Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

Terug naar navigatie - Aanbiedingsbrief

Hierbij bieden wij u het Jaarverslag en de Jaarrekening over het jaar 2019 aan. Daarmee leggen wij als college verantwoording af over het afgelopen jaar. Wij gaan daarbij in op de belangrijkste beleidsresultaten en financiële resultaten, gerelateerd aan onze voornemens zoals opgenomen in de Programmabegroting 2019.
De gemeente Capelle aan den IJssel sluit 2019 af met een positief financieel resultaat van € 7,1 miljoen. Dit is hoger dan ons geprognosticeerde resultaat van € 6,3 miljoen bij de Najaarsnota 2019. U treft een toelichting op de afwijking in de jaarstukken 2019 aan bij de diverse programma’s.

1. Beleidsinhoudelijke verantwoording 2019
In het coalitieakkoord ‘Met het oog op morgen’ staan onze ambities en plannen om te werken aan het heden en de toekomst van Capelle. Hieronder een beknopte beleidsinhoudelijke verantwoording over 2019, met een doorkijk naar de komende jaren. Meer informatie staat bij de betreffende programma’s in het jaarverslag.


Hoe willen wij besturen?

 • In 2019 hebben wij het burgerpanel drie keer ingezet. De resultaten over online dienstverlening zijn in het eerste kwartaal 2019 opgeleverd. In het vierde kwartaal 2019 hebben wij het burgerpanel ingezet voor de Stadsvisie en het programma Mobiliteit.
 • Voor het opgavegericht werken zijn wij in iedere wijk in opgaveteams aan de slag gegaan met de vastgestelde opgaven. Met de raadscommissie BVM hebben wij een eerste evaluatie van het Denk en Doe Mee fonds besproken. Tot peildatum 8 oktober 2019 is € 286.075,- toegekend uit het fonds. Daarnaast zijn wij op dit moment over zo’n 2,1 miljoen euro aan (potentiële) aanvragen met initiatiefnemers in gesprek.


Veiligheid

 • De wijkbrandweerfunctionaris is van start gegaan en wij hebben een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten.
 • De evaluatie van de DVO is 27 januari behandeld in de raadscommissie BVM. De DVO wordt eerst éénmalig verlengd tot 31 juli 2020, zodat de financiële middelen die benodigd zijn voor structurele verlenging behandeld kunnen worden bij de VJN 2020 en Begroting 2021.
 • Er zijn nu 5 buurtpreventieteams actief, te weten de teams Schenkel, de Hoeken, Rondelen, de Graafschap/Baronie en ’s-Gravenland. In de Diepenbuurt zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken voor een nieuw team. Er zijn 63 Whatsapp-buurtpreventiegroepen actief. Burgernet heeft per december 2019 een deelnamepercentage van 7,2 %.


Buitenruimte, verkeer en vervoer

 • De Buurtbus is van start gegaan op 2 september 2019. Daarmee is een verbinding van de wijken met het stadshart en (via een overstap) het IJssellandziekenhuis verbeterd. Er is een grote groep enthousiaste vrijwilligers bij betrokken.
 • In 2019 is de evaluatie van de volgende plannen die betrekking hebben op de buitenruimte afgerond: de Stedelijke Beheervisie, het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR), het Stedelijk Waterplan, de Groenvisie en het Bomenbeleidsplan (inclusief de Groene Kaart). De evaluaties van deze beleidsstukken zijn bijeengebracht in de Nota Evaluatie Beleid Buitenruimte.


Werk, economie en bedrijfsleven

 • Op 15 april 2019 is het Programma Economie vastgesteld door de gemeenteraad (BBV 1078692). Momenteel zijn wij bezig met de uitvoering van de acties uit het Uitvoeringsprogramma. Aandachtspunten zijn onder andere de actualisatie van de Structuurvisie Detailhandel en het ruimte bieden aan hotels.
 • In de verkiezing voor de MKB-vriendelijkste gemeente is Capelle op de ranglijst van Zuid-Holland geëindigd als 9e van 52 deelnemers. Het accountmanagersteam van Capelle is naar voren gekomen als beste gemeente van Zuid-Holland op het gebied van dienstverlening aan ondernemers.


