Raadsbesluit

Raadsbesluit

Terug naar navigatie - Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 juni 2020;

 

B E S L U I T :

1. De lasten overschrijdingen op de programma’s 0, 5a, 5b, 6a, 6c, 6d en 7 uit de Jaarrekening 2019 goed te keuren.

2. In te stemmen met de volgende kredietwijzigingen ten opzichte van de Najaarsnota 2019.
De volgende kredieten af te sluiten:

  • Capelseweg / Hoofdweg / Van Dijklaan;
  • Verandering voorrangsituatie rotondes;
  • SBWRM IJsselcollege Pelikaanwg/Alkenlaan;
  • Gebiedsvisie Florabuurt – Speelvoorzieningen;
  • Landelijk Capelle 2019.

De volgende kredieten niet af te sluiten:

  • Revitalisering De Scholver;
  • Zonnepanelen Educatusstraat 10.

3. In te stemmen met de paragraaf Interbestuurlijk Toezicht, welke verzonden wordt aan de Provincie Zuid-Holland.

4. Kennis te nemen van de goedkeurende verklaring van de accountant.

5. De Jaarstukken 2019, bestaande uit het Jaarverslag 2019 en de Jaarrekening 2019, vast te stellen.

6. Kennis te nemen van de Taakveldenrekening 2019 en de aanbiedingsbrief bij de Jaarstukken 2019.

7. Het voordelig gerealiseerd resultaat 7.063 (€ 7.063.000) toe te voegen aan de Algemene Reserve.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2020,

 

 

De griffier ,                                                          de voorzitter