Programma 6 Sociaal domein

Missie

Capellenaren geven hun eigen leven zelf vorm en zijn hier voor een groot deel ook toe in staat. De eigen regie van de Capellenaar staat centraal, zijn of haar zelfredzaamheid en zelfstandigheid wordt waar mogelijk gestimuleerd. Voor de Capellenaar die een steuntje in de rug of intensievere hulp nodig heeft, is er een sluitende, integrale aanpak volgens het principe “Zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.”

Deelprogramma's en taakvelden

Vanwege de omvang van dit programma is het Sociaal Domein onderverdeeld in 4 deelprogramma's:

 

 • Programma 6a: Sociale infrastructuur (taakveld 6.1 en 6.2);
 • Programma 6b: Werk en inkomen (Participatiewet)(taakveld 6.3, 6.4 en 6.5);
 • Programma 6c: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)(taakveld 6.6, 6.71 en 6.81);
 • Programma 6d: Jeugdhulp (taakveld 6.72 en 6.82).

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur

Wat willen we bereiken?

TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving.

Wat hebben we gedaan?

TV6.1 Kinderen groeien in Capelle gezond en veilig op.

Wat hebben we gedaan?

Landelijke indicatoren

Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit deelprogramma: 

Taakveld 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie

 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019);
 • Jeugdnota 2017-2020 “wie de jeugd heeft …” (BBV 821748 november 2016);
 • Visie op vrijwillige inzet “Oog voor elkaar in Capelle” (raad december 2016) (BBV 838000 december 2016);
 • Visie “Buurtwerk nieuwe stijl – op weg naar het huis van de wijk” (BBV 826639 november 2016);
 • Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2017-2020 “Zorg op maat met elkaar, voor elkaar” (BBV 833848 december 2016);
 • Notitie “Oud(er) worden in Capelle!”  (BBV 827125 februari 2017);
 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2019/2020 (BBV 1052804 december 2018);
 • Beleidsvisie wijk- en opgavengericht werken 2016-2020;
 • Doorontwikkeling van wijkgericht naar opgavengericht werken (BBV 952389 december 2017);
 • Nota Beleidskaders gemeentelijk vastgoed (BBV 464890 september 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Nota Beleidskaders ‘’Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012’’ (BBV 464890 oktober 2012).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Stichting Welzijn Capelle

Maatschappelijke effecten Samenhang en afstemming tussen welzijn en zorg en een integrale wijkaanpak binnen het sociaal domein.
Doelstelling voor programma Zelfredzaam maken van Capellenaren en ruimte bieden tot het uitvoeren van eigen initiatief.

Ontwikkelingen

Innovatiebudget Sociaal Domein

Voor de jaren 2017 tot en met 2019 was jaarlijks een innovatiebudget van 450 beschikbaar om een impuls te geven aan de transformatie in het sociaal domein. Het college heeft daartoe de  Subsidieregeling aanjaagbudget transformatie sociaal domein vastgesteld. Voor deze regeling heeft u een subsidieplafond van jaarlijks 300 vastgesteld. 10 projecten hebben een subsidie ontvangen. 7 van deze projecten leveren in 2020 hun eindrapportage op.
Naast de subsidieregeling heeft de gemeente Capelle zelf initiatieven genomen om in samenwerking met het werkveld de transformatie aan te jagen. Hiervoor was jaarlijks 150 beschikbaar. Er is onder andere ingezet op datagedreven werken.

 

Alliantie Samen tegen eenzaamheid 
De aanpak van eenzaamheid is ter hand genomen in samenwerking met bewoners(organisaties) en maatschappelijke partners in de Alliantie Samen tegen eenzaamheid. Op 1 oktober 2019 vond een thema-avond plaats voor raadsleden, maatschappelijke inwoners en Capellenaren. Hier is input opgehaald voor een door de Alliantie op te stellen uitvoeringsprogramma.
Omdat er geen sprake is van nieuw beleid, is ervoor gekozen de aanpak eenzaamheid door gemeente en Alliantie bekend te maken via de collegebrief van 16 juli 2019 (2019/083). Belangrijk onderdeel van de aanpak is het bevorderen van ontmoeting. Maatschappelijke organisaties maken in ruime mate gebruik van de gemeentelijke subsidie voor algemeen toegankelijke ontmoetingsactiviteiten die door veel bewoners worden bezocht. Tegelijkertijd kunnen deze activiteiten nog beter bijdragen aan het structureel terugdringen van eenzaamheid. Daarom bereiden wij een notitie over het thema ontmoeting voor met een herijking van het beleid  (1e kwartaal 2020 ).

