Programma 8 Stadsontwikkeling

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij regisseren en faciliteren de stadsontwikkeling voor een blijvend vitale stad. Wij creëren een goede woongemeente met en voor de inwoners door balans te brengen in de bevolkingsopbouw en variatie in het woningbestand op wijk- en buurtniveau. Wij spelen ondernemend en daadkrachtig in op ontwikkelingen, staan in constante dialoog met de omgeving en formuleren hierop een duidelijke strategie. We behouden de ruimtelijke kwaliteit op het grondgebied van de gemeente en bevorderen deze waar nodig. We verbinden de ambities voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Daarmee spelen we in op de Omgevingswet.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

JS21 - Demografische druk

Terug naar navigatie - JS21 - Demografische druk
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Bevolkingsstatistiek)
Regio 2018 2019 2020 2021
Verwachtingswaarde 54 % 71 % 72 % 74 %
Capelle aan den IJssel 71,6 % 72,8 % 73,1 % 73,5 %
Nederland 69,6 % 69,8 % 70 % 70,1 %

JS21 - Nieuw gebouwde woningen

Terug naar navigatie - JS21 - Nieuw gebouwde woningen
Bron: waarstaatjegemeente.nl (Basisregistratie adressen en gebouwen)
Regio 2021 2018 2019 2020
Streefwaarde 2,5 per 1.000 inwoners - - -
Capelle aan den IJssel - 2,5 per 1.000 inwoners 2,9 per 1.000 inwoners 5,4 per 1.000 inwoners
Nederland - 8,6 per 1.000 inwoners 9,2 per 1.000 inwoners 8,9 per 1.000 inwoners

JS21 - WOZ-waarde woningen

Terug naar navigatie - JS21 - WOZ-waarde woningen
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken)
Regio 2018 2019 2020 2021
Verwachtingswaarde 195 duizend euro 197 duizend euro 216 duizend euro 235 duizend euro
Capelle aan den IJssel 189 duizend euro 204 duizend euro 229 duizend euro 246 duizend euro
Nederland 230 duizend euro 250 duizend euro 271 duizend euro 290 duizend euro

JS21 - Woonlasten éénpersoonshuishouden

Terug naar navigatie - JS21 - Woonlasten éénpersoonshuishouden
Bron: waarstaatjegemeente.nl (COELO, Groningen)
Regio 2018 2019 2020 2021
Streefwaarde 548 euro 551 euro 560 euro 569 euro
Capelle aan den IJssel 545 euro 557 euro 567 euro 589 euro
Nederland 651 euro 665 euro 700 euro 733 euro

JS21 - Woonlasten meerpersoonshuishouden

Terug naar navigatie - JS21 - Woonlasten meerpersoonshuishouden
Bron: waarstaatjegemeente.nl (COELO, Groningen)
Regio 2018 2019 2020 2021
Streefwaarde 612 euro 587 euro 622 euro 637 euro
Capelle aan den IJssel 610 euro 622 euro 634 euro 661 euro
Nederland 721 euro 735 euro 773 euro 810 euro

JS21 - Woningvoorraad

Terug naar navigatie - JS21 - Woningvoorraad
Bron: buurtmonitor
Boekwerk 2018 2019 2020 2021
Streefwaarde 30830 woningen 31032 woningen 31459 woningen 31773 woningen
Jaarrekening 30717 woningen 31270 woningen 31291 woningen 31350 woningen

JS21 - Omvang sociale voorraad

Terug naar navigatie - JS21 - Omvang sociale voorraad
Bron: Monitor Regioakkoord
Boekwerk 2018 2019 2020 2021
Streefwaarde 10000 woningen 10000 woningen 10394 woningen 10394 woningen
Jaarrekening 10130 woningen 10394 woningen 10394 woningen 10772 woningen

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

 • Structuurvisie 2030 (BBV 512605 juni 2013);
 • Legesverordening 2021 (BBV 354576 december 2020).

Taakveld 8.2 Grondexploitaties

 • Grondprijzenbrief 2022 (BBV  647368 december 2021);
 • Nota Grondbeleid 2018 (BBV 956686 februari 2018);
 • Nota Strategisch verwerven 2013 (BBV 498740 juni 2013);
 • Structuurvisie 2030 (BBV 512605 juni 2013).

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

 • Gebiedsvisie Landelijk Capelle (BBV 926459 november 2017);
 • Programma Wonen 2019-2022 (BBV 1080555, april 2019);
 • Plan van Aanpak huisvesting statushouders (BBV 751135 december 2013);
 • Samenwerkingsafspraken Gemeente-Havensteder-Huurdersraad Capelle (BBV 117182 december 2019);
 • Nota Beeldkwaliteit 2017 (BBV 927108 november 2017);
 • Verordening Woonruimtebemiddeling 2020 (Raadsbesluit 201285);
 • Zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding (BBV 402725, april 2021);
 • Handhavingsbeleidsplan Wabo 2016 (BBV 610851 juli 2016);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de  paragraaf Verbonden partijen

Dataland B.V.
Maatschappelijke effecten

Informatievoorziening gemeentelijk administratief vastgoed.

