Programma 6A

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het bieden van algemene voorzieningen en accommodaties gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is) en cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Het verstrekken van subsidies conform de onderstaande subsidieregelingen:

 • Maatschappelijke dienstverlening;
 • Maatschappelijke ondersteuning;
 • Integratie;
 • Speeltuin, speeluitleen, speel-o-theek;
 • Jeugd;
 • Vakantieactiviteiten;
 • Buurtwerk;
 • Stimuleringsmaatregel vrijwilligers.

Het aanbieden van het volgende:

 • Met ingang van 1 januari 2019 het aanbieden van gratis OV aan Capelse inwoners vanaf de AOW gerechtigde leeftijd (in 2019 is dat 66 jaar + 4 maanden); het daarvoor vroegtijdig aanschrijven van Capelse inwoners, die op het punt staan om de AOW gerechtigde leeftijd te bereiken; het aanschrijven van nieuwe inwoners van onze gemeente, die inmiddels de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
 • Het structureel of incidenteel verhuren van vastgoed aan culturele, sociale en maatschappelijke instellingen;
 • Het in de gelegenheid stellen van Capellenaren in het algemeen en inwoners met een inkomen op het sociale minimum in het bijzonder via de Rotterdampas met kortingsregelingen deel te nemen aan sociaal-culturele, educatieve- en recreatieve activiteiten in de regio Rotterdam.

In verband met de wijkleefbaarheid:

 • Het verder ontwikkelen van opgavengericht werken, MaakCapelle en breed overleg per wijk;
 • Het verzorgen van de overall-coördinatie tussen de WOP’s, partners in de wijk en de ambtelijke organisatie;
 • Problemen oppakken vanuit de keten / het netwerk;
 • Coördinatie op opgaven in de wijk door gebiedsregisseurs;
 • Aanwezigheid van gebiedsregie (BCO) en stadsbeheer bij de WOP vergaderingen;
 • Het organiseren van het breed overleg per wijk;
 • Het faciliteren van cultureel, sociaal en maatschappelijke activiteiten door instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoren de welzijnsaccommodaties en wijkcentra. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

 

Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Aantal Rotterdampassen van € 5,-- (gereduceerde pas) 1.807 1.750 1.790
Aantal Rotterdampassen van € 60,-- 1.493 1.400 1.812
Aantal Rotterdampassen van € 12,50 (standaard kinderpas) 1.095 1.100. 1.323
Aantal gratis Rotterdampassen (kinderen) 1.539 1.500 1.488
Aantal Rotterdampassen duplicaat 60 50 47
Aantal Jeugdpaspoort 69 100 83
Totaal aantal afgegeven Rotterdampassen 6.063 5.900 6.543
Aantal buurtgroepen 7 7 6
Aantal aanvragen stimuleringmaatregel vrijwilligerswerk 80 110 87
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal gemaakte ritten per jaar 931.997 910.000 951.656
OV AOW-gerechtigde leeftijd: aantal reizigerskilometers per jaar 4..891.956 4.800.000 4.903.631