Wat heeft het gekost?

Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
Lasten N 10.842 N 954 N 11.796 N 11.988 N 192
Baten V 1.051 V 70 V 1.121 V 1.199 V 78
Saldo van baten en lasten N 9.791 N 884 N 10.675 N 10.789 N 114
Mutaties reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N 0 V 442 V 442 V 290 N 152
Reserve Sociaal Domein V 450 V 450 V 450 N 0
Reserve bedrijfsvoering N 0 N 94 N 94 V 133 V 227
Totaal mutaties reserves V 450 V 348 V 798 V 873 V 75
Resultaat N 9.341 N 536 N 9.877 N 9.916 N 39

Analyse verschil

Lasten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering N 259 N 259 V 259 N 0
2. Niet-besteed budget WOP's: budget deels naar 2020 overgeveld via de reserve eenmalige uitgaven V 97 V 97 N 97 N 0
3. Wijkcentra en kinderopvang: hogere lasten uitbesteed werk en personeel derden N 64 N 64 N 64
4. Niet-besteed budget LPB-congres; budget naar 2020 via de reserve eenmalige uitgaven V 32 V 32 N 32 N 0
5. Maria Daneelserf; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 23 V 23 N 23 N 0
6. Overige verschillen N 21 N 21 N 21
N 192 N 0 N 192 V 107 N 85
Baten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V 39 V 39 N 39 N 0
8. Overige verschillen V 39 V 39 V 7 V 46
N 0 V 78 V 78 N 32 V 46
Totaal N 192 V 78 N 114 V 75 N 39

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening
Innovatiebudget Sociaal Domein V 450 V 450 V 450 N 450 N 450 N 404
Innovatiebudget Sociaal Domein V 190 V 190 V 190 N 190 N 190 N 190
Werklunches V 42 V 42 V 24 N 42 N 42 N 24
Budget WOP 2018 en 2019 V 67 V 67 V 67 N 67 N 67 V 32
Budget WOP 2019; dotatie aan reserve eenmalig N 0 N 99
Uitvoering nulmeting toegankelijkheid V 25 V 25 V 25 N 25 N 25 N 28
Huizen van de Wijk V 15 V 15 V 15 N 15 N 15 N 15
Pilot logeerzorg N 0 N 55 N 55 N 55
LPB congres V 40 V 40 V 8 N 40 N 40 N 9
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelserf V 23 V 23 N 0 N 23 N 23 N 0
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - MFC Fascinatio V 40 V 40 V 40 N 40 N 40 N 40
Totaal V 450 V 442 V 892 V 819 N 450 N 497 N 947 N 832
Gesaldeerd N 0 N 55 N 55 N 13

Structurele mutaties reserves

Onttrekkingen Toevoegingen
Reserve Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat
Reserve bedrijfsvoering N 0 N 0 N 0 V 151 N 0 N 94 N 94 N 25
Totaal N 0 N 0 N 0 V 151 N 0 N 94 N 94 N 25
N 0 N 94 N 94 V 126

Grafiek lasten en baten

JS19 - Lasten 6A Sociale infrastructuur

JS19 - Baten 6A Sociale infrastructuur

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Wat willen we bereiken?

TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen).

Wat hebben we gedaan?

TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen.

Wat hebben we gedaan?

TV6.3 Het terugdringen van het beroep op bewindvoeringstrajecten.

Wat hebben we gedaan?

TV6.5 Snelle inburgering van statushouders.

Wat hebben we gedaan?

TV6.5 Zoveel mogelijk Capellenaren aan het werk houden of krijgen.

Wat hebben we gedaan?

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit deelprogramma aan. 

Banen

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (LISA)

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Arbeidsdeelname)

Aantal re-integratievoorzieningen

Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 2015-1 = 2015 eerste halfjaar, 2015-2= 2015 tweede halfjaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)

Jeugdwerkloosheid

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

Bijstandsuitkeringen

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)

Kinderen in uitkeringsgezin

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS-jeugd)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

JS19 - Rapportcijfer tevredenheid van klanten van de GR IJsselgemeenten onderdeel Sociale Zaken

Het een tweejaarlijksonderzoek (oneven jaren).

