Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze paragraaf gaan we in op het eigendom, beheer en onderhoud van onze kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn zaken die de gemeente nodig heeft om de diensten en goederen die zij levert aan burgers te realiseren. Het zijn grote zaken die meerdere jaren meegaan en meestal deel uit maken van de balans van de gemeente. Voorbeelden zijn wegen, rioleringen of gebouwen.

De Commissie BBV heeft in 2017 een Notitie Materiële Vaste Activa opgesteld met richtlijnen over investeringen, activeren, waarderen, afschrijven en onderhoud. Op basis hiervan hebben wij de Nota Vaste activa 2019 gemeente Capelle aan den IJssel  opgesteld, die in het voorjaar van 2019 is vastgesteld.

In het eerste deel van deze paragraaf gaan wij in op kapitaalgoederen in de openbare ruimte. In het tweede deel gaan wij in op onze gebouwen, het vastgoed. Aan het eind volgt een overzichtstabel met onze kapitaalgoederen.

Openbare ruimte

Openbare ruimte

Terug naar navigatie - Openbare ruimte

Integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR)
De afgelopen jaren zijn diverse stappen gezet om de grip op de kwaliteit van de openbare ruimte en de sturing op de integrale kwaliteit van de buitenruimte verder te verbeteren. In 2015 zijn de Beheerplannen 2016-2020, evenals het Integrale Projectenboek 2016-2020 vastgesteld. In het IBOR 2016-2020 zijn 44 integrale projecten opgenomen. In de beheerplannen staat hoe de diverse vakdisciplines de komende jaren het beheer en onderhoud gaan aanpakken, waarbij als uitgangspunt is genomen dat er aan het eind van deze planperiode geen achterstanden zijn. Daarnaast zijn de toekomstige beheeropgave en de budgetbehoefte per discipline inzichtelijk gemaakt.

Kwaliteitsambitie openbare ruimte
Op landelijk niveau zijn de beeldkwaliteitcatalogi van de diverse adviesbureaus doorontwikkeld en samengevoegd in de nieuwe CROW-publicatie 323. Het CROW is het Nationale kennisplatform voor de infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. In de Beheerplannen 2016-2020 zijn de kwaliteitsniveaus vertaald naar de beeldkwaliteit zoals eerder vastgelegd in de “Kwaliteits Catalogus Openbare Ruimte (2000)”. Te weten; zeer hoog, hoog, basis, sober en zeer sober.

Wegen

Terug naar navigatie - Wegen

Actuele beleidskaders

 • Herijkte Stedelijke Beheervisie;
 • Kadernotitie Wegen (2010);
 • Beheerplan Verharding 2016-2020;
 • Integraal projectenboek 2016-2020.

Het beleid is er op gericht om de wegen te laten voldoen aan de gestelde eisen van verkeersveiligheid, leefbaarheid en comfort. In de herijkte Stedelijke Beheervisie is het gewenste kwaliteitsniveau vastgesteld. Het kwaliteitsniveau is gebaseerd op de herijkte Stedelijke Beheervisie en de Kadernotities.

Gehanteerde kwaliteitsambitie
Sober

Financiële consequenties uit beleidskaders
In 2014-2015 zijn de Beheerplannen 2016-2020 en het IBOR-projectenboek 2016-2020 opgesteld. In het najaar 2015 zijn deze vastgesteld en vanaf 2016 in werking getreden. Nog niet-uitgevoerde projecten 2010-2015 zijn meegenomen in het IBOR-projectenboek 2016-2020. Bij de Voor- en Najaarsnota’s worden de afwijkingen op de IBOR-projecten 2016-2020 aangegeven. Het uitgangspunt is dat we in de komende jaren van de planperiode 2016-2020 geen achterstanden hebben.

Riolering en grondwater

Terug naar navigatie - Riolering en grondwater

Actuele beleidskaders

 • Beheerplan Riolering 2016-2020;
 • Herijkte Stedelijke Beheervisie;
 • Gemeentelijk Verbreed Rioleringsplan (VGRP) 2016-2020.


Riolering

Het beheer van de riolering is gebaseerd op het VGRP 2016-2020. Hierin staat beschreven hoe wij invulling geven aan de wettelijke plicht voor het doelmatig en milieutechnisch verantwoord inzamelen en transporteren van het afvalwater binnen ons grondgebied. De zorgplicht voor afvalwater is een uitvloeisel van de invoering van de Wet gemeentelijke watertaken (2008) en als zodanig opgenomen in het VGRP 2016-2020. De zorgplicht is gesplitst in:

 • zorgplicht voor stedelijk afvalwater – het inzamelen en transport van afvalwater naar een zuiveringstechnisch werk;
 • zorgplicht voor afvloeiend hemelwater – de inspanningen kunnen bestaan uit het inzamelen, bergen en transporteren van relatief schoon water;
 • zorgplicht voor grondwater – inzameling of aanvoer van (overtollig) grondwater om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand te voorkomen of beperken (mits doelmatig en niet onder de verantwoordelijkheid van het waterschap of de provincie te vallen).


Grondwater

Net als bij riolering is de zorgplicht voor grondwater een uitvloeisel van de invoering van de Wet gemeentelijke watertaken (2008) en als zodanig opgenomen in het VGRP 2016-2020. De zorgplicht bepaalt dat wij structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk moeten voorkomen of beperken. Wel dient het treffen van die maatregelen doelmatig te zijn en niet onder de verantwoordelijkheid van het waterschap of de provincie te vallen.

Gehanteerde kwaliteitsambitie
Hoog.

