Paragraaf Verbonden partijen

Samenvatting Verbonden partijen

Algemene beleidskaders

Terug naar navigatie - Algemene beleidskaders

Wat zijn verbonden partijen?
Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Met bestuurlijk belang wordt zeggenschap bedoeld, bijvoorbeeld bij vertegenwoordiging in een bestuur of het hebben van stemrecht. Van financieel belang is sprake als aan de verbonden partij een financiële bijdrage ter beschikking is gesteld of als er voor een verbonden partij aansprakelijkheid bestaat.
Behalve met verbonden partijen heeft de gemeente ook relaties met andere partijen die niet volledig aan deze definitie voldoen. Het gaat bijvoorbeeld om partijen waar wij enige vorm van zeggenschap hebben, partijen aan wie wij een financiële garantstelling hebben verstrekt of partijen die jaarlijks een aanzienlijk bedrag subsidie ontvangen en voor een groot deel afhankelijk daarvan zijn. Wij noemen deze partijen ‘overige gerelateerde partijen’.  In deze paragraaf nemen wij zowel informatie op over verbonden partijen als over overige gerelateerde partijen.

Beleid voor verbonden partijen
In de Nota Verbonden Partijen 2019 staan beleidskaders over de omgang met verbonden partijen. Onderwerpen in deze nota zijn onder andere:

 • Beleidskaders voor in- en uittreding bij verbonden partijen;
 • Rolverdeling tussen het college en de raad;
 • Risico-checklist;
 • Informatie over de planning & control cyclus van verbonden partijen;
 • Aandachtspunten voor governance;
 • Aandachtspunten bij de door de gemeente zelf opgerichte verbonden partijen;
 • Aandachtspunten voor dilemma’s bij verbonden partijen;
 • Afwegingskaders voor gewenste bestuurlijke betrokkenheid.


Visie op verbonden partijen

In de Nota Verbonden Partijen 2019 hebben wij de volgende visie opgenomen:

 • Verbonden partijen dragen in meer of mindere mate bij aan het publiek belang van onze gemeente. Wij vinden het belangrijk dat deze partijen zijn zich hiervan bewust zijn en zich hiervoor inzetten. Tegelijkertijd dragen wij, in verschillende rollen, actief bij aan het slagen hiervan. Hierbij is niet alleen effectiviteit van belang, maar ook democratische legitimiteit.
 • Wij vinden het belangrijk om goede afwegingen te maken over het aangaan van deelname in nieuwe verbonden partijen. Wij doen dit alleen als de voordelen van deelname duidelijk zichtbaar zijn, als de risico’s beheersbaar zijn en als er geen ongunstige neveneffecten ontstaan. Dezelfde afwegingen gebruiken wij om verbonden partijen periodiek te beoordelen. Hiervoor brengen wij periodiek de risico’s in kaart. Om flexibel in te kunnen springen op ontwikkelingen is een goede uittredingsregeling ook belangrijk. Het uitgangspunt is ‘nee, tenzij’.
 • Wij vinden het ook belangrijk om zeggenschap te hebben over de strategische koers van een verbonden partij. Tegelijkertijd beschouwen we de operationele zaken als de verantwoordelijkheid van de partij zelf. Wij houden een vinger aan de pols, maar geven vertrouwen als blijkt dat dat gegeven kan worden. Wij maken goede afspraken over de governance van verbonden partijen.


Wijzigingen in de lijst met verbonden partijen

Er zijn geen wijzigingen geweest in 2019. 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In het onderstaande overzicht geven wij weer wat de financiële bijdragen aan verbonden partijen zijn geweest in 2019 of wat de ontvangen dividenden zijn geweest. De ontvangen dividenden in 2019 zijn meestal de dividenden  van het boekjaar 2018 van de verbonden partij, die in ons boekjaar 2019 uitgekeerd zijn.  Alleen Evides verstrekt behalve een eindejaardividend ook een halfjaardividend.

Bijdrage gemeente 2019 Dividend 2019
Gemeenschappelijke regelingen
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) 431
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) 3.728
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 173
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD) 460
Werkvoorzieningschap Promen 6.398
Recreatieschap Hitland 369
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten 11.374
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 14.917
Vennootschappen
Eneco Holding N.V. 1.295
Stedin N.V. 869
Evides N.V. 695
Bank Nederlandse Gemeenten N.V. 22
Dataland B.V.
Irado N.V. 5.696 366
Isala Theater B.V. 1.172
Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. 84
Sportief Capelle B.V. 3.681 38
Stichtingen
Stichting Capelle Werkt 274
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel 10.111
Stichting Welzijn Capelle 5.008
63.876 3.285

Gewenste bestuurlijke betrokkenheid

Terug naar navigatie - Gewenste bestuurlijke betrokkenheid

In de Nota Verbonden Partijen 2019 is opgenomen dat het verstandig is om keuzes te maken naar welke verbonden partijen met name aandacht uitgaat. Betrokkenheid is met name gewenst als:

 • De bestuurlijke invloed groot is;
 • Het financieel belang groot is;
 • De maatschappelijke risico’s groot zijn.


Om de afwegingen goed te kunnen maken, is er in de nota een afwegingskader met criteria opgenomen. Op basis hiervan kunnen de partijen ingedeeld worden in drie categorieën, namelijk basis (+), standaard (++) en extra (+++). Op basis hiervan kan het college besluiten om de bestuurlijke betrokkenheid te vergroten, bijvoorbeeld door vaker ambtelijk of bestuurlijk overleg te voeren met de partij of meer verantwoordingsinformatie te vragen.
In het derde kwartaal van 2019 is deze analyse voor alle partijen uitgevoerd, mede op basis van de cijfers van de jaarrekeningen 2018. De uitkomst hiervan is samengevat in de onderstaande tabel.

Gemeenschappelijke regelingen Basis (+) Standaard (++) Extra (+++)
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)
Werkvoorzieningschap Promen
Recreatieschap Hitland
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
Vennootschappen en coöperaties Basis (+) Standaard (++) Extra (+++)
Eneco Holding N.V.
Stedin N.V.
Evides N.V.
Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
Dataland B.V.
Irado N.V.
Isala Theater B.V.
Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V.
Sportief Capelle B.V.
Stichtingen en verenigingen Basis (+) Standaard (++) Extra (+++)
Stichting Capelle Werkt
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel
Stichting Welzijn Capelle
Overige gerelateerde partijen Basis (+) Standaard (++) Extra (+++)
Stichting BLICK op Onderwijs (Boeiend Leren In Capelle en Krimpen)
Stichting Begraafplaats en Crematorium Schollevaar
Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan
Stichting IJsselland Ziekenhuis
Stichting Zorgbeheer de Zellingen - Verpleeghuis Rijckehove
Stichting Havensteder
Stichting Vestia
Stichting Woonzorg Nederland
Stichting Bibliotheek aan den IJssel
Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)


Hieronder geven wij een toelichting op de resultaten in de tabel ‘Gewenste bestuurlijke betrokkenheid’:

 • Van de gemeenschappelijke regelingen scoren drie partijen in de extra categorie: Promen, Jeugdhulp Rijnmond en IJsselgemeenten. Bij de eerste twee is de jaarlijkse financiële bijdrage relatief hoog en lopen we diverse risico’s. Bij IJsselgemeenten is onze invloed relatief groot en geldt dat er hoge maatschappelijke risico’s zijn vanwege kwetsbare doelgroepen en infrastructuur.
 • Van de vennootschappen geldt dat Sportief Capelle extra scoort, omdat onze invloed relatief groot is en vanwege het maatschappelijke belang. Eneco scoort normaal gesproken basis, maar vanwege de verkoop van aandelen is extra aandacht gewenst.
 • De drie stichtingen scoren ook allemaal extra. Dit komt vooral doordat we, als enig deelnemer, relatief veel invloed op deze partijen hebben en vanwege het maatschappelijk belang.
 • Van de overige gerelateerde partijen tot slotte scoort alleen BLICK extra, vanwege het maatschappelijke en financiële belang van deze stichting.