Bron: klanttevredenheidsonderzoek

JS19 - Tevredenheid van klanten over het aanvragen en verkrijgen van een bijstandsuitkering

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Percentage tevreden en zeer tevreden.

Bron: bewonersenquête

JS19 - Afwijzing aanvragen uitkering door aanscherping poortwachterfunctie

Geen vooraf ingestelde streefwaarde.

Bron: managementrapportages

JS19 - Terugvordering en besparing op uitkeringslasten in miljoen euro's

Opsporing uitkeringsfraude.

Bron: managementrapportages

JS19 - Aantal bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk

Alle (deeltijd) uitstroom teruggerekend naar volledige uitstroom.

Bron: managementrapportages

JS19 - Aantal participatietrajecten statushouders

Bron: managementrapportages

Kaderstellende nota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit deelprogramma: 

Taakveld 6.3 Inkomensregeling

 • Beleidskader aanpak Armoede en schulden 2017-2020 (BBV 860632 maart 2017);
 • Meerjarenbeleidskader werk en inkomen 2017-2020 “Meedoen op maat” (BBV 831704 december 2016).

Taakvelden 6.4 Begeleide participatie 

 • Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Capelle aan den IJssel 2013 (BBV 602243 december 2014);
 • Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 741913  januari 2016);
 • Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW-IOAZ 2017 (BBV 858973 maart 2017);
 • Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858972 maart 2017);
 • Meerjarenbeleidskader Werk en inkomen 2017-2020 “Meedoen op maat” (BBV 831704 december 2016).

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

 • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 943146 november 2017);
 • Afstemmingsverordening Participatiewet (BBV 600697 december 2014);
 • Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858973 maart 2017);
 • Verordening Individuele inkomenstoeslag Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 601399 december 2014);
 • Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Capelle aan den IJssel 2019 (BBV 1077894 april 2019);
 • Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2016 (BBV 603134 december 2014);
 • Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2019 (BBV 1053371 december 2018).

Taakveld 6.3 t/m 6.5

 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Gemeenschappelijke Regeling Promen

Maatschappelijke effecten Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van sociale werkvoorziening en re-integratie.
Doelstelling voor programma Het bieden van voorzieningen in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidshandicap met een Wsw-indicatie, die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid en het bieden van re-integratietrajecten, beschut werk en garantiebanen in het kader van de Participatiewet.

 

Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten

Maatschappelijke effecten De regeling wordt getroffen ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers.
Doelstelling voor programma Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen).

 

Stichting Capelle Werkt

Maatschappelijke effecten Bevordering van de arbeidsparticipatie en ondersteuning bieden bij uitstroom uit de bijstand van Capellenaren.
Doelstelling voor programma Het ondersteunen van Capellenaren met een volledige of aanvullende bijstandsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigden bij het vinden van reguliere betaalde arbeid, door het bieden van voorzieningen zoals bemiddeling naar vacatures, trajecten en scholing gericht op werk of sociale activering.

Ontwikkelingen

Inburgering Nieuwe Stijl 
Naar verwachting treedt op 1 januari 2021 een nieuwe Wet Inburgering in werking. Deze wet legt de regierol op de inburgering terug bij gemeenten.
Gemeenten krijgen de taak om weer zelf de inburgeringscursussen in te gaan kopen, om samen met de inburgeraar een persoonlijk inburgeringsplan op te stellen en om werkgevers en statushouders te matchen. In maart 2018 is gestart met twee-jarige pilot Inburgering Nieuwe Stijl. Deze pilot loopt is verlengd tot januari 2021. Daarnaast is in 2019 door het ministerie van SZW een subsidieaanvraag gehonoreerd van € 150.000,- voor de pilot Financieel Ontzorgen van statushouders. Met beide pilots bereiden we ons voor op de invoering van de nieuwe wetgeving.

 

Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind 
Het terugdringen van bewindvoeringskosten maakt onderdeel uit van het Actieplan Schulden aanpakken in Capelle dat wij op 8 oktober 2019 hebben vastgesteld. Doel is om verschillende vormen van budgetbeheer in te voeren door afspraken te maken met bewindvoerders over het (her)ontwikkelen van financiële vaardigheden en het monitoren van de gemaakte afspraken en door in gesprek te gaan met de rechtbank over alternatieven voor bewindvoering en preferente bewindvoerders. In 2020 start de uitvoering van het Actieplan Schulden aanpakken in Capelle.
Het wetsvoorstel dat gemeenten adviesrecht geeft in de gerechtelijke procedure bij schuldenbewind zal naar verwachting gemeenten ondersteunen bij het terugdringen van de kosten van bewindvoering. Het wetsvoorstel ligt ter consultatie voor aan de Raad van State.

