Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Missie

Het creëren van een schone, hele en veilige buitenruimte. Het kwaliteitsniveau in de buitenruimte is vastgesteld op niveau basis tot sober. Wij streven hierbij een zo optimaal mogelijk rendement na.
De ontwikkeling van de infrastructuur is gericht op een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en (verkeers)veiligheid. Alleen op die manier ontstaan duurzame oplossingen.

Wat willen we bereiken?

TV2.1 Vergroten van de verkeersveiligheid.

Wat hebben we gedaan?

TV2.1 Verbeteren verkeersveiligheid 50 km/uur-wegen Schollevaar.

Ter verbetering van de verkeersveiligheid in Schollevaar worden diverse verkeersveiligheidsmaatregelen gerealiseerd. Voor 2019 staan de volgende maatregelen in de planning waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de IBOR-planning.

Wat hebben we gedaan?

TV2.1 Verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Wat hebben we gedaan?

TV2.1 Voldoende en gratis parkeervoorzieningen.

Wat hebben we gedaan?

TV2.5 Verbeteren interwijkverbindingen per openbaar vervoer, inclusief IJssellandziekenhuis.

Wat hebben we gedaan?

Landelijke indicatoren

Er zijn voor dit programma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 van de  indicatoren "aantal meldingen buitenruimte", afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn", "aantal meldingen snelherstel"en "afhandeling snelherstel binnen termijn" niet te realiseren. Vanaf 2020 tonen wij de indicatoren weer.

JS19 - Gemiddeld rapportcijfer voor waardering voor het onderhoud van de bestrating

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.

Bron: bewonersenquête

JS19 - Gemiddeld rapportcijfer voor waardering voor het schoonmaken van de bestrating in een rapportcijfer

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats.

Bron: bewonersenquête

JS19 - Aantal verkeersslachtoffers

Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal verkeersdoden, -slachtoffers en letselongevallen, maar niet gepast om hier streefwaarden voor op te nemen.

Bron: landelijke verkeersongevallenregistratie

JS19 - Aantal verkeersdoden

Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal verkeersdoden, -slachtoffers en letselongevallen, maar niet gepast om hier streefwaarden voor op te nemen.

Bron: landelijke verkeersongevallenregistratie

JS19 - Aantal letselongevallen

Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal verkeersdoden, -slachtoffers en letselongevallen, maar niet gepast om hier streefwaarden voor op te nemen.

Bron: landelijke verkeersongevallenregistratie

JS19 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek.

Bron: beheerplan 2016-2020

Kaderstellende nota's

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

  • Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP), visie 2010-2020 SLIM Reizen (BBV 166840 december 2010);
  • Fietsplan SLIM op de Fiets (BBV 121099 juni 2010);
  • 2e Meerjaren Uitvoeringsagenda SLIM Reizen (BBV 166840 juli 2009).

Taakveld 2.2 Parkeren

  • Parkeernota en Uitvoeringsprogramma 2015 (BBV 739886 december 2015);
  • Paraplubestemmingsplan “Parkeren van de gemeente Capelle aan den IJssel” (BBV 1002988 juli 2018);
  • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
  • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
  • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de  paragraaf Verbonden partijen.

 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Maatschappelijke effecten Concurrerende en bereikbare metropoolregio.
Doelstelling voor programma Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid en het bevorderen van gebruik van openbaar vervoer.

Ontwikkelingen

Geen.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
Lasten N 7.352 N 839 N 8.191 N 8.015 V 176
Baten V 462 V 353 V 815 V 886 V 71
Saldo van baten en lasten N 6.890 N 486 N 7.376 N 7.129 V 247
Mutaties reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N 0 V 375 V 375 V 239 N 136
Algemene reserve N 0 N 17.242 N 17.242 N 17.242 N 0
Reserve Openbare Ruimte N 404 V 17.773 V 17.369 V 17.369 N 0
Reserve bedrijfsvoering N 152 N 4 N 156 V 105 V 261
Totaal mutaties reserves N 556 V 902 V 346 V 471 V 125
Resultaat N 7.446 V 416 N 7.030 N 6.658 V 372