Gemeenschappelijke regelingen

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)

Terug naar navigatie - Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)
Soort verbintenis Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd Schiedam
Openbaar belang Belangen behartigen van de deelnemende gemeenten op het gebied van vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer
Bestuurlijk belang Lid Algemeen Bestuur
Omvang belang gemeente Uitgaand van de raming van de bijdragen van gemeenten in de Begroting 2018, is de bijdrage van Capelle 0,7%
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Duurzaamheid en Milieu (de heer N.C. van Veen) Ambtelijk: Stadsbeheer (Handhaving en Vergunningen)
Taak / doelstelling Uitvoeringsinstantie voor vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 7 Volksgezondheid en Milieu
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne en de provincie Zuid-Holland
Financiële consequenties begrotingsjaar Bijdrage voor 2019: N 431
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2018 Eigen vermogen 1-1-2018: 8.117 31-12-2018: 5.681 Vreemd vermogen 1-1-2018: 11.838 31-12-2018: 9.669 Resultaat na bestemming 2018: -/- 839
Risico's In de financiële begroting 2020 worden de volgende risico’s benoemd die zich in de toekomst voor kunnen doen en gevolgen kunnen hebben voor de realisatie van de doelstelling van de DCMR: De DCMR kan haar taak niet of niet goed genoeg uitvoeren omdat medewerkers te weinig kennis en ervaring hebben. De DCMR kan haar taak niet of niet goed genoeg uitvoeren omdat het gegevensbeheer niet op orde is (kwaliteit, beschikbaarheid e.d.). De DCMR kan haar inzet onvoldoende onderbouwen omdat de interne processen voor sturing en beheersing niet op orde zijn. De DCMR speelt onvoldoende in op de wensen van de omgevingen en ontwikkelingen waardoor ze niet toekomstbestendig is (van buiten naar binnen, oppakken ontwikkelopgaven). In 2018 is op inspiratie van externe deskundigen een nieuwe opzet voor het systeem van risicomanagement ontworpen, geënt op de risicodialoog die in de reguliere planning en control cyclus is ingebed. Deze risicodialoog heeft in 2019 een nieuwe impuls gekregen door een gestructureerde opzet en begeleiding door daarvoor getrainde eigen medewerkers. Na een jaar wordt deze nieuwe opzet geëvalueerd en zo mogelijk doorontwikkeld in 2020. Voor elk van deze risico’s is de mogelijke impact gekwantificeerd en zijn beheersmaatregelen opgesteld waaronder trajecten voor datakwaliteit en versterking van procesbesturing. De geïdentificeerde potentiële risico in combinatie met beheersingsmaatregelen en de opzet van de risicodialoog leiden niet tot een voorstel voor een aanpassing van de door het bestuur vastgestelde norm voor het weerstandsvermogen.
Periodieke beoordeling Periodiek vindt ambtelijk overleg plaats waarin uitvoering Werkprogramma wordt besproken
Ontwikkelingen In de beleidsbegroting 2020 worden de worden de belangrijkste ontwikkelingen op het werkterrein van de DCMR geschetst: Toekomstagenda 2030 De Toekomstagenda beschrijft de koers waarmee de DCMR de uitdagingen en nieuwe mogelijkheden die op ons af komen, tegemoet wil treden. Hierin staan vijf thema’s centraal: 1. De implementatie van de Omgevingswet; 2. Slimme informatievoorziening; 3. Versnellen van de energietransitie; 4. Bevorderen van circulaire economie; 5. Vormgeven aan de nieuwe overheid. De Omgevingswet De Omgevingswet zal volgens de huidige planning in 2021 in werking treden. De DCMR streeft er naar dat participanten straks optimaal worden geadviseerd over hoe initiatieven en ontwikkelingen mogelijk gemaakt kunnen worden binnen de kaders die het omgevingsplan stelt. Faciliteren is daarbij het uitgangspunt, uiteraard met een scherp oog voor de eisen die het omgevingsplan en omgevingsvisie stellen aan leefbaarheid, veiligheid en milieu. Ook regulering en toezicht moet in lijn zijn met het omgevingsplan. In 2020 wordt verder uitvoering gegeven aan het implementatieprogramma voor de Omgevingswet. Slimme informatievoorziening Om het werk optimaal uit te voeren is het verder verbeteren en inzetten van innovatieve technologie en slimme informatievoorziening een belangrijke randvoorwaarde. Informatie moet toegankelijk zijn, toezicht toekomstproof en vergunningen altijd actueel. Energietransitie en circulaire economie Er is sprake van een versnelling van de energietransitie en bevordering van de circulaire economie waarbij ook de leefbaarheid en veiligheid aandacht moet krijgen. Vormgeven nieuwe overheid Participanten, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties stellen steeds hogere eisen aan de manier waarop de DCMR zich verhoudt tot zijn omgeving. Nieuwe inzichten en kennis zijn voor iedereen beschikbaar. Mondige, deskundige en creatieve burgers en marktpartijen werken naar eigen inzicht aan een prettige en duurzame leefomgeving. Deze nieuwe dynamiek vraagt om een nieuwe overheid. Verder worden er nog ontwikkelpunten genoemd op het gebied van nieuwe brandstoffen, cybersecurity, grondstromen, incidentenonderzoek, lichthinder, bedrijfsriolering

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

Terug naar navigatie - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
Soort verbintenis Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd Rotterdam
Openbaar belang Belangen behartigen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de veiligheid in de regio
Bestuurlijk belang Lid Algemeen Bestuur en auditcommissie
Omvang belang gemeente Capelle aan den IJssel heeft 7 % belang in het Algemeen Bestuur
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Brandweer en Rampenbestrijding (de heer P. Oskam) Ambtelijk: BCO
Taak / doelstelling De VRR is belast met: - de zorg die op grond van de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 9) is opgedragen aan de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten - Het onder alle omstandigheden bewerkstellingen van een doelmatig georganiseerd en gecoördineerde uitvoering van werkzaamheden voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen; - Het doelmatig organiseren, coördineren en uitvoeren van het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg; - Het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij rampen. Taken: - Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt; - Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Het uitvoeren van het beperken en bestrijden van rampen en crisis als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 1); - Taken die vanuit het oogpunt van goede bedrijfsvoering zijn vereist. - Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 9 en 10) bedoelde gemeenschappelijke regeling; - Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Ambulancevervoer (artikel 5) bedoelde gemeenschappelijke regeling; - Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 9 en 10) bedoelde gemeenschappelijke regeling; - Het uitvoeren van de ambulancezorg
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 1 Integrale Veiligheid en Openbare Orde
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Nissewaard, Vlaardingen, Westvoorne
Financiële consequenties begrotingsjaar Kosten van de regionale taken worden gedragen door de deelnemende gemeenten, verdeling geschiedt op basis van het aantal inwoners per 1 januari (CBS) van het kalenderjaar. Bijdrage voor 2019: N 3.728
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2018 Eigen vermogen 1-1-2018: 10.903 31-12-2018: 12.781 Vreemd vermogen 1-1-2019: 76.442 31-12-2019: 64.800 Resultaat na bestemming 2018: -/-1.421
Risico's Zie ontwikkelingen
Periodieke beoordeling De deelname aan de VRR volgt uit de Wet op de Veiligheidsregio’s, uittreding is niet mogelijk, door aanpassing van de wet is formeel gezien wel deelname aan de Veiligheidsregio Hollands-Midden in plaats van de VRR mogelijk
Ontwikkelingen In het voorjaar 2019 is binnen de VRR een wijkbrandweerfunctionaris gestart die zich voor de periode van één jaar richt op het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn van inwoners van onze gemeente. Deze functionaris wordt gefinancierd door middel van een dienstverleningsovereenkomst die begin 2020 wordt geëvalueerd, met als hoofdvraag het continueren van de overeenkomst. De aanrijtijden van de ambulances staan in onze regio al langere tijd onder druk, de zogenaamde 15-minuten norm in spoedeisende gevallen wordt niet in 95% van de gevallen gehaald. In 2018 is een verbeterplan ingezet, grootschalige werving en selectie van ambulancepersoneel is gestart, en pilots zijn gestart om de inzetbaarheid van ambulances te verhogen, waaronder de inzet van een zogenaamde B-ambulance voor zorgritten. Gelijktijdig is ook de governance van de coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) geëvalueerd. Naar aanleiding van is besloten dat de private BIOS-groep uit de AZRR treedt en de AZRR het personeel en materieel van de BIOS overneemt. De AZRR blijft een (eigenstandige) aan de VRR verbonden partij (belang 100%). Begin zomer 2019 is de begroting 2020 van de VRR vastgesteld. In deze begroting wordt voor het eerst zichtbaar gemaakt dat de financiële ruimte steeds meer beperkt is. In de voorgaande jaren heeft de VRR een aantal keren incidentele voordelen (bijvoorbeeld door niet ingevulde formatieplaatsen bij het vrijwillig gedeelte en lagere gerealiseerde kapitaallasten) ingezet ter dekking van structurele tekorten, door toenemende inflatie vervalt die mogelijkheid. Als gevolg van is er geen voldoende dekking meer voor de lastenverhogingen die volgen uit de vaststelling van de CAO Gemeenten 2019. Vanaf 2020 worden extra lasten voor onze gemeente geraamd op N 160 en additioneel vanaf 2021 op N 41. Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking. Naar het zich nu laat aanzien zullen met de inwerkingtreding van de Wnra ook de brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht vallen en werknemers worden. Voor brandweerpersoneel is de ingangsdatum uitgesteld tot 1 januari 2021. Via de Voorjaarsnota 2018 is reeds een bedrag gereserveerd voor het ons aandeel in dit risico Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Terug naar navigatie - Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Soort verbintenis Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd Rotterdam
Openbaar belang Economisch Vestigingsklimaat en Verkeer & Vervoer
Bestuurlijk belang Lid Algemeen bestuur, lid Vervoersautoriteit, leden bestuurs- en adviescommissies
Omvang belang gemeente Capelle aan den IJssel heeft 5% belang
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder metropoolregio (de heer M. Struijvenberg) Ambtelijk: Stadsontwikkeling
Taak / doelstelling Concurrerende en bereikbare metropoolregio
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat en programma 3 Economie
Deelnemende partijen De 23 gemeenten van de voormalige stadsregio’s Rotterdam en Haaglanden
Financiële consequenties begrotingsjaar Bijdrage voor 2019: N 173
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2018 Eigen vermogen 1-1-2018: 7.426 31-12-2018: 15.361 Vreemd vermogen 1-1-2018: 1.348.170 31-12-2018: 1.543.299 Resultaat na bestemming 2018: 0
Risico's Niet van toepassing
Periodieke beoordeling Uittreding kan na besluiten van burgemeester en wethouders en de raad en goedkeuring van GS. De uittreding kan slechts plaatsvinden op 1 januari na de datum waarop opname in het register van de Wet gemeenschappelijke regelingen (art.27) heet plaatsgevonden. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van uittreding. Op dit moment is geen sprake van uittreding en wordt deelname wenselijk geacht.
Ontwikkelingen Geen