Financiële consequenties uit beleidskaders
In het najaar 2015 zijn het Beheerplan Riolering en IBOR projectenboek 2016 – 2020 vastgesteld en vanaf 2016 in werking getreden. Alle grootschalige rioleringsprojecten en onderhoudsopgaven zijn hierin benoemd. Dit jaar vindt evaluatie plaats van het VGRP 2016 – 2020 waarna (volgend jaar) een nieuw Water- en Rioleringsplan wordt opgesteld. Momenteel stelt de gemeente een Klimaatadaptatie Strategie, hoogheemraadschap en andere belanghebbenden op, waarin de ambitie van de gemeente wordt vastgelegd. Het uitgangspunt is dat we in de komende jaren van de planperiode 2016-2020 geen achterstanden hebben.

Water

Terug naar navigatie - Water

Actuele beleidskaders

 • Stedelijk waterplan Capelle aan den IJssel 2010;
 • Beheerplan water 2016-2020;
 • Integraal projectenboek 2016-2020.


Voor water heeft de gemeente een onderhoudsplicht voor (eigen) oppervlaktewater en de ontvangstplicht voor vrijkomende baggerspecie uit het oppervlaktewater.

Oppervlaktewater
Het inrichten en beheren van oppervlaktewater is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van waterschappen, gemeenten en andere betrokken partijen. Het oppervlaktewater is grotendeels in beheer en onderhoud bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). Een klein gedeelte is in beheer en onderhoud bij de gemeente. Hiervoor is de gemeente onderhoudsplichtig.

Vrijkomende baggerspecie
Wij hebben ontvangstplicht voor – een groot gedeelte van – al de, uit het oppervlaktewater vrijkomende baggerspecie. Dat kan zijn vrijkomend slib, mits verspreidbaar, bij baggeren, bladeren en (drijf)vuil bij blad- en vuilvissen en waterplanten, riet en kroos bij maaien en krozen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) is bezig met het opstarten van een nieuwe baggercyclus, waarbij gemeente indien nodig aanhaakt.

Duikers
Voor de transportfunctie van water is het belangrijk dat watergangen met elkaar verbonden zijn. Daar waar water en wegen elkaar kruisen, kan dit door toepassing van bruggen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van dammen, dan moet de verbinding tussen watergangen worden gerealiseerd door duikers. Voor zover het voorzieningen in de openbare ruimte betreft, zijn wij verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van duikers. De vervanging van duikers gaat gestaag door de komende jaren. Wel blijkt dat het tijdig baggeren en ophalen (rijzen) van duikers de komende jaren meer inspanning zal vergen. In samenspraak met het hoogheemraadschap zal dit onderdeel zijn van het nieuw op te stellen Water en Rioleringsplan 2021 e.v.

Gehanteerde kwaliteitsambitie
Basis.

Financiële consequenties uit beleidskaders
Het onderhoud van watergangen is opgenomen in de Beheerplannen Water en Riolering 2016-2020 en het IBOR-projectenboek 2016-2020 opgesteld. Bij de Voor- en Najaarsnota’s worden de afwijkingen op de IBOR-projecten 2016-2020 aangegeven. De evaluatie van het Stedelijk waterplan heeft vorig jaar plaatsgevonden en zal als input dienen voor het nieuw op te stellen Water en Rioleringsplan 2021 e.v. Het uitgangspunt is dat we in de komende jaren van de planperiode 2016-2020 geen achterstanden hebben.

Openbaar groen en speelplaatsen

Terug naar navigatie - Openbaar groen en speelplaatsen

Actuele beleidskaders

 • Groenvisie 2011;
 • Bomenbeleidsplan 2013;
 • Beheerplan groen 2016-2020;
 • Integraal projectenboek 2016-2020;
 • Speelruimte beleidsplan;
 • Beheerplan Speelplaatsen 2016-2020.


Beheerplannen, de herijkte Stedelijke Beheervisie, groenvisie, speelruimtebeleidsplan en bomenbeleidsplan verwoorden de doelstelling en de uitgangspunten van instandhouding van technische, recreatieve, architectonische en ecologische functies die aan het groen en speelruimtes in stedelijke- en landelijke gebieden zijn verbonden. Voor het Schollebos hebben wij een plan opgesteld voor een gezonde ontwikkeling van dit gebied, waarbij de natuurwaarde maar wij ook de recreatieve functie in acht hebben genomen.

Gehanteerde kwaliteitsambitie
Basis voor wonen/centrum en sober voor overig.

Financiële consequenties uit beleidskaders
In 2014-2015 zijn de Beheerplannen 2016-2020 en het IBOR-projectenboek 2016-2020 opgesteld. In het najaar 2015 zijn deze vastgesteld en vanaf 2016 in werking getreden. Nog niet-uitgevoerde projecten 2010-2015 zijn meegenomen in het IBOR-projectenboek 2016-2020. Bij de Voor- en Najaarsnota’s worden de afwijkingen op de IBOR-projecten 2016-2020 aangegeven. In 2018 hebben we de driejaarlijkse cyclus van Strategisch Boombeheer afgerond door het snoeien van de laan- en straatbomen in de wijken Capelle-West, ’s-Gravenland, Fascinatio en Schenkel. De plantsoenen en grasvelden worden via een onderhoudsbestek conform het, in het beheerplan, vastgestelde onderhoudsniveau onderhouden. Het uitgangspunt is dat we in de komende jaren van de planperiode 2016-2020 geen achterstanden hebben.

Openbare verlichting

Terug naar navigatie - Openbare verlichting

Actuele beleidskaders

 • Herijkte Stedelijke Beheervisie;
 • Beheerplan openbare verlichting 2016-2020;
 • Kadernotitie Openbare Verlichting 2010;
 • Integraal projectenboek 2016-2020.


