Raadsbesluit

Raadsbesluit

Terug naar navigatie - Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 mei 2022;

gelet op artikel 197 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 1. De lasten overschrijdingen op de programma's 2, 4, 5B, 6B en 7 uit de Jaarrekening 2021 goed te keuren; 
 2. In te stemmen met de volgende kredietwijzigingen ten opzichte van de Najaarsnota 2021.
  De volgende kredieten af te sluiten:
  - KTA Algeraweg; 
  - Strategische grondaankopen. 
  De volgende kredieten niet af te sluiten:
  - Schoolzones basisscholen; 
  - Zwembad/sporthal Aquapelle; 
  - Zwembad en sporthal De Pelikaan;
  - Landelijk Capelle.  
 3. In te stemmen met de paragraaf Interbestuurlijk Toezicht, welke verzonden wordt aan de Provincie Zuid-Holland;
 4. Kennis te nemen van de goedkeurende verklaring van de accountant;
 5. De Jaarstukken 2021, bestaande uit het Jaarverslag 2021 en de Jaarrekening 2021, vast te stellen;
 6. Kennis te nemen van de Taakveldenrekening 2021 en de aanbiedingsbrief bij de Jaarstukken 2021;
 7. Het voordelig gerealiseerd resultaat ad 13.114 (€ 13.114.000) toe te voegen aan de Algemene Reserve. 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2022.