Programma 4 Onderwijs

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij scheppen voorwaarden zodat kinderen en jongeren in Capelle aan den IJssel kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers. Wij doen dit bijvoorbeeld door te zorgen voor educatieve voorzieningen in de voorschoolse periode, het voorkomen en bestrijden van onderwijs- en ontwikkelingsproblemen, het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en door te zorgen voor voldoende voorzieningen voor onderwijshuisvesting en gymonderwijs. Ook zorgen wij dat wij de wettelijke taken voor leerplicht en leerlingenvervoer goed uitvoeren.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Kaderstellende nota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende nota's

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

  • Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) (BBV 949628 december 2017);
  • Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 603448 december 2014);
  • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
  • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
  • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

  • Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Capelle aan den IJssel 2016 (BBV 681529 april 2016);
  • Onderwijsnotitie 2016-2020 ‘Leren voor het leven’ (BBV 769171 juni 2016);
  • Verordening en beleidsregels leerlingenvervoer Capelle aan den IJssel 2014 (BBV 548446 maart 2014).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Stichting Boeiend Leren in Capelle en Krimpen (BLICK)

Maatschappelijke effecten De stichting verzorgt openbaar onderwijs.
Doelstelling voor programma Het zorgdragen voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Herijking gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 
Met ingang van 2019 hanteert het Rijk een nieuwe systematiek voor het verdelen van de gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen. Naast het opleidingsniveau van ouders worden het land van herkomst, de verblijfsduur in Nederland en gegevens over schuldsanering gebruikt om te bepalen of een kind een onderwijsachterstand heeft of het risico loopt om die te krijgen.
Voor Capelle valt deze herverdeling positief uit, een eerste inschatting gaat uit van een uitkering van 2.891 in 2022 (ter vergelijking: in 2018 ontvingen wij 1.137).
Aan deze GOA-uitkering hangt de verplichting aan de gemeente om aan doelgroepkinderen met ingang van 2020 een voorschools VVE-aanbod te doen van 16 uur, een uitbreiding van 6 uur ten opzichte van de huidige situatie.
De gemeentelijke inzet op het gebied van onderwijsachterstandsbestrijding met ingang van 2020 is beschreven in de notitie ‘Kansen voor ieder kind’ die in het eerste kwartaal van 2020  door u is vastgesteld. Op basis hiervan zullen de subsidieregelingen Onderwijsachterstanden en Peuteropvang worden aangepast.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
Lasten N 8.197 N 712 N 8.909 N 6.859 V 2.050
Baten V 2.127 V 1.054 V 3.181 V 2.077 N 1.104
Saldo van baten en lasten N 6.070 V 342 N 5.728 N 4.782 V 946
Mutaties reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N 0 N 0 N 644 N 644
Reserve bedrijfsvoering N 0 N 37 N 37 N 270 N 233
Totaal mutaties reserves N 0 N 37 N 37 N 914 N 877
Resultaat N 6.070 V 305 N 5.765 N 5.696 V 69

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Lasten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Ontvangen middelen GOA worden in 2020 besteed (zie baten) V1.120 V1.120 V1.120
2. Vergoedingen verhuiskosten SHO vinden plaats in 2020); dotatie aan reserve eenmalige uitgaven V 644 V 644 N 644 N 0
3. Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering V 233 V 233 N 233 N 0
4. Lagere lasten Zorg op Maat (vertraging besluitvorming) V 53 V 53 V 53
5. Lagere lasten leerlingenvervoer V 39 V 39 V 39
6. Overige verschillen N 39 N 39 N 39
V2.050 N 0 V2.050 N 877 V1.173
Baten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
N 0 N 0
1. Ontvangen middelen GOA worden in 2020 besteed (zie lasten) N1.120 N1.120 N1.120
2. Overige verschillen V 16 V 16 V 16
N 0 N1.104 N1.104 N 0 N1.104
Totaal V2.050 N1.104 V 946 N 877 V 69
Toelichting op de grootste verschillen
Nr. 1 GOA
Met ingang van 2019 hanteert het Rijk een nieuwe systematiek voor het verdelen van de gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen. Naast het opleidingsniveau van ouders worden het land van herkomst, de verblijfsduur in Nederland en gegevens over schuldsanering gebruikt om te bepalen of een kind een onderwijsachterstand heeft of het risico loopt om die te krijgen. Aan deze GOA-uitkering hangt de verplichting aan de gemeente om aan doelgroepkinderen met ingang van 1 augustus 2020 een voorschools VVE-aanbod te doen. De gemeentelijke inzet op het gebied van onderwijsachterstandsbestrijding met ingang van 2020 is beschreven in de notitie ‘Kansen voor ieder kind’ die in de eerstkomende vergadering door de gemeenteraad zal worden vastgesteld (raadscommissie was 9 februari jl.). Op basis hiervan zullen de subsidieregelingen Onderwijsachterstanden en Peuteropvang worden aangepast. De totstandkoming van genoemde notitie en de daaropvolgende aanpassing (i.c. uitbreiding) van de subsidieregelingen heeft in 2019 vertraging opgelopen, hetgeen heeft geleid tot een onderbesteding van GOA-middelen. Deze middelen mogen worden overgeheveld, en zullen met ingang van medio 2020 worden ingezet.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening
Strategische Huisvestingsplan Onderwijs (VJN2018 4.4.2 en B19); dotatie aan reserve eenmalig (budget naar 2020) N 0 N 644 N 1.415 N 1.415 N 771
Totaal N 0 N 0 N 0 N 644 N 1.415 N 0 N 1.415 N 771
Gesaldeerd N 1.415 N 0 N 1.415 N 1.415

Structurele mutaties reserves

Terug naar navigatie - Structurele mutaties reserves
Onttrekkingen Toevoegingen
Reserve Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat
Reserve bedrijfsvoering N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 37 N 37 N 270
Totaal N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 37 N 37 N 270
N 0 N 37 N 37 N 270