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)

Terug naar navigatie - Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)
Soort verbintenis Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd Rotterdam
Openbaar belang Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van de volksgezondheid
Bestuurlijk belang Lid Algemeen Bestuur
Omvang belang gemeente Het totaal aantal stemmen van de deelnemende gemeenten betreft 31. Capelle aan den IJssel heeft 2 stemmen in het algemeen bestuur
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Volksgezondheid (de heer M.E. Wilson) Ambtelijk: Samenleving
Taak / doelstelling Het nemen van maatregelen ter bevorderen van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar De omvang van het basispakket staat voor een periode van 4 jaar vast (2019 tot en met 2022)
Relatie met programma Programma 7 Volksgezondheid en Milieu
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne en Goeree-Overflakkee
Financiële consequenties begrotingsjaar Bijdrage voor 2019: N 350 voor basispakket (inwonerbijdrage van € 5,23) en N 104 voor de inspecties kinderopvang (saldo incl. leges), totaal N 454
Vermogen en resultaat verbonden partij De begroting en rekening van de GGD regelt alleen de bijdragen van de deelnemende gemeenten en kent geen eigen balans
Risico's De Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond is onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam. Rotterdam is daarom risicodragend voor de GGD. De GGD legt verantwoording af aan het college van B&W van Rotterdam
Periodieke beoordeling De omvang van het basispakket staat voor 4 jaar vast (2019 tot en met 2022). De gemeente heeft de wettelijke verplichting een GGD in stand te houden
Ontwikkelingen Geen

Werkvoorzieningschap Promen

Terug naar navigatie - Werkvoorzieningschap Promen
Soort verbintenis Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd Capelle aan den IJssel / Gouda
Openbaar belang Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van sociale werkvoorziening en re-integratie
Bestuurlijk belang Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur
Omvang belang gemeente Er zijn zeven gemeenten die deelnemen in Promen. Afgemeten aan de gemeentelijke bijdragen 2017 van deze gemeenten, hebben wij voor 25,3% belang (bron: Jaarrekening 2017)
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Werk en Inkomen (mevrouw H.D. Westerdijk) Ambtelijk: Samenleving
Taak / doelstelling Het bieden van voorzieningen in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidsbeperking of dusdanige afstand tot de arbeidsmarkt dat werk bij een reguliere werkgever –vooralsnog- niet tot de mogelijkheden behoort
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 6 Sociaal Domein, deelprogramma 6b Werk en Inkomen (Participatiewet)
Deelnemende partijen Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, Waddinxveen, Zuidplas, Alphen aan den Rijn
Financiële consequenties begrotingsjaar Bijdrage voor 2019 wsw: N 6.398
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2018 Eigen vermogen 1-1-2018: 1.763 31-12-2018: 1.855 Vreemd vermogen 1-1-2018: 8.037 31-12-2018: 8.232 Resultaat na bestemming 2018: 110
Risico's Het risico bestaat dat de uitstroom van Wsw minder snel gaat dan begroot. In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing lichten wij dit toe
Periodieke beoordeling Uittreding uit de GR Promen kan na een besluit van de gemeenteraad en na goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De uittreding gaat in vijf jaar na het verstrijken van het jaar waarin het besluit is genomen en niet eerder dan nadat het betreffende besluit is opgenomen in de registers van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het algemeen bestuur stelt, op basis van redelijkheid en billijkheid, voor elke afzonderlijke uittreding een uittredingssom vast die aan het werkvoorzieningsschap wordt betaald. De Gemeenschappelijke Regeling Promen is aangegaan voor onbepaalde tijd
Ontwikkelingen Geen

Recreatieschap Hitland

Terug naar navigatie - Recreatieschap Hitland
Soort verbintenis Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd Nieuwerkerk aan den IJssel
Openbaar belang Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van openluchtrecreatie
Bestuurlijk belang Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur
Omvang belang gemeente Capelle participeert voor 62% in de gemeenschappelijke regeling. Voor wat betreft zeggenschap wordt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gevolgd
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Sport en Recreatie (mevrouw H.D. Westerdijk) Ambtelijk: Samenleving
Taak / doelstelling Ontwikkeling en beheer van het recreatiegebied Hitland, samen met de gemeente Zuidplas
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie. Deelprogramma 5b Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Deelnemende partijen Capelle aan den IJssel en Zuidplas
Financiële consequenties begrotingsjaar Bijdrage voor 2019: N 369
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2018 Eigen vermogen 1-1-2018: 1.130 31-12-2018: 1.205 Vreemd vermogen 1-1-2018: 5.786 31-12-2018: 6.014 Resultaat na bestemming 2018: 58
Risico's De exploitatielasten worden over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van het aantal inwoners. De definitieve gemeentelijke bijdrage kan worden verhoogd om de rekening te verevenen.
Periodieke beoordeling Uittreding is mogelijk, maar heeft wel financiële gevolgen
Ontwikkelingen Geen

Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten
Soort verbintenis Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd Capelle aan den IJssel
Openbaar belang De regeling wordt getroffen ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers
Bestuurlijk belang Lid Bestuur
Omvang belang gemeente Samenstelling bestuur: iedere deelnemer wijst uit zijn midden 2 leden en 2 plaatsvervangende leden aan als lid van bestuur. Capelle heeft 1/3 belang
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Sociale Zaken/ Voorzitter Bestuur (mevrouw H.D. Westerdijk) en portefeuillehouder Financiën (de heer N.C. Van Veen) Ambtelijk: Directie
Taak / doelstelling Doelstelling: Het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van de door de deelnemers aan IJSSELgemeenten opgedragen taken. Taken: Aan IJSSELgemeenten zijn in ieder geval taken toegekend, die betrekking hebben op vakgebieden Sociale Zaken en ICT & Automatisering. Taken kunnen worden uitgebreid met andere taken bij afzonderlijk eensluidend besluit van alle deelnemers en aanvaarding van de nieuwe taken door het bestuur. Alle deelnemers nemen het pakket aan taken met betrekking tot a. Sociale Zaken af. De taken met betrekking tot ICT & Automatisering en de later aan IJSSELgemeenten toebedeelde taken kunnen door de deelnemers worden afgenomen.
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 0 Bestuur en Ondersteuning en Programma 6 Sociaal Domein - deelprogramma b Werk en Inkomen
Deelnemende partijen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel (voor Sociale Zaken en ICT & Automatisering) en vanaf 1-1-2016 Zuidplas (voor Sociale Zaken)
Financiële consequenties begrotingsjaar De kosten van de GR blijven binnen de in de huidige meerjarenbegroting geraamde bedragen voor de betreffende onderdelen. De kosten en toekomstige voordelen worden verdeeld op basis van de verdeelsleutel voor de kosten. Dit houdt in: voor de Sociale Zaken in de verhouding van 70:15:15 tussen Capelle, Krimpen en Zuidplas, voor bedrijfsvoering ICT in de verhouding 60:40 tussen Capelle en Krimpen en voor uitvoeringskosten ICT vanaf 2018 in de verhouding inwonersaantallen tussen Capelle en Krimpen. Bijdrage voor 2019: N 5.400 ICT + N 7.211 Sociale Zaken = N 12.611
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2018 Eigen vermogen 1-1-2018: 477 31-12-2018: 546 Vreemd vermogen 1-1-2018: 5.381 31-12-2018: 7.590 Resultaat na bestemming 2018: 0
Risico's De deelnemende gemeenten blijven zelf financieel verantwoordelijk voor de budgetten van de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG, met als onderdeel Wet werk en bijstand, IOAW, IOAZ en Bbz), Bijzondere Bijstand, Kinderopvang en Schuldhulpverlening. Risico gemeentelijke bijdragen (voor bedrijfsvoering): een tekort wordt in eerste instantie gedekt uit de gevormde reserves. Als de hoogte hiervan niet toereikend is, zullen de deelnemende gemeenten een aanvullende bijdrage moeten verstrekken
Periodieke beoordeling De organisatorische en juridische vorm van de samenwerking voorziet in alle opzichten in een verbreding met andere gemeenten binnen onze regio. Daarnaast is het mogelijk organisatieonderdelen van de huidige deelnemers toe te voegen aan de regeling. Toetreding tot deze regeling kan plaatsvinden bij daartoe strekkende besluiten van alle deelnemers alsmede de potentiële deelnemer, indien van toepassing na verkregen toestemming. In 1e kwartaal 2016 is een evaluatie uitgevoerd. De kern van de conclusies uit het evaluatierapport is dat de samenwerking zonder meer als geslaagd wordt getypeerd. Toezichtsarrangement Algemeen: eenmaal per 4 jaar wordt getoetst of voortzetting van deelname aan de verbonden partijen gewenst is. Deze toetsing houdt in dat wordt beoordeeld of de voorwaarden waaronder destijds is toegetreden tot de verbonden partij nog van kracht zijn, of dat de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat andere keuzes moeten worden gemaakt
Ontwikkelingen Geen

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
Soort verbintenis Gemeenschappelijke regeling
Gevestigd Rotterdam
Openbaar belang Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van bovenlokale, specialistische jeugdhulp
Bestuurlijk belang Lid Algemeen Bestuur
Omvang belang gemeente De aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond deelnemende gemeenten hebben in totaal 35 stemmen. Capelle aan den IJssel heeft 2 stemmen in het algemeen bestuur. Afgaande op het totaal aan bijdragen van gemeenten, dragen wij voor 6,0% bij
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Jeugdhulp (mevrouw A.J. Hartnagel) Ambtelijk: Samenleving
Taak / doelstelling Het lichaam heeft tot doel te zorgen voor een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van bovenlokale taken met inachtneming van de bepalingen in de Jeugdwet. In het kader van de doelstelling heeft het lichaam de volgende taken: 1. het uitvoeren van de bovenlokale taken door middel van: - het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet; de jeugdhulp omvat de uitvoering van gesloten jeugdhulp, crisiszorg, pleegzorg, residentiële, intramurale zorg en/of specialistische zorg voor jeugdigen; de taken worden uitgevoerd met inachtneming van de afspraken die hierover op bovenregionaal of landelijk niveau zijn of worden gemaakt; - het organiseren van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. 2. het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van de jeugdhulptaken, welke ingevolge de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen.
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 6 Sociaal Domein - deelprogramma 6d Jeugdhulp
Deelnemende partijen Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne
Financiële consequenties begrotingsjaar Bijdrage voor 2019: N 14.917
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2018 Eigen vermogen 1-1-2018: 2.249 31-12-2018: 0 Vreemd vermogen 1-1-2018: 36.107 31-12-2018: 58.819 Resultaat na bestemming 2018: 0
Risico's Het risico bestaat dat de kosten voor specialistische jeugdhulp de inleg van onze gemeente overschrijden. Een dergelijke overschrijding dient via de vlaktaxsystematiek in een termijn van drie jaar te worden nabetaald. Het risico bestaat dat de totale kosten van specialistische jeugdhulp voor de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten hoger zijn dan de gezamenlijke inleg. In een dergelijke situatie bestaat het risico dat de deelnemende gemeenten een extra inleg moeten doen in het lopende begrotingsjaar
Periodieke beoordeling Er zijn geen bepalingen voor periodieke beoordeling of deelname gewenst is. Gemeenten zijn verplicht om op onderdelen van jeugdhulp bovenlokaal samen te werken. Artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling handelt over uittreding. Een deelnemende gemeente kan te allen tijde besluiten uit te treden, waarbij deze uittreding in werking treedt aan het eind van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het uittredingsbesluit ter kennis is gebracht van het algemeen bestuur. Aan uittreden zijn regels verbonden, onder meer betreffende de aan een uittredende gemeente toe te rekenen kosten
Ontwikkelingen Geen

Vennootschappen en coöperaties

Eneco Holding N.V.

Terug naar navigatie - Eneco Holding N.V.
Soort verbintenis Deelnemening
Gevestigd Rotterdam
Openbaar belang Zie taak / doelstelling
Bestuurlijk belang Aandeelhouder
Omvang belang gemeente De gemeente beschikt over 94.698 aandelen (1,91%). Na splitsing vertegenwoordigt dit belang een boekwaarde van € 1 (één euro).
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Financiën (de heer N.C. van Veen) Ambtelijk: Financiën
Taak / doelstelling In hoofdzaak leveren van elektriciteit, gas en stadsverwarming aan huishoudens en bedrijven in Nederland
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar De gemeenteraad heeft ingestemd met de verkoop van de aandelen van Eneco aan Mitsubishi en Chubu Electric Power. Meer informatie hierover staat in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
Relatie met programma Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
Deelnemende partijen Aalsmeer, Achtkarspelen, Alblasserdam, Albrandswaard, Ameland, Amstelveen, Barendrecht, Bloemendaal, Brielle, Capelle aan den IJssel, Castricum, Delft, Den Haag, Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Gorinchem, Haarlemmermeer, Hardinxveld-Giessendam, Heemstede, Hellevoetsluis, Hendrik-ido-Ambacht, Hoekse waard, Krimpen a/d IJssel, Krimpenerwaard, Lansingerland, Leidschendam, Lingewaal, Molenlanden, Nissewaard, Noardeast-Fryslân, Papendrecht, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Schiermonnikoog, Sliedrecht, Uithoorn, Vijfheerenlanden, Westvoorne, Zandvoort, Zoetermeer, en Zwijndrecht
Financiële consequenties begrotingsjaar Dividend 2018, ontvangen in boekjaar 2019: V 1.295
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2019 Eigen vermogen 1-1-2019: 2.939 31-12-2019: 2.937 Vreemd vermogen 1-1-2018: 2.804 31-12-2018: 3.031 Resultaat na bestemming 2019: 85 Cijfers uitgedrukt in € miljoen
Risico's Het risico betreft de deelname in het aandelenkapitaal
Periodieke beoordeling Er wordt actief deelgenomen in de aandeelhouderscommissie
Ontwikkelingen De gemeenteraad heeft ingestemd met de verkoop van de aandelen van Eneco aan Mitsubishi en Chubu Electric Power. Meer informatie hierover staat in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Stedin N.V.