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 10.794 N 1.002 N 11.796 N 11.988 N 192
Baten V 1.051 V 70 V 1.121 V 1.199 V 78
Saldo N 9.743 N 932 N 10.675 N 10.789 N 114
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Vrijval niet-bestede middelen wijkverpleegkundige inzet (NJN 2018 6.4.2) N 35
2. Pilot logeerzorg/respijtzorg actualisatie B2020, 6.4.7) N 55
3. Overheveling Innovatiebudget SD (NJN 2018, 6.4.3) N 190
4. Budget personen met verward bedrag en ontvangen subsidie (NJN 2018 6.4.1 en VJN 2019, 6.4.2) N 124 V 97
5. Voorziening onderhoud NJN2018 0.4.12) V 59
6. Jaarlijks en dagelijks onderhoud (NJN2018 0.4.12) N 38
7. Hogere kosten Toezicht en handhaving kinderopvang (NJN 2018, 6.4.9) N 51
8. Verhoging budgetten Huizen van de Wijk/Huiskamer Middelwatering Oostgaarde (NJN 2018, 6.4.10 en VJN 2019 6.4.3) N 57
9. Indexatie voorziening onderhoud (NJN2018 6.4.14) N 23
10. Voorziening onderhoud (VJN2019 0.4.23) N 68
11. Uitbreiding capaciteit AMW en buurtcoaches (VJN 2019, 6.4.4 en 6.4.5) N 163
12. Uitvoering nul meting toegankelijkheid (VJN2019 6.4.8) N 24
13. Wijk/werklunches (VJN2019 6.4.8) N 42
14. Wijkoverlegplatforms (WOP) (VJN2019 6.4.8) N 67
15. Mutaties reserve bedrijfsvoering (VJN 2019, 6.4.11) V 94
16. Gemeentelijk vastgoed (VJN2019 6.4.17) N 63
17.. Rente (NJN2019 0.4.4) V 24
18. Verschuiving kapitaallasten investeringen (NJN2019 6.4.1) N 98
19. Hoger budget t.b.v. Kinderlabs wijken kwetsbare buurten (VJN 2019, 6.4.6) N 49
20. LPB Congres (VJN2019 6.4.17) N 40
21. Overige verschillen V 8 N 27
Totaal N 1.002 V 70 N 932
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Niet-besteed budget WOP's: budget deels naar 2020 overgeveld via de reserve eenmalige uitgaven V 99
2. Wijkcentra en kinderopvang: hogere lasten uitbesteed werk en personeel derden N 64
3. Lagere kosten inspectie GGD Peuterspeelzalen/gastoudergezin, hogere baten leges V 49 V 16
4. Innovatiebudget Sociaal domein: restantbudget, 46, valt vrij. Voor het komende jaar is nog voldoende beschikbaar. V 46
5. Wijkcentra en kinderopvang: hogere lasten schoonmaak, onderhoud en energie N 43
6. Niet-besteed budget LPB-congres; budget naar 2020 via de reserve eenmalige uitgaven V 31
7. Hogere kosten in verband met de extra inzet op personen met verward gedrag, met daar tegenover een extra bijjdrage t.b.v. Personen met verward gedrag. Het saldo wordt als 'vooruitontvangen subsidies' door geschoven naar 2020. Aan de subsidie is ook een bestedingsplan gekoppeld voor 3 jaar. Het overschot op het subidiebedrag 2019 zal in 2020 besteed worden. N 21 V 22
8. Niet-besteed budget Werklunches (VJN2016 6.4.2.1), spreiding van uitvoering over meerdere jaren V 18
9. Hogere uitgaven Rotterdampas N 13
10. Nacalculatie bedrijfsvoering N 265 V 38
11. Overige verschillen N 29 V 2
Totaal N 192 V 78 N 114
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve eenmalige uitgaven V 442 V 290
2. Reserve Sociaal Domein V 450 V 450
3. Reserve bedrijfsvoering N 94 V 133
Totaal V 798 V 873 V 75
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 10.675 N 10.789 N 114
Mutaties reserves V 798 V 873 V 75
Resultaat N 9.877 N 9.916 N 39

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Optimalisatie vastgoed
De huur-en gebruiksovereenkomsten Volkstuinvereniging Capelle-West (Jan de Geusrede 41) en De Snelvlieger, Muziekvereniging EMM, Toneelvereniging NTC (Capelseweg 120) wordt geëvalueerd. In 2020 zijn de resultaten van de evaluatie bekend.

 

Samenwerking gelieerd partijen
Verkenning of door samenwerking met gelieerde partijen synergievoordeel oplevert voor wijkcentrum Schollevaar (Maria Danneels erf 22-24) en MFC Fascinatio (Educatusstraat 10). In 2020 zijn de resultaten van de verkenning bekend.

 

Realisatie verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Om te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot verduurzaming en ter uitvoering van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt voor de Muziekschool (Fluiterlaan 400) en wijkcentrum Schollevaar (Maria Danneels erf 22-24) de vereiste maatregelen doorgevoerd (BBV 1092314 van juni 2019).
Bij de Voorjaarsnota 2019 hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De voorbereiding van de maatregelen zijn aangevangen en zal in 2020 verder worden uitgevoerd.

Taakveld 6.2 Wijkteams

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het bieden van ambulante hulp, informatie en advies gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van ondersteuning (vrij toegankelijke of maatwerkvoorzieningen).

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Sociaal wijkteams: het bieden van laagdrempelige ondersteuning, informatie en advies;
 • Eropaf-team: het bieden van ondersteuning bij ernstige problematiek op meerdere leefgebieden;
 • Wijkteams Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): het bieden van laagdrempelige hulp en indien nodig wordt doorverwezen naar meer specialistische hulp.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 48 V 48 N 0 N 0 N 0
Baten N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
Saldo N 48 V 48 N 0 N 0 N 0
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Vrijval niet-bestede middelen Wmo collectief - wijkteams (NJN2018 6.4.2) V 48
Totaal V 48 N 0 V 48
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Geen verschil
Totaal N 0 N 0 N 0
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Geen mutaties
Totaal N 0 N 0 N 0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 0 N 0 N 0
Mutaties reserves N 0 N 0 N 0
Resultaat N 0 N 0 N 0