Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten, lasten en saldi 2019

Terug naar navigatie - Overzicht baten, lasten en saldi 2019

Hieronder het gedetailleerde overzicht per programma inclusief de mutaties in de reserves gevolgd door een verschillenanalyse per programma.

Lasten (x € 1.000)
Programma Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
0. Bestuur en Ondersteuning N 29.216 N 1.953 N 31.169 N 31.393 N 224
1. Integrale Veiligheid en Openbare Orde N 7.194 N 417 N 7.611 N 7.047 V 564
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat N 7.352 N 839 N 8.191 N 8.015 V 176
3. Economie N 1.889 V 338 N 1.551 N 1.382 V 169
4. Onderwijs N 8.197 N 712 N 8.909 N 6.859 V 2.050
5a. Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur) N 10.613 N 51 N 10.664 N 10.804 N 140
5b. Openbaar groen en (openlucht) recreatie N 6.682 V 340 N 6.342 N 6.535 N 193
6a. Sociale Infrastructuur N 10.842 N 954 N 11.796 N 11.988 N 192
6b. Werk en Inkomen (Participatiewet) N 57.098 V 5.106 N 51.992 N 50.393 V 1.599
6c. Wet Maatschappelijke Inkomen N 13.681 N 558 N 14.239 N 14.783 N 544
6d. Jeugdhulp N 20.821 N 1.402 N 22.223 N 22.794 N 571
7. Volksgezondheid en Milieu N 15.651 N 664 N 16.315 N 16.814 N 499
8. Stadsontwikkeling N 25.182 V 6.888 N 18.294 N 14.286 V 4.008
Saldo van lasten N 214.418 V 5.122 N 209.296 N 203.093 V 6.203
Baten (x € 1.000)
Programma Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
0. Bestuur en Ondersteuning V 131.683 V 1.415 V 133.098 V 134.293 V 1.195
1. Integrale Veiligheid en Openbare Orde V 628 N 0 V 628 V 532 N 96
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat V 462 V 353 V 815 V 886 V 71
3. Economie V 1.351 N 212 V 1.139 V 1.175 V 36
4. Onderwijs V 2.127 V 1.054 V 3.181 V 2.077 N 1.104
5a. Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur) V 3.036 V 56 V 3.092 V 3.104 V 12
5b. Openbaar groen en (openlucht) recreatie V 893 N 0 V 893 V 1.019 V 126
6a. Sociale Infrastructuur V 1.051 V 70 V 1.121 V 1.199 V 78
6b. Werk en Inkomen (Participatiewet) V 32.217 V 134 V 32.351 V 32.529 V 178
6c. Wet Maatschappelijke Inkomen V 463 V 5 V 468 V 613 V 145
6d. Jeugdhulp V 62 V 159 V 221 V 231 V 10
7. Volksgezondheid en Milieu V 13.504 N 323 V 13.181 V 13.694 V 513
8. Stadsontwikkeling V 18.195 N 2.604 V 15.591 V 12.554 N 3.037
Saldo van baten V 205.672 V 107 V 205.779 V 203.906 N 1.873
Saldi (x € 1.000)
Programma Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
0. Bestuur en Ondersteuning V 102.467 N 538 V 101.929 V 102.900 V 971
1. Integrale Veiligheid en Openbare Orde N 6.566 N 417 N 6.983 N 6.515 V 468
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat N 6.890 N 486 N 7.376 N 7.129 V 247
3. Economie N 538 V 126 N 412 N 207 V 205
4. Onderwijs N 6.070 V 342 N 5.728 N 4.782 V 946
5a. Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur) N 7.577 V 5 N 7.572 N 7.700 N 128
5b. Openbaar groen en (openlucht) recreatie N 5.789 V 340 N 5.449 N 5.516 N 67
6a. Sociale Infrastructuur N 9.791 N 884 N 10.675 N 10.789 N 114
6b. Werk en Inkomen (Participatiewet) N 24.881 V 5.240 N 19.641 N 17.864 V 1.777
6c. Wet Maatschappelijke Inkomen N 13.218 N 553 N 13.771 N 14.170 N 399
6d. Jeugdhulp N 20.759 N 1.243 N 22.002 N 22.563 N 561
7. Volksgezondheid en Milieu N 2.147 N 987 N 3.134 N 3.120 V 14
8. Stadsontwikkeling N 6.987 V 4.284 N 2.703 N 1.732 V 971
Saldo van baten en lasten N 8.746 V 5.229 N 3.517 V 813 V 4.330
Mutaties reserves V 9.263 V 539 V 9.801 V 6.250 N 3.551
Afrondingen V 1 N 0 V 1 N 0 N 1
Resultaat V 518 V 5.768 V 6.285 V 7.063 V 778