Terug naar navigatie - Stedin N.V.
Soort verbintenis Deelneming
Gevestigd Rotterdam
Openbaar belang Zie taak / doelstelling
Bestuurlijk belang Aandeelhouder
Omvang belang gemeente De gemeente beschikt over 94.698 aandelen (1,91%). Na splitsing vertegenwoordigt dit belang een boekwaarde van 2.760
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Financiën (de heer N.C. van Veen) Ambtelijk: Financiën
Taak / doelstelling In hoofdzaak het transporteren van elektriciteit en gas naar consumenten en bedrijven
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
Deelnemende partijen Aalsmeer, Achtkarspelen, Alblasserdam, Albrandswaard, Ameland, Amstelveen, Barendrecht, Bloemendaal, Brielle, Capelle aan den IJssel, Castricum, Delft, Den Haag, Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Gorinchem, Haarlemmermeer, Hardinxveld-Giessendam, Heemstede, Hellevoetsluis, Hendrik-ido-Ambacht, Hoekse waard, Krimpen a/d IJssel, Krimpenerwaard, Lansingerland, Leidschendam, Lingewaal, Molenlanden, Nissewaard, Noardeast-Fryslân, Papendrecht, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Schiermonnikoog, Sliedrecht, Uithoorn, Vijfheerenlanden, Westvoorne, Zandvoort, Zoetermeer, en Zwijndrecht
Financiële consequenties begrotingsjaar Dividend 2019: V 869
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2019 Eigen vermogen 1-1-2019: 2.699 31-12-2019: 2.949 Vreemd vermogen 1-1-2019: 4.292 31-12-2019: 4.340 Resultaat na bestemming 2019: 115 Cijfers uitgedrukt in € miljoen
Risico's Het risico betreft de deelname in het aandelenkapitaal
Periodieke beoordeling Er wordt actief deelgenomen in de aandeelhouderscommissie
Ontwikkelingen De gemeente is samen met 43 andere gemeenten eigenaar van Stedin N.V. Per 31 januari 2017 is de splitsing van het netwerkbedrijf (Stedin N.V.) en het energiebedrijf (Eneco N.V.) gerealiseerd. De verwachting is reëel dat het dividend, vanwege de benodigde oplopende investeringen voor Stedin, de doorbelastingen van Tennet, in samenhang met de wet- en regelgeving voor netbeheerders, meerjarig structureel beduidend lager zal worden. Rekening gehouden zal moeten worden met een dividend dat zal afnemen naar circa nihil. Eveneens bestaat een reële mogelijkheid dat aan de aandeelhouders gevraagd zal worden een bijdrage (in welke vorm dan ook) te leveren aan de benodigde financiering van de extra investeringen. Positief aspect daarbij zal zijn dat daar een verwacht positief rendement tegenover zal staan. Meer informatie hierover staat in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Evides N.V.

Terug naar navigatie - Evides N.V.
Soort verbintenis Deelneming
Gevestigd Rotterdam
Openbaar belang Zie taak / doelstelling
Bestuurlijk belang Aandeelhouder
Omvang belang gemeente De gemeente beschikt over totaal 72.608 aandelen met een nominale waarde van € 45,38. Het totale aandelenkapitaal van de gemeente bedraagt dus 3.295
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Financiën (de heer N.C. van Veen) Ambtelijk: Financiën
Taak / doelstelling Voorzien in de behoefte aan schoon drinkwater aan huishoudens en bedrijven in de regio
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
Deelnemende partijen Gemeenschappelijk Bezit Evides (21 gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, Capelle aan den IJssel, Cromstrijen, Delft, Dordrecht, Hellevoetsluis, Korendijk, Nissewaard, Maassluis, Midden Delfland, Oud-Beijerland, Rotterdam, Schiedam, Strijen, Vlaardingen, Westland, Westvoorne en Zwijndrecht) en PZEM N.V. Beiden bezitten 50% van de aandelen
Financiële consequenties begrotingsjaar Dividend ontvangen in 2019: V 695 (interim + jaarrekening 2018 dividend)
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2018 Eigen vermogen 1-1-2018: 509 31-12-2018: 516 Vreemd vermogen 1-1-2018: 645 31-12-2018: 654 Resultaat na bestemming 2018: 42 Cijfers uitgedrukt in € miljoen
Risico's Het risico betreft de deelname in het aandelenkapitaal
Periodieke beoordeling Deelname is gewenst
Ontwikkelingen Jaarlijks stellen de aandeelhouders de drinkwatertarieven vast als onderdeel van het Ondernemingsplan (inclusief begroting). De tarieven van Evides zijn constant. Dit is bereikt door de synergie van de fusie optimaal te benutten en een strakke en vasthoudende sturing op efficiency binnen het bedrijf. Het tarievenbeleid is gericht op zo laag mogelijke drinkwatertarieven, gecombineerd met een financieel ‘gezonde’ bedrijfsvoering, waardoor benodigde investeringen in o.a. waterkwaliteit en leveringszekerheid kunnen plaatsvinden en daarbij een maatschappelijk verantwoord rendement wordt behaald

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

Terug naar navigatie - Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
Soort verbintenis Deelneming
Gevestigd Den Haag
Openbaar belang BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger
Bestuurlijk belang Aandeelhouder
Omvang belang gemeente De gemeente beschikt over totaal 7.722 aandelen met een nominale waarde van € 2,50. Het totale aandelenkapitaal van de gemeente bedraagt dus 19
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Financiën (de heer. N.C. van Veen) Ambtelijk: Financiën
Taak / doelstelling Uitoefenen van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 0 Bestuur en Ondersteuning
Deelnemende partijen Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector)
Financiële consequenties begrotingsjaar Dividend 2018 ontvangen in 2019: V 22
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2018 Eigen vermogen 1-1-2018: 4.953 31-12-2018: 4.991 Vreemd vermogen 1-1-2018: 135.072 31-12-2018: 132.518 Resultaat na bestemming 2018: 337 Cijfers uitgedrukt in € miljoen
Risico's Het risico betreft de deelname in het aandelenkapitaal
Periodieke beoordeling Deelname is gewenst
Ontwikkelingen Geen

Dataland B.V.

Terug naar navigatie - Dataland B.V.
Soort verbintenis Participatieovereenkomst
Gevestigd Gouda
Openbaar belang Informatievoorziening gemeentelijk administratief vastgoed
Bestuurlijk belang DataLand is een initiatief van en voor gemeenten en beschikt thans over meer dan 90% van de gebouwde objecten in Nederland. De certificaathouders hebben gezamenlijk zeggenschap over DataLand
Omvang belang gemeente Ongeveer 34.000 certificaten van € 0,10 per object. De totale waarde is dus ongeveer N 3
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Stadsontwikkeling en Ruimtelijke ordening (de heer M. Struijvenberg) Ambtelijk: Stadsontwikkeling
Taak / doelstelling Dataland levert gemeentelijke administratieve vastgoedinformatie aan bovenlokale afnemers. Dit kunnen zowel publieke als private partijen zijn. Dataland veredelt geen informatie. Dataland heeft afnemers in verschillende marktsegmenten en voor verschillende toepassingen. Men richt zich op de makelaardij, woningcorporaties, taxatiebureaus, banken, verzekeraars, marktonderzoekbureaus, ingenieursbureaus, brandweer en politie, regionale en nationale overheden
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 8 Stadsontwikkeling
Deelnemende partijen (Bijna) alle gemeenten in Nederland
Financiële consequenties begrotingsjaar Geen.
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2018 Eigen vermogen 1-1-2018: 751 31-12-2018: 112 Vreemd vermogen 1-1-2018: 522 31-12-2018: 463 Resultaat na bestemming 2018: -/- 614
Risico's Het financieel risico is laag en beperkt zich tot het in certificaten geïnvesteerde bedrag
Periodieke beoordeling Niet van toepassing
Ontwikkelingen Dataland heeft aangegeven per 2021 te willen liquideren en te willen splitsen over de VNG en het Kadaster. Een belangrijke reden hiervoor is dat WOZ-waarden inmiddels openbaar gemaakt worden voor woningen, waardoor de rol van Dataland als verstrekker van deze informatie grotendeels vervallen is. Het secretariaat van het Gemeentelijk Geo-Beraad, de kennisbank en de opleidingen worden door de VNG overgenomen. De Vastgoedscanner, de dataleveringen en een groot deel van de KNOOP-diensten gaan naar het Kadaster. KNOOP is een portaal waarin objectgegevens inzichtelijk worden gemaakt. Wij verwachten dat de liquidatie voor ons geen financiële gevolgen heeft.

Irado N.V.