 

Samenwerkingsproject Van Bijstand naar Werk
Bij de Voorjaarsnota 2018 is een meerjarig budget ter beschikking gesteld van N/V 200 in 2018 en 2019 en N/V 213 in 2020 voor uitvoering van het Samenwerkingsproject “Van Bijstand naar Werk”. Met dit project wordt beoogd om gedurende drie jaar in samenwerking met de gemeenten Rotterdam en Nissewaard en het MKB Rotterdam Rijnmond, een extra impuls te geven aan het gericht en duurzaam plaatsen van werknemers bij werkgevers. Bij de Najaarsnota (wijzigingsvoorstellen) is besloten om een deel van het meerjarig budget over te hevelen naar 2021. Reden hiervoor was dat we door de late start in mei minder tijd hadden om de daadwerkelijke matching op te starten. Het streven was om in 2019 29-44 Capelse werkzoekenden te plaatsen bij een werkgever. Uiteindelijk zijn er zes mensen via het samenwerkingsproject geplaatst. We monitoren de voortgang in 2020 nauwgezet om te zien of het project uiteindelijk het rendement oplevert voor onze bijstandsgerechtigden dat wij bij de start verwachtten.

 

Wel of geen CAO voor mensen met een garantiebaan of in beschut werk
Als sinds enkele jaren wordt een discussie gevoerd over het wel of niet afsluiten van een CAO voor mensen met een garantiebaan of in beschut werk. Op dit moment ontbreekt deze waardoor mensen minder goede arbeidsvoorwaarden hebben dan ‘regulier werkenden’. In 2019 heeft de VNG het standpunt uit 2013 tegen een CAO voor de onderkant van de arbeidsmarkt versoepeld. De VNG wil voorstellen voor arbeidsvoorwaarden ontwikkelen. Dit hoeft niet perse een CAO te zijn. Een onderzoek naar een mogelijke pensioenregeling voor deze groep mensen behoort ook tot de opdracht. De voorstellen worden – indien haalbaar – voor de zomer van 2020 voorgelegd aan gemeenten. Naar verwachting zullen dan ook de financiële consequenties bekend worden.

 

Evaluatie beschut werk 

In 2019 is de evaluatie Beschut Werk verschenen. Naar aanleiding hiervan:

 • Voert het Rijk in de 2e helft van 2020 nader onderzoek uit naar een verbeterd verdeelmodel beschut werk.
 • Voert het Rijk een verkenning uit naar een alternatieve financiering van de loonkostensubsidie op basis van realisatie.
 • Wijzigt het Rijk het Besluit Beschut Werk waardoor beschut werkers die zijn doorgestroomd naar een garantiebaan makkelijker terug kunnen stromen naar beschut werk.
 • Voert het Rijk in de 1e helft van 2020 een verkenning uit om de arbeidsplaatsen beschut werk proportioneel mee te laten te laten tellen voor de banenafspraak. 

 

Daling van de kwijtscheldingsverzoeken
In 2019 is het aantal kwijtscheldingsverzoeken voor belastingen gedaald. De oorzaak is enerzijds gelegen in de verbeterde economische omstandigheden en anderzijds door een nauwgezette controle op de groep die meerjarige kwijtschelding ontvangt. Naar verwachting zal deze daling niet doorgezet worden in de nabije toekomst. Onder druk van de coronacrisis lijkt het aannemelijk dat er een behoorlijke economische achteruitgang ontstaat. Dit uit zich in faillissementen en ontslagen. Hierdoor zal er een toename ontstaan, niet alleen op het aantal aanvragen voor kwijtschelding, maar ook op het aantal toe te wijzen verzoeken.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
Lasten N 57.098 V 5.106 N 51.992 N 50.393 V 1.599
Baten V 32.217 V 134 V 32.351 V 32.529 V 178
Saldo van baten en lasten N 24.881 V 5.240 N 19.641 N 17.864 V 1.777
Mutaties reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V 200 V 75 V 275 V 275 N 0
Reserve Sociaal Domein N 225 N 225 N 225 N 0
Reserve bedrijfsvoering V 212 N 23 V 189 V 293 V 104
Totaal mutaties reserves V 187 V 52 V 239 V 343 V 104
Resultaat N 24.694 V 5.292 N 19.402 N 17.521 V 1.881