Programma 0 - Bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - Programma 0 - Bestuur en ondersteuning
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
Lasten N 29.216 N 1.953 N 31.169 N 31.393 N 224
Baten V 131.683 V 1.415 V 133.098 V 134.293 V 1.195
Saldo van baten en lasten* V 102.467 N 538 V 101.929 V 102.900 V 971
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V 37 V 1.124 V 1.161 V 1.189 V 28
Reserve eenmalige uitgaven N 0 N 0 N 194 N 194
Reserve Doe Mee Fonds V 1.667 V 832 V 2.499 V 669 N 1.830
Reserve rekenkamer N 0 N 0 V 2 V 2
Totaal mutaties reserves V 1.704 V 1.956 V 3.660 V 1.666 N 1.994
Resultaat V 104.171 V 1.418 V 105.589 V 104.566 N 1.023
* Taakveld 0.10 mutaties reserves zijn bij de tabellen per programma opgenomen. In bovenstaande tabel is het taakveld 0.10 geen onderdeel van het saldo van baten en lasten.
** Exclusief taakveld 0.11 resultaat van de rekening baten en lasten; de som van het resultaat van alle programma's geeft het resultaat van de rekening.
Lasten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Denk en Doe Mee Fonds door minder gehonoreerde aanvragen; overheveling naar 2020 via reserve V1.830 V1.830 N1.830 N 0
2. Dotatie aan voorziening Appa o.b.v. actuariële berekeningen N1.615 N1.615 N1.615
3. Hogere lasten overhead (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering N 396 N 396 V 396 N 0
4. Mutatie voorziening dubieuze debiteuren privaatrechtelijk (zie baten) N 250 N 250 N 250
5. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering V 86 V 86 N 86 N 0
6. Vrijval Vpb reservering afvalstromen 2016 t/m 2019 V 80 V 80 V 80
7. Lagere lasten college B&W V 71 V 71 V 71
8. Lagere lasten Stadvisie, overheveling naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 32 V 32 N 32 N 0
9. Overige verschillen N 62 N 62 N 12 N 74
N 224 N 0 N 224 N1.564 N1.788
Baten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Decembercirculaire 2019 Klimaatmiddelen, dotatie aan reserve eenmalige uitgaven V 258 V 258 N 162 V 96
2. Decembercirculaire 2019 overige verschillen V 263 V 263 V 263
3. Hogere baten overhead (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering V 217 V 217 N 217 N 0
4. Mutatie voorziening dubieuze debiteuren privaatrechtelijk (zie lasten) V 211 V 211 V 211
5. Meer verstrekete paspoorten, aanvragen naturalisaties V 79 V 79 V 79
6. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V 51 V 51 N 51 N 0
7. Terugbetaling fractievergoedingen (incl. tablets) V 30 V 30 V 30
8. Winstuitkering BV Sport V 38 V 38 V 38
9. Overige verschillen V 48 V 48 V 48
N 0 V1.195 V1.195 N 430 V 765
Totaal N 224 V1.195 V 971 N1.994 N1.023
Toelichting op de grootste verschillen
Baten Nr 1. Decembercirculaire 2019 Klimaatmiddelen, dotatie aan reserve eenmalige uitgaven
In de Decembercirculaire 2019 hebben we voor V 258 middelen ontvangen uit het in de zomer van 2019 gesloten Klimaatakkoord. Deze middelen zijn bedoeld om een transitievisie warmte en een wijkaanpak te ontwikkelen, en om energieloketten op te richten. Voor onze gemeente geldt dat we voor de warmtetransitie reeds N 96 kosten hebben gemaakt. Het restant (V 258 -/- N 96 = V 162) hevelen we over naar 2020 via de Reserve Eenmalige Uitgaven. Bij de Voorjaarsnota 2020 volgt een voorstel voor besteding of eventuele vrijval, waarbij ook de relatie met andere middelen voor de duurzaamheidsagenda wordt gelegd. Zie ook collegebrief 2020, week 8 (nummer 021).
Baten Nr 2. Decembercirculaire 2019 overige verschillen
In de Decembercirculaire 2019 worden ook andere middelen toegevoegd aan de algemene uitkering. De belangrijkste mutatie betreft een voordeel op het sociaal domein gedeelte, dat in 2019 voor het eerst geïntegreerd is in de algemene uitkering.

