Programma 1

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

We bieden een veilige woon-, leef- en werkomgeving door een adequate hulpverlening bij incidenten. We zorgen er samen met onze partners voor dat we goed toegerust zijn om incidenten te voorkomen en effectief te bestrijden. Daarnaast stimuleren we de zelfredzaamheid van Capellenaren.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling VRR:
  • Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;
  • Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Het uitvoeren van het beperken en bestrijden van rampen en crisis als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 1);
  • Taken die vanuit het oogpunt van goede bedrijfsvoering zijn vereist;
  • Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Veiligheidsregio’s (artikel 9 en 10) bedoelde gemeenschappelijke regeling;
  • Het uitvoeren van de wettelijke taken conform de in de Wet Ambulancevervoer (artikel 5) bedoelde gemeenschappelijke regeling;
  • Het uitvoeren van de ambulancezorg;
  • Het in voorkomende gevallen, indien daartoe de behoefte aanwezig is, samenwerken met andere hulpverleningsdiensten;
  • Het verzorgen van andere aangelegenheden die in het kader van de doelstelling van belang zijn.
 • Het actueel houden van bereikbaarheidsgegevens voor de rampbestrijdingsorganisatie;
 • Het continue beschikbaar hebben van een minimale bezetting voor de rampbestrijdingsorganisatie;
 • Het beoefenen van rampbestrijdingsprocessen en overlegstructuren;
 • Het beheren van de beleidsruimte voor de veiligheidsstaf;
 • Het opstellen en uitvoeren van een gemeentelijk crisisplan opleiden, trainen en oefenen;
 • Instandhouding en verhuur van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
% Opkomsttijd tankautospuit na melding binnenbrand: binnen 6 minuten ter plaatse + binnen 8 minuten ter plaatse 80% 80% 71%
% Opkomsttijd ambulance na spoedmelding (A1-rit): binnen 15 minuten ter plaatse (post Slotlaan) 89% 95% 93%
Aantal bestuurlijke oefeningen rampenbestrijding (Gemeentelijk BeleidsTeam) 2 2 1
Aantal operationele oefeningen rampenbestrijding (Team bevolkingszorg en TaakOrganisaties) 9 10 11
Aantal GRIP-alarmeringen (Gecoördineerde Regionale Incidenten Procedure) 1 * 1
*) Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal GRIP-alarmeringen, maar niet gepast om hier een streefwaarde voor op te nemen.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 4.128 N 92 N 4.221 N 4.200 V 21
Baten V 325 N 0 V 325 V 317 N 8
Saldo N 3.803 N 92 N 3.896 N 3.883 V 13
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. FLO (NJN2018 1.4.1) V 60
2. Voorziening onderhoud (VJN2019 0.4.23) N 31
3. Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed (VJN2019 1.4.3) N 35
4. VRR (VJN2019 1.4.3) N 18
5. Pilot wijkbrandweerfunctionaris (VJN2019 1.4.4) N 65
6. Indexatie voorziening onderhoud (NJN2018 1.4.7) N 8
7. Rente (NJN2019 0.4.4) V 4
8. Afrondingsverschil V 1
Totaal N 92 N 0 N 92
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Niet besteed budget Slotlaan 121 V 19
2. Niet besteed budget brandweer V 14
3. Lagere baten Slotlaan 121 N 8
4. Nacalculatie bedrijfsvoering N 13
5. Afrondingsverschil V 1
Totaal V 21 N 8 V 13
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve eenmalige uitgaven V 100 V 65
2. Reserve bedrijfsvoering V 13
Totaal V 100 V 78 N 22
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 3.896 N 3.883 V 13
Mutaties reserves V 100 V 78 N 22
Resultaat N 3.796 N 3.805 N 9