Onderwijs, jeugd, sport, cultuur en onderwijs

 • Het eerste gebouw tijdelijke huisvesting aan de Lijstersingel is door de Eben Haëzer School in mei 2019 in gebruik genomen. Het tweede gebouw tijdelijke huisvesting aan de Lijstersingel is eind december 2019 opgeleverd en inmiddels door De Bouwsteen in gebruik genomen. Het voormalige gebouw van De Bouwsteen wordt in 2020 gesloopt.
 • In november 2019 heeft de tweejaarlijkse kinderconferentie plaatsgevonden. Dit keer stond het thema “mediawijsheid” centraal.


Werk in uitvoering in sociaal domein

 • Op basis van de uitgevoerde behoeftepeiling mantelzorgondersteuning zijn aanbevelingen gedaan voor het verstevigen van de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. De kern van de aanbevelingen is om de samenwerking tussen betrokken professionals te versterken en in te zetten op de positionering van het Servicepunt Mantelzorg.
 • In 2019 is de daling van het aantal bijstandsuitkeringen verder doorgezet. Het jaar is afgesloten met een daling tot 1.824 bijstandsuitkeringen. Capelle is ruim binnen het beschikbare budget gebleven. De daling in Capelle is 10,7%, waar de landelijke trend een daling van 4,7% is.
 • De voorlichting over inkomensondersteunende regelingen aan de doelgroep en intermediaire organisaties is geïntensiveerd door extra berichtgeving over de regelingen en voorzieningen. Deze extra berichtgeving kreeg een plek in diverse media (gemeentenieuws, IJssel- en Lekstreek, sociale media) en in divers foldermateriaal. Ook hebben wij voortdurend afstemming en samenwerking gehad met intermediaire organisaties over de publieksvoorlichting.
 • Onder begeleiding van een regionale projectleider, is een nieuwe regionale visie en een regionaal actieplan huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld.
 • Uit de Armoedemonitor blijkt dat de regelingen voor armoedebestrijding beter bekend zijn en een groter verbruik laten zien.


Bouwen en wonen

 • Op 15 april 2019 heeft de raad de Warmtetransitieagenda vastgesteld. Op basis hiervan zijn wij gestart met het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken naar de realisatie van collectieve warmtevoorzieningen in het Rivium en in de Florabuurt en omgeving. 


2. Financiële verantwoording

Financieel resultaat
In de Jaarrekening 2019 presenteren wij een voordelig gerealiseerd resultaat van V 7.063. Wij stellen u voor om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Dit resultaat is hoger dan het geprognosticeerde resultaat van V 6.258 bij de Najaarsnota 2019.

Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Op elk programma zijn er afwijkingen in positieve of negatieve zin ten opzichte van de begroting. Deze zijn verder toegelicht in het jaarverslag. De grootste afwijkingen zijn:

 • Dotatie aan de voorziening APPA, N 1.615;
 • Voordelig effect Algemene uitkering decembercirculaire, V 521;
 • Niet besteed budget civieltechnische werken, V 282;
 • Lagere lasten uitkeringsverstrekkingen, V 772;
 • Lagere lasten participatiebudget, V 780;
 • Hogere lasten en bijdrage GR Jeugdhulp, N 545;
 • Lagere winstneming grondexploitaties, N 729;
 • Hogere baten omgevingsvergunning, V 752.


Weerstandvermogen en risico’s
Als de gekwantificeerde risico’s zich op dit moment tegelijkertijd zouden manifesteren, is een weerstandscapaciteit nodig van totaal 24.453. De beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2019 bedraagt 84.390. Hierdoor komt de ratio weerstandsvermogen per ultimo 2019 uit op 3,5. Dit is ruim hoger dan het minimale van 1,0.

EMU-saldo
Het EMU-saldo geeft volgens de spelregels van de Europese Unie weer of overheden een overschot of een tekort hebben op de uitgaven. Het saldo van gemeenten draagt bij aan het totale saldo in Nederland.
Het EMU-saldo van de gemeente over het boekjaar 2019 is nadelig en komt uit op N 22.983. Dit betekent dat het totaal aan uitgaven inclusief de investeringen, hoger is dan het totaal aan inkomsten. Dit saldo wordt vooral veroorzaakt door het investeringsvolume van € 31,5 miljoen, dat hoger is dan de afschrijvingslasten van reeds bestaande immateriële en materiële vaste activa van € 6,0 miljoen.
In de Najaarsnota 2019 gingen wij uit van een negatief EMU-saldo van € 42,1 miljoen. Dit is in de jaarrekening minder negatief gebleken met als belangrijkste oorzaak een lager investeringsvolume (verschil € 10,5 miljoen) en verder een positiever resultaat voor bestemming (€ 4 miljoen), lagere onttrekkingen aan voorzieningen (€ 3 miljoen) en mutaties van voorraden (€ 3 miljoen).

