Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij realiseren een zo optimaal mogelijk aanbod van voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Wij willen stimuleren dat iedere Capellenaar de gelegenheid heeft om mee te doen op deze terreinen en vinden het belangrijk om op een zo laagdrempelig mogelijke manier toegang te bieden. Verder creëren wij een schone, hele en veilige buitenruimte. Het Capelse groen is belangrijk voor het wonen en werken in de Capelse wijken. Binnen de financiële mogelijkheden streven we naar het verhogen van het onderhoudsniveau. We behouden het cultureel erfgoed en stimuleren de beleving daarvan.

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

JS21 - % Niet-sporters

Terug naar navigatie - JS21 - % Niet-sporters
Bron: waarstaatjegemeente.nl (Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM)
Regio 2020 2021 2012 2016
Verwachtingswaarde 45 % 45 % - -
Capelle aan den IJssel 49,7 % - 47,3 % 49,2 %
Nederland 49,3 % - 46,4 % 48,7 %

Capelse indicatoren

Terug naar navigatie - Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. De indicatoren "waardering van het theater" en "waardering van de openbare bibliotheek" zijn bij de bewonersenquête 2021 niet uitgevraagd in verband met de coronacrisis en worden niet getoond. 

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

 • Nota Visie op Sport ‘’Sport doet meer’’ (BBV 861129 maart 2017).

Taakveld 5.2 Sportaccomodaties

 • Dienstverleningsovereenkomst  Sportief Capelle 2022-2026 (BBV 654610 21 december 2021).

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

 • Nota cultuur- en evenementenbeleid “Verrassend divers” 2018 e.v. (BBV 927795 december 2017).

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

 • Erfgoednota 2018 (BBV 972063 oktober 2018).

Taakveld 5.6 Media

 • Een epiloog de nadere uitwerking van  "Het volgende hoofdstuk''  (BBV 211554 oktober 2020);
 • Visie op bibliotheekwerk 2017-2022 “Het volgende hoofdstuk” (BBV 772306 december 2016);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Isala Theater B.V.
Maatschappelijke effecten

In stand houden van een culturele voorziening en het verlevendigen van het stadshart.

Doelstelling voor programma
Het stimuleren, bevorderen en faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans en toneel.

Rijksmonument Dorpsstraat 164 B.V.
Maatschappelijke effecten
In stand houden cultuur voor de gemeenschap door het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164. Het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn.

Doelstelling voor programma
Het behouden, stimuleren, bevorderen en faciliteren van cultuur.

Sportief Capelle B.V.
Maatschappelijke effecten
Exploitatie, beheer en onderhoud sportaccommodaties, ondersteuning van sportverenigingen en sportstimulering burgers.

Doelstelling voor programma
Het stimuleren van sport en bewegen én het gelegenheid geven tot sportbeoefening door het beschikbaar stellen van accommodaties voor sportbeoefening.

Stichting Bibliotheek aan den IJssel
Maatschappelijke effecten
De bibliotheek is een voorziening waar mensen informatie kunnen vinden en elkaar kunnen ontmoeten. De bibliotheek heeft onder andere een uitleenfunctie en educatiefunctie. 3. De bibliotheek richt zich binnen ‘een leven lang ontwikkelen’ specifiek op twee geprioriteerde groepen:

 •  Jeugd tot 18 jaar- taal als basis
 • Kwetsbare volwassen (met een achterstand in de (digitale) basisvaardigheden) – meedoen in de samenleving.

Doelstelling voor programma
Het in stand houden van de bibliotheekfunctie.

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)
Maatschappelijke effecten
De SKVR geeft muziekonderwijs of -cursussen en organiseert muziekactiviteiten. De SKVR ontvangt subsidie om met deze activiteiten een basis te creëren voor actieve en passieve muziekbeleving voor de Capelse jeugd.

Doelstelling voor programma
Het in stand houden van een muziekschool.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Evaluatie sport- en beweegnota
In het vierde kwartaal van 2021 is gestart met de voorbereiding van de evaluatie van de sport- en beweegnota ‘Sport doet meer’. Het proces van de evaluatie van voorgenoemde sport- en beweegnota verloopt grotendeels in 2022.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal Rekening 2021 Verschil 2021
Begroting 2021 Begroting 2021
Lasten N13.013 N549 N13.562 N13.346 V216
Baten V4.023 N73 V3.950 V4.613 V663
Saldo van baten en lasten N8.990 N622 N9.612 N8.733 V879
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N38 V0 N38 V220 V258
Reserve eenmalige uitgaven V79 V100 V179 V26 N153
Totaal mutaties reserves V41 V100 V141 V246 V105
Resultaat N8.949 N522 N9.471 N8.487 V984