Terug naar navigatie - Irado N.V.
Soort verbintenis Deelneming
Gevestigd Schiedam
Openbaar belang Ophalen en verwerken van afval
Bestuurlijk belang Aandeelhouder
Omvang belang gemeente De gemeente beschikt sinds 1-1-2018 over 3.000 aandelen met een nominale waarde van € 100 per stuk. Totale waarde nu V 5.987. Wij beschikken, net als de gemeenten Schiedam en Vlaardingen, over 1/3e van de aandelen
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder milieu opdrachtgeversrol (de heer M.E. Wilson) en portefeuillehouder Financiën/ Aandeelhouder (de heer N.C. van Veen) Ambtelijk: Stadsbeheer en Financiën
Taak / doelstelling Het uitvoeren van wettelijke taken voor het ophalen en verwerken van afval
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Tot en met 2017 waren Schiedam en Vlaardingen allebei voor 50% aandeelhouder. Vanaf 2018 zijn wij ook aandeelhouder. Wij voorzien op dit moment geen wijzigingen van deze belangen
Relatie met programma Programma 0 Bestuur en Ondersteuning en Programma 7 Volksgezondheid en Milieu
Deelnemende partijen Capelle aan den IJssel, Schiedam, Vlaardingen
Financiële consequenties begrotingsjaar Bijdrage voor 2019:  N 5.696 (bron: realisatie 2019) De bijdrage is gebaseerd op de dienstverleningsovereenkomst. Dividend over 2018 ontvangen in 2019: V 366
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2018 Eigen vermogen 1-1-2018: 16.998 31-12-2018: 17.494 Vreemd vermogen 1-1-2018: 16.794 31-12-2018: 15.292 Resultaat na bestemming 2018: 1.596
Risico's Het risico betreft enerzijds onze deelname in het aandelenkapitaal: bij een eventueel faillissement moeten deze naar 0 gewaardeerd worden. Verder bevat de begroting van Irado een aantal risico’s die, als zij zich voordoen, een hogere jaarlijkse bijdrage van de deelnemende partijen vragen
Periodieke beoordeling Er zijn vaste procedures afgesproken bij een eventuele uittreding van één van de gemeenten
Ontwikkelingen Irado staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) door verstandig om te gaan met schaarse bronnen op het gebied van mens, milieu en maatschappij (People, Planet, Profit). Daarnaast ligt de focus de komende jaren op afvalreductie, arbeidsparticipatie, bewonersparticipatie en een efficiënte bedrijfsvoering

Isala Theater B.V.

Terug naar navigatie - Isala Theater B.V.
Soort verbintenis Deelneming
Gevestigd Capelle aan den IJssel
Openbaar belang Mede in stand houden van een culturele voorziening en het verlevendigen van het stadshart
Bestuurlijk belang Certificaathouder
Omvang belang gemeente Capelle heeft een belang van 100%
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Cultuur (mevrouw H. D. Westerdijk) en portefeuillehouder Financiën/ Aandeelhouder (de heer N.C. Van Veen) Ambtelijk: Samenleving
Taak / doelstelling Exploitatie van het Isala theater
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie
Deelnemende partijen Capelle aan den Ijssel
Financiële consequenties begrotingsjaar Bijdrage voor 2019: N 1.172
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2018 Eigen vermogen 1-1-2018: 121 31-12-2018: 130 Vreemd vermogen 1-1-2018: 1.049 31-12-2018: 1.049 Resultaat na bestemming 2018: 9
Risico's Isala is primair zelf verantwoordelijk voor de financiële bedrijfsvoering. Tegelijkertijd kunnen eventuele financiële problemen, in het ergste geval faillissement, de gemeente op verschillende manieren raken. De risico’s zijn dan met name: verzoek om verhoging subsidie, niet realiseren huurbaten en afwaarderen aandelen. Op dit moment schatten we deze risico’s laag in
Periodieke beoordeling Jaarlijks wordt de subsidieverlening en de hoogte daarvan bepaald conform de Algemene Subsidie verordening
Ontwikkelingen Geen

Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V.

Terug naar navigatie - Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V.
Soort verbintenis Deelneming
Gevestigd Capelle aan den IJssel
Openbaar belang In stand houden cultuur voor de gemeenschap
Bestuurlijk belang Aandeelhouder
Omvang belang gemeente Wij hebben samen met de stichting Oude Kern een prioriteitsaandeel. Voor ons betekent dit onder andere dat wij zeggenschap hebben over de aanstelling van de directie van de BV en over de statuten. Nominale waarde aandelenbezit 8 (agiostorting eerdere jaren bedraagt 208)
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Financiën (de heer N.C. van Veen) Ambtelijk: Directie
Taak / doelstelling Het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164, het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie
Deelnemende partijen Maximum Invest B.V., gemeente Capelle aan den IJssel en de Vereniging Oude Kern
Financiële consequenties begrotingsjaar Bijdrage voor 2019: N 84 waarvan N 73 subsidie en N 11 huur
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2018 Eigen vermogen 1-1-2018: 237 31-12-2018: 223 Vreemd vermogen 1-1-2018: 2.811 31-12-2018: 2.753 Resultaat na bestemming 2018: -/- 13
Risico's Vanwege de financiële risico’s zijn in 2017 afspraken gemaakt voor oplossingen. Zie hiervoor ‘ontwikkelingen’
Periodieke beoordeling Nominale waarde aandelenbezit 8 (agiostorting bedraagt 208)
Ontwikkelingen De BV beheert het “Van Capellenhuis”: een historisch rijksmonument in Capelle. In het Van Capellenhuis houdt de private partij Maximum kantoor. Gedeelten van het pand zijn te huur voor bijvoorbeeld vergaderingen of trouwerijen en worden door de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat gebruikt voor culturele activiteiten. Wij zijn, samen met Maximum Invest circa 54%, voor circa 46% aandeelhouder. Zowel wij als de vereniging Oude Kern hebben een prioriteitsaandeel, dat zeggenschap geeft over de aanstelling van de directie en over de statuten. De balans bestaat voornamelijk aan de actiefzijde uit het (in 2007 gerenoveerde) pand en daartegenover langlopende leningen die destijds zijn aangegaan. De solvabiliteit is met 7% aan de lage kant. De liquiditeit is daarentegen hoog. In 2016 heeft het college besloten (BBV 804411) om in te stemmen met een pakket aan maatregelen om de financiële situatie te verbeteren. Het pakket bestaat uit: de BV ontvangt, vanuit de bijdrage van de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat, een structurele extra opbrengst van minimaal V 17; de Van Capellenstichting doneert structureel V 10; de huur voor Maximum wordt structureel verhoogd met V 12 en de gemeente huurt extra (vergader)ruimte voor structureel met V 11. Partijen hebben in 2019 aangegeven deze afspraken tot eind 2022 te willen continueren. Het resultaat over 2016 bedraagt N 15, over 2017 N 5 en over 2018 N 11 (conceptcijfers). De resultaten van de afgelopen jaren zijn een sterke verbetering is ten opzichte van de resultaten over 2014 en 2015. We lopen als gemeente een bepaald risico, vanuit de garantstelling voor enkele lange termijn leningen. De waarde hiervan is N 2.091 per 31-12-2019. Bij een eventueel faillissement is dit een direct financieel risico. Wij schatten het risico laag tot matig. De jaarrekeningresultaten van de BV zullen voor de komende jaren naar verwachting een vrij gering, maar weliswaar steevast, negatief resultaat laten zien. Het pand heeft wel een redelijke taxatiewaarde. Uit de tabel "gewenste bestuurlijke betrokkenheid" blijkt dat deze BV op het meest scoort in de categorie “basis +”. In een overleg tussen de Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat, de Van Cappellenstichting, de Vereniging Oude Kern, Maximum Invest en de gemeente, heeft Maximum Invest aangegeven de huurovereenkomst van Maximum Alliances (die een groot deel van het pand Dorpsstraat 164 tot en met 31-12-2022 huurt) op te zullen zeggen en hun aandelen (circa 54% in de BV Dorpsstraat 164) aan de gemeente te koop te willen aanbieden. Afgesproken is dat alle betrokken partijen besprekingen zullen aangaan op deze nieuw ontstane situatie. Wij streven naar het voor de Begroting 2021 met een eerste voorstel daaromtrent naar uw raad te komen.

Sportief Capelle B.V.

