Programma 5B

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Algemene doelstelling

Het zorg dragen voor natuurbescherming, parken en plantsoenen, aanleg en onderhoud van kleine watergangen, gemeentelijke recreatievoorzieningen, toeristische voorzieningen en overige recreatieve voorzieningen.

Activiteiten

Uitvoering

 • Gewoon onderhoud watergangen (blad- en vuilvissen, maaien en krozen) en buitengewoon onderhoud watergangen (baggeren). De gemeente heeft de ontvangstplicht voor al het vrijkomend materiaal uit watergangen;
 • Aanleg, beheer en onderhoud van (natuurvriendelijke) oevers en duikers;
 • Opstellen en uitvoeren van een Stedelijk Waterplan in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK);
 • Het onderhouden van speelwerktuigen:
  • Het 1 keer per jaar verversen van zandbakken en zandondergronden;
  • Het 1 keer per jaar onderhouden van kunstgras ondergronden;
  • Het aanpassen van speelvoorzieningen aan leeftijdsgroepen;
  • Het inspecteren van de speelplaatsen/toestellen;
  • Het uitvoeren van het speelruimtebeleidsplan in samenwerking met de wijkoverlegplatforms en het kindercollege;
  • Het informeel maken van een speelplaats. Dit houdt in dat de speeltoestellen worden verwijderd als deze worden afgekeurd. De ruimte blijft wel beschikbaar om te spelen. De informele plekken kunnen wel worden voorzien van bijvoorbeeld knikkerpotjes, pleinplakkers en dergelijke. Pas als alle speeltoestellen zijn verwijderd, kan er gesproken worden van een informele speelplaats.
 • Het bijhouden van een beheersysteem voor beplanting en bomen in het gemeentelijk openbaar gebied;
 • Het (specialistisch) beheren en onderhouden van het openbaar groen overeenkomstig het integraal beheerplan openbare ruimte 2016-2020;
 • Toepassen van burgerparticipatie op de verschillende onderdelen zoals zelfonderhoud, parkmanagement;
 • Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Beleid

 • Het verstrekken van subsidie ten behoeve van de in stand houding van de kinderboerderij;
 • Het verstrekken van subsidie ten behoeve van het in stand houden van de Heemtuin;
 • Het deelnemen in en bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen Recreatieschap;
 • Het bijhouden van de registratie en het adviseren over de uitgifte van gemeentelijke gronden.

Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld hoort het pand aan ’s Gravenweg 327, waarin de kinderboerderij is gevestigd. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

 

Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Oppervlak aan oppervlaktewater (in ha.), te onderscheiden in: 151 151 151
Hoofdwatergangen (in ha.) 74 74 74
Overig water met bergingsfunctie (in ha.) 47 47 47
Overig water zonder bergingsfunctie (in ha.) 13 13 13
Boezems en tochten (in ha.) 17 17 17
In beheer en onderhoud van gemeente (in ha.) 5,5 5,5 5,5
In beheer en onderhoud van HHSK (in ha.) 145,5 145,5 145,5
Aantal duikers 576 576 576
Aantal gemeentelijke speelplaatsen 230 250 250
Aantal speeltoestellen 608 1.201* 1.215
Aantal trapvelden 54 35 35
Aantal speelplaatsen in beheer en onderhoud Havensteder 70 45* 45
Oppervlakte stadsdeelpark in ha. 62 62 62
Oppervlakte openbaar groen in ha. (incl. Schollebos) 286 292 292
Rapportcijfer tevredenheid burger over onderhoud groen in bewonersenquĂȘte geen meting 6,2 6,4
Aantal dagen per jaar dat de kinderboerderij is opengesteld 314 300 316
Rapportcijfer tevredenheid burger over Hitland in bewonersenquĂȘte geen meting 7,7 7,7
*) Overname speelplaatsen Havensteder. Speelplaatsen worden anders ingericht waardoor meer toestellen (voor alle leeftijden)