Het voldoen van de openbare verlichting aan de normering van de Nederlandse stichting voor verlichtingskunde (NSVV 2001) hebben wij als doel gesteld en opgenomen in de vastgestelde kadernotitie openbare verlichting 2010. Optredende knelpunten lossen we per geval op. Zoals in de herijkte Stedelijke Beheervisie is aangegeven, is het beleid erop gericht de constructies te beheren en te onderhouden op een zodanige wijze dat de veiligheid van de gebruikers is gewaarborgd. We hebben een beheersysteem aangeschaft waarmee we planmatig beheer uitvoeren. De benodigde inventarisaties zijn verricht. Vanuit deze inventarisaties wordt het planmatig onderhoud, zoals het vervangen van lichtmasten en armaturen aangestuurd c.q. uitgevoerd. In 2010 hebben wij de kadernota Openbare verlichting vastgesteld. In het beheerplan 2016-2020 hebben wij de stand van zaken van het onderhoud opgenomen. Bij het opstellen van de beheerplannen 2016-2020 is een nieuwe stand van zaken over het onderhoud gegeven.

Gehanteerde kwaliteitsambitie
Sober.

Financiële consequenties uit beleidskaders
In 2014-2015 zijn de Beheerplannen 2016-2020 en het IBOR-projectenboek 2016-2020 opgesteld. In het najaar 2015 zijn deze vastgesteld en vanaf 2016 in werking getreden. Nog niet-uitgevoerde projecten 2010-2015 zijn meegenomen in het IBOR-projectenboek 2016-2020. Bij de Voor- en Najaarsnota’s worden de afwijkingen op de IBOR-projecten 2016-2020 aangegeven. Het uitgangspunt is dat we in de komende jaren van de planperiode 2016-2020 geen achterstanden hebben. Er zijn m.b.t. het vervangen van armaturen geen achterstanden meer. Het vervangen van lichtmasten gebeurd uitsluitend in ophoogprojecten wanneer de masten de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt of in singuliere projecten als de lichtmasten n.a.v. 3D metingen worden afgekeurd.

Kunstwerken

Terug naar navigatie - Kunstwerken

Actuele beleidskaders

 • Kadernotitie Civiel Technische kunstwerken 2010.


Gehanteerde kwaliteitsambitie

Sober.

Financiële consequenties uit beleidskaders
In 2014-2015 zijn de Beheerplannen 2016-2020 en het IBOR-projectenboek 2016-2020 opgesteld. In het najaar 2015 zijn deze vastgesteld en vanaf 2016 in werking getreden. Nog niet-uitgevoerde projecten 2010-2015 zijn meegenomen in het IBOR-projectenboek 2016-2020. Bij de Voor- en Najaarsnota’s worden de afwijkingen op de IBOR-projecten 2016-2020 aangegeven. Het uitgangspunt is dat we in de komende jaren van de planperiode 2016-2020 geen achterstanden hebben.

Verkeersvoorzieningen

Terug naar navigatie - Verkeersvoorzieningen

Actuele beleidskaders

 • Beheerplan Verkeersvoorzieningen 2016 – 2020;
 • Integraal Projectenboek 2016 – 2020;
 • Visie Voetgangersoversteekplaatsen 2013.


Gehanteerde kwaliteitsambitie

Basis.

Financiële consequenties uit beleidskaders
In 2014-2015 zijn de Beheerplannen 2016-2020 en het IBOR-projectenboek 2016-2020 opgesteld. In het najaar 2015 zijn deze vastgesteld en vanaf 2016 in werking getreden. Nog niet-uitgevoerde projecten 2010-2015 zijn meegenomen in het IBOR-projectenboek 2016-2020. Bij de Voor- en Najaarsnota’s worden de afwijkingen op de IBOR-projecten 2016-2020 aangegeven. Het uitgangspunt is dat we in de komende jaren van de planperiode 2016-2020 geen achterstanden hebben.

Beeldende kunstwerken

Terug naar navigatie - Beeldende kunstwerken

Actuele beleidskaders
Niet van toepassing.

Doelstelling
Het onderhouden van gemeentelijke kunstwerken in openbare ruimten.

Gehanteerde kwaliteitsambitie
Sober.
Beeldende kunstwerken moeten schoon, heel en vrij van graffiti zijn en in hun oorspronkelijke toestand behouden blijven.

Financiële consequenties uit beleidskaders
Alle uitgaven voor onderhoud komen ten laste van de voorziening Beeldende kunstwerken; er is een vaste jaarlijkse dotatie aan de voorziening begroot.
De onderhoudsuitgaven betreffen:

 • Periodieke controle door schoonmaakbedrijf, doordat er een driejarig onderhoudscontract is afgesloten.
 • Jaarlijkse controle langs alle gemeentelijke kunstwerken door eigen dienst.

Het uitgangspunt is dat wij in de komende jaren van de planperiode 2016-2020 geen achterstanden hebben.

Reiniging

Terug naar navigatie - Reiniging

Actuele beleidskaders

 • Afvalactieplan 2016-2020
 • Integraal projectenboek 2016-2020;


Het beleid is er op gericht om het huisvuil zo effectief mogelijk in te zamelen. Zodat er geen klachten voor de bewoners ontstaan tegen zo laag mogelijke kosten. Uiteraard is afvalscheiding leidend voor wat de inzameling betreft. Het afvalactieplan is er op gericht dichter naar de doelstellingen te streven die in het Vang programma staan.

Gehanteerde kwaliteitsambitie
Niet van toepassing.