Terug naar navigatie - Sportief Capelle B.V.
Soort verbintenis Dienstverleningsovereenkomst
Gevestigd Capelle aan den IJssel
Openbaar belang Beheer en onderhoud sportaccommodaties en stimulering en ondersteuning van sportverenigingen
Bestuurlijk belang Enig aandeelhouder in BV
Omvang belang gemeente Capelle heeft een belang van 100%
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Sport Recreatie en Cultuur (mevrouw H.D. Westerdijk) en portefeuillehouder Financiën/ Aandeelhouder (de heer N.C. Van Veen) Ambtelijk: Samenleving
Taak / doelstelling Zie artikel 2 van de akte van oprichting BV Sport: - het in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel onderhouden, beheren en exploiteren van gemeentelijke sportaccommodaties - het gelegenheid bieden tot sportbeoefening - het uitvoeren van het gemeentelijk sport(stimulerings)beleid - het in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel geven van advies en ondersteuning aan sportverenigingen in Capelle aan den IJssel
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie
Deelnemende partijen Gemeente is enig aandeelhouder
Financiële consequenties begrotingsjaar Bijdrage voor 2019: N 3.681 Dividend 2018 ontvangen in boekjaar 2019: V 38
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2018 Eigen vermogen 1-1-2018: 453 31-12-2018: 479 Vreemd vermogen 1-1-2018: 1.076 31-12-2018: 955 Resultaat na bestemming 2018: 64
Risico's Conform de DVO (art. 18, lid 10 en 11) heeft Sportief Capelle een algemene reserve. Indien de omvang van de reserve 140 is, worden de middelen uit de voorziening planmatig onderhoud naar ons teruggestort. Binnen de kaders van het vennootschapsrecht zijn overige financiële consequenties voor rekening van de aandeelhouder
Periodieke beoordeling Er bestaat geen specifieke bepaling aangaande periodieke beoordeling. Wel geldt dat een Dienstverleningsovereenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen en dat het eindigen van deze bepaalde tijd (in casu vier jaar) een natuurlijk moment vormt voor een dergelijke beoordeling
Ontwikkelingen De btw-sportvrijstelling is met ingang van januari 2019 gewijzigd. De uitwerking van deze wetswijziging is nog niet geheel duidelijk en kan mogelijk gevolgen hebben voor de aftrek van btw bij sportaccommodaties, zwembaden en sportevenementen door bijvoorbeeld gemeenten, beheerstichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk. Dit is een financieel risico voor Sportief Capelle BV. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal 2020 meer duidelijk zijn over de uitwerking van de wetswijziging. Vanaf het derde kwartaal 2020 zal naar verwachting de nieuwbouwcombinatie sporthal en zwembad aan de Alkenlaan/Pelikaanweg in gebruik worden genomen. Sportief Capelle is beoogd exploitant van de nieuwbouwcombinatie

Stichtingen en verenigingen

Stichting Capelle Werkt

Terug naar navigatie - Stichting Capelle Werkt
Soort verbintenis Dienstverleningsovereenkomst
Gevestigd Capelle aan den IJssel
Openbaar belang Bevordering van de arbeidsparticipatie en ondersteuning bieden bij uitstroom uit de bijstand van Capellenaren
Bestuurlijk belang Algemeen Bestuur
Omvang belang gemeente Het college van B&W is bevoegd gezag namens gemeente en heeft drie bestuursleden benoemd. Het is voor 100% een overheidsstichting van de Gemeente Capelle aan den Ijssel
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid (mevrouw H.D. Westerdijk) en portefeuillehouder bestuurlijk toezichthouder (de heer N.C. van Veen) Ambtelijk: Samenleving
Taak / doelstelling Uitkeringsgerechtigden op grond van de Participatiewet die wonen in werkgebied van de GR IJsselgemeenten nuttige werkzaamheden uit te laten voeren vooral ten behoeve van de gemeentelijke taken op het terrein van groen, veiligheid, schoonmaak en welzijn, om zo een bijdrage aan de samenleving te leveren en met de opgedane ervaring en de aangeboden begeleiding betere kansen te verkrijgen op de arbeidsmarkt. CapelleWerkt is daarnaast een werkgeversstichting die de uitvoering van allerlei gemeentelijke activiteiten mogelijk maakt
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 6 Sociaal Domein - deelprogramma 6b Werk en Inkomen (Participatiewet)
Deelnemende partijen Gemeente Capelle aan den IJssel en Stichting CapelleWerkt
Financiële consequenties begrotingsjaar Bijdrage voor 2019: N 274
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2018 Eigen vermogen 1-1-2018: 132 31-12-2018: 128 Vreemd vermogen 1-1-2018: 418 31-12-2018: 617 Resultaat na bestemming 2018: -/- 4
Risico's De afgelopen jaren, met name sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 en recentelijk de economische groei, is het werkveld waarin SCW opereert veranderd. De reguliere arbeidsmarkt trekt aan, de sociale infrastructuur voor arbeidsmatige en maatschappelijke participatie in Capelle breidt uit en de huidige groep bijstandsklanten is moeilijker bemiddelbaar en inzetbaar. Als gevolg hiervan is in 2018 een exploitatietekort ontstaan. Bij de Najaarsnota 2018 is structureel N 160 vrijgemaakt voor CapelleWerkt. In 2019 is een toekomstverkenning uitgevoerd naar de activiteiten van CapelleWerkt
Periodieke beoordeling Er bestaat geen specifieke bepaling
Ontwikkelingen Het College heeft een voorlopig gemeentelijk kader SCW 2019-2020 vastgesteld en op grond daarvan heeft Stichting CapelleWerkt een meerjarenbedrijfsplan 2019-2020 opgesteld. Stichting CapelleWerkt heeft per 1-1-2016 drie medewerkers die gedetacheerd zijn vanuit de gemeente. Bij beëindiging of herziening van bedrijfsactiviteiten zouden deze drie medewerkers (deels) weer terugvallen in gemeentelijke begroting.

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG)

Terug naar navigatie - Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG)
Soort verbintenis Dienstverleningsovereenkomst
Gevestigd Capelle aan den Ijssel
Openbaar belang Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg
Bestuurlijk belang Opdrachtgever
Omvang belang gemeente Artikel 2, lid 3, van de statuten van de stichting bepaalt dat de stichting minimaal 90% van haar werkzaamheden moeten verrichten ten behoeve van de gemeente Capelle aan den IJssel
Verantwoordelijk Bestuurlijk: portefeuillehouder Jeugdgezondheidszorg en Jeugdhulp (mevrouw A.J. Hartnagel)en portefeuillehouder bestuurlijk toezichthouder (de heer N.C. van Veen) Ambtelijk: Samenleving
Taak / doelstelling Het in opdracht van en namens de gemeente Capelle aan den IJssel, al dan niet met inzet van derden, bieden van jeugdgezondheidszorg, op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen en jeugdhulp, alsmede het toekennen van niet vrij-toegankelijke voorzieningen op het gebied van jeugdhulp. Een en ander met inachtneming van de toepasselijke wettelijke regelingen en het gemeentelijk beleid en rekening houdend met alle betrokken maatschappelijke belangen. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 6 Sociaal Domein - deelprogramma 6d Jeugdhulp
Deelnemende partijen Gemeente Capelle aan den IJssel en Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den Ijssel
Financiële consequenties begrotingsjaar Bijdrage voor 2019: N 10.111
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2018 Eigen vermogen 1-1-2018: 22 31-12-2018: 35 Vreemd vermogen 1-1-2018: 1.337 31-12-2018: 1.671 Resultaat na bestemming 2018: 13
Risico's Het risico bestaat dat de door de stichting voor lokale jeugdhulp gemaakte kosten hoger zijn dan de gemeentelijke jaarbijdrage. Artikel 17, lid 5, van de Dienstverleningsovereenkomst bepaalt dat, indien dit met het oog op de liquiditeitspositie noodzakelijk is, de gemeente een lening kan verstrekken aan de stichting. Het is de intentie van de gemeente om de stichting duurzaam te ondersteunen.
Periodieke beoordeling Er bestaat geen specifieke bepaling aangaande periodieke beoordeling of deelname aan de stichting gewenst is. Wel geldt dat een Dienstverleningsovereenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen en dat het eindigen van deze bepaalde tijd (in casu vier jaar) een natuurlijk moment vormt voor een dergelijke beoordeling. In artikel 23 van de statuten van de stichting is bepaald dat het college bevoegd is de stichting eenzijdig te ontbinden
Ontwikkelingen Geen