Analyse taakveld

Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 6.682 V 340 N 6.342 N 6.535 N 193
Baten V 893 N 0 V 893 V 1.019 V 126
Saldo N 5.789 V 340 N 5.449 N 5.516 N 67
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Voorziening onderhoud (NJN 2018 0.4.12) V 1
2. Indexatie voorziening onderhoud (NJN 2018 5.4.8) N 1
3. Speelplaatsen ( NJN 2018 5.4.10) N 23
4. Groen (NJN 2018 5.4.11) N 224
5. Investeringen IBOR Groen en Recreatie (NJN 2018 5.4.12) V 77
6. Voorziening onderhoud (VJN 2019 0.4.23) N 6
7. Investeringen IBOR Verkeer en Vervoer (VJN 2019 2.4.2) V 17
8. IBOR Buitenruimte Openbaar groen en (openlucht) recreatie (VJN 2019 5.4.8) V 384
9. Investeringen Buitenruimte Openbaar groen en (openlucht) recreatie (VJN 2019 5.4.9) V 7
10. Natuurbeleid (VJN 2019 5.4.10) N 33
11. Mutaties Reserve eenmalige uitgaven (VJN 2019 5.4.11) N 68
12. Opheffen bestemmingsreserve Openbare Ruimte (VJN 2019 5.4.12) N 2
13. Voorziening onderhoud (VJN 2019 5.4.13) N 6
14. Mutaties reserve bedrijfsvoering - programma 5b (VJN 2019 5.4.14) V 3
15. Rente (NJN 2019 0.4.4) V 24
16. IBOR Groen en (openlucht) recreatie (NJN 2019 5.4.9) V 160
17. Budgettair neutrale aanpassing (zie taakveld 0.4) V 22
18. Mutaties reserve bedrijfsvoering (NJN 2019 5.4.12) V 8
Totaal V 340 N 0 V 340
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Water; mutatie reserve Wtater V 149 V 9
2. Groenvoorziening N 160 N 19
3. Verkopen/verhuur Gemeentelijke Gronden inclusief project erfgrenzen N 26 V 103
4. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte V 23
5. Lagere lasten Speelplaatsen door minder onderhoud vanwege vervanging Ravottia en lagere kapitaallasten V 18
6. Nacalculatie bedrijfsvoering N 262 V 23
7. Voordeel recreatieschap Hitland door compensabele btw V 69
8. Overige verschillen N 4 V 10
Totaal N 193 V 126 N 67
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve Openbare Ruimte c.s. V 6.119 V 5.962
2. Reserve eenmalige uitgaven V 68 V 26
3. Algemene reserve N 5.719 N 5.719
4. Reserve bedrijfsvoering N 77 V 162
Totaal V 391 V 431 V 40
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 5.449 N 5.516 N 67
Mutaties reserves V 391 V 431 V 40
Resultaat N 5.058 N 5.085 N 27
Toelichting op de grootste verschillen
Nr. 1 Water De lagere lasten op Water zijn ontstaan doordat er geen baggerwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in afwachting van het baggerbesluit door HHSK. Daarnaast heeft wel een inventarisatie, maar geen onderhoud aan de beschoeiingen plaatsgevonden wat lagere lasten tot gevolg heeft. De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden is door een tekort aan personeel verschoven naar 2020.
Nr. 2 Groenvoorziening De hogere lasten op groen zijn voornamelijk veroorzaakt door storm en extreme droogte waardoor extra controle en kap van bomen heeft plaatsgevonden (N 460). Door de extreme droogte zijn tevens de inhuurkosten voor een waterwagen hoger uitgevallen (N 25). De bestrijding van de eikenprocessierups heeft voor extra lasten gezorgd (N 30). Door het verschuiven van de aanleg van het fietspad Couwenhoekseweg naar 2020 is een voordeel ontstaan (V 41). De besteding van het budget van het koepelschap voor het beheerplan Schollebos is tevens verschoven naar 2020 (V 300).
Nr. 6 Nacalculatie bedrijfsvoering De overschrijding wordt veroorzaakt door een overschrijding op de salarislasten bij de unit Uitvoering; 7 garantiebanen drukken op het salarisbudget. Daar tegenover staat slecht een beperkte loonkostensubsidie.

Ontwikkelingen

Optimalisatie vastgoed
De gebruiksovereenkomst van kinderboerderij (‘s-Gravenweg 327) wordt geëvalueerd. In 2020 zijn de resultaten van de evaluatie bekend.