Financiële consequenties uit beleidskaders
Bij de afvalstoffenheffing is het uitgangspunt dat deze heffingen de kosten voor riool en afvalinzameling voor 100% moeten dekken. Hierbij houden we ons aan de voorschriften van de kostentoerekening met betrekking tot kwijtscheldingen, inningkosten, stelpost BTW als gevolg van het BTW-compensatiefonds en indirecte lasten. Het uitgangspunt is dat we in de komende jaren van de planperiode 2016-2020 volledig overgestapt zijn naar ondergrondse containers .Daar waar dit niet mogelijk is, zullen bovengrondse 3 haken containers geplaatst worden, zodat er nog maar 1 opnamemiddel voor de inzameling nodig is.

Gemeentelijk vastgoed

Gemeentelijk vastgoed

Terug naar navigatie - Gemeentelijk vastgoed

Het gemeentelijk vastgoed was tot 1 januari 2017 getalsmatig zichtbaar in de volgende beheersproducten, te weten:

 • 03.33 (Gemeentelijke accommodaties)
 • 10.30 (Bezittingen i.k.v. Actief Grondbeleid)
 • 12.24 (Wijkcentra)
 • 12.25 (Welzijnaccommodaties)
 • 14.02 (Binnen- en buitensportaccommodaties)


Op grond van  van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt het gemeentelijk vastgoed onderbracht in meerdere Programma’s en taakvelden, te weten:

0. Bestuur en Ondersteuning
0.3 Overige gebouwen en gronden
1. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.2 Parkeren
4. Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
5. Sport, cultuur en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, prod en part
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
6. Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
7. Volksgezondheid en milieu
7.2 Riolering
8. Stadsontwikkeling
8.3 Wonen en bouwen


In het nieuwe BBV ontbreekt een apart programma/taakveld voor het gemeentelijk vastgoed. Vanuit het gegeven dat het gemeentelijk vastgoed zijn eigen beleid(skaders) kent, de financiële middelen in verhouding hoog zijn en beleidsmatig/financiële beïnvloeding mogelijk is, geven we in deze paragraaf inhoudelijk informatie over het gemeentelijk vastgoed weer.

Algemene beleidskaders
Het beleid met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed is vastgelegd in:

 • de Nota Beleidskaders ‘’Optimalisatie gemeentelijk vastgoed’’ (BBV 464890, 8 oktober 2012);
 • de Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742, 11 juni 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).


Vastgoedbeheer algemeen

Uitgangspunt van het gemeentelijke vastgoed is een goede afstemming van de vraag naar en het aanbod van accommodaties, nu en in de nabije toekomst (portfoliomanagement). Daarbij dienen vraag en aanbod aan te sluiten bij de (toekomstige) beleidsopgave welzijn en de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Daarnaast wordt tegen het einde van de economische levensduur van een pand een afweging gemaakt of het pand behouden moet blijven of moet worden afgestoten, afgezet tegenover het (toekomstig) rendement van het pand.

Doelstelling gemeentelijk vastgoedbeleid
De gemeente heeft vastgoed in bezit en ontwikkelt vastgoed voor haar eigen bedrijfsvoering en ten behoeve van een wenselijke ruimtelijke ontwikkeling. Dit bezit wordt ingezet ter ondersteuning van beleidsdoelen en komt soms voort uit wettelijke verplichtingen en juridische bepalingen. Het bezit voorziet in de vraag naar ruimte in maatschappelijke accommodaties en wordt tegen een kostendekkende huurprijs beschikbaar gesteld aan gebruikers. Het beheer wordt professioneel, efficiënt en doelmatig uitgevoerd. Primair streeft de gemeente naar het hoogst mogelijke maatschappelijk rendement, maar zoekt wel naar een evenwichtig financiële balans voor deze inzet. Dit doen wij door alle stadia van het vastgoed tijdens haar levensduur te doorlopen, derhalve alle fasen van de vastgoedcyclus.

Vastgoedcyclus (Asset Wheel)
De vastgoedcyclus is in het hiernavolgende model weergegeven. In alle fasen van het model staat de optimale prestatie van het vastgoed voorop, dat wil zeggen dat het vastgoed te allen tijden de gewenste bijdrage levert (als secundaire functie) en bijdraagt aan de gedefinieerde bedrijfs- en/of beleidsdoelen van de gemeente (de primaire functies). Het model gaat uit van de cyclus die het vastgoed normaliter doorloopt en kent vier aansluitende fasen, achtereenvolgens:

 • de planningsfase (portfoliomanagement);
 • de realisatiefase (portfoliomanagement);
 • de gebruiksfase (propertymanagement);
 • de evaluatiefase (assetmanagement).

Bij de evaluatiefase wordt een keuze gemaakt tussen aanhouden of afstoten.

Asset Wheel


Onderhoudsniveau gemeentelijke vastgoed
Tot het voeren van een verantwoord accommodatiebeheer behoort een goed onderhoud van de gebouwen. Om het niveau van onderhoud te objectiveren, wordt om de drie jaar door een extern bureau per object een inventarisatie van het noodzakelijk meerjarig onderhoud opgesteld. Hierbij rekening houdend met de economische levensduur van het gebouw. Voor het onderhoudsniveau wordt uitgegaan van landelijk toegepaste conditieniveaus welke gebaseerd zijn op de Nederlandse Norm 2667 (NEN 2667: conditiemeten waarbij voor bedrijfspanden conditieniveau 2 (goed) wordt gehanteerd, voor monumenten, welzijnsaccommodaties, onderwijshuisvesting en sportaccommodaties niveau 3 (redelijk) en voor strategische objecten, niveau 4 (matig)).

Onderhoudsuitgaven
Voor het uitvoeren van het onderhoud aan het gemeentelijke vastgoed is een voorziening gevormd. Op grond van voornoemde periodieke inventarisatie wordt de hoogte van de jaarlijks aan die voorzieningen te doteren bedragen vastgesteld. In de onderstaande tabel geven we inzicht in de begroting en realisatie van de uitgaven.

