Programma 2

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Algemene doelstelling

Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeerveiligheid.

Activiteiten

Verkeersbeleid

 • Doen van verkeersonderzoek en –planning;
 • Uitwerking van het Programma Mobiliteit 2020-2030; 
 • Nemen van maatregelen voor de verkeersveiligheid, het uitwerken van de Aanpak Verkeersveiligheid met daarin de actualisatie van het wegencategoriseringsplan;
 • Het evalueren en actualiseren van het Fietsbeleid;
 • Het vaststellen en innen van de bijdragen m.b.t. brandstofverkooppunten; 
 • Constructief samenwerken met de MRDH en andere (regionale) partners op het gebied van Verkeer en Vervoer. 

Onderhoud wegen en openbare ruimte

 • Organiseren en uitvoeren van de straatreiniging en het plaatsen en legen van prullenbakken;
 • Strooien, schuiven en borstelen van wegen voor gladheidsbestrijding (primaire wegen);
 • Aanschaffen en onderhouden straatmeubilair, verfraaiingen en bijzondere voorzieningen;
 • Het aanschaffen, plaatsen en onderhouden van verkeersregelinstallaties (VRI’s), verkeersvoorzieningen en bewegwijzering;
 • Het aanschaffen en onderhouden van civieltechnische werken;
 • Het onderhouden van lampen en verhelpen van kabelstoringen;
 • Voldoen van precariorechten aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, aan Rijkswaterstaat en aan ProRail voor gemeentelijke civieltechnische werken in en op hun eigendommen;
 • Het onderhouden van de verharding volgens vastgestelde normen.

Hoeveelheidsgegevens

Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
Te onderhouden m2 asfalt 1.063 1.060 1.060
Te onderhouden m2 klinkers/tegels 1.939 1.944 1.944
Totaal m2 verharding 3.002 3.004 3.004
Aantal lichtmasten 15.252 15.182 15.184
Aantal armaturen 17.647 17.632 17.647
Aantal fonteinen 5 5 5
Aantal hardstenen bankjes model ‘HIJ-zit’ 12 12 12
Aantal watertappunten (drinkwater op het Stadsplein) 0 0 0
Aantal strooibeurten per seizoen (gemiddeld 20 bij normaal strooiseizoen) 8 20 33
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande fietsroute 70 70 70
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande wegen binnen bebouwde kom en industrieterreinen 215 216 216
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande wegen rond de winkelcentra en op het Stadsplein 5 5 5
Aantal verkeersborden 9.400 9.500 9.500
Aantal straatnaamborden en verwijzingsborden 2.940 3.300 3.300
Aantal gemeentelijk buurt- en objectbewegwijzering 300 330 330
Verkeersregelinstallatie (slagboom instal. ParkShuttle) 6 6 6
Beheercentrale VRI installatie (ParkShuttle) 1 1 1
Aantal verkeersregelinstallaties (overig) 29 30 29
Markering: aantal km belijning 546 546 546
Aantal verkeerscamera’s 10 10 10
Aantal bruggen 243 242 243
Aantal visplaatsen 39 40 39
Lengte geluidkerende constructies [st / m1] 17 / 4.244 17 / 4.244 17 / 4.244
Lengte grondkerende constructies [st / m1] 110 / 8.118 110 / 8.118 110 / 8.118
Aantal trappen 4 4 4
Aantal tunnels 19 18 18
Aantal viaducten 3 3 3
Aantal portalen 8 8 8
Aantal brandstofverkooppunten 13 13 13
Aantal huurcontracten 5 5 5