Financiële ratio’s
In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing hebben wij diverse financiële ratio’s berekend. Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat wij door middel van de financiële ratio’s inzicht geven in onze financiële positie. Gemeenten zijn vrij om hier zelf duiding aan te geven. Niettemin heeft de provincie Zuid-Holland in een themacirculaire een aantal signaleringswaarden aangegeven. Wij nemen deze als voorbeeld op.

Ratio Categorie A minst risicovol Categorie B neutraal Categorie C meest risicovol
1a Netto schuldquote <90% 90-130% >130%
1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen <90% 90-130% >130%
2 Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20%
3 Grondexploitatie <20% 20-35% >35%
4 Structurele exploitatieruimte >0% 0% <0%
5 Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%


Voor alle ratio’s, behalve solvabiliteitsratio, geldt dat wij ons op de balansdatum bevinden in de minst risicovolle categorie volgens de definities van de provincie Zuid-Holland.  
Ten opzichte van de Jaarrekening 2018 stijgt de schuldquote van 36% naar 47% en daalt de solvabiliteitsratio van 37% naar 35%. Voor het kengetal grondexploitatie geldt dat deze met 1% laag blijft en voor de structurele exploitatieruimte geldt dat deze opnieuw positief is. De belastingcapaciteit, die een indicatie geeft van de mogelijkheid om lokale belastingen te verhogen om financiële tekorten te dekken, stijgt licht van 80% naar 81% van het landelijk gemiddelde.

Ratio Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Najaarsnota 2019 Jaarrekening 2019
1a Netto schuldquote 36% 75% 47%
1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 36% 74% 56% 47%
2 Solvabiliteitsratio 37% 25% 35% 35%
3 Grondexploitatie 1% 7%* 1%
4 Structurele exploitatieruimte 2% 1% 4%
5 Belastingcapaciteit 80% 85% 81%
* In de begroting 2019 hebben we bij het kengetal Grondexploitatie een verkeerd percentage opgenomen.


Debt Service Coverage Ratio

Bij de Najaarsnota 2019 hebben wij voor het eerst de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) gepresenteerd. Deze ratio geeft een goed beeld van de ruimte die rente en aflossingen innemen in de exploitatie en geeft aan welk deel van de vrij beschikbare geldstroom opgaat aan rente en aflossingen. In de ideale situatie is deze ratio minstens 1. De berekende DSCR op basis van de uitkomsten van de Jaarrekening 2019 bedraagt 0,5 (Najaarsnota 2019: 0,4).

3. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. Wij monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. Wij bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Op 10 februari 2020 heeft u het definitieve besluit genomen om de aandelen in Eneco Groep N.V. te verkopen aan Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. Op 23 maart 2020 zijn alle regulatoire goedkeuringen verkregen op de transactie. Op 24 maart 2020 is tot overdracht van de aandelen overgegaan en op 25 maart 2020 is de koopsom van € 77,5 miljoen door ons ontvangen. De waardering van onze aandelen in Eneco was ultimo 2019 nihil. Dit leidt tot een boekwinst van € 77,5 miljoen.

4. Controleverklaring
De accountant heeft de jaarstukken onderzocht in april en mei 2020. De goedkeurende controleverklaring op het gebied van getrouwheid en rechtmatigheid is toegevoegd aan de documenten. Ook het rapport van bevindingen van de accountant is aan u gericht en wordt op 9 juni 2020 besproken met de auditcommissie.

5. Vaststelling
De jaarstukken worden door u behandeld in de raadscommissie van 22 en 23 juni en de raad van 13 en 14 juli 2020. De raad autoriseert de verantwoording op programmaniveau. De Jaarrekening 2019 en het Jaarverslag 2019 worden na vaststelling in de gemeenteraad naar onze toezichthouder de provincie Zuid-Holland gestuurd.

6. Informatie en vragen
Beleidsinhoudelijke vragen kunt u stellen aan de betreffende afdeling. Financieel-technische vragen kunt u stellen bij de afdeling Financiën.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel