Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij staan voor een bestuur dat open staat voor elke Capellenaar en samen met de Capellenaar werkt aan een nog beter Capelle.

Wij zijn betrouwbaar, betrokken, transparant, verantwoordelijk, verbindend, klantgericht en omarmen de samenwerking met andere organisaties. Onze dienstverlening is van een hoog niveau en betrouwbaar. Waar dit de efficiency en dienstverlening kan verbeteren zoeken we de samenwerking met andere gemeenten en overheden. Wij spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en werken waar mogelijk samen met Capellenaren en onze ketenpartners aan de opgaven van onze gemeente.

We zijn een financieel gezonde en betrouwbare gemeente, waarin sprake is van transparantie, evenwichtige spreiding van middelen en van een goede verantwoordingscultuur. Onze financiën zijn structureel meerjarig op orde.

De waardebepaling van de Wet WOZ en het realiseren van belastinginkomsten voeren wij op een klantgerichte, efficiënte en effectieve manier uit. We beschikken over een volledige objecten- en belastingadministratie waarin alle belastingplichtigen staan. Bij het uitvoeren van belastingverordeningen handelen we op een eenduidige wijze die in overeenstemming is met de fiscale wetgeving. We laten de gemeentelijke lasten niet meer stijgen dan met de inflatie.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Landelijke indicatoren

Terug naar navigatie - Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. De landelijke indicatoren van programma 0 zijn niet afkomstig uit een landelijke database, maar moeten zelf berekend worden. Dit in tegenstelling tot landelijke indicatoren op andere programma’s.

Capelse indicatoren

Terug naar navigatie - Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

Omschrijving Bron Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2019
Sluitende begroting Interne registratie Ja Ja Ja Ja
Goedgekeurde controleverklaring getrouw beeld Externe accountant Ja Ja Ja Ja
Goedgekeurde controleverklaring rechtmatigheid Interne registratie Ja Ja Ja Ja
Kwaliteit uitvoering Wet Woz Oordeel waarderingskamer Goed Goed Goed Goed

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 0.1 Bestuur

 • Handreiking informatievoorziening gemeenteraad Capelle aan den IJssel (BBV 39430 november 2016);
 • Coalitieakkoord 2018 – 2022 ‘met het oog op morgen’;
 • Notitie ‘Wat vindt u’ (BBV 163055 september 2010);
 • Burgerparticipatie en Toolkit (BBV 875555 juni 2017).

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 0.4 Overhead

 • Communicatiebeleid 2016-2018 “Met elkaar # voor Capelle” (BBV 804169 september 2015);
 • Communicatieplan Gemeenteraad 2016-2019 (door de raad ingebracht, april 2016).

Taakveld 0.5 Treasury

 • Financieringsstatuut 2016 (BBV 828483 november 2016);
 • Notitie Rentebeleid 2016 (BBV 828465 november 2016);
 • Verordening garantstellingen gemeente Capelle aan den IJssel 2016 (BBV 828315 november 2016).

Taakveld 0.61 OZB woningen en 0.62 OZB niet-woningen

 • Verordening onroerendezaakbelastingen 2019 (BBV 1053371 december 2018).

Taakveld 0.64 Belastingen overig

 • Verordening hondenbelasting 2019 ( BBV 1053371 december 2018);
 • Nota Buitenreclame Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 646380 maart 2015).

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

 • Financiële Verordening 2017 (BBV 864654 maart 2017);
 • Nota Verbonden Partijen 2019 (BBV 1078854 april 2019);
 • Nota Vaste Activa 2019 (BBV 1078509 april 2019).

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

 • Nota Reserves, Voorzieningen, Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 (BBV 874344 mei 2017).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Eneco Holding N.V.

Maatschappelijke effecten In hoofdzaak leveren van elektriciteit, gas en stadsverwarming aan huishoudens en bedrijven in Nederland.
Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend nutsbedrijven.

 

Stedin N.V.

Maatschappelijke effecten In hoofdzaak transporteren van elektriciteit en gas naar consumenten en bedrijven.
Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend nutsbedrijven.

 

Evides N.V.

Maatschappelijke effecten Voorzien in de behoefte aan schoon drinkwater aan huishoudens en bedrijven in de regio.
Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend nutsbedrijven.

 

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

Maatschappelijke effecten BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Doelstelling voor programma Niet van toepassing.

 

Irado N.V.

Maatschappelijke effecten Voorzien in ophalen en verwerken van afval.
Doelstelling voor programma Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend.

 

Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan

Maatschappelijke effecten In het verleden heeft de gemeente een participatie (aandelen) gekocht van de stichting. De stichting is de erfpachter van het terrein van de Capelse Golfbaan.
Doelstelling voor programma Het exploiteren van een golfbaan.

 

Stichting IJsselland Ziekenhuis

Maatschappelijke effecten Het ziekenhuis dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die het ziekenhuis heeft afgesloten.
Doelstelling voor programma Het bewaken van de garantstelling.

 

Stichting Zorgbeheer De Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove

Maatschappelijke effecten Het verpleeghuis dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die het verpleeghuis heeft afgesloten.
Doelstelling voor programma Het bewaken van de garantstelling.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Interbestuurlijk Programma (IBP)
De voortgang van het IBP wordt gevolgd.  De stand van zaken IBP wordt ook aan de orde gesteld in de ALV’s van de VNG; waarmee dit dan ook terug komt in Capelse collegebesluiten. Hierdoor komt het IBP ook bestuurlijk in Capelle onder de aandacht. Op 4 februari 2019 is een presentatie over het IBP gehouden voor geïnteresseerde raadsleden. In november 2019 heeft de gemeentelijke IBP coördinator deelgenomen aan de landelijke IBP bijeenkomst. Een (nationale) studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen zal in de loop van 2020 met aanbevelingen komen ten aanzien van IBP opgaven.

Nota Verbonden Partijen vastgesteld
In 2019 heeft uw Raad de Nota Verbonden Partijen vastgesteld. De nota vormt het beleidskader voor onder andere de risicobeheersing en governance van verbonden partijen. 

Methode Duisenberg
De auditcommissie van de gemeente Capelle aan den IJssel heeft in het auditplan 2017 de toepassing van de methode Duisenberg als speerpunt opgenomen. De methode Duisenberg is een pragmatische methode om de begroting, de tussentijdse rapportages en de jaarrekening beter onder de aandacht van de  raadsleden te brengen en zodoende een meer inhoudelijk debat te kunnen voeren met het college.
Volgens de methode Duisenberg bereiden twee raadsleden het politieke debat over een programma, een product of een specifiek onderwerp voor door middel van het beantwoorden van de volgende zes vragen:

 1. Wat is het beeld van het beleidsterrein op hoofdlijnen?
 2. Welke doelen zijn gepland/behaald?
 3. Welke prestaties zijn gepland/geleverd?
 4. Wat gaat het kosten/heeft het gekost?
 5. Wat is het oordeel over de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid?
 6. Welke conclusies en aanbevelingen heb ik als rapporteur?


De methode is, in overleg met de auditcommissie, toegepast op het innovatiebudget sociaal domein. Twee raadsleden hebben de resultaten van het innovatiebudget aan de hand van deze vragen beoordeeld. De betrokken raadsleden en ambtenaren hebben hun ervaringen onlangs geëvalueerd. De werking van de methode Duisenberg is door alle betrokkenen als positief ervaren. De raadsleden hebben diepgaande inhoudelijke kennis verkregen van het innovatiebudget an sich en het sociaal domein in een breder perspectief. Dit helpt de raad in hun kaderstellende en controlerende rol. Tevens is meer inzicht verkregen in de uitdagingen, waarmee de ambtelijke organisatie wordt geconfronteerd met de uitvoering van de bestuurlijke besluitvorming. De opgedane ervaringen zijn aanleiding voor een bredere toepassing van de methode. Gelet op de kaderstellende en controlerende rol van de raad op hoofdlijnen is het van belang om een onderwerp te selecteren op programma- of taakveldenniveau. Hiervoor zal in het volgende jaar worden gekozen.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
Lasten N 29.216 N 1.953 N 31.169 N 31.393 N 224
Baten V 131.683 V 1.415 V 133.098 V 134.293 V 1.195
Saldo van baten en lasten* V 102.467 N 538 V 101.929 V 102.900 V 971
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V 37 V 1.124 V 1.161 V 1.189 V 28
Reserve eenmalige uitgaven N 0 N 0 N 194 N 194
Reserve Doe Mee Fonds V 1.667 V 832 V 2.499 V 669 N 1.830
Reserve rekenkamer N 0 N 0 V 2 V 2
Totaal mutaties reserves V 1.704 V 1.956 V 3.660 V 1.666 N 1.994
Resultaat V 104.171 V 1.418 V 105.589 V 104.566 N 1.023
* Taakveld 0.10 mutaties reserves zijn bij de tabellen per programma opgenomen. In bovenstaande tabel is het taakveld 0.10 geen onderdeel van het saldo van baten en lasten.
** Exclusief taakveld 0.11 resultaat van de rekening baten en lasten; de som van het resultaat van alle programma's geeft het resultaat van de rekening.