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering N258 N258 V258 N0
2. SPUK uitkering zwembaden/sportakkoord ontvangen en beschikbaar gesteld aan BV Sportief Capelle. N210 N210 N210
3. Lagere afschrijvingslasten Aquapelle V166 V166 V166
4. Overgehevelde middelen evenementen (100) niet besteed i.v.m. corona (via reserve eenmalig). V148 V148 N148 N0
5. Vrijval coronasteun 2020 Isala theater. V100 V100 V100
6. In de Najaarsnota 2020 is N 90 gevoteerd voor een verwachte naheffing BTW, deze kan nu vrijvallen. V90 V90 V90
7. Lagere exploitatielasten Capelseweg 31-39 V74 V74 V74
8. Lagere (onderhouds) lasten Sportief Capelle, PC Boutensingel 1 en coulance regeling Isala theater V74 V74 V74
9. Lagere uitgaven subsidieregeling Cultuur i.v.m. corona. V32 V32 V32
10. Het onderzoek naar de toekomst van sporthal Schenkel wordt afgerond in 2022. Het restant budget wordt overgeheveld naar 2022 via de reserve eenmalig. V26 V26 N5 V21
11. Overige verschillen N26 N26 N26
Subtotaal V216 N0 V216 V105 V321
Baten
1. Hogere huuropbrengst van het Isala theater V379 V379 V379
2. SPUK uitkering zwembaden/sportakkoord ontvangen en beschikbaar gesteld aan BV Sportief Capelle. V210 V210 V210
3. Lagere exploitatielasten en afrekening servicekosten Wiekslag 3 V37 V37 V37
4. Hogere huur Aquapelle V17 V17 V17
5. Overige verschillen V20 V20 V20
Subtotaal N0 V663 V663 N0 V663
Totaal V216 V663 V879 V105 V984
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten:
2. Na het opstellen van de Najaarsnota zijn er een tweetal specifieke uitkeringen (SPUK) ontvangen en ter uitvoering doorbetaald aan de BV Sportief Capelle. De eerste SPUK heeft betrekking op een compensatie i.v.m. coronaverlies bij het zwembad. De tweede SPUK betreft de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord.
3. In de begroting 2021 is rekening gehouden met afschrijvingen conform de componentenmethode. Aangezien de mutaties naar de componenten ultimo 2021 is verwerkt, is de totale investering in 2021 nog afgeschreven in 40 jaar. Vanaf 2022 wordt op basis van de componenten afgeschreven.
4. Overgehevelde middelen evenementen (100) niet besteed i.v.m. corona (via reserve eenmalig). Deze middelen alsmede het restant van het budget 2021 (48) wordt overgeheveld naar 2022 t.b.v. de realisatie van een tijdelijke schaatsbaan.
5. In de Najaarsnota 2020 is N 100 coronasteun voor het Isala theater gevoteerd. Dit bedrag is als nog te betalen verwerkt in onze jaarrekening 2020 in afwachting op de jaarrekening van Isala. Uit deze jaarrekening en uit de prognosecijfers 2021 dat coronasteun niet nodig. Het budget kan derhalve vrijvallen.
Baten:
1. In de VJN 2022 is de huuropbrengst van het Isala theater verlaagd met 375 i.v.m. Corona. Door Isala is geen gebruik gemaakt van de regeling en is de volledige huur over 2021 voldaan.
2. Na het opstellen van de Najaarsnota zijn er een tweetal specifieke uitkeringen (SPUK) ontvangen en ter uitvoering doorbetaald aan de BV Sportief Capelle. De eerste SPUK heeft betrekking op een compensatie i.v.m. coronaverlies bij het zwembad. De tweede SPUK betreft de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
TV Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2021 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
5.1 Vervolgonderzoek sporthal Schenkel (wijzigingsvoorstel begroting 2021) deels (26) overheveling naar 2022 via res.eenmalig N73 N73 N73
Lokaal sportakkoord (VJN 2021 5A.4) V80 V80 N80 N80 N0
Spuk ijsbanen en zwembaden (NJN 5A.1) V44 V44 V44 N44 N44 N44
Transitie & exploitatie zwembad (voordeel kapitaallasten) (NJN 2017 5.4.2) via res.eenmalig V79 V79 V79
5.2 Exploitatie gemeentelijk vastgoed (NJN 5A.3) V180 V180 V180 N144 N144 N144
5.3 Vrijval SR Evenementen (NJN 2020 5A.1) via res.eenmalig V100 V100 V100
Evenementen (JR 2021) overheveling naar 2022 via res.eenmalig N147
Vrijval naheffing BTW Isala theater (NJN 5A.2) V90 V90 V90
5.5 Taxatie verzekering Lijstersingel 20 (JR 2021) overheveling naar 2022 via res.eenmalig N6
Aankoop aandelen Dorpsstraat (VJN 2021 5A.3) N0 N341 N341 N342
Totaal V259 V224 V483 V403 N494 N98 N592 N666

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

JS21 - m2 groen

Terug naar navigatie - JS21 - m2 groen
Bron: interne registratie
Boekwerk 2018 2019 2020 2021
Streefwaarde 2890000 2890000 2860000 2860000
Jaarrekening 2860000 2860000 2900000 2880000