 • Planning onderhoud 2019: N 5.773
  Realisatie onderhoud 2019: N 4.355

Er is in 2019 1.418 minder uitgegeven. Voornaamste oorzaak is uitgesteld en doorgeschoven onderhoud van sportobjecten.

Indeling vastgoed
Wij hebben het gemeentelijk vastgoed in 2019 ingedeeld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording. Dit biedt inzicht in de omvang en samenstelling van het vastgoed dat benodigd is voor de uitvoering van verschillende beleidsdoeleinden binnen de gemeente.

0. Bestuur en ondersteuning
0.3 Overige gebouwen en gronden: Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen. Het gaat om panden zoals de Rabobank en Anytime Fitness.
0.4 Ondersteuning organisatie : Hieronder valt het vastgoed ten dienste van de gemeentelijke organisatie. Het betreft hier objecten zoals het gemeentehuis en de gemeentewerf.

1. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer: Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Het gaat hier om een brandweerkazerne die verhuurd is aan de Veiligheidsregio Rotterdam (VRR).

2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.2 Parkeren: Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de fietsenstalling bij winkelcentrum De Terp en winkelcentrum Koperwiek.

4. Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting: Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs. Sinds 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor het totale onderhoud aan hun gebouwen (binnen en buitenkant). Hiervoor ontvangen zij direct van het Rijk een vergoeding. Zij kunnen geen beroep meer doen op gemeentelijke middelen. In principe zijn de schoolbesturen (juridisch) eigenaar van de lesgebouwen, hoewel de multifunctionele accommodaties uitzondering hierop vormen.

5. Sport, cultuur en recreatie
5.2 Sportaccommodaties: Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening. Sportaccommodaties/gymlokalen ondergebracht in een door de gemeente opgerichte BV Sport genaamd Sportief Capelle. Wij hebben hier een taak als eigenaar. Sinds 2005 hebben wij zwembad De Blinkert in eigendom. De exploitatie, het beheer en het onderhoud zijn uitbesteed aan een externe marktpartij. Ook hier hebben wij alleen een taak als eigenaar.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie: Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. Het gaat hierbij om het Isala theater.
5.4 Musea:Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur. Het gaat hierbij om het rijksmonument Dief- en Duifhuisje dat door de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel (HVC) is ingericht als museum.
5.5 Cultureel erfgoed: Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Het gaat hier veelal om rijksmonumenten.
5.6 Media:Tot dit taakveld behoort de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers. Het gaat hierbij om de Bibliotheek in het stadshart.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie:Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie. Het gaat hierbij om de kinderboerderij Klaverweide.

6. Sociaal domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie:Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie. Het gaat hier o.a. om de volgende soorten vastgoed: wijkcentra, buurthuizen, verenigingsruimten, jeugdcentra en kinderopvang.

7. Volksgezondheid en milieu
7.2 Riolering: ot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Het gaat hier om de rioolgemalen.

8. Stadsontwikkeling
8.3 Wonen en bouwen:Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening.  Het gaat hier om vastgoed dat is aangekocht ter verwezenlijking van een gebiedsontwikkeling en in afwachting hiervan (tijdelijk) wordt beheerd.

Vastgoed in cijfers

Terug naar navigatie - Vastgoed in cijfers

Grafieken
In onderstaande grafieken wordt het gemeentelijk vastgoed grafisch in beeld gebracht. Hierbij wordt in principe alleen het vastgoed vanuit de programma’s/taakvelden weergegeven. De bedrijfsvoeringpanden zijn Gemeentehuis, Rivierweg 111 en Gemeentewerf, Groenedijk 10.

Waarde vastgoed

Terug naar navigatie - Waarde vastgoed

Om een beeld te krijgen van de waarde van het gemeentelijk vastgoed, inclusief sportvelden, wordt de WOZ waarde gehanteerd. De totale waarde bedraagt 154 mln, waarvan de meeste waarde in onderwijsgebouwen zit.

Lasten vastgoed

Terug naar navigatie - Lasten vastgoed

In deze grafiek worden van de totale lasten (N 4.998 ) de grootste kostenposten in beeld gebracht. De kostenpost personeel betreft kosten van personeel dat werkzaam is in het gemeentelijk vastgoed (bijvoorbeeld beheerders van wijkcentra) en in financiële zin direct drukt op het gemeentelijk vastgoed. Daarnaast wordt conform het vastgestelde vastgoedbeleid een deel van de personeelskosten voor administratie, beheer en onderhoud ten laste gebracht van de begroting-taakvelden.

Leegstand in gemeentelijk vastgoed

Terug naar navigatie - Leegstand in gemeentelijk vastgoed

De leegstand binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille is laag. In de afgelopen jaren zijn diverse objecten verkocht die de beleidsdoeleinden niet ondersteunden. Met uitzondering van enkele monumenten en het strategisch voorraad staan er geen ruimten leeg.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Meerjarenperspectief vastgoed (MPV)
Op 11 juni 2019 hebben wij het Meerjaren Perspectief Vastgoed “Verder bouwen aan onze maatschappelijke voorzieningen” vastgesteld (BBV1091427). In het rapport is omschreven welk vastgoed we bezitten of huren, de voortgang van diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten, welke ambities en ontwikkelingen relevant zijn voor onze vastgoedportefeuille en de optimalisatiekansen hiervan. Deze zijn vormgegeven aan de hand van vier uitgangspunten:

 1. Vastgoed ten dienste van Capelle
 2. Financieel gezond vastgoed
 3. Toekomstbestendig vastgoed
 4. Goed georganiseerd vastgoed

In de komende periode sturen wij integraal en meerjarig op de vastgoedportefeuille.