Analyse verschil

Lasten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Lagere lasten uitkeringen wegens een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden, lagere bijdrage van het Rijk V 698 V 698 V 698
2. Lagere lasten jobcoaching/impuls begeleiding naar werk V 445 V 445 V 445
3. Lagere lasten Capelle Werkt binnen participatiebudget V 178 V 178 V 178
4. Afrekening Promen V 145 V 145 V 145
5. Lagere lasten en baten Bijzondere Bijstand: Vanwege de daling van het aantal mensen in de bijstand V 141 V 141 V 141
6. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering N 110 N 110 V 110 N 0
7. Onderbesteding armoedebeleid V 78 V 78 V 78
8. Lagere lasten Wekplein binnen participatiebudget V 90 V 90 V 90
9. Overige verschillen N 67 N 67 N 67
V1.598 N 0 V1.598 V 110 V1.708
Baten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Lagere lasten uitkeringen wegens een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden, lagere bijdrage van het Rijk V 300 V 300 V 300
2. Lagere inkomsten van het Rijk N 226 N 226 N 226
3. Hogere baten re-integratie V 67 V 67 V 67
4. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V 10 V 10 N 10 N 0
5. Overige verschillen V 27 V 27 V 5 V 32
N 0 V 178 V 178 N 5 V 173
Totaal V1.598 V 178 V1.776 V 105 V1.881
Toelichting op de grootste verschillen
Nr. 1 Lasten en Baten Uitkeringen
Evenals in 2018 was er over 2019 sprake van een daling van het aantal uitkeringen. Het betreft over 2019 een dalling van het aantal cliënten met ca. 10%: van gemiddeld 2.155 (2018) naar gemiddeld 1.933 (2019). De gemiddelde uitgaven per cliënt waren echter hoger dan verwacht. Daarmee zijn de lasten 698 lager dan begroot. Hier tegenover staat een lagere bate van het Rijk: 226. Tevens is er sprake van hogere eigen bijdragen/verhaal van 300.
Nr. 2,3. Kosten re-integratie
De uitgaven op het participatiebudget zijn achtergebleven bij de aan de GR IJsselgemeenten beschikbaar gestelde budgetten.
De te realiseren garantiebanen en beschutwerk plekken bleven achter met de doel- en taakstelling voor 2019. In het 4e kwartaal zijn nog minder kandidaten aangemeld en bemiddeld door Stichting Capelle Werkt en Promen. Door de sterke afname van de instroom bij Capelle kost het meer moeite om geschikte kandidaten te vinden t.b.v. een traject.
De uitgaven voor Activering & Zorg (A&Z) en het Werkplein zijn ook achter gebleven t.o.v. de verwachting. Ook hier moet de oorzaak gevonden worden in het vinden van geschikte kandidaten om te bemiddelen naar een traject of werk. Er is in het 4e kwartaal wel meer aandacht besteed aan de klanten van A&Z. Dit heeft echter niet geleid tot extra uitgaven. Naar de verwachtingen van de GR IJsselgemeenten zullen de activiteiten uit het bestedingsplan 2020 volledig uitgevoerd worden. Zo zal er in 2020 actief worden ingezet op het vinden en begeleiden van geschikte kandidaten die aangemeld en bemiddeld kunnen worden naar een traject of werk.
Nr. 4 Afrekening Promen
1. Afrekening Promen betreffende WSW-budget 2018. Het voordeel is ontstaan doordat het werkelijk gemiddeld aantal arbeidsplaatsen over 2018 lager bleek dan waarvan in de begroting 2018 was uitgegaan (zie ook de Jaarstukken 2018 Promen, pag. 60 en pag. 61).
Nr. 5 Bijzondere bijstand Het aantal mensen dat zich aanmeldt, lijkt zich in 2019 te stabiliseren.
Nr. 7 Armoedebeleid De uitgaven ten laste van het bestedingsplan zijn volledig. Het beschikbare budget bleek hoger. Hierop heeft geen aanpassing op het bestedingspan plaatsgevonden.