Programma 1 - Integrale veiligheid en openbare orde

Terug naar navigatie - Programma 1 - Integrale veiligheid en openbare orde
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
Lasten N 7.194 N 417 N 7.611 N 7.047 V 564
Baten V 628 N 0 V 628 V 532 N 96
Saldo van baten en lasten N 6.566 N 417 N 6.983 N 6.515 V 468
Mutaties reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N 0 V 321 V 321 V 65 N 256
Reserve bedrijfsvoering V 34 N 4 V 30 N 65 N 95
Totaal mutaties reserves V 34 V 317 V 351 N 0 N 351
Resultaat N 6.532 N 100 N 6.632 N 6.515 V 117
Lasten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering V 145 V 145 N 145 N 0
2. Niet besteed budget weerbaarheid; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 120 V 120 N 120 N 0
3. Lagere lasten integraal veiligheidsbeleid; budget aanpak straatroven naar 2020 via de reserve eenmalige uitgaven V 103 V 103 N 101 V 2
4. Niet besteed budget persoonsgerichte aanpak, aanpak jeugdgroepen en KVO V 68 V 68 V 68
5. Schadeverhaal (zie baten) V 60 V 60 V 60
6. Niet besteed budget brandweer(-kazerne); budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 35 V 35 N 35 N 0
7. Overige verschillen V 33 V 33 V 33
V 564 N 0 V 564 N 401 V 163
Baten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Schadeverhaal (zie lasten) N 74 N 74 N 74
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering N 50 N 50 V 50 N 0
3. Overige verschillen V 28 V 28 V 28
N 0 N 96 N 96 V 50 N 46
Totaal V 564 N 96 V 468 N 351 V 117

Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
Lasten N 7.352 N 839 N 8.191 N 8.015 V 176
Baten V 462 V 353 V 815 V 886 V 71
Saldo van baten en lasten N 6.890 N 486 N 7.376 N 7.129 V 247
Mutaties reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N 0 V 375 V 375 V 239 N 136
Algemene reserve N 0 N 17.242 N 17.242 N 17.242 N 0
Reserve Openbare Ruimte N 404 V 17.773 V 17.369 V 17.369 N 0
Reserve bedrijfsvoering N 152 N 4 N 156 V 105 V 261
Totaal mutaties reserves N 556 V 902 V 346 V 471 V 125
Resultaat N 7.446 V 416 N 7.030 N 6.658 V 372
Lasten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering N 275 N 275 V 275 N 0
2. Civieltechnische werken V 270 V 270 V 270
3. Onderhoud verhardingen N 182 N 182 N 182
4. Niet-besteed budget vervoersknooppunt Rivium; budget naar 2019 via reserve eenmalige uitgaven (zie baten) V 124 V 124 N 124 N 0
5. Openbare verlichting V 66 V 66 V 66
6. Niet-besteed budget Gemeentelijk Mobiliteitsplan; restantbudget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 68 V 68 N 68 N 0
7. Lagere lasten Wijkonstluiting Schollevaar, restantbudget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 36 V 36 N 36 N 0
8. Lagere lasten op gladheidsbestrijding door minder strooibeurten als gevolg van zachte winter V 32 V 32 V 32
9. Lagere lasten en baten Fietsoorziening metro Slotlaan (zie baten) V 22 V 22 V 22
10. Straatmeubilair V 21 V 21 V 21
11. Lagere lasten voorbereiding Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan, restantbudget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 19 V 19 N 19 N 0
12. Lagere lasten eenmalig budget Parkeertellingen, restantbudget via reserve eenmalige uitgaven naar 2020 V 13 V 13 N 13 N 0
13. Overige verschillen N 38 N 38 N 38
V 176 N 0 V 176 V 15 V 191
Baten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Onderhoud verhardingen V 196 V 196 V 196
2. Niet-besteed budget vervoersknooppunt Rivium; budget naar 2019 via reserve eenmalige uitgaven (zie lasten) N 124 N 124 V 124 N 0
3. Lagere baten Fietsoorziening metro Slotlaan (zie lasten) N 25 N 25 N 25
4. Lagere baten brandstofverkooppunten (zie lasten) N 20 N 20 N 20
5. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V 14 V 14 N 14 N 0
6. Civieltechnische werken V 12 V 12 V 12
7. Verkeersvoorzieningen algemeen V 7 V 7 V 7
8. Openbare verlichting V 5 V 5 V 5
9. Overige verschillen V 6 V 6 V 6
N 0 V 71 V 71 V 110 V 181
Totaal V 176 V 71 V 247 V 125 V 372
Toelichting op de grootste verschillen
Nr. 1 Nacalculatie bedrijfsvoering Het nadeel is voornamelijk ontstaan door extra inhuur vanwege onvervulde vacatures.
Nr. 2 Lasten Civieltechnische werken Het voordeel op de lasten van Civieltechnische werken is ontstaan doordat een aantal onderhoudswerkzaamheden worden doorgeschoven naar 2020 vanwege het grote aanbod van werkzaamheden in 2019.
Nr. 3 Lasten Onderhoud verhardingen Het nadeel op de lasten is ontstaan door juridische ondersteuning bij een rechtszaak (N 35) en hogere aanbestedingsprijzen op verharding.
Nr. 1 Baten Onderhoud verhardingen Het voordeel op de baten is ontstaan door een ontvangen subsidie (V 70) en meer vergoedingen voor graafwerkzaamheden door nutsbedrijven (V 130).

Programma 3 - Economie

Terug naar navigatie - Programma 3 - Economie
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
Lasten N 1.889 V 338 N 1.551 N 1.382 V 169
Baten V 1.351 N 212 V 1.139 V 1.175 V 36
Saldo van baten en lasten N 538 V 126 N 412 N 207 V 205
Mutaties reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N 0 V 5 V 5 N 60 N 65
Reserve herstructurering actief grondbeleid V 112 N 112 N 0 N 0
Reserve bedrijfsvoering N 59 N 59 N 143 N 84
Totaal mutaties reserves V 53 N 107 N 54 N 203 N 149
Resultaat N 485 V 19 N 466 N 410 V 56
Lasten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering V 84 V 84 N 84 N 0
2. Niet-besteed budget opstellen leidraad Hoofdweg; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 41 V 41 N 41 N 0
3. Lagere lasten en baten BedrijfinvesteringsZone (zie baten) V 28 V 28 V 28
4. BedrijfinvesteringsZone Capelle-West; overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 20 V 20 N 20 N 0
5. Niet-besteed budget Hoofdweggebied; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 4 V 4 N 4 N 0
6. Overige verschilen N 8 N 8 N 8
V 169 N 0 V 169 N 149 V 20
Baten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Hogere baten commerciële contracten V 55 V 55 V 55
2. Hogere inkomsten logiesbelasting door verlate aangifte 2018 en toename overnachtingen V 29 V 29 V 29
3. Lagere baten BedrijfinvesteringsZone (zie lasten) N 28 N 28 N 28
4. Overige verschilen N 20 N 20 N 20
N 0 V 36 V 36 N 0 V 36
Totaal V 169 V 36 V 205 N 149 V 56

