meldingen bij meldpunt woonoverlast 120 - 156
% ernstige woonoverlast casussen dat binnen 6 maanden is afgehandeld nb - nb
Aantal instellingsbesluiten door burgemeester voor gemeentelijk cameratoezicht en aantal camera's 4/38 - 4/39
Aantal door burgemeester opgelegde omgevingsverboden ogv 2:78 Apv en artikel 175 Gw 3 - 7
Aantal door burgemeester afgegeven last onder dwangsom ogv 2:79 Apv (gedragsaanwijzing woonoverlast) 0 - 0
Aantal meldingen graffiti 181 250 155
Aantal verwijderde graffiti 170 245 72
Aantal afgegeven vergunningen 161 265 -

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N3.542 V37 N3.506 N3.034 V472
Baten V335 N98 V237 V252 V15
Saldo N3.207 N61 N3.269 N2.782 V487
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Schades (NJN21 1.3) V100 N100
2. Impulsgelden Weerbaar bestuur naar 2022 (NJN20 1.1/NJN21 1.1) N50
3. Overheveling budget project Alleen jij bepaalt (NJN20 1.3) V38
4. Wijkveiligheidsplannen (NJN20 1.2) N60
5. Overige wijzigingen V9 V2
Totaal V37 N98 N61
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Persoonsgerichte aanpak & HC V57
2. Niet besteed budget Wijkveiligheidsplannen; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven V32
3. Niet besteed budget Weerbaarheidsgelden; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven V56
4. Inzet Stichting JOZ op jongerengroepen om eventuele escalatie bij inzet BOA's of politie te voorkomen N50
5. Lagere lasten doordat bij het uitvoeren van de toezichthoudende taken de aanschaf van extra materialen niet nodig is geweest. V46
6. Lagere lasten door minder inzet op erfgoedbeleid als gevolg van corona V20
7. Meeropbrengst bestuursdwang door o.a. handhaving op verkeerd aanbieden afval en overtreden coronamatregelen V12
8. Hogere baten schadeverhaal derden V32
9. Nacalculatie bedrijfsvoering V295 N32
10. Overige verschillen V16 V3
Totaal V472 V15 V487
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering V30 N233
2. Reserve eenmalig V110 V22
Totaal V140 N211 N351
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N3.269 N2.782 V487
Mutaties reserves V140 N211 N351
Resultaat N3.129 N2.993 V136