Analyse taakveld

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N8.125 V14 N8.110 N9.078 N968
Baten V459 V89 V548 V891 V343
Saldo N7.666 V103 N7.562 N8.187 N625
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Aanpassen budget schoonmaak (NJN2020 0.14) N5
2. Budget VERH, CTW, OV en VRI (NJN2020 2.4) V263
3. Optimaliseren asfaltbeleid (NJN2020 2.4) N50
4. Asfalteren rondom rotondes 's-Gravenland (NJN2020 2.5) N170
5. Inspecteren kunstwerken (NJN2020 2.6) N40
6. Investering IBOR (NJN2020 2.7) V549
7. Aantrekkelijkheid openbare ruimte (NJN2020 2.8) V275
8. Doorschuiven kredieten (NJN2020 2.9) V81
9. Gemeentelijk mobiliteitsplan (NJN2020 2.10) - reserve eenmalig N50
10. Nieuwe mobiliteit (NJN2020 2.10) - reserve eenmalig N96
11. Fietsbrug Algeraweg Schönberglaan (NJN2020 0.10) - reserve eenmalig N39
9. Budget B. van Dijkaan (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig N293
10. Budget Onderhoud Civieltechnische werken (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig N950
11. Fietsbrug Algeraweg Schönberglaan (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig N5
12. KTA fietsroute Algera (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig N74
13. Nieuwe mobiliteit (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig N60
14. Programma mobiiteit (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig N12
15. Schoolzones (VJN2021 0.14) - reserve eenmalig N52
16. Mutaties bedrijfsvoering (VJN2021 0.15) V2 V3
17. Actualisatie rente (VJN2021 0.16) V22
18. Nutsbedrijven baten verharding (VJN2021 2.2) V100
19. Aanpassen budgetten energie (VJN2021 1.2) V19
20. KTA-projecten (VJN2021 2.3) N175
21. Fietsbeleid (VJN2021 2.4) N40
22. Meten is weten (VJN2021 2.5) N70
23. Vervoersknoop Rivium (VJN2021 2.6) N150 N1
24. Subsidie schoolzones (VJN2021 2.7) V31
25. MIRT Oeververbinding regio Rotterdam (VJN2021 2.8) N275
26. Doorschuiven budgetten mobiliteit (NJN2021 2.2) V707 N44
27. Budget Verh, CTW, OV en VRI (NJN2021 2.4) V448
28. Toerekening kosten investeringen (NJN2021 2.5) V377
29. Opstellen Programma Buitenruimte (NJN2021 2.7) N120
30. Gemeentehuis inddex rolc. (NJN2021 0.14) N1
31. Afronding N2
Totaal V14 V89 V103
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Hogere lasten straatreiniging N299
2. Lasten VRI's met bijdrage Gemeente Rotterdam N298 V298
3. Extra lasten Kabels&Leidingen N185
4. Hogere lasten door afschrijvingen N154
5. Extra lasten gladheidsbestrijding door inhuur voor strooibeurten N74
6. Lagere lasten en baten Vervoersknooppunt Rivium (in VJN2022 volgt voorstel voor toevoeging lastenbudget aan komende jaren) V67 N27
7. Vrijval eenmalig restantbudget Programma Mobiliteit V47
8. Lagere lasten en baten schoolzones door het niet kunnen uitvoeren acties op scholen i.v.m. corona V45 N25
9. Hogere bijdrage van nutsbedrijven ivm hogere degeneratiekosten door meer graafwerkzaamheden V43
10. Lagere lasten KTA Capelseplein; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V40
11. Hogere lasten door inhaalslag bewegwijzering die heeft plaatsgevonden N40
12. Lagere lasten door minder onderhoud aan bruggen dan voorzien V38
13. Lagere lasten voorbereidingsbudget MIRT; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V36
14. Lagere lasten Nieuwe Mobiliteit; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V37
15. Hogere onderhoudslasten verhardingen als gevolg van meer reparaties N30
16. Lagere lasten Verkeersveiligheid; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V27
17. Hogere baten leges Kabels & Leidingen door meer ingediende aanvragen nutsbedrijven V5
18. Schadeverhaal derden ivm toegebrachte schade aan wegmeubilair V4
19. Nacalculatie bedrijfsvoering N230 V20
20. Overige verschillen V5 V25
Totaal N968 V343 N625
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering N157 V52
2. Reserve eenmalig V1.004 V826
Totaal V847 V878 V31
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N7.562 N8.187 N625
Mutaties reserves V847 V878 V31
Resultaat N6.715 N7.309 N594
Toelichting op de grootste verschillen
1. Hogere lasten op straatreining doordat onkruid bij verharding niet langer chemisch verwijderd mag worden aangezien er een Europees verbod is op chemische onkruidbestijrding.
2. Met betrekking tot de onderhoudslasten van de gedeelde VRI's die op de grens van Capelle aan den IJssel en Rotterdam staan hebben we een bijdrage van de gemeente Rotterdam ontvangen over de voorgaande jaren.
3. De lasten voor kabels en leidingen zijn hoger uitgevallen vanwege inhuur van expertise ter voorbereiding van complexe vraagstukken op het gebied van energie.
4. Het nadeel op de afschrijvingen is ontstaan op met name de discipline Verharding en betreft voornamelijk project Centrumgebied waar een verschuiving heeft plaatsgevonden waardoor op TV 2.1 een nadeel en op TV 8.3 een voordeel is ontstaan op de afschrijvingen.

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 2.2 Parkeren

Algemene doelstelling

Het zorgdragen voor voldoende parkeervoorzieningen inclusief fietsenstallingen.

Activiteiten

 • Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed;
 • Het in stand houden van de bestaande parkeervoorzieningen, het optimaliseren van het gebruik van de parkeervoorzieningen en het uitvoeren van parkeeronderzoeken;
 • Uitwerking en vaststelling van het nieuwe parkeerbeleid inclusief de nieuwe parkeernormen;
 • Actualiseren van het Paraplu Bestemmingsplan Parkeren;
 • Toepassen van het parkeerbeleid in projecten;
 • Uitwerken van de nota deelmobiliteit met aandacht voor parkeren;
 • Optimaliseren parkeren waar mogelijk in IBOR-projecten.

Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoren de fietsenstallingen aan de Kerklaan en het Hollands Diep. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
Aantal parkeerontheffingen 114 170 240

Analyse taakveld

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N9 N40 N49 N52 N3
Baten N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N9 N40 N49 N52 N3
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Parkeerbeleid (VJN2021 2.9) N40
Totaal N40 N0 N40
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Overige verschillen N3
Totaal N3 N0 N3
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Geen mutaties
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N49 N52 N3
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat N49 N52 N3

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Algemene doelstelling

Het zorgdragen voor openbaar vervoer binnen onze gemeente.

Activiteiten

 • Bijdragen aan het instandhouden van de weekendmetro;
 • Gratis OV voor AOW-gerechtigden;
 • Het opvangen van het wegvallen van buslijn 37 door inzet van een derde buurtbus en buslijn 383.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N117 N0 N117 N124 N7
Baten V35 V25 V60 V60 N0
Saldo N82 V25 N57 N64 N7
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Buurtbus - bijdrage Rotterdam en MRDH (NJN2021 2.2) V25
Totaal N0 V25 V25
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Hogere lasten Buurtbus N16
2. Overige verschillen V9
Totaal N7 N0 N7
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Geen mutaties
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N57 N64 N7
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat N57 N64 N7

Ontwikkelingen

Geen.