Programma 4 - Onderwijs

Terug naar navigatie - Programma 4 - Onderwijs
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
Lasten N 8.197 N 712 N 8.909 N 6.859 V 2.050
Baten V 2.127 V 1.054 V 3.181 V 2.077 N 1.104
Saldo van baten en lasten N 6.070 V 342 N 5.728 N 4.782 V 946
Mutaties reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N 0 N 0 N 644 N 644
Reserve bedrijfsvoering N 0 N 37 N 37 N 270 N 233
Totaal mutaties reserves N 0 N 37 N 37 N 914 N 877
Resultaat N 6.070 V 305 N 5.765 N 5.696 V 69
Lasten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Ontvangen middelen GOA worden in 2020 besteed (zie baten) V1.120 V1.120 V1.120
2. Vergoedingen verhuiskosten SHO vinden plaats in 2020); dotatie aan reserve eenmalige uitgaven V 644 V 644 N 644 N 0
3. Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering V 233 V 233 N 233 N 0
4. Lagere lasten Zorg op Maat (vertraging besluitvorming) V 53 V 53 V 53
5. Lagere lasten leerlingenvervoer V 39 V 39 V 39
6. Overige verschillen N 39 N 39 N 39
V2.050 N 0 V2.050 N 877 V1.173
Baten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
N 0 N 0
1. Ontvangen middelen GOA worden in 2020 besteed (zie lasten) N1.120 N1.120 N1.120
2. Overige verschillen V 16 V 16 V 16
N 0 N1.104 N1.104 N 0 N1.104
Totaal V2.050 N1.104 V 946 N 877 V 69
Toelichting op de grootste verschillen
Nr. 1 GOA
Met ingang van 2019 hanteert het Rijk een nieuwe systematiek voor het verdelen van de gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen. Naast het opleidingsniveau van ouders worden het land van herkomst, de verblijfsduur in Nederland en gegevens over schuldsanering gebruikt om te bepalen of een kind een onderwijsachterstand heeft of het risico loopt om die te krijgen. Aan deze GOA-uitkering hangt de verplichting aan de gemeente om aan doelgroepkinderen met ingang van 1 augustus 2020 een voorschools VVE-aanbod te doen. De gemeentelijke inzet op het gebied van onderwijsachterstandsbestrijding met ingang van 2020 is beschreven in de notitie ‘Kansen voor ieder kind’ die in de eerstkomende vergadering door de gemeenteraad zal worden vastgesteld (raadscommissie was 9 februari jl.). Op basis hiervan zullen de subsidieregelingen Onderwijsachterstanden en Peuteropvang worden aangepast. De totstandkoming van genoemde notitie en de daaropvolgende aanpassing (i.c. uitbreiding) van de subsidieregelingen heeft in 2019 vertraging opgelopen, hetgeen heeft geleid tot een onderbesteding van GOA-middelen. Deze middelen mogen worden overgeheveld, en zullen met ingang van medio 2020 worden ingezet.

Programma 5a - Vrije tijdsbesteding (Sport en cultuur)

Terug naar navigatie - Programma 5a - Vrije tijdsbesteding (Sport en cultuur)
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
Lasten N 10.613 N 51 N 10.664 N 10.804 N 140
Baten V 3.036 V 56 V 3.092 V 3.104 V 12
Saldo van baten en lasten N 7.577 V 5 N 7.572 N 7.700 N 128
Mutaties reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N 200 V 10 N 190 N 190 N 0
Reserve bedrijfsvoering N 17 N 21 N 38 V 110 V 148
Totaal mutaties reserves N 217 N 11 N 228 N 80 V 148
Resultaat N 7.794 N 6 N 7.800 N 7.780 V 20
Lasten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering N 157 N 157 V 157 N 0
2. Hogere onderhoudslasten en doorbelastingen sportaccommodaties N 56 N 56 N 56
3. Minder subsidie evenementen en cultuurinstellingen V 36 V 36 V 36
4. Overige verschillen V 37 V 37 V 37
N 140 N 0 N 140 V 157 V 17
Baten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Lagere huurbaten sportaccommodaties N 42 N 42 N 42
2. Bijdrage van derden en subsidies: Veteranendag en 75 jaar vrijheid V 31 V 31 V 31
3. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V 9 V 9 N 9 N 0
4. Overige verschillen V 14 V 14 V 14
N 0 V 12 V 12 N 9 V 3
Totaal N 140 V 12 N 128 V 148 V 20