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Pilot wijkbrandweerfunctionaris van start
In de Voorjaarsnota 2018 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor de pilot wijkbrandweerfunctionaris, als onderdeel van het programma Veilig Leven. De wijkbrandweerfunctionaris richt zich op het versterken van de preventie onder verminderd zelfredzamen, door bijvoorbeeld rechtstreekse voorlichting, controle acties en/of huisbezoek bij hoarding (woningvervuiling). Ook kan worden gedacht aan het nader instrueren van thuishulpkrachten. De wijkbrandweerfunctionaris vormt voor inwoners het eerste en directe contact met de brandweer. De wijkbrandweerfunctionaris legt contact met bewoners na deelname aan gemeentelijke netwerken als het sociaal wijkteam en het SOS-overleg. De pilot is mogelijk op basis van een extra dienstverleningsovereenkomst met de VRR. De pilot is voor de duur van één jaar (1 januari 2019 tot en met 31 december 2019) op basis van 1 FTE.  De evaluatie van de DVO is 27 januari 2020 behandeld in de raadscommissie BVM. De DVO wordt eerst  éénmalig verlengd tot 31 juli 2020, zodat de financiële middelen benodigd voor structurele verlenging kan worden behandeld bij de VJN 2020. Toegezegd is dat een plan van aanpak wordt uitgewerkt waarin de basiswerkzaamheden zijn beschreven, ten behoeve van de behandeling tijdens de VJN. Het plan van aanpak is een concretisering van het kader dat in de Prioriteitennota van 11 februari 2019 is vastgesteld. Tevens wordt de raad voortaan jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden.

 

Realisatie Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Om te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot verduurzaming en ter uitvoering van het Activiteitenbesluit milieubeheer worden voor de brandweerkazerne (Slotlaan 121) de vereiste maatregelen doorgevoerd (BBV 1092314 van juni 2019).
Bij de Voorjaarsnota 2019 zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De voorbereiding van de maatregelen is aangevangen en zal in 2020 verder worden uitgevoerd.

Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

We zorgen er samen met partners en Capellenaren voor dat Capelle aan den IJssel een gemeente is waar het veilig wonen, werken en leven is. Hiervoor voeren we een integraal veiligheidsbeleid uit, treden we op tegen grensoverschrijdend gedrag en criminaliteit en stimuleren we dat burgers hun verantwoordelijkheid nemen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • In samenwerking met Capellenaren, Capelse ondernemers, de politie, het OM, de stadsmariniers, de gemeentelijke handhavers, Havensteder, buurtpreventieteams, het RIEC Rotterdam-Rijnmond en het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma 2017-2018, #capelleveilig, dat focust op:
  • Het structureel verminderen van geregistreerde misdrijven en het structureel verhogen van de veiligheidsbeleving;
  • Het aanpakken van jeugdcriminaliteit & probleemjongeren en de zorg dat jongeren veilig thuis en in/om school zijn;
  • Het vergroten van de betrokkenheid bij ondernemers om bij te dragen aan de veiligheid in/rondom hun onderneming;
  • Het integraal aanpakken van georganiseerde criminaliteit en ondermijning van de rechtstaat.
 • Het doen herstellen van schades vandalisme (inclusief verwijderen graffiti) aan gemeentelijke eigendommen of de openbare ruimte;
 • Het adviseren in en laten uitvoeren van preventieve maatregelen tegen vandalisme;
 • Het uitvaardigen van kaders en richtlijnen rondom vandalisme;
 • Het starten van terugvordering procedures bij daders van vandalisme;
 • Het verstrekken van vergunningen en accepteren van meldingen;
 • Het controleren op de naleving daarvan;
 • Het uitgeven van parkeerontheffingen aan bewoners;
 • Toezicht en handhaving van de APV, de Afvalstoffenverordening, bij evenementen, diverse blauwe zones, parkeren Molenbuurt, alcoholverboden, aanspreken hangjongeren, etc.;
 • Het (laten) bieden van advies en onafhankelijke bijstand bij vermeende discriminatie;
 • Het doen uitvoeren van de bepalingen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek (boek 5 artikel 8 lid 3) met betrekking tot de opvang van zwerfdieren;
 • Het doen uitvoeren van de destructiewet.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Aantal meldingen graffiti 178 250 38
Aantal verwijderde graffiti 171 240 38
% Tijdige verwijdering racistische graffiti 100% 96% *
% Tijdige verwijdering overige graffiti 88% 90% *
Aantal afgegeven vergunningen 295 265 384
*) Vanaf 2019 wordt de tijdigheid niet meer geregistreerd.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 3.066 N 325 N 3.391 N 2.847 V 544
Baten V 303 N 0 V 303 V 215 N 88
Saldo N 2.763 N 325 N 3.088 N 2.632 V 456
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Voorziening onderhoud (NJN 2018 0.4.12) N 2
2. Actieplannen Overvallen en Straatroven (NJN 2018 1.4.2) N 101
3. Erfgoedbeleid (NJN2018 5.4.5) N 20
4. Formatie team handhaving ( VJN 2019 1.4.4) N 92
5. Weerbaarheid bestuur (VJN 2019 1.4.4) N 120
6. Doorbelasting bdv SB naar TV 1.2 (VJN 2019 2.4.2) V 2
7. Rente doorbelasting (NJN 2019 0.4.4) V 4
8. Mutatie reserve bedrijfsvoering (NJN 2019 1.4.3) V 4
Totaal N 325 N 0 N 325
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Niet besteed budget weerbaarheid i.v.m. definitieve uitwerking aanpak in 2020 (overgeheveld naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven) V 120
2. Niet besteed budget wijkveiligheid i.v.m. definitieve vastelling stukken in maart 2020 (overgeheveld naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven) V 101
3. Schadeverhaal/-vergoeding V 60 N 74
4. Niet besteed budget persoonsgerichte aanpak V 31
5. Lagere lasten op handhaving Openbare orde en veiligheid door lagere innings- en aanmaningskosten en hogere baten door ontvangst meer leges V 20 V 18
6. Hogere baten preventieve maatregelen: subsidie V 17
7. Niet besteed budget aanpak jeugdgroepen V 19
8. Niet besteed budget KVO V 18
9. Nacalculatie bedrijfsvoering V 158 N 50
10. Overige verschillen V 17 V 1
Totaal V 544 N 88 V 456
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve eenmalige uitgaven V 221 N 0
2. Reserve bedrijfsvoering V 31 N 77
Totaal V 252 N 77 N 329
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 3.088 N 2.632 V 456
Mutaties reserves V 252 N 77 N 329
Resultaat N 2.836 N 2.709 V 127

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Verhuizing Veiligheidshuis
De verhuizing van het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond is nog niet gerealiseerd en de zoektocht naar de meeste geschikte locatie is nog gaande. Daarnaast is er een onderzoek gedaan naar een kwaliteitsverbetering in de werkzaamheden. Als uitvloeisel daarvan is het AB in overleg over uitbreiding van de formatie wat zou kunnen leiden tot  een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. 

 

BOPZ vervangen door Wet verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang
De Wet verplichte GGZ (WvGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (Wzd) vervangen met ingang van 1 januari 2020 de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Opnemingen (BOPZ). Onder leiding van de afdeling Samenleving zijn in 2019 de voorbereidingen getroffen om deze taak te kunnen uitvoeren.

 

Awareness-gelden ten behoeve van de bestuurlijke aanpak ondermijning
In 2020 geven we verder invulling aan de subsidie awareness-gelden van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het programma is in 2019 opgesteld waarbij eenmalig €120.000,- beschikbaar is gesteld. In dit programma werken wij aan een veerkrachtige samenleving van zowel professionals als Capelse burgers. Onderdelen van het programma bestaan uit het weerbaarder maken van bewoners en ondernemers, de meldingsbereidheid te vergroten en het leren herkennen van ondermijnende signalen.