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening
Aanpak schuldenproblematiek (wijzigingsvoorstel begroting 2019) N 0 N 97 N 97 N 97
Versterken vroegsignalering schulden/ brede schuldenaanpak V 85 V 85 V 85 N 135 N 135 N 116
Pilot jongeren en schulden V 25 V 25 V 25 N 25 N 25 N 25
Overhevelen budget Prestatie-indicatoren schuldenaanpak V 30 V 30 V 30 N 30 N 30 N 30
Overhevelen budget Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning V 50 V 50 V 50 N 50 N 50 N 50
Lagere lasten WSW; Reserve Sociaal Domein V 225 V 225 V 225 N 225 N 225 N 225
Activering bijstandklanten / Pilot inburgering Nieuwe Stijl V 110 V 110 V 110 N 110 N 110 N 110
Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding jongeren naar werk V 200 N 60 V 140 V 140 N 200 V 60 N 140 N 140
Totaal V 425 V 240 V 665 V 665 N 522 N 290 N 812 N 793
Gesaldeerd N 97 N 50 N 147 N 128

Structurele mutaties reserves

Onttrekkingen Toevoegingen
Reserve Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat
Reserve bedrijfsvoering V 212 N 0 V 212 V 292 N 0 N 23 N 23 N 3
Totaal V 212 N 0 V 212 V 292 N 0 N 23 N 23 N 3
V 212 N 23 V 189 V 289

Grafiek lasten en baten

JS19 - Lasten 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

JS19 - Baten 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Landelijke indicatoren

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Monitor Sociaal Domein Wmo)

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma: 

 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2019/2020 (BBV 1052804 december 2018);
 • Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2017-2020 “Zorg op maat met elkaar, voor elkaar” (BBV 833848 december 2016);
 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019).

Verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen voor dit deelprogramma.

Ontwikkelingen

Langer thuis wonen & extramuralisatie
Door de eerder geschetste demografische ontwikkelingen zal het aantal (kwetsbare) thuiswonende ouderen komende jaren sterk groeien mede ingegeven door de afschaffing van de lage zorgzwaartepakketten (opnames in verzorgingshuizen). Dit brengt een grote opgave voor de Wmo met zich mee. De Wmo/het Rijk heeft als uitgangspunt om mensen zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig te kunnen laten wonen, met ondersteuning, in een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften.
Wanneer ouderen of andere Capellenaren met toenemende beperkingen te maken krijgen, zullen belemmeringen in het gebruik van de woning ontstaan. Veelal zijn deze belemmeringen hanteerbaar te maken door de woning aan te passen of andere vormen van Wmo- ondersteuning in te schakelen. Ook kan een verhuizing wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn. Door de toenemende vergrijzing en de afschaffing van de lage zorgzwaartepakketten is de kans groot dat het aantal ouderen dat in een ongeschikte woning woont zal stijgen en een toename ontstaat op aanspraak Wmo- voorzieningen.

Stijging kostprijs maatwerkvoorzieningen
Nieuwe aanbestedingen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen hebben met zich meegebracht dat door de dynamiek in de markt de kostprijs is gestegen. Deze trend zal zich de komende jaren voort zetten. De prijzen waren ook van een niveau dat deze aan de onderkant van de kostprijs zaten en niet meer marktconform waren.

Toepassen AMvB, vaststellen reële kostprijs
Bij het afgelopen inkooptraject voor Huishoudelijk Ondersteuning (HO) en Begeleiding (BG) is de AMvB, het vaststellen van een reële prijs, toegepast. Dit is reeds toegepast in de nieuwe overeenkomsten die per 1 januari 2018 zijn ingegaan, hierbij is het tarief voor HO naar boven bijgesteld.
Het gerechtshof heeft geoordeeld dat voor het vaststellen van een reële prijs de CAO-VVT loonstijgingen leidend voor het tarief en de indexatie zijn. De gemeente Capelle heeft hier reeds gehoor aan gegeven en op basis van de nieuwe cao-afspraken de tarieven verhoogd. Ook in de toekomst blijven we deze lijn volgen. Dit maakt dat de verhouding tussen prijs en de benodigde inzet aan Wmo- maatwerkvoorzieningen in balans blijven en het benodigde budget beschikbaar gesteld dient te worden.