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Lasten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Denk en Doe Mee Fonds door minder gehonoreerde aanvragen; overheveling naar 2020 via reserve V1.830 V1.830 N1.830 N 0
2. Dotatie aan voorziening Appa o.b.v. actuariële berekeningen N1.615 N1.615 N1.615
3. Hogere lasten overhead (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering N 396 N 396 V 396 N 0
4. Mutatie voorziening dubieuze debiteuren privaatrechtelijk (zie baten) N 250 N 250 N 250
5. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering V 86 V 86 N 86 N 0
6. Vrijval Vpb reservering afvalstromen 2016 t/m 2019 V 80 V 80 V 80
7. Lagere lasten college B&W V 71 V 71 V 71
8. Lagere lasten Stadvisie, overheveling naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 32 V 32 N 32 N 0
9. Overige verschillen N 62 N 62 N 12 N 74
N 224 N 0 N 224 N1.564 N1.788
Baten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Decembercirculaire 2019 Klimaatmiddelen, dotatie aan reserve eenmalige uitgaven V 258 V 258 N 162 V 96
2. Decembercirculaire 2019 overige verschillen V 263 V 263 V 263
3. Hogere baten overhead (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering V 217 V 217 N 217 N 0
4. Mutatie voorziening dubieuze debiteuren privaatrechtelijk (zie lasten) V 211 V 211 V 211
5. Meer verstrekete paspoorten, aanvragen naturalisaties V 79 V 79 V 79
6. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V 51 V 51 N 51 N 0
7. Terugbetaling fractievergoedingen (incl. tablets) V 30 V 30 V 30
8. Winstuitkering BV Sport V 38 V 38 V 38
9. Overige verschillen V 48 V 48 V 48
N 0 V1.195 V1.195 N 430 V 765
Totaal N 224 V1.195 V 971 N1.994 N1.023
Toelichting op de grootste verschillen
Baten Nr 1. Decembercirculaire 2019 Klimaatmiddelen, dotatie aan reserve eenmalige uitgaven
In de Decembercirculaire 2019 hebben we voor V 258 middelen ontvangen uit het in de zomer van 2019 gesloten Klimaatakkoord. Deze middelen zijn bedoeld om een transitievisie warmte en een wijkaanpak te ontwikkelen, en om energieloketten op te richten. Voor onze gemeente geldt dat we voor de warmtetransitie reeds N 96 kosten hebben gemaakt. Het restant (V 258 -/- N 96 = V 162) hevelen we over naar 2020 via de Reserve Eenmalige Uitgaven. Bij de Voorjaarsnota 2020 volgt een voorstel voor besteding of eventuele vrijval, waarbij ook de relatie met andere middelen voor de duurzaamheidsagenda wordt gelegd. Zie ook collegebrief 2020, week 8 (nummer 021).
Baten Nr 2. Decembercirculaire 2019 overige verschillen
In de Decembercirculaire 2019 worden ook andere middelen toegevoegd aan de algemene uitkering. De belangrijkste mutatie betreft een voordeel op het sociaal domein gedeelte, dat in 2019 voor het eerst geïntegreerd is in de algemene uitkering.

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead
Lasten Begroting 2019 Rekening 2019
Personeelskosten excl. inhuur 12.291 11.275
Personeel van derden 2.011 2.284
Overige goederen en diensten 3.745 5.020
Reserveringen / Dotatie voorzieningen 422 422
Kapitaallasten 444 332
Overige inkomensoverdrachten 4.698 4.703
Doorbelasting overhead aan grondexploitaties -532 -561
Totaal lasten 23.079 23.475
Baten Begroting 2019 Rekening 2019
Overige goederen en diensten -2.201 -2.418
Totaal baten -2.201 -2.418
Saldo Overhead 20.878 21.057

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening
Dotatie aan de voorziening Appa N 0 N 261 N 51 N 312 N 1.927
Hogere lasten rekenkamer; mutatie reserve rekenkamer V 2 N 2
Vrijval eindheffing werkkostenregeling 0 V 50 V 50 V 66
Verkiezingen in 2019; geen verkiezingen in 2020 0 N 78 N 78 N 78
AU Klimaatmiddel overhevelen via reserve eenmalig V 162 N 162
Strategische panden, dekking reserve herstructurering actief grondbeleid V 8 N 0 V 8 V 8 N 0
Budget Denk & Doe Mee! fonds met dekking reserve V 1.667 V 832 V 2.499 V 663 N 1.667 N 832 N 2.499 N 663
Stadsvisie N 32 N 180 N 180 N 148
Vrijval reservering Vpb afvalstromen 0 N 0 V 80
Totaal V 1.675 V 832 V 2.507 V 801 N 1.695 N 1.012 N 2.707 N 905
Gesaldeerd N 20 N 180 N 200 N 104

Structurele mutaties reserves

Terug naar navigatie - Structurele mutaties reserves
Onttrekkingen Toevoegingen
Reserve Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat
Reserve bedrijfsvoering V 1.156 V 1.452 V 2.608 V 2.834 N 1.120 N 331 N 1.451 N 1.666
Totaal V 1.156 V 1.452 V 2.608 V 2.834 N 1.120 N 331 N 1.451 N 1.666
V 36 V 1.121 V 1.157 V 1.168