Doelstelling voor programma
Dataland levert gemeentelijke administratieve vastgoedinformatie aan bovenlokale afnemers. Dit kunnen zowel publieke als private partijen zijn. Dataland veredelt geen informatie. Dataland wordt binnenkort opgeheven en gesplitst over de VNG en het Kadaster. DataLand heeft haar activiteiten per 1 januari 2022 beëindigd. Op 31 maart 2022 gaat de liquidatiefase in.

Stichting Havensteder
Maatschappelijke effecten
De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Verder maken wij samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad.

Doelstelling voor programma
Het bewaken van de borgstelling en maken van afspraken.

Stichting Vestia
Maatschappelijke effecten
De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Wij maken geen samenwerkingsafspraken met Vestia.

Doelstelling voor programma
Het bewaken van de borgstelling.

Stichting Woonzorg Nederland
Maatschappelijke effecten
De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Verder maken wij samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad.

Doelstelling voor programma
Het bewaken van de borgstelling en maken van afspraken.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Starterslening
In november 2021 is de starterslening vastgesteld. Vanaf januari 2022 is het voor starters op de woningmarkt mogelijk via de gemeente extra geld te lenen voor de aankoop van een eerste woning in Capelle aan den IJssel. Zo helpen we Capellenaren of starters die graag in Capelle komen wonen het net iets gemakkelijker maken om een koopwoning te bemachtigen.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal Rekening 2021 Verschil 2021
Begroting 2021 Begroting 2021
Lasten N22.441 V4.221 N18.220 N14.734 V3.486
Baten V16.710 V874 V17.584 V12.558 N5.026
Saldo van baten en lasten N5.731 V5.095 N636 N2.176 N1.540
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N52 N3 N55 V47 V103
Reserve eenmalige uitgaven N0 N452 N452 N570 N118
Totaal mutaties reserves N52 N456 N508 N523 N15
Resultaat N5.783 V4.639 N1.144 N2.699 N1.555

