Programma 6C

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Algemene doelstelling

Het bieden van materiële voorzieningen (zoals hulpmiddelen en aanpassingen in huis) aan inwoners met een fysieke beperking om zelfstandig lokaal te kunnen functioneren daar waar ze niet in staat zijn om dit op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk te doen.

Activiteiten

  • Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2020 (BBV 64243);
  • Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten;
  • Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Beleidsregels inzake toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaatsen;
  • Onderzoeken van een melding naar behoefte aan maatschappelijke ondersteuning;
  • Het verstrekken van een maatwerkvoorzieningen n.a.v. een aanvraag. Een aanvraag kan pas ingediend worden na melding van de hulpvraag en afronding van een onderzoek;
  • In het kader van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart;
  • In het kader van de Beleidsregels inzake toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaatsen het verstrekken van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen.

Hoeveelheidsgegevens

Rek. 20 Begr. 21 Rek. 21
Aantal meldingen Wmo 3.515 3.600 3.885
Aantal aanvragen (gehandicaptenparkeerkaarten en - plaatsen) 333 - 346
Aantal aanvragen (gehandicaptenparkeerkaarten en - plaatsen, vervoer en urgentie) - 730 vervallen, zie regel hierboven
Aantal bezwaarschriften Wmo 41 40 30
Aantal gegrondverklaringen Wmo 0 0 0
Aantal formele klachten Wmo 2 10 0

Analyse taakveld

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N1.381 N144 N1.524 N1.542 N18
Baten N0 N0 N0 V5 V5
Saldo N1.381 N144 N1.524 N1.537 N13
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Afschrijvingen N142
2. Toegerekende rente N2
Totaal N144 N0 N144
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Rolstoel-en vervoersvoorzieningen V95 V5
2. Woningaanpassingen N74
3. Uitvoeringskosten - Advieskosten N38
4. Overige verschillen N1
Totaal N18 V5 N13
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Geen mutaties
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N1.524 N1.537 N13
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat N1.524 N1.537 N13

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Algemene doelstelling

Het bieden van begeleiding, kortdurend verblijf en huishoudelijke ondersteuning aan inwoners met een (psychische) beperking met het doel om zelfstandig te kunnen functioneren daar waar ze niet in staat zijn om dit op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk te doen.

Activiteiten

  • Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 (BBV 64243 Raad);
  • Onderzoeken van een melding naar behoefte aan maatschappelijke ondersteuning;
  • Het verstrekken van een maatwerkvoorzieningen n.a.v. een aanvraag. Een aanvraag kan pas ingediend worden na melding van de hulpvraag en de afronding van een onderzoek.

Analyse taakveld

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N14.959 N491 N15.451 N14.820 V631
Baten V598 N97 V501 V494 N7
Saldo N14.361 N588 N14.950 N14.326 V624
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
1. Toepassen reële kostprijs Wmo-diensten (NJN21 6C.1) N475
2. Aanbesteding LLV en Wmo-vervoer, budgettair neutraal (VJN21 4.1) N43 N97
3. Bedrijfsvoering V27
Totaal N491 N97 N588
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Hulp bij het huishouden V343
2. Vervoersdiensten V343 V39
3. Begeleiding - incl. PGB V341
4. 80% Corona compensatie vervoersdiensten N199
5. Vergoeding meerkosten Corona N109
6. Uitvoering urgentieregeling N77
7. Eigen bijdrage CAK V4 N59
8. Nacalculatie bedrijfsvoering N36 V13
9. Overige verschillen V21
Totaal V631 N7 V624
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Reserve bedrijfsvoering N60 N36
2. Reserve schuldhulpverlening N0 V1
Totaal N60 N35 V23
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N14.950 N14.326 V624
Mutaties reserves N60 N35 V23
Resultaat N15.010 N14.361 V647
Toelichting op de grootste verschillen
1. Veelal is bij de nieuwe indicaties Huishoudelijke Ondersteuning (HO) als start categorie licht i.p.v. categorie midden benodigd. Vooralsnog volstaat dus een categorie met een lager tarief. Daarnaast zijn er in 2021 meer cliënten dan verwacht naar de WLZ doorgestroomd. Dit betroffen cliënten met een zware indicatie HO. Wel zien we dat het totaal aantal indicaties in zijn totaliteit toeneemt, ingegeven door het abonnementstarief.
2. Minder gereden ritten door Corona (zie ook 80% compensatie).
3. Mede door het personeelstekort alsook de combinatie met de bemoeilijkte inzet van ondersteuning gedurende Covid- pandemie zijn de wachttijden in de zorg opgelopen (landelijk probleem). Dit is bij Capelle niet anders. Het later inzetten van zorg maakt dat er in 2021 eenmalig een financieel voordeel is ontstaan. Wel zien we dat het totaal aantal indicaties in zijn totaliteit toeneemt.
4. 80% compensatie voor niet gereden ritten i.v.m. Corona.
5. Landelijke regeling vergoeding meerkosten i.v.m. Corona.

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Algemene doelstelling

Het bieden van opvang- en beschermd wonenvoorzieningen. 

Activiteiten

Beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Omschrijving Begroting 2021 Wijziging begroting 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Lasten N50 N0 N50 N54 N4
Baten N0 N0 N0 N0 N0
Saldo N50 N0 N50 N54 N4
A. Toelichting op Wijziging begroting 2021: Lasten Baten Saldo
Geen wijzigingen
Totaal N0 N0 N0
B. Toelichting op Verschil 2021: Lasten Baten Saldo
1. Overige verschillen N4
Totaal N4 N0 N4
C. Mutaties in reserves Rekening 2021 Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
1. Geen mutaties
Totaal N0 N0 N0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting 2021 Rekening 2021 Verschil 2021
Saldo van baten en lasten N50 N54 N4
Mutaties reserves N0 N0 N0
Resultaat N50 N54 N4

Ontwikkelingen

Geen.