Stichting Welzijn Capelle

Terug naar navigatie - Stichting Welzijn Capelle
Soort verbintenis Dienstverleningsovereenkomst met jaarlijkse prestatieafspraken
Gevestigd Capelle aan den Ijssel
Openbaar belang Het uitvoeren van diverse taken op het gebied van welzijnswerk en maatschappelijke ondersteuning en het bevorderen van participatie
Bestuurlijk belang Opdrachtgever
Omvang belang gemeente De gemeente is de enige deelnemende partij in de stichting Welzijn. Het college van B&W benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder
Verantwoordelijk Bestuurlijk: coördinerend portefeuillehouder stichting Welzijn Capelle (de heer M. E. Wilson) en portefeuillehouder bestuurlijk toezichthouder (de heer N.C. van Veen) Ambtelijk: Samenleving
Taak / doelstelling Het in opdracht van de Gemeente, al dan niet met de inzet van derden, verrichten van diverse uitvoerende taken op het gebied van welzijnswerk, maatschappelijke ondersteuning en het bevorderen van participatie. Een en ander met inachtneming van de toepasselijke wettelijke regelingen en het gemeentelijk beleid en rekening houdend met alle betrokken maatschappelijke belangen; Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Veranderingen in belang gedurende het begrotingsjaar Geen
Relatie met programma Programma 6 Sociaal Domein - deelprogramma 6a Sociale infrastructuur
Deelnemende partijen Gemeente Capelle aan den IJssel en Stichting Welzijn
Financiële consequenties begrotingsjaar Bijdrage voor 2019: N 5.008
Vermogen en resultaat verbonden partij Bron: Jaarrekening 2018 Eigen vermogen 1-1-2018: 149 31-12-2018: 151 Vreemd vermogen 1-1-2018: 840 31-12-2018: 979 Resultaat na bestemming 2018: 2
Risico's Niet van toepassing
Periodieke beoordeling Er bestaat geen specifieke bepaling aangaande periodieke beoordeling of deelname aan de stichting gewenst is. Wel geldt dat een Dienstverleningsovereenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen en dat het eindigen van deze bepaalde tijd (in casu twee jaar) een natuurlijk moment vormt voor een dergelijke beoordeling
Ontwikkelingen Geen

Overige gerelateerde partijen

Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen)

Terug naar navigatie - Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen)

Bestuurlijk belang
De gemeenteraden van Capelle en Krimpen aan den IJssel zijn extern toezichthouder op deze stichting. Dit betekent onder andere dat BLICK de jaarrekeningen naar de gemeenteraden stuurt.

Financieel belang
Er is geen direct financieel belang, zoals een jaarlijkse exploitatiebijdrage die verstrekt wordt. Wel heeft de gemeente de wettelijke zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs. Dit zou kunnen betekenen dat de gemeente financieel bij zou moeten springen als het niet goed gaat met de stichting, zoals bij sommige andere gemeenten met onderwijskoepels is gebeurd. 

Financiële consequenties in begrotingsjaar
De stichting ontvangt geen jaarlijkse bijdrage, maar wel diverse subsidies. 

Ontwikkelingen
De Raad van Toezicht heeft op 18 september 2019 aangegeven dat het financieel niet slecht gaat met BLICK  en stelt dat er voldoende solvabiliteit is. Dit wordt ondersteund door de door de gemeente in 2019 ontvangen jaarrekening 2018 . In 2019 is er een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van BLICK aangetreden. Het CvB van BLICK bestaat momenteel uit één persoon.

Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar

Terug naar navigatie - Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar

Bestuurlijk belang 
Wij hebben de bevoegdheid om een vertegenwoordiger in het stichtingsbestuur te benoemen. De overige bestuursleden worden gevormd door vertegenwoordigers van DELA Coöperatie. De begraafplaats is geprivatiseerd en in erfpacht uitgegeven. De stichting is de formele erfpachtende partij, maar DELA voert het beheer uit.

Financieel belang
We ontvangen jaarlijks erfpachtbaten.

Financiële consequenties in begrotingsjaar
We hebben in 2019 V 22 erfpachtbaten ontvangen (taakveld 7.5).

Ontwikkelingen
DELA Coöperatie heeft aan ons de afgelopen jaren aangegeven de erfpachtovereenkomst graag te willen moderniseren. Tot nu toe is er geen haalbaar voorstel van DELA geweest. De gemeente heeft de bevoegdheid om één van de bestuursleden van de Stichting te benoemen. In 2019 is er een nieuw bestuurslid benoemd. 

Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan

Terug naar navigatie - Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan

Bestuurlijk belang
Vanwege de in het verleden gekochte participatie neemt de gemeente, in de persoon van de burgemeester, zitting in het bestuur.

Financieel belang
We ontvangen jaarlijks erfpachtbaten.

Financiële consequenties in begrotingsjaar
We ontvangen € 45,- erfpachtbaten (taakveld 5.7).

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Stichting IJsselland Ziekenhuis

Terug naar navigatie - Stichting IJsselland Ziekenhuis

Bestuurlijk belang
Niet van toepassing.

Financieel belang
Wij staan garant voor een lening die het IJsselland ziekenhuis heeft afgesloten. De waarde hiervan is N 8.508 ultimo 2019. Volgens het BDO “benchmark ziekenhuizen 2018” scoort het IJsselland ziekenhuis op plek 26 van de 66 ziekenhuizen, als het gaat om financiële gezondheid. De eindscore is een 8. We voorzien daarom op dit moment geen risico voor onze garantstelling.

Financiële consequenties in begrotingsjaar
Niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove

Terug naar navigatie - Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove

Bestuurlijk belang
Niet van toepassing.

Financieel belang
Wij staan garant voor een lening die de stichting Zorgbeheer de Zellingen heeft afgesloten. De waarde hiervan is N 787 ultimo 2019. De garantstelling is gedekt door een contragarantie van ING Bank, waardoor het risico voor ons zeer gering of nihil is.

Financiële consequenties in begrotingsjaar
Niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Stichting Havensteder

Terug naar navigatie - Stichting Havensteder

Bestuurlijk belang 
Er is geen sprake van een direct bestuurlijk belang, omdat wij geen zeggenschap over Havensteder hebben. Wel maken wij elke 2 jaar samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad. In deze afspraken staan o.a. thema’s als investeringen en de financiering daarvan, duurzaamheid, leefbaarheid en betaalbaarheid. De huidige afspraken gelden voor 2020 en 2021. 

Financieel belang
Wij staan garant voor enkele leningen die Havensteder heeft afgesloten. De waarde hiervan is N 277.424 ultimo 2019. Dit betreft een tertiaire garantstelling. Bij eventuele financiële problemen, zullen eerst de woningcoöperaties onderling die op moeten lossen. Daarna is het Waarborgfonds  Sociale  Woningbouw (WSW) garantsteller en in de derde plaats de gemeente samen met de rijksoverheid (beiden 50%). Vanwege de achtervang, schatten we het garantstellingsrisico laag in.

Financiële consequenties in begrotingsjaar
Niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Niet van toepassing. 

Stichting Vestia

Terug naar navigatie - Stichting Vestia

Bestuurlijk belang
Niet van toepassing. Wij hebben geen samenwerkingsafspraken met Vestia.

Financieel belang
Wij staan garant voor enkele leningen die Vestia heeft afgesloten. De waarde hiervan is N 10.500 ultimo 2019.
Dit betreft een tertiaire garantstelling. Bij eventuele financiële problemen, zullen eerst de woningcoöperaties onderling die op moeten lossen. Daarna is he Waarborgfonds  Sociale  Woningbouw (WSW) garantsteller en in de derde plaats de gemeente samen met de rijksoverheid (beiden 50%).

Financiële consequenties in begrotingsjaar
Niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Stichting Woonzorg Nederland

Terug naar navigatie - Stichting Woonzorg Nederland

Bestuurlijk belang
Er is geen sprake van een direct bestuurlijk belang, omdat wij geen zeggenschap over Woonzorg hebben.
Wel hebben wij samenwerkingsafspraken gemaakt voor de periode 2018 t/m 2021.

Financieel belang
Wij staan garant voor enkele leningen die Woonzorg Nederland heeft afgesloten. De waarde hiervan is N 8.768 ultimo 2019.  Dit betreft een tertiaire garantstelling. Bij eventuele financiële problemen, zullen eerst de woningcoöperaties onderling die op moeten lossen. Daarna is het Waarborgfonds  Sociale  Woningbouw (WSW) garantsteller en in de derde plaats de gemeente samen met de rijksoverheid (beiden 50%).

Financiële consequenties in begrotingsjaar
Niet van toepassing.

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Stichting Bibliotheek aan den IJssel

Terug naar navigatie - Stichting Bibliotheek aan den IJssel

Bestuurlijk belang
Niet van toepassing.

Financieel belang
De bibliotheek ontvangt een subsidie die groter is dan N 250.

Financiële consequenties in begrotingsjaar
Bijdrage 2019: N 946

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)

Terug naar navigatie - Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)

Bestuurlijk belang
Niet van toepassing.

Financieel belang
De stichting ontvangt een subsidie die groter is dan N 250.

Financiële consequenties in begrotingsjaar
Bijdrage 2019: 453 (excl. incidentele subsidies.

Ontwikkelingen
Niet van toepassing.