Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Missie

Wij staan voor het bevorderen van de gezondheidssituatie van de Capelse bevolking. Hierbij staat centraal dat we de Wet publieke gezondheid (Wpg) uitvoeren.
Capelle aan den IJssel is in 2050 een duurzame, groene en schone stad. De uitstoot van CO2 door energiegebruik, verkeer en bedrijvigheid is bijna nul. Capellenaren wekken individueel of collectief duurzame energie op en verbruiken minder energie dan nu. Capelse bedrijven doen goede zaken in de nieuwe ‘groene’ economie. We maken bijna alleen nog gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Capelle is als groene parkstad voorbereid op een veranderend klimaat: bestand tegen extremere buien, droogte en hitte. De lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijk eisen.

Wat willen we bereiken?

TV7.3 Bestrijden van grote ergernissen zoals overlast hondenpoep, dumpen afval en afvaltoerisme.

Wat hebben we gedaan?

TV7.4 Duurzamer Capelle.

Wat hebben we gedaan?

TV7.4 17% duurzame energie opwekken en 5% energie besparen.

Wat hebben we gedaan?

TV7.4 Droge voeten in een groene stad.

Wat hebben we gedaan?

TV7.4 Circulaire economie.

Wat hebben we gedaan?

TV7.4 Schone leefomgeving.

Wat hebben we gedaan?

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. 

Fijn huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Statistiek Huishoudelijk afval)

Toelichting afval

De cijfers over 2015, 2016 en 2017 kunnen om technische redenen niet meer getoond worden in www.waarstaatjegemeente.nl. De cijfers hebben wij echter wel:

Jaar Capelle aan den IJssel
2015 315
2016 308
2017 303

De verwachting is dat het cijfer over 2018 binnenkort op www.waarstaatjegemeente.nl verschijnt. 

Hernieuwbare elektriciteit

In het koersdocument Duurzaam Capelle zijn de doelstellingen voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie vastgelegd. Er is geen streefwaarde in de Begroting 2019 en 2020 geformuleerd voor het percentage hernieuwbare elektriciteit omdat de energievraag in veel grotere mate bepaald wordt door de vraag naar warmte en in veel mindere mate door de vraag naar elektriciteit. Het verduurzamen van de warmtevraag heeft daarom prioriteit. De streefwaarde in de begroting 2018 voor 2022 bedroeg 17%.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

JS19 - Tevredenheid over huisvuilinzameling

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. % tevreden – zeer tevreden.

Bron: bewonersenquête

JS19 - Afvalscheiding

Bron: interne registratie

Kaderstellende nota's

De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 7.1 Gezondheidsbeleid

 • Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2017-2020 “Zorg op maat met elkaar, voor elkaar” (BBV 833848 december 2016).

 Taakveld 7.2 Riolering

 • Verordening Rioolheffing 2019 (BBV 1053371 december 2018);
 • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (VGRP) (BBV 661559 juli 2015);
 • Nota Beleidskaders ‘’Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 september 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

 Taakveld 7.3 Afval

 • Verordening Afvalstoffenheffing 2019 (BBV 1053371 december 2018);
 • Afvalactieplan 2016-2020 (BBV 669617 augustus 2015).

 Taakveld 7.4 Milieubeheer

 • Programma Duurzaamheid 2019-2022 (BBV 1080702 april 2019);
 • Koersdocument Duurzaam Capelle (BBV 933022, februari 2018);
 • Actieplan omgevingslawaai (BBV 999039, april 2018).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)

Maatschappelijke effecten Belangen behartigen van de deelnemende gemeenten op het gebied van vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer.
Doelstelling voor programma Het waarborgen van een gezond leef-, woon- en werkklimaat door het verrichten van gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu.

 

Gemeentelijke gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)

Maatschappelijke effecten Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van de volksgezondheid.
Doelstelling voor programma Het nemen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen.

 

Irado N.V.

Maatschappelijke effecten Uitvoeren van wettelijke taken voor het ophalen en verwerken van afval.
Doelstelling voor programma Het bijdragen aan de volksgezondheid en een gezond leefklimaat.

 

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG)

Maatschappelijke effecten Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg.
Doelstelling voor programma Het nemen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen (jeugdgezondheidszorg).

 

Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar

Maatschappelijke effecten De Stichting is de erfpachter voor de begraafplaats, het crematorium en het uitvaartcentrum in Schollevaar, waar de lijkbezorging uitgevoerd wordt.
Doelstelling voor programma Het uitvoeren van de lijkbezorging en het uitvoeren van de erfpachtovereenkomst.