Programma 5b - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Terug naar navigatie - Programma 5b - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
Lasten N 6.682 V 340 N 6.342 N 6.535 N 193
Baten V 893 N 0 V 893 V 1.019 V 126
Saldo van baten en lasten N 5.789 V 340 N 5.449 N 5.516 N 67
Mutaties reserves:
Reserve Openbare Ruimte V 473 V 5.577 V 6.050 V 5.893 N 157
Reserve eenmalige uitgaven N 0 V 71 V 71 V 28 N 43
Algemene reserve N 0 N 5.718 N 5.718 N 5.718 N 0
Reserve bedrijfsvoering N 66 N 11 N 77 V 162 V 239
Totaal mutaties reserves V 407 N 81 V 326 V 365 V 39
Resultaat N 5.382 V 259 N 5.123 N 5.151 N 28
Lasten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering N 262 N 262 V 262 N 0
2. Hogere lasten groenvoorziening N 160 N 160 N 160
3. Lagere lasten Water; dotaie aan reserve Openbare ruimte (zie baten) V 149 V 149 N 149 N 0
4. Compensabele Btw Recreatieschap Hitland V 70 V 70 V 70
5. Hogere lasten verkopen en verhuur gemeentelijke gronden inclusief project Erfgrenzen N 26 N 26 N 26
6. Lagere lasten kwaliteitsimpuls openbare ruimte; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 23 V 23 N 23 N 0
7. Lagere lasten budget Rivier als getijdenpark; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 13 V 13 N 13 N 0
N 193 N 0 N 193 V 77 N 116
Baten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Hogere baten verkopen en verhuur gemeentelijke gronden V 103 V 103 V 103
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V 23 V 23 N 23 N 0
3. Hogere baten Water; dotatie aan reserve Openbare ruimte (zie lasten) V 9 V 9 N 9 N 0
4. Hogere baten budget Rivier als getijdenpark; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 6 V 6 N 6 N 0
5. Overige verschillen N 15 N 15 N 15
N 0 V 126 V 126 N 38 V 88
Totaal N 193 V 126 N 67 V 39 N 28
Toelichting op de grootste verschillen
Nr. 1 Nacalculatie bedrijfsvoering De overschrijding wordt veroorzaakt door een overschrijding op de salarislasten bij de unit Uitvoering; 7 garantiebanen drukken op het salarisbudget. Daar tegenover staat slecht een beperkte loonkostensubsidie.
Nr. 2 Groenvoorziening De hogere lasten op groen zijn voornamelijk veroorzaakt door storm en extreme droogte waardoor extra controle en kap van bomen heeft plaatsgevonden (N 460). Door de extreme droogte zijn tevens de inhuurkosten voor een waterwagen hoger uitgevallen (N 25). De bestrijding van de eikenprocessierups heeft voor extra lasten gezorgd (N 30). Door het verschuiven van de aanleg van het fietspad Couwenhoekseweg naar 2020 is een voordeel ontstaan (V 41). De besteding van het budget van het koepelschap voor het beheerplan Schollebos is tevens verschoven naar 2020 (V 300).
Nr. 3 Water De lagere lasten op Water zijn ontstaan doordat er geen baggerwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in afwachting van het baggerbesluit door HHSK. Daarnaast heeft wel een inventarisatie, maar geen onderhoud aan de beschoeiingen plaatsgevonden wat lagere lasten tot gevolg heeft. De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden is door een tekort aan personeel verschoven naar 2020.

