Samenvatting

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van belangrijke beleidsresultaten en financiële resultaten in relatie tot de Programmabegroting 2019 en de Najaarsnota 2019 weer. In het vervolg van het jaarverslag komen deze verder aan bod.

Beleidsinhoudelijke verantwoording 2019

Terug naar navigatie - Beleidsinhoudelijke verantwoording 2019

In dit jaarverslag verantwoorden wij de doelenboom van de begroting 2019. Hieronder treft u een grafische weergave aan met betrekking tot de realisatie van deze doelen.

 

 

De prestatie (activiteit) "Coalitie akkoord met het oog op morgen - uitbreiding van de GR IJsselgemeenten met alle bedrijfsvoering" uit de doelstelling "Investeren in relaties met andere overheden, (maatschappelijke) organisaties en partners en daarbij een krachtig eigen geluid laten horen" in programma 0 heeft de kwalificatie rood. Ons college en het college van Krimpen aan den IJssel hebben besloten niet in te zetten op verdere uitbreiding van de GR IJsselgemeenten.

Bij de doelstelling "Het vergroten van de levendigheid in de stad" (programma 5A) heeft de prestatie (activiteit) "Verbreden evenementenaanbod in de stad" de kwalificatie rood. In de cultuurnota ‘Verrassend Divers’ is in het kader van de pijler ‘Levendige stad’ een verhoging van het evenementenbudget opgenomen ten einde de jaarlijks terugkerende evenementen (Sinterklaasintocht, Oranjenacht en Koningsdag) te kunnen blijven subsidiëren en daarnaast nieuwe evenementen mogelijk te maken. In de najaarsnota 2017 is voor 2018 eenmalig een bedrag van €50.000,- aangeraamd. Bij de afwegingen rondom de voorjaarsnota 2018 is besloten de verhoging niet structureel op te nemen. Dit heeft tot gevolg dat het budget moet worden herverdeeld om de jaarlijks terugkerende evenementen te kunnen laten plaatsvinden en de ambitie om het evenementenaanbod te verbreden niet waargemaakt kan worden.

Ook de kwaliteit van de prestatie (activiteit) "Lokale duurzaamheidsfonds ontwikkelen " bij de doelstelling "Duurzamer Capelle" in programma 7 is rood. Wij vinden dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar moet zijn voor alle Capellenaren. Maar wij vinden dat vooral de Rijksoverheid hierin stappen moet zetten. De (financiële) mogelijkheden van de gemeente zijn beperkt. Gelet hierop hebben wij bij het vaststellen van het Programma Duurzaamheid 2019-2022 geen duurzaamheidsfonds of andere financiële instrumenten ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Mochten landelijke en/of regionale regelingen uitblijven en de jaarlijkse monitoring uitwijzen dat het behalen van de doelstellingen niet op schema ligt, dan willen wij bezien of een lokaal duurzaamheidsfonds alsnog kan worden opgericht.

Voor een verdere inhoudelijke toelichting  van de prestaties (activiteiten) verwijzen wij naar de desbetreffende programma’s.

Financiële verantwoording jaarstukken 2019

Terug naar navigatie - Financiële verantwoording jaarstukken 2019

In de jaarrekening 2019 presenteren wij u een voordelig gerealiseerd resultaat van 7.063 ten opzichte van een verwacht voordelig resultaat van 6.285 bij de Najaarsnota 2019. Wij stellen u voor dit gerealiseerde resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Het structurele resultaat, het gerealiseerde resultaat na correctie Incidentele baten en lasten, is 6.689 voordelig.

Najaarsnota 2019
De najaarsnota 2019 sloot in 2019 met een voordelig resultaat van 6.285. Het meerjarenbeeld in de najaarsnota 2019 laat onderstaand beeld zien.

2019 2020 2021 2022 2023
Eindstand Najaarsnota 2019 V 6.285 V 2.123 V 6.232 V 5.027 V 2.857

 

In de Najaarsnota 2019 hebben wij de Mei- en Septembercirculaire 2019 verwerkt. Daarnaast hebben wij onder andere voorstellen voor de kwaliteitsimpuls entrees en versterken groene hoofdstructuren, voor Centrum voor Jeugd en Gezin en het Zwembad / sporthalcomplex verwerkt.

Verschillenverklaring Najaarsnota 2019 - Jaarrekening 2019

Terug naar navigatie - Verschillenverklaring Najaarsnota 2019 - Jaarrekening 2019

Onderstaand treft u per programma de verschillen tussen de begroting 2019 inclusief Najaarsnota 2019 (kolom B) n de jaarrekening 2019 vóór (kolom C) en ná mutaties in de reserves aan (kolom F). Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar de desbetreffende programma's. De eventuele overschrijdingen op programmaniveau maken afzonderlijk deel uit van de besluitvorming over de jaarrekening 2019.