Ontwikkelingen

Omgevingswet

De Omgevingswet spreekt van een gezonde en veilige leefomgeving en goede omgevingskwaliteit: een nieuw perspectief voor het kijken naar de leefomgeving. Hierbij wordt in ieder geval gekeken naar manieren om via de leefomgeving de gezondheid te beschermen én te bevorderen. In 2019 was dit (o.a.) onderwerp van gesprek met de Capellenaren over de toekomst van de stad in het kader van de Stadsvisie en de omgevingsvisie. 

Wat heeft het gekost?

Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
Lasten N 15.651 N 664 N 16.315 N 16.814 N 499
Baten V 13.504 N 323 V 13.181 V 13.694 V 513
Saldo van baten en lasten N 2.147 N 987 N 3.134 N 3.120 V 14
Mutaties reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V 21 V 200 V 221 V 171 N 50
Reserve bedrijfsvoering N 0 N 18 N 18 N 167 N 149
Totaal mutaties reserves V 21 V 182 V 203 V 4 N 199
Resultaat N 2.126 N 805 N 2.931 N 3.116 N 185

Analyse verschil

Lasten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Hogere lasten riolering N 263 N 263 N 263
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering en voorziening middelen derden N 175 N 175 N 105 N 280
3. Hogere lasten reiniging N 132 N 132 N 132
4. Niet-besteed budget Geluidsanering wegverkeer; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 26 V 26 N 26 N 0
5. Lagere lasten begraafplaatsen V 31 V 31 V 31
6. Overheveling van AED-gelden. Het niet-bestede budget wordt via de Reserve Eenmalig overgeheveld van 2019 naar 2020. V 23 V 23 N 23 N 0
7. Overige verschillen N 9 N 9 N 1 N 10
N 499 N 0 N 499 N 155 N 654
Baten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Onttrekking nadelig resutaat uit Voorziening riolering middelen derden V 476 V 476 V 476
2. Hogere baten riolering door bijdragen derden V 64 V 64 V 64
3. Lagere baten reining en onttrekking nadelig resultaat uit voorziening afvalstoffenheffing middelen derden N 60 N 60 N 60
4. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V 44 V 44 N 44 N 0
5. Overige verschillen N 11 N 11 N 11
N 0 V 513 V 513 N 44 V 469
Totaal N 499 V 513 V 14 N 199 N 185
Toelichting op de grootste verschillen
Nr. 1 Riool en waterzuivering Hogere lasten op gronddepot door grotere inname grond en hogere keuringskosten. Hogere lasten op rioolbeheer door diverse calamiteiten, meer rioolinspecties en onderhoud rioolstelsel onder Parkshuttle.
Nr. 3 Reiniging De hogere lasten op reiniging zijn veroorzaakt door een toename van de inzameling van grofhuishoudelijk afval (afspraken aan huis) en een toename van het verwijderen van de vele bijplaatsingen bij de containers. Daarnaast is sprake van een stijging van de lasten om de diverse afvalstromen te verwerken; grofvuil (N 45), verwerkingskosten (N 25), afvalbrengstation (N 50) en overig (N 12). De lagere baten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere papieropbrengst vanwege een lagere papierprijs en minder aanbod. Daarnaast ontvangen we van het afvalfonds een lagere vergoeding door het teruglopende aanbod van glas en papier.

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening
Eenmalig budget Gezond in de stad; dekking reserve eenmalige uitgaven V 21 V 21 V 21 N 21 N 21 N 21
Uitvoering Subsidieregeling AED V 30 V 30 V 6 N 30 N 30 N 6
Voorbereiding geluidsanering V 74 V 74 V 48 N 74 N 74 N 48
Duurzaamheidsagenda V 126 V 126 V 126 N 190 N 126 N 316 N 316
Subsidie geluidsscherm Schollevaar V 289 V 289 V 289 N 0 N 0
Totaal V 310 V 230 V 540 V 490 N 211 N 230 N 441 N 391
Gesaldeerd V 99 N 0 V 99 V 99

Structurele mutaties reserves

Onttrekkingen Toevoegingen
Reserve Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat
Reserve bedrijfsvoering N 0 N 0 N 0 V 12 N 0 N 18 N 18 N 180
Totaal N 0 N 0 N 0 V 12 N 0 N 18 N 18 N 180
N 0 N 18 N 18 N 168

Grafiek lasten en baten

JS19 - Lasten 7 Volksgezondheid en milieu

JS19 - Baten 7 Volksgezondheid en milieu