Programma 6a - Sociale infrastructuur

Terug naar navigatie - Programma 6a - Sociale infrastructuur
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
Lasten N 10.842 N 954 N 11.796 N 11.988 N 192
Baten V 1.051 V 70 V 1.121 V 1.199 V 78
Saldo van baten en lasten N 9.791 N 884 N 10.675 N 10.789 N 114
Mutaties reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N 0 V 442 V 442 V 290 N 152
Reserve Sociaal Domein V 450 V 450 V 450 N 0
Reserve bedrijfsvoering N 0 N 94 N 94 V 133 V 227
Totaal mutaties reserves V 450 V 348 V 798 V 873 V 75
Resultaat N 9.341 N 536 N 9.877 N 9.916 N 39
Lasten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering N 259 N 259 V 259 N 0
2. Niet-besteed budget WOP's: budget deels naar 2020 overgeveld via de reserve eenmalige uitgaven V 97 V 97 N 97 N 0
3. Wijkcentra en kinderopvang: hogere lasten uitbesteed werk en personeel derden N 64 N 64 N 64
4. Niet-besteed budget LPB-congres; budget naar 2020 via de reserve eenmalige uitgaven V 32 V 32 N 32 N 0
5. Maria Daneelserf; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 23 V 23 N 23 N 0
6. Overige verschillen N 21 N 21 N 21
N 192 N 0 N 192 V 107 N 85
Baten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V 39 V 39 N 39 N 0
8. Overige verschillen V 39 V 39 V 7 V 46
N 0 V 78 V 78 N 32 V 46
Totaal N 192 V 78 N 114 V 75 N 39

Programma 6b - Werk en inkomen (participatiewet)

Terug naar navigatie - Programma 6b - Werk en inkomen (participatiewet)
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
Lasten N 57.098 V 5.106 N 51.992 N 50.393 V 1.599
Baten V 32.217 V 134 V 32.351 V 32.529 V 178
Saldo van baten en lasten N 24.881 V 5.240 N 19.641 N 17.864 V 1.777
Mutaties reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V 200 V 75 V 275 V 275 N 0
Reserve Sociaal Domein N 225 N 225 N 225 N 0
Reserve bedrijfsvoering V 212 N 23 V 189 V 293 V 104
Totaal mutaties reserves V 187 V 52 V 239 V 343 V 104
Resultaat N 24.694 V 5.292 N 19.402 N 17.521 V 1.881
Lasten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Lagere lasten uitkeringen wegens een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden, lagere bijdrage van het Rijk V 698 V 698 V 698
2. Lagere lasten jobcoaching/impuls begeleiding naar werk V 445 V 445 V 445
3. Lagere lasten Capelle Werkt binnen participatiebudget V 178 V 178 V 178
4. Afrekening Promen V 145 V 145 V 145
5. Lagere lasten en baten Bijzondere Bijstand: Vanwege de daling van het aantal mensen in de bijstand V 141 V 141 V 141
6. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering N 110 N 110 V 110 N 0
7. Onderbesteding armoedebeleid V 78 V 78 V 78
8. Lagere lasten Wekplein binnen participatiebudget V 90 V 90 V 90
9. Overige verschillen N 67 N 67 N 67
V1.598 N 0 V1.598 V 110 V1.708
Baten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Lagere lasten uitkeringen wegens een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden, lagere bijdrage van het Rijk V 300 V 300 V 300
2. Lagere inkomsten van het Rijk N 226 N 226 N 226
3. Hogere baten re-integratie V 67 V 67 V 67
4. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V 10 V 10 N 10 N 0
5. Overige verschillen V 27 V 27 V 5 V 32
N 0 V 178 V 178 N 5 V 173
Totaal V1.598 V 178 V1.776 V 105 V1.881
Toelichting op de grootste verschillen
Nr. 1 Lasten en Baten Uitkeringen
Evenals in 2018 was er over 2019 sprake van een daling van het aantal uitkeringen. Het betreft over 2019 een dalling van het aantal cliënten met ca. 10%: van gemiddeld 2.155 (2018) naar gemiddeld 1.933 (2019). De gemiddelde uitgaven per cliënt waren echter hoger dan verwacht. Daarmee zijn de lasten 698 lager dan begroot. Hier tegenover staat een lagere bate van het Rijk: 226. Tevens is er sprake van hogere eigen bijdragen/verhaal van 300.
Nr. 2,3. Kosten re-integratie
De uitgaven op het participatiebudget zijn achtergebleven bij de aan de GR IJsselgemeenten beschikbaar gestelde budgetten.
De te realiseren garantiebanen en beschutwerk plekken bleven achter met de doel- en taakstelling voor 2019. In het 4e kwartaal zijn nog minder kandidaten aangemeld en bemiddeld door Stichting Capelle Werkt en Promen. Door de sterke afname van de instroom bij Capelle kost het meer moeite om geschikte kandidaten te vinden t.b.v. een traject.
De uitgaven voor Activering & Zorg (A&Z) en het Werkplein zijn ook achter gebleven t.o.v. de verwachting. Ook hier moet de oorzaak gevonden worden in het vinden van geschikte kandidaten om te bemiddelen naar een traject of werk. Er is in het 4e kwartaal wel meer aandacht besteed aan de klanten van A&Z. Dit heeft echter niet geleid tot extra uitgaven. Naar de verwachtingen van de GR IJsselgemeenten zullen de activiteiten uit het bestedingsplan 2020 volledig uitgevoerd worden. Zo zal er in 2020 actief worden ingezet op het vinden en begeleiden van geschikte kandidaten die aangemeld en bemiddeld kunnen worden naar een traject of werk.
Nr. 4 Afrekening Promen
1. Afrekening Promen betreffende WSW-budget 2018. Het voordeel is ontstaan doordat het werkelijk gemiddeld aantal arbeidsplaatsen over 2018 lager bleek dan waarvan in de begroting 2018 was uitgegaan (zie ook de Jaarstukken 2018 Promen, pag. 60 en pag. 61).
Nr. 5 Bijzondere bijstand Het aantal mensen dat zich aanmeldt, lijkt zich in 2019 te stabiliseren.
Nr. 7 Armoedebeleid De uitgaven ten laste van het bestedingsplan zijn volledig. Het beschikbare budget bleek hoger. Hierop heeft geen aanpassing op het bestedingspan plaatsgevonden.