Programma Begroting 2019 incl. NJN2019 Gerealiseerd saldo van baten en lasten Verschil vóór mutatie reserve Mutatie reserve Gerealiseerd resultaat (na mutatie reserve) Verschil inclusief mutatie reserve Toelichting verschil tussen rekening en Najaarsnota (na reservemutatie)
0. Bestuur V 111.732 V 109.150 N 2.582 V 1.564 V 110.714 N 1.018 Dotatie aan Vz Appa N1.615, Decembercirculaire V 521 (reserve eenmalig N 162 klimaatmiddelen), vrijval Vpb reservering afvalstromen V 80, lagere lasten B&W V 71, Meer paspoorten/naturalisaties V 79, Winstuitkering BV Sport V 38, Overig N 30
1. Veiligheid N 6.983 N 6.515 V 468 N 351 N 6.866 V 117 Niet-besteed budget persoonsgerichte aanpak, aanpak jongeren en KVO V 68, Overig V 50
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N 7.376 N 7.129 V 247 V 125 N 7.004 V 372 Civieltechn werken V 282, Openbare verlichting V 71, Overig V 19
3. Economie N 413 N 208 V 205 N 149 N 357 V 56 Hogere inkonsten logiesbelasting door verlate aangifte V 29, Overig V 27
4. Onderwijs N 5.728 N 4.782 V 946 N 877 N 5.659 V 69 Zorg op Maat V 53, Leerlingenvervoer V 39, Overig N 23
5A. Vrijetijdsbesteding N 7.572 N 7.700 N 128 V 148 N 7.552 V 20 Minder subsidie V 36, Huurbaten sportaccommodaties N 42, Overig V 26
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N 5.449 N 5.516 N 67 V 39 N 5.477 N 28 Groenvoorziening N 160, Verkopen en verhuur gronden V 78, compensabele Btw Recreatieschap Hitland V 70, Overig N 16
6A. Sociale infrastructuur N 10.675 N 10.789 N 114 V 75 N 10.714 N 39 Wijkcentra en kinderopvang N 107, Inspectie GGD V 65, Overig V 3
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N 19.641 N 17.864 V 1.777 V 99 N 17.765 V 1.876 Uitkeringsverstrekking V 772, P-budget V 780, Armoedebeleid V 103, Afrek Promen V 145, Bijzondere Bijstand V 141, Overig N 65
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning N 13.771 N 14.170 N 399 V 108 N 14.062 N 291 Begeleiding N 205, Huish ondersteuning N 202, Rolstoelen V 62, Eigen bijdrage CAK V 110, Overig N 56
6D. Jeugdhulp N 22.002 N 22.563 N 561 V 20 N 22.543 N 541 GRJR N545, Zorg in natua CJG N 123, Onderwijs Zorgarrrangementen V 124, Overig V 3
7. Volksgezondheid en milieu N 3.134 N 3.120 V 14 N 199 N 3.319 N 185 Riolering V 6, Afval N 211, Overig V 20
8. Stadsontwikkeling N 2.703 N 1.732 V 971 N 600 N 2.332 V 371 Vergoeding beheer en onderhoud De Hoven II V 121, VZ Verliesgevende complexen V 132, Lagere winstneming grondexploitaties (mutatie naar komende jaren ) N 729, Omgevingsvergunningen V 752, Overig V 96
Afronding V 1 V 1 N 3 N 2 N 2
Totaal V 6.285 V 7.063 V 778 V 0 V 7.063 V 778

Financiële kengetallen

Terug naar navigatie - Financiële kengetallen

In het algemeen beschouwd, staan we er als Capelle aan den IJssel financieel solide voor. Met een relatief hoog eigen vermogen, een schuldpositie die niet in de risicozone zit en weinig risicovolle grondexploitaties kunnen wij veel tegenvallers opvangen. De structurele exploitatieruimte is positief en de lokale lastendruk is laag. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geven wij hier verder toelichting op.

Ratio Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Najaarsnota 2019 Jaarrekening 2019
1a Netto schuldquote 36% 75% 47%
1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 36% 74% 56% 47%
2 Solvabiliteitsratio 37% 25% 35% 35%
3 Grondexploitatie 1% 7%* 1%
4 Structurele exploitatieruimte 2% 1% 4%
5 Belastingcapaciteit 80% 85% 81%
* In de begroting 2019 hebben we bij het kengetal Grondexploitatie een verkeerd percentage opgenomen.

Rechtmatigheid

Terug naar navigatie - Rechtmatigheid

De toets op de financiële rechtmatigheid is door Deloitte gedaan op uitgaven en inkomsten zoals verantwoord in de jaarrekening. Hieruit volgt een goedkeurende verklaring over 2019.