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Omschrijving Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
Lasten
1. Aangepaste fasering grondexploitaties (inclusief balansmutaties) V3.438 V3.438 V3.438
2. Mutaties voorziening Verliesgevende complexen op basis van nieuwe grondexploitatieberekeningen (hogere verliezen) N1.115 N1.115 N1.115
3. Capelseweg/Bermweg (zie toelichting) V534 V534 V534
4. Nieuwe Rivium: lagere plankosten en vergoeding plankosten V267 V267 V267
5. Kwetsbare woningvoorraad (zie toelichting) V253 V253 V253
6. Centrumgebied (zie toelichting) V142 V142 V142
7. Nacalculatie bedrijfsvoering N111 N111 V111 N0
8. Overschrijding budget Ruimtelijke Ordening door inhuur derden door capaciteitstekort team RO N98 N98 N98
9. Lagere lasten en baten Poortmolen (afwikkeling in 2022); in de VJN22 volgt een voorstel voor aanvullende middelen V52 V52 V52
10. Onbenut budget Landelijk Capelle; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V42 V42 N42 N0
11. Lagere lasten budget Omgevingswet; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V41 V41 N41 N0
12. Niet-besteed budget Herontwikkeling ING-locatie; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven V35 V35 N35 N0
13. Lagere benutting voorbereidingsbudget V35 V35 V35
14. Overige verschillen N29 N29 N29
Subtotaal V3.486 N0 V3.486 N7 V3.479
Baten
1. Aangepaste fasering grondexploitaties (inclusief balansmutaties) N3.396 N3.396 N3.396
2. Lagere winstnemingen door aangepaste fasering en eindwaardes; in de Voorjaarsnota 2022 volgt voorstel voor mutatie winstnemingen in de jaren 2022 en verder N889 N889 N889
3. Capelseweg/Bermweg (zie toelichting) N590 N590 N590
4. Nieuwe Rivium: lagere plankosten en vergoeding plankosten N267 N267 N267
5. Meeuwensingel: hogere lasten en correctie genomen baat in jaarrekening 2020 (zie toelichting) N152 N152 N152
6. Jaarsveld: hogere lasten en hogere baten anterieure overeenkomst en kettingbeding (zie toelichting) V122 V122 V122
7. Florabuurt (zie toelichting) V110 V110 V110
8. Hogere baten leges omgevingsvergunningen V107 V107 V107
9. Lagere huuropbrengst Meeuwensingel 107 ivm corona N52 N52 N52
10. Lagere lasten en baten Poortmolen (afwikkeling in 2022); in de VJN22 volgt een voorstel voor aanvullende middelen N52 N52 N52
11. Hogere lasten en lagere baten transformaties door aanpassing fasering en/of niet doorgaan van het project N49 N49 N49
12. Centrumgebied V34 V34 V34
13. Nacalculatie bedrijfsvoering V8 V8 N8 N0
14. Overige verschillen V40 V40 V40
Subtotaal N0 N5.026 N5.026 N8 N5.034
Totaal V3.486 N5.026 N1.540 N15 N1.555
Toelichting op de grootste verschillen
Lasten:
1. Binnen de grondexploitaties worden sommige kosten of opbrengsten niet gerealiseerd binnen de beoogde jaarschijf. Deze kosten en opbrengsten zijn vaak nog wel voorzien, maar schuiven dan door naar een andere jaarschijf.
2. De grondexploitaties zijn opnieuw berekend voor verwerking in de Voorjaarsnota 2022. De 2 verliesgevende exploitaties zijn meer verliesgevend en daarvoor hebben we in de Jaarrekening 2021 de voorziening aangeraamd.
3. De begrote grondverkoop (V445) is niet gerealisserd (N 445 aan batenkant). Omdat de grondverkoop niet in 2021 heeft plaatsgevonden, is ook de onttrekking aan de voorziening gereed product (N 145 aan batenkant) en de vrijval van de voorraad niet in 2021 verwerkt (V 590 in 2021). Deze mutatie zal in 2022 gaan plaatsvinden, waarvoor een voorstel in de VJN22 volgt. Resteert een nadeel aan de lastenkant (N56) door hogere plankosten.
4. De lasten in het jaar zijn doorbelast aan de coalitiepartijen. De lasten zijn lager en daardoor ook de baten.
5. Met Havensteder zijn afspraken gemaakt over de overdracht van eigendom, beheer en onderhoud van openbaar gebied nabij de Hoeken, Wiekslag, de 747-buurt én de Florabuurt. De overdracht vindt gefaseerd plaats: eerst investeert Havensteder in de opstallen, vervolgens neemt de gemeente de gronden over om te kunnen investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte. In 2021 zijn de eerste gronden binnen de kwetsbare woningvoorraad versneld overgedragen aan de gemeente. Het gaat om kleine delen grond nabij de Wiekslag (ten behoeve van de ontwikkeling van d’Amandelhof) en de Dotterlei (ten behoeve van de ontsluiting van Aafje). De overige gronden zijn nog niet in eigendom overgedragen. Die beperkte overdracht leidt tot een financieel voordeel in 2021. In 2022 worden in ieder geval de overige gronden bij de Wiekslag én het openbaar gebied van de 747-buurt overgedragen. In 2021 zijn kosten gemaakt voor het inrichtingsplan van de Wiekslag. En ook in 2022 worden daarvoor kosten gemaakt. Evenals voor het inrichtingsplan dat nodig is voor de Hoeken én de 747-buurt. Voor het inrichtingsplan voor de Hoeken zal bij de VJN2022 extra budget en krediet worden aangevraagd in verband met het vergroten van het plangebied. Voorstel is om daar niet alleen het groene voorterrein, maar ook het nu versteende parkeerterrein parallel aan de Abram van Rijckevorselweg te betrekken.