Optimalisatie gemeentelijke vastgoedportefeuille
Vanuit deze eerdere benoemde vier uitgangspunten zijn in het MPV 2019  maatregelen benoemd om te komen tot optimalisatie van de gemeentelijke vastgoedportefeuille, onderverdeeld in:

 1. gebiedsontwikkelingen;
 2. onderwijs- en sportvoorzieningen;
 3. optimalisatie van de overige vastgoedportefeuille;
 4. verduurzamingskansen;
 5. synergievoordeel via samenwerking.

Ad 1) gebiedsontwikkelingen
Samen met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partijen heeft de gemeente Capelle aan den IJssel de afgelopen periode hard gewerkt aan diverse locaties in Capelle aan den IJssel. Ook komende jaren wordt hard gewerkt aan en in onze stad, er worden diverse gebieden (her)ontwikkeld. Onze maatschappelijke voorzieningen maken onderdeel uit van deze gebiedsontwikkelingen. In sommige gevallen halen we vastgoed weg en maken we plaats voor nieuwe ambities.

 Ad 2) onderwijs- en sportvoorzieningen
Via het in 2017 geactualiseerde Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (hierna: SHO) zijn trends en ontwikkelingen in het onderwijs in beeld gebracht en is vastgesteld hoe dat zich vertaalt naar investeringen in onderwijshuisvesting. De basis voor het SHO wordt gevormd door de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen. Gecombineerd met de gebiedsontwikkelingen resulteert dit in een aantal nieuwbouwopgaven. In de gebieden Alkenlaan, Meeuwensingel en Bongerd-Wingerd vindt vervangende nieuwbouw plaats van een aantal basisscholen. Bij deze projecten is zowel fysiek als financieel enige ruimte gereserveerd voor maatschappelijke voorzieningen. In het verlengde van deze ontwikkeling ontstaan mogelijke overschotten of tekorten in de capaciteit van gymzalen, sportzalen en sporthallen. Deze zijn in de nota "Benutting en behoeftebepaling binnensportaccommodaties" herijkt.

Ad 3) optimalisatie van de overige vastgoedportefeuille
Naast het sturen in gebiedsontwikkelingen en de invulling van onze (wettelijke) taak op gebied van onderwijs en sport is onderzoek verricht naar ons overige vastgoed. Aan de hand van het vigerende vastgoedbeleid en geschetste uitgangspunten is onderzocht in hoeverre er nog optimalisatiekansen voor handen zijn. Uit de analyse komen onderstaande optimalisatiekansen naar voren:

Adres

Optimalisatie kansen

Amnestyplein 3 (werkkamer)

herinzet onderzoeken

Capelseweg 120 (verenigingsgebouwen)

verhuurafspraken evalueren

complex Stadsplein 39 (voormalige bibliotheek)

onderzoek 'aanhouden of verkopen'

Jan de Geusrede 41 (verenigingsgebouw volkstuinen)

toekomstperspectief onderzoeken

Maria Danneels erf 20 (wijkcentrum)

onderzoek optimalisatie exploitatie

's-Gravenweg 279 (woning)

afstoten bij leegkomst

's-Gravenweg 325 (boerderij)

verkopen

's-Gravenweg 327 (kinderboerderij)

verhuurafspraken evalueren

's-Gravenweg 327 (woning)

marktconform verhuren

Fluiterlaan 429 (werkplein)

toekomstperspectief onderzoeken


Genoemde kansen zijn in het MPV 2019 nader beschreven. Voor het 'complex Stadsplein 39' (het pand waarin de bibliotheek gehuisvest is) heeft de raad in mei 2019 besloten om dit gebouw niet te verkopen maar om het complex vanwege inhoudelijke en financiële redenen aan te houden. Voor de verkoop van de 's-Gravenweg 325 (oude boerderij) is al eerder besloten tot verkoop (BBV 672480). 
In 2020 zullen wij de overige optimalisatiekansen verder uitwerken.

Ad 4) Verduurzamingskansen
Het Klimaatakkoord van Parijs toont aan dat mondiaal aandacht is om klimaatverandering tegen te gaan. In Nederland is diverse wet- en regelgeving vastgesteld en ook binnen de gemeentegrenzen zijn ambities geuit om een gezond leefklimaat te bewerkstelligen en hiervoor onder andere de uitstoot van CO2 te reduceren. In dit kader heeft de gemeenteraad op 5 februari 2018 het Koersdocument Duurzaam Capelle vastgesteld. Het koersdocument beschrijft als 'stip op de horizon' een duurzaam Capelle aan den IJssel in 2050 en de mogelijke route daarnaartoe. Het koersdocument vormt conform het coalitieakkoord de leidraad voor ons duurzaamheidsbeleid. In navolging hierop heeft u op 19 maart 2019 het programma duurzaamheid 2019-2022 "Slim op weg naar een duurzaam Capelle" (BBV1080702) besloten om de komende periode verder aan de slag te gaan en te werken aan een duurzaam Capelle. Hierbij is ook besloten om ook onze eigen organisatie te verduurzamen en stappen te zetten op terreinen waar we zelf verantwoordelijk voor zijn. In het programma zijn daarom ambities geformuleerd op het gebied van mobiliteit, vastgoed, buitenruimte, eigen bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen en personeel en organisatie. Zoals verwoord in het programma duurzaamheid 2019-2022 gaan wij de komende jaren samen verder aan de slag om te werken aan een duurzaam Capelle. Dit op slimme wijze en stap voor stap. Zo grijpen we kansen en voorkomen we investeringen die later niet efficiënt blijken te zijn.
Wij hebben de wettelijk verplichte verduurzamingsmaatregelen in beeld gebracht. Bij de Voorjaarsnota 2019 heeft u hierop een investeringskrediet van 422 beschikbaar gesteld. Daarna hebben wij ons vastgoed onderzocht op verduurzamingsmaatregelen die binnen 15 jaar terug te verdienen zijn. Dit onderzoek heeft geleid tot een investering waarvoor u bij de Najaarsnota 2010 krediet van 370 beschikbaar hebt gesteld. De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen is gestart en zal doorlopen in 2020.