JS21 - Bomen

Terug naar navigatie - JS21 - Bomen
Bron: interne registratie
Boekwerk 2018 2019 2020 2021
Streefwaarde 26000 bomen 26000 bomen 26327 bomen 26000 bomen
Jaarrekening 26000 bomen 26043 bomen 26678 bomen 25321 bomen

JS21 - Stadslandbouwprojecten

Terug naar navigatie - JS21 - Stadslandbouwprojecten
Bron: interne registratie
Boekwerk 2018 2019 2020 2021
Streefwaarde 2 project(en) 1 project(en) 1 project(en) 1 project(en)
Jaarrekening 1 project(en) 1 project(en) 1 project(en) 1 project(en)

JS21 - Meldingen buitenruimte

Terug naar navigatie - JS21 - Meldingen buitenruimte
Bron: interne registratie
Boekwerk 2018 2019 2020 2021
Verwachtingswaarde 6500 meldingen 6500 meldingen 6000 meldingen 6500 meldingen
Jaarrekening 5893 meldingen - 11099 meldingen 9449 meldingen

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

 • Stedelijk Waterplan 2010 (BBV 176249 november 2010);
 • Toekomstvisie Hitland 2012 (BBV 436666 maart 2012);
 • Natuurkansenkaart 2016 (BBV 822566 november 2016);
 • Groenvisie 2011 (BBV 200378 april 2011);
 • Bomenbeleidsplan 2013 (BBV 766219 maart 2016);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen

Recreatieschap Hitland
Maatschappelijke effecten

Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van openluchtrecreatie.

Doelstelling voor programma
Het zorg dragen voor natuurbescherming en recreatievoorzieningen.

Irado N.V.
Maatschappelijke effecten
Uitvoeren van wettelijke taken voor het ophalen en verwerken van afval en verrichten van werkzaamheden in de groenvoorziening.

Doelstelling voor programma
Het bijdragen aan het onderhoud in de groenvoorziening.

 

Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide
Maatschappelijke effecten
De kinderboerderij is een recreatieve en educatieve voorziening voor de Capelse jeugd, waar zij in contact kan komen met dieren. De kinderboerderij ontvangt subsidie hiervoor.

Doelstelling voor programma
Het in stand houden van de kinderboerderij.

Onwikkelingen

Terug naar navigatie - Onwikkelingen

Toekomstvisie Hitland
In 2021 heeft het recreatieschap Hitland aangegeven de toekomstvisie te willen actualiseren en is een begin gemaakt met de opdrachtvorming. In 2022 wordt het traject verder opgepakt en uitgevoerd.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal Rekening 2021 Verschil 2021
Begroting 2021 Begroting 2021
Lasten N6.623 N237 N6.860 N7.148 N288
Baten V893 V4 V897 V869 N28
Saldo van baten en lasten N5.730 N233 N5.963 N6.279 N316
Mutaties reserves:
Reserve Water N15 N150 N165 N165 N0
Reserve bedrijfsvoering N69 N8 N77 V115 V192
Reserve eenmalige uitgaven N0 V541 V541 V541 N0
Totaal mutaties reserves N84 V383 V299 V490 V192
Resultaat N5.814 V150 N5.664 N5.789 N124

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering N222 N222 V222 N0
2. Extra lasten doordat overhangend groen langs de watergangen gesnoeid is nav schouw van HHSK N60 N60 N60
3. Verkoop gemeentelijke gronden N51 N51 N51
4. Extra lasten inhuur expertise voor toezichthouder werken buiten N35 N35 N35
5. Lagere lasten op groenonderhoud V31 V31 V31
6. Natuurbeleid, budget niet besteed in verband met prioritering capaciteit Ruimtelijke Ordening V30 V30 V30
7. Lagere lasten op speelplaatsen door uitgesteld onderhoud vanwege vervangingen op korte termijn V13 V13 V13
8. Extra lasten beschoeiingen door ad hoc reparaties N10 N10 N10
9. Overige verschillen V16 V16 V16
Subtotaal N288 N0 N288 V222 N66
Baten
1. Nacalculatie bedrijfsvoering V30 V30 N30 N0
2. Verkoop gemeentelijke gronden N24 N24 N24
3. Lagere lasten op groenonderhoud N16 N16 N16
4. Overige verschillen N18 N18 N18
Subtotaal N0 N28 N28 N30 N58
Totaal N288 N28 N316 V192 N124

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

Er zijn geen incidentele baten en lasten.

Incidentele baten Incidentele lasten
TV Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2021 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
5.7 Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (Begr.2018/NJN 2020) via res.eenmalig V21 V21 V21
Rivier als getijdenpark (VJN 2018 5.4.9) via res.eenmalig V3 V3 V3
Budget groen 2020 (JR 2020) via res.eenmalig V487 V487 V487
Budget Schollebos 2020 (JR 2020) via res.eenmalig V160 V160 V160
Overhevelen Corona-middelen (VJN 2021 0.19/NJN 2021 0.17) overheveling naar 2022 via res.eenmalig N131 N131 N131
Totaal V671 N0 V671 V671 N0 N131 N131 N131