Programma 6c - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Terug naar navigatie - Programma 6c - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
Lasten N 13.681 N 558 N 14.239 N 14.783 N 544
Baten V 463 V 5 V 468 V 613 V 145
Saldo van baten en lasten N 13.218 N 553 N 13.771 N 14.170 N 399
Mutaties reserves:
Sociaal Noodfonds N 0 N 0 V 13 V 13
Reserve Sociaal Domein N 1.012 V 1.012 N 0 N 0
Reserve bedrijfsvoering V 12 N 388 N 376 N 281 V 95
Totaal mutaties reserves N 1.000 V 624 N 376 N 268 V 108
Resultaat N 14.218 V 71 N 14.147 N 14.438 N 291
Lasten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Hogere uitgaven voor begeleiding N 205 N 205 N 205
2. Hogere uitgaven huishoudelijke ondersteuning N 202 N 202 N 202
3. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering N 101 N 101 V 101 N 0
4. Minder herverstrekkingen/reparaties/huur rolstoelen& scootmobielen door latere levering V 62 V 62 V 62
5. Hogere kosten voor vervoer (zie baten) N 49 N 49 N 49
6. Hogere uitgaven dagbesteding N 49 N 49 N 49
7. Bijdrage uit Reserve Noodfonds N 13 N 13 V 13 N 0
8. Overige verschillen V 13 V 13 V 13
N 544 N 0 N 544 V 114 N 430
Baten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Hoger ontvangst Eigen Bijdrage CAK V 110 V 110 V 110
2. Hogere baten voor vervoer (zie lasten) V 17 V 17 V 17
3. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V 6 V 6 N 6 N 0
4. Overige verschillen V 12 V 12 V 12
N 0 V 145