Ad 5) Synergievoordeel via samenwerking
Verbonden partijen en professionele ketenpartners dragen steeds vaker hun steentje bij aan maatschappelijke doelstellingen. Zo werken scholen, maatschappelijke organisaties en kinderopvang samen in Integrale Kindcentra (IKC's) en kinderlabs, faciliteren zorginstellingen en kerken allerlei maatschappelijke activiteiten en vindt sport ook plaats in commerciële sportvoorzieningen. Tot slot zien we dat de openbare ruimte steeds vaker benut wordt voor sport, al dan niet in georganiseerd verband. Dat betekent in ieder geval dat bij het realiseren van onze maatschappelijke doelstellingen we steeds meer samen werken met partners in het veld. 
Het sturen op multifunctioneel gebruik en het creëren van voorwaarden daarvoor, het beter benutten van vastgoed in de markt en het optimaliseren van het gebruik van onze eigen accommodaties is een belangrijke opgave voor de komende periode. In dit kader onderzoeken wij hoe meer synergievoordeel kan worden behaald via samenwerking. Op korte termijn zien wij hiervoor kansen bij ons wijkcentrum in Schollevaar en de wijkzaal in Fascinatio. In dit kader worden in het MPV twee optimalisatievoorstellen gedaan.

Ten eerste wijkzaal Fascinatio aan de Educatusstraat 10. Hier wordt de mogelijkheid geboden om de aula te huren als 'wijkvoorziening'. Een beperkte vorm van een wijkfunctie die de omwonenden de gelegenheid geeft tot het huren van een zaal ten behoeve van (maatschappelijke) activiteiten. Met het nieuwe huis van de wijk aan de Fascinatio Boulevard 466 is in 2018 een adequate en betere wijkvoorziening gecreëerd voor de bewoners in Fascinatio. Wij onderzoeken of het beheer van deze wijkzaal (aula) kan worden ondergebracht bij één van de schoolbesturen die op dit adres gevestigd zijn.

Als tweede wordt onderzocht of het wijkcentrum Schollevaar eveneens kan worden geoptimaliseerd. Dit onderzoek geven wij vorm in samenspraak met de aan ons verbonden partijen; Stichting Welzijn Capelle en Sportief Capelle, de naastgelegen schoolbesturen en de exploitanten van het kindcentrum (IJsselkids en Speelwijs).

Verduurzaming
In 2019 hebben wij ingezet op verdere verduurzaming van ons vastgoed. Hierbij zijn wij verder gaan dan wettelijk is verplicht maar ook op verduurzamingsmaatregelen die zich in 15 jaar terug verdienen.

Slopen, bouwen en onderhoud
Om herontwikkeling van de grond mogelijk te maken gaan wij in 2019 de panden gelegen aan de Bermweg 73-75 en Kanaalweg 46 t/m 52a slopen. Voor het pand Bermweg 73-75 worden nog plannen ontwikkeld. Kanaalweg 46 t/m 50 zijn in 2019  gesloopt. De sloop van Kanaalweg 52a (voormalig IJsselcollege) is 2019 gestart en zal in 2020 afgerond zijn. Daarnaast hebben we verder gebouwd aan de nieuwe sporthal/zwembadcombinatie, die in de zomer van 2020 wordt opgeleverd. In 2019  is de verbouwing van het Gemeentehuis afgerond en hebben wij het bouwheerschap van een aantal schoolbesturen overgenomen om uitvoering te geven aan het vastgestelde strategisch huisvestingsplan onderwijs (SHO). In 2019 zouden ook de eerste met rubbergranulaat ingestrooide velden worden vervangen met het op dat moment sportief/speeltechnisch als beste en wetenschappelijk als veiligste bevonden infillmateriaal. Uit technisch onderzoek is gebleken dat vervanging van de toplagen in 2019 nog niet nodig was. Uit recent onderzoek blijkt dat vervanging pas in 2021 nodig is.