 

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang pas vanaf 2021 onze verantwoordelijkheid
Voor Beschermd Wonen (een Wmo-voorziening) geldt dat deze voor ons wordt uitgevoerd door centrumgemeente Rotterdam. De planning was dat deze centrumgemeentefunctie per 2020 zou komen te vervallen en dat alle gemeenten per die datum zelf verantwoordelijk zijn voor Beschermd Wonen. Inmiddels is bekend dat het verdeelmodel, nodig om de financiële consequenties van het vervallen van de centrumgemeentefunctie in kaart te brengen, pas per 2021 gereed zal zijn. Het vervallen van de centrumgemeentefunctie voor Beschermd Wonen is daardoor met een jaar uitgesteld naar 2021.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
Lasten N 13.681 N 558 N 14.239 N 14.783 N 544
Baten V 463 V 5 V 468 V 613 V 145
Saldo van baten en lasten N 13.218 N 553 N 13.771 N 14.170 N 399
Mutaties reserves:
Sociaal Noodfonds N 0 N 0 V 13 V 13
Reserve Sociaal Domein N 1.012 V 1.012 N 0 N 0
Reserve bedrijfsvoering V 12 N 388 N 376 N 281 V 95
Totaal mutaties reserves N 1.000 V 624 N 376 N 268 V 108
Resultaat N 14.218 V 71 N 14.147 N 14.438 N 291

Analyse verschil

Lasten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Hogere uitgaven voor begeleiding N 205 N 205 N 205
2. Hogere uitgaven huishoudelijke ondersteuning N 202 N 202 N 202
3. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering N 101 N 101 V 101 N 0
4. Minder herverstrekkingen/reparaties/huur rolstoelen& scootmobielen door latere levering V 62 V 62 V 62
5. Hogere kosten voor vervoer (zie baten) N 49 N 49 N 49
6. Hogere uitgaven dagbesteding N 49 N 49 N 49
7. Bijdrage uit Reserve Noodfonds N 13 N 13 V 13 N 0
8. Overige verschillen V 13 V 13 V 13
N 544 N 0 N 544 V 114 N 430
Baten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Hoger ontvangst Eigen Bijdrage CAK V 110 V 110 V 110
2. Hogere baten voor vervoer (zie lasten) V 17 V 17 V 17
3. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V 6 V 6 N 6 N 0
4. Overige verschillen V 12 V 12 V 12
N 0 V 145 V 145 N 6 V 139
Totaal N 544 V 145 N 399 V 108 N 291
Toelichting op de grootste verschillen
De hogere uitgaven zijn ontstaan door de stijging van het aantal verzilveringen en de stijging van het aantal mensen die zich aanmelden doordat het abonnementstarief van 17,50 voor iedereen geldt. De zorg en ondersteuning is hierdoor voor veel inwoners goedkoper geworden (zie ontwikkelingen). Daarnaast wordt het type zorg zwaarder doordat mensen langer thuiswonen (extramuralisering) Ook speelt het (moeten) toepassen van de reële kostprijs een rol in de toename van de lasten.

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening
Wmo Individueel en collectief, reserve Sociaal Domein N 0 N 1.012 N 1.012 N 1.012
Totaal N 0 N 0 N 0 N 0 N 1.012 N 0 N 1.012 N 1.012
Gesaldeerd N 1.012 N 0 N 1.012 N 1.012

Structurele mutaties reserves

Onttrekkingen Toevoegingen
Reserve Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat
Reserve bedrijfsvoering V 12 N 0 V 12 V 63 N 0 N 407 N 407 N 344
Totaal V 12 N 0 V 12 V 63 N 0 N 407 N 407 N 344
V 12 N 407 N 395 N 281

Grafiek lasten en baten

JS19 - Lasten 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

JS19 - Baten 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Deelprogramma 6D Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders.

Wat hebben we gedaan?

TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling.

Wat hebben we gedaan?

Landelijke indicatoren

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Beleidsinformatie Jeugd)

Jongeren met delict voor rechter

Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

Jongeren met jeugdbescherming

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Jeugd)

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd)

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit deelprogramma: 

 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715  december 2019);
 • Beleidsplan Jeugdhulp 2019-2022 (BBV 1047204 februari 2019);
 • Verordening Jeugdhulp Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 940600 februari 2018).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Maatschappelijke effecten Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van bovenlokale, specialistische jeugdhulp.
Doelstelling voor programma Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die bovenlokaal wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.

 

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel

Maatschappelijke effecten Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg.
Doelstelling voor programma Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die lokaal wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is. Het bieden van maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18-, met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen.