Analyse verschil

Lasten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering N 275 N 275 V 275 N 0
2. Civieltechnische werken V 270 V 270 V 270
3. Onderhoud verhardingen N 182 N 182 N 182
4. Niet-besteed budget vervoersknooppunt Rivium; budget naar 2019 via reserve eenmalige uitgaven (zie baten) V 124 V 124 N 124 N 0
5. Openbare verlichting V 66 V 66 V 66
6. Niet-besteed budget Gemeentelijk Mobiliteitsplan; restantbudget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 68 V 68 N 68 N 0
7. Lagere lasten Wijkonstluiting Schollevaar, restantbudget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 36 V 36 N 36 N 0
8. Lagere lasten op gladheidsbestrijding door minder strooibeurten als gevolg van zachte winter V 32 V 32 V 32
9. Lagere lasten en baten Fietsoorziening metro Slotlaan (zie baten) V 22 V 22 V 22
10. Straatmeubilair V 21 V 21 V 21
11. Lagere lasten voorbereiding Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan, restantbudget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 19 V 19 N 19 N 0
12. Lagere lasten eenmalig budget Parkeertellingen, restantbudget via reserve eenmalige uitgaven naar 2020 V 13 V 13 N 13 N 0
13. Overige verschillen N 38 N 38 N 38
V 176 N 0 V 176 V 15 V 191
Baten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Onderhoud verhardingen V 196 V 196 V 196
2. Niet-besteed budget vervoersknooppunt Rivium; budget naar 2019 via reserve eenmalige uitgaven (zie lasten) N 124 N 124 V 124 N 0
3. Lagere baten Fietsoorziening metro Slotlaan (zie lasten) N 25 N 25 N 25
4. Lagere baten brandstofverkooppunten (zie lasten) N 20 N 20 N 20
5. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V 14 V 14 N 14 N 0
6. Civieltechnische werken V 12 V 12 V 12
7. Verkeersvoorzieningen algemeen V 7 V 7 V 7
8. Openbare verlichting V 5 V 5 V 5
9. Overige verschillen V 6 V 6 V 6
N 0 V 71 V 71 V 110 V 181
Totaal V 176 V 71 V 247 V 125 V 372
Toelichting op de grootste verschillen
Nr. 1 Nacalculatie bedrijfsvoering Het nadeel is voornamelijk ontstaan door extra inhuur vanwege onvervulde vacatures.
Nr. 2 Lasten Civieltechnische werken Het voordeel op de lasten van Civieltechnische werken is ontstaan doordat een aantal onderhoudswerkzaamheden worden doorgeschoven naar 2020 vanwege het grote aanbod van werkzaamheden in 2019.
Nr. 3 Lasten Onderhoud verhardingen Het nadeel op de lasten is ontstaan door juridische ondersteuning bij een rechtszaak (N 35) en hogere aanbestedingsprijzen op verharding.
Nr. 1 Baten Onderhoud verhardingen Het voordeel op de baten is ontstaan door een ontvangen subsidie (V 70) en meer vergoedingen voor graafwerkzaamheden door nutsbedrijven (V 130).

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening
Vervoersknoop Rivium V 200 V 200 V 76 N 200 N 200 N 76
Gemeentelijk mobiliteitsplan V 125 V 125 V 57 N 125 N 125 N 57
Wijkontsluiting Schollevaar; dotatie aan reserve eenmalig N 36 N 60 N 60 N 24
Verkeersmaatregelen Dorpsstaat N 30 V 30 N 0 N 0
Verkeersmaatregelen Dorpsstaat; dotatie aan reserve eenmalig (budget naar 2020) N 30 N 30 N 30
Voorbereidingsbudget Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan N 20 N 20 N 1
Voorbereidingsbudget Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan; dotatie aan reserve eenmalig (budget naar 2020) N 19
Opheffen reserve openbare ruimte cs; dotatie aan Algemene reserve (VJN2019) V 17.242 V 17.242 V 17.242 N 17.242 N 17.242 N 17.242
Mutaties reserve openbare ruimte cs V 127 V 127 V 127
Eenmalig budget parkeertellingen N 40 N 40 N 27
Eenmalig budget parkeertellingen; dotatie aan reserve eenmalige uitgaven (budget naar 2020) N 13
P-plaats Aert van Nesstraat; dekking reserve eenmalig V 45 V 45 V 45 N 45 N 45 N 29
Vrijwilligers Buurtbus via reserve eenmalig V 35 V 35 V 35 N 35 N 35 N 35
Subsidie buurtbus (wijzigingsvoorstel begroting 2019) V 75 N 75 N 0 N 0
Pilot nachtmetro (NJN2017 2.4.7) N 15 N 15 N 15
Totaal V 75 V 17.699 V 17.774 V 17.546 N 165 N 17.647 N 17.812 N 17.568
Gesaldeerd N 90 V 52 N 38 N 22

Structurele mutaties reserves

Onttrekkingen Toevoegingen
Reserve Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat
Reserve bedrijfsvoering N 31 N 0 N 31 V 213 N 121 N 4 N 125 N 108
Totaal N 31 N 0 N 31 V 213 N 121 N 4 N 125 N 108
N 152 N 4 N 156 V 105

Grafiek lasten en baten

JS19 - Lasten 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

JS19 - Baten 2 Verkeer, vervoer en waterstaat