6. Lagere lasten voor Centrumgebied zijn ontstaan door vertraging in de uitvoering. Het voordeel op de baten is ontstaan door een ontvangen bijdrage voor de plaatsing containers bij Hof van Capelle.
Baten:
1. Binnen de grondexploties worden sommige kosten of opbrengsten niet gerealiseerd binnen de beoogde jaarschijf. Deze kosten en opbrengsten zijn vaak nog wel voorzien, maar schuiven dan door naar een andere jaarschijf.
2. De grondexploitaties zijn opnieuw berekend voor verwerking in de Voorjaarsnota 2022. De 2 verliesgevende exploitaties zijn meer verliesgevend en daarvoor hebben we in de Jaarrekening 2021 de voorziening aangeraamd.
3. De begrote grondverkoop (V445) is niet gerealisserd (N 445 aan batenkant). Omdat de grondverkoop niet in 2021 heeft plaatsgevonden, is ook de onttrekking aan de voorziening gereed product (N 145 aan batenkant) en de vrijval van de voorraad niet in 2021 verwerkt (V 590 in 2021). Deze mutatie zal in 2022 gaan plaatsvinden, waarvoor een voorstel in de VJN22 volgt. Resteert een nadeel aan de lastenkant (N56) door hogere plankosten.
4. De lasten in het jaar zijn doorbelast aan de coalitiepartijen. De lasten zijn lager en daardoor ook de baten.
5. Bij de verwerking in de Najaarsnota 2020 (van grondexploitatie naar faciliterende project) en de jaarrekening 2020 is in 2020 ten onrechte een baat (grondverkoop) opgenomen, die nu in 2021 is gecorrigeerd. Volgens de planning vindt deze in 2022 plaats. In de Voorjaarsnota 2022 volgt een voorstel om het (faciliterrend) project weer onder de grondexploitaties te scharen. Per saldo zit deze boeking dan budgettair neutraal in de boekwaarde/inbreng van de grondexploitatie.
6. In 2021 is een vergoeding als gevolg van een kettingbeding (V 77) ontvangen. De plankosten (N 14) en de baat uit de anterieure overeenkomst waren niet geraamd (V 45).
7. De in 2021 begrote subsidies van de Rijksoverheid (Uitkering lokale preventieakkoorden 40) en Van Cappellen Stichting (verschillende activiteiten 50) zijn niet ontvangen of vooruitontvangen (N90), omdat de uitvoering van de activiteiten in 2022 gaan plaatsvinden (V90 in 2021). In de Voorjaarsnota 2022 volgt een voorstel om de bedragen in 2022 op te nemen. Daarentegen is er een subsidie van 200 van de Provincie voor het Middengebied Florabuurt verantwoord (V 200). Deze wordt, net als de lasten (N67) als onderdeel van inbrengwaarde aan de grondexploitatie toegevoegd. Hiervoor volgt in de 2022 in de Voorjaarsnota 2022 een voorstel.
8. De baten op de omgevingsvergunningen zijn hoger uitgevallen dan begroot doordat er ten opzichte van voorgaande jaren een wat hoger dan gemiddeld aantal aanvragen omgevingsvergunningen is ingediend.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
TV Omschrijving Begroting 2021 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening Begroting 2021 Wijziging Totaal begroting Realisatie jaarrekening
8.1 Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie (VJN2019 8.4.1), deels dekking via reserve eenmalige uitgaven. 41 overheveling naar 2022 via res.eenmalig V65 V65 V65 N545 N545 N545
Faciliterend project PostNL (VJN 2020) N10 N10 N0
Poortmolen ( VJN 2021 8.8) V85 V85 V26 N85 N85 N33
Herontwikkeling ING-locatie (VJN 2021 8.11/NJN 2021 8.6) deels (35) overheveling naar 2022 via res.eenmalig N65 N65 N65
Capelseweg/Bermweg (VJN 2021 8.9) V180 V410 V590 V145 N180 N508 N688 N154
Meeuwensingel (VJN 2021 8.3/NJN 2021 8.3) V58 N0 V58 N0 N301 V14 N287 N217
8.2 Winstnemingen grondexploitaties V1.011 V2.268 V3.279 N2.389
Verliesnemingen grondexploitaties N0 N725 N725 N1.115
8.3 Landelijk Capelle VJN2019 8.4.7, dekking via reserve eenmalig. Deels (42) overheveling naar 2022 V833 V833 V833 N336 V170 N166 N166
De Hoven II fase 2 (VJN 2021 8.4) V51 V243 V294 V295 N1.973 V1.863 N110 N83
s-Gravenweg 325 (NJN 2019 8.4.8) overheveling naar 2022 via res.eenmalig N120 N120 N120
DOE MEE programma (VJN 2016 10.4.2) via res.eenmalig V16 V16 V16
Promoten-coördineren evenementen Centraal Capelle (VJN 2016 10.4.2) via res.eenmalig V11 V11 V11
Centrumgebied 2020 (Jr 2020) via res.eenmalig 1.728 overheveling naar 2022 V507 V507 N507 N1.728 N1.728 N1.728
Gebiedsvisie Centraal Capelle (NJN 2021 8.5) deels (138) overheveling naar 2022 via res.eenmalig V135 V135 V169 N1.360 V1.225 N135 N397
Toename bouwleges vanwege SHO, MPS en Rivium (NJN2019 8.4.5) V874 V874 V79
Voorziening omgevingsvergunnigen (NJN2019 8.4.5) V807 N807 N0 N0
Gebiedsaanpak Capelseweg (VJN2019 8.4.11) N138 V138 N0 N0
Gebiedsvisie Florabuurt (VJN2019 8.4.5)met dekking reserve eenmalig V101 V101 V101 N100 N216 N316 N183
Transformaties (VJN 2021 8.5) V323 N198 V125 V100 N323 V173 N150 N146
Kinderboerderij, eenmalige baat door verkoop (VJN2019 8.4.9) V120 V120 V120
Het nieuwe Rivium (VJN 2021 8.2) V1.620 V1.620 V1.285 N1.620 N1.620 N1.343
Totaal V4.218 V4.495 V8.713 V349 N5.266 N1.484 N6.750 N6.295