Ontwikkelingen

Aanvullende middelen Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin 

Voor 2019 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het tijdelijk vergroten van de capaciteit bij Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (middels NJN 2018 N 113 1e helft 2019 en VJN 2019 N 113 2e helft 2019). Doel van de aanvullende middelen is om de directe hulpverlening aan kwetsbare huishoudens op peil te houden en ontstane wachtlijsten tegen te gaan. De kosten voor het gebruik van lokale jeugdhulp (Zorg in Natura) zijn toegenomen, dit correspondeert deels met daling van de kosten voor regionale jeugdhulp en PGB Jeugdwet. De stijging van het gebruik van lokale jeugdhulp past in het beleid om (passende) zorg zo veel mogelijk door lokaal gecontracteerde aanbieders te laten verzorgen.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
Lasten N 20.821 N 1.402 N 22.223 N 22.794 N 571
Baten V 62 V 159 V 221 V 231 V 10
Saldo van baten en lasten N 20.759 N 1.243 N 22.002 N 22.563 N 561
Mutaties reserves
Reserve Sociaal Domein V 3.749 N 897 V 2.852 V 2.852 N 0
Algemene reserve N 0 N 115 N 115 N 115 N 0
Reserve eenmalige uitgaven N 0 N 159 N 159 N 159 N 0
Reserve bedrijfsvoering N 0 N 19 N 19 V 1 V 20
Totaal mutaties reserves V 3.749 N 1.190 V 2.559 V 2.579 V 20
Resultaat N 17.010 N 2.433 N 19.443 N 19.984 N 541

Analyse verschil

Lasten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Overschrijding Jeugdhulp GRJR N 545 N 545 N 545
2. Overschrijding Zorg in natura CJG N 126 N 126 N 126
3. Onderschrijding Onderwijs Zorgarrangementen (OZA) V 124 V 124 V 124
4. Niet toegekend budget e-health V 50 V 50 V 50
5. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering N 28 N 28 V 28 N 0
6. Hoger verstrekte subsidie begeleid wonen N 20 N 20 N 20
7. Overige verschillen N 26 N 26 N 26
N 571 N 0 N 571 V 28 N 543
Baten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V 8 V 8 N 8 N 0
2. Overige verschillen V 2 V 2 V 2
N 0 V 10 V 10 N 8 V 2
Totaal N 571 V 10 N 561 V 20 N 541
Toelichting op de grootste verschillen
1. Overschrijding Jeugdhulp GRJR
Dit wordt mede veroorzaakt door hogere zorgkosten. Ten opzichte van de 8-maandsrapportage van de GRJR is er sprake van een opvallende stijging waardoor onze geraamde bijdrage bij de NJN2019 niet voldoende is. Bij de 8-maandsrapportage ging de GRJR nog uit van een tekort van ca. 2 miljoen (zie NJN2019 pag. 74). De huidige voorlopig jaarrekening 2019 van de GRJR laat een tekort zien van ca. 11,1 miljoen. Omdat deelnemende gemeenten het tekort van de GRJR aanzuiveren betekent dit met een nieuwe inleg 2019 van 14.917 een overschrijding van 545 (3,8%) ten opzichte van onze NJN2019.
2. Overschrijding ZIN (Zorg in natura) CJG.
Op basis van een inventarisatie van nog te ontvangen facturen van zorgaanbieders verwacht het CJG Capelle een overschrijding van de ZIN (lokaal) voor een bedrag van 126.

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening
Stichting CJG, reserve Sociaal Domein V 303 V 303 V 303
GR Jeugdhulp Rijnmond, reserve Sociaal Domein V 2.401 V 2.401 V 2.401 N 1.338 N 0 N 1.338 N 0
GR Jeugdhulp Rijnmond (VJN2018 6.4.20); reserve sociaal Domein V 1.045 V 1.045 V 1.045
Opheffen reserve Sociaal Domein; dotatie aan algemene reserve vrij besteedbaar V 115 V 115 V 115 N 115 N 115 N 115
Continueren uitbreiding tijdelijke capaciteit Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin N 0 N 113 N 113 N 113
Tekorten en overschotten GR Jeugd en CJG N 0 N 1.399 N 1.399 N 835
Inzet middelen GRJR transformatieplan V 159 V 159 V 159
Totaal V 3.749 V 274 V 4.023 V 4.023 N 2.737 N 228 N 2.965 N 1.063
Gesaldeerd V 1.012 V 46 V 1.058 V 2.960

Structurele mutaties reserves

Onttrekkingen Toevoegingen
Reserve Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat
Reserve bedrijfsvoering N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 V 1
Totaal N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 V 1
N 0 N 0 N 0 V 1

Grafiek lasten en baten

JS19 - Lasten 6D Jeugdhulp

JS19 - Baten 6D Jeugdhulp