Overzicht kapitaalgoederen

Overzicht kapitaalgoederen

Terug naar navigatie - Overzicht kapitaalgoederen
Kapitaalgoed Onderdeel Eenheid Begroting 2019 Jaarverslag 2019 Gehanteerde kwaliteitsambitie
Wegen Verharding m2 3.002.000 3.002.000 Sober
Openbare verlichting Masten stuks 15.202 15.191 Sober
Armaturen stuks 17.697 17.726
Civieltechnische Kunstwerken Bruggen stuks 240 242 sober
Visplaatsen stuks 41 40
Geluidkerende constructies m 4.244 4.244
Grondkerende constructies m 8.118 8.125
Tunnels & viaducten stuks 20 19
Portalen stuks 9 8
Trappen stuks 3 3
Verkeersvoorzieningen Borden stuks 9.400 9.400 basis
Verkeersregelinstallaties stuks 28 29
Belijning km 5.246 546
Slagbomen + beheercentral Frogbaan stuks 6+1 6+1
Straatnaamborden en -verwijzingsborden stuks 2.940 2.940
Gemeentelijke buurt- en objectbewegwijzeringsborden stuks 297 297
ANWB-masten met wegwijzers stuks 185 168
Groen Oppervlakte m2 2.920.000 2.860.000 Wonen/centrum: basis - Overig: sober
aantal bomen stuks 26.000 26.043
Speelplaatsen Plekken inclusief trapvelden stuks 282 292 Basis
Toestellen stuks 1.201 1.215
Trapvelden stuks 35 35
Beeldende kunstwerken Gemeentelijk eigendom objecten 59 59
Particulier eigendom objecten 8 8
Water Oppervlak oppervlaktewater ha 151 151 Basis
Hiervan in beheer en onderhoud bij HHSK ha 145,5 145,5
Hiervan in beheer en onderhoud bij ons ha 5,5 5,5
Duikers stuks 576 576
Gemeentelijke gronden Verhuurde gronden, inclusief uitgifte in (erf)pacht n.v.t. n.v.t. n.v.t. niet van toepassing
Riolering lengte rioolstelsel km 277 286 Hoog
lengte drainageafvoerleidingen km 112 112
lengte persleidingen hoofd- en subgemalen km 50,7 53,7
lengte persleidingen drukriolering km 8,8 8,8
inspectieputten stuks 8.000 7.455
kolken stuks 28.500 28.700
lijngoten stuks 2.000 1.872
gemalen stuks 77 77
drukrioolunits stuks 168 168
meetnet van peilbuizen stuks 380 380
regenmeters stuks 6 6
overstortmeter stuks 27 27
regulier meetnet van peilbuizen stuks 226 226
drainagepompen (bemalen drainage) stuks 11 11
huisaansluitingen stuks 32.625 32.625
Reiniging Ondergrondse containers stuks 1150 1375 basis
Bovengrondse containers stuks 900 800
Overige gebouwen en Gronden Horeca m2 110 110 Niveau 3 (redelijk)
Bank m2 260 260 Niveau 3 (redelijk)
Fitness m2 275 275 Niveau 3 (redelijk)
Kerk m2 181 181 Niveau 3 (redelijk)
Totaal overige gebouwen en gronden m2 826 826
Bedrijfsvoering Gemeentehuis m2 9.585 9.585 Niveau 2 (goed)
Gemeentewerf m2 4.887 4.887 Niveau 2 (goed)
Kantoor m2 1.009 1.009 Niveau 2 (goed)
Vergaderruimte* m2 9.193 9.193 Niveau 4 (matig)
Totaal bedrijfsvoering m2 24.674 24.674
Crisisbeheersing en brandweer Brandweerkazerne m2 3.291 3.291 Niveau 3 (redelijk)
Parkeren Fietsenstalling m2 15 15 Niveau 3 (redelijk)
Fietsenstalling m2 742 742 Niveau 3 (redelijk)
Totaal parkeren m2 757 757
Onderwijshuisvesting Onderwijs m2 1.755 1.755 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 1.462 1.462 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 2.406 2.406 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 113 113 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 480 480 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 1.768 1.768 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 1.632 1.632 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 2.459 2.459 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 1.747 1.747 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 1.330 1.330 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 1.449 1.449 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 1.133 1.133 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 1.364 1.364 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 1.361 1.361 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 3.209 3.209 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 1.095 1.095 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 1.500 1.500 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 1.860 1.860 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 1.263 1.263 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 10.357 10.357 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 1.912 1.912 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 1.408 1.408 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 1.116 1.116 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 1.691 1.691 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 1.860 1.860 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 1.142 1.142 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 1.905 1.905 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 1.110 1.110 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 1.579 1.579 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 599 599 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 2.441 2.441 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs m2 9.271 9.271 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs** m2 0 1.671 Niveau 3 (redelijk)
Onderwijs** m2 0 1.671 Niveau 3 (redelijk)
Totaal onderwijshuisvesting m2 65.777 69.119
Sportaccommodaties Zwembad m2 1.834 1.834 Niveau 3 (redelijk)
Sporthal m2 3.010 3.010 Niveau 3 (redelijk)
Sporthal m2 2.165 2.165 Niveau 3 (redelijk)
Sporthal m2 2.850 2.850 Niveau 3 (redelijk)
Sportzaal m2 1.054 1.054 Niveau 3 (redelijk)
Gymnastieklokaal m2 486 486 Niveau 3 (redelijk)
Gymnastieklokaal m2 518 518 Niveau 3 (redelijk)
Gymnastieklokaal m2 491 491 Niveau 3 (redelijk)
Gymnastieklokaal m2 442 442 Niveau 3 (redelijk)
Gymnastieklokaal m2 510 510 Niveau 3 (redelijk)
Gymnastieklokaal m2 450 450 Niveau 3 (redelijk)
Gymnastieklokaal m2 491 491 Niveau 3 (redelijk)
Gymnastieklokaal m2 470 470 Niveau 3 (redelijk)
Gymnastieklokaal m2 491 491 Niveau 3 (redelijk)
Gymnastieklokaal m2 471 471 Niveau 3 (redelijk)
Gymnastieklokaal m2 491 491 Niveau 3 (redelijk)
Gymnastieklokaal m2 547 547 Niveau 3 (redelijk)
Gymnastieklokaal m2 470 470 Niveau 3 (redelijk)
Verenigingsruimte/kleedkamer m2 685 685 Niveau 3 (redelijk)
Sportveld m2 38.377 38.377 Niveau 3 (redelijk)
Kleedkamer m2 890 890 Niveau 3 (redelijk)
Kleedkamer m2 Niveau 3 (redelijk)
Sportveld m2 41.563 41.563 Niveau 3 (redelijk)
Kleedkamer m2 500 500 Niveau 3 (redelijk)
Sportveld m2 33.294 33.294 Niveau 3 (redelijk)
Verenigingsruimte/kleedkamer m2 581 581 Niveau 3 (redelijk)
Sportveld m2 23.372 23.372 Niveau 3 (redelijk)
Verenigingsruimte m2 453 453 Niveau 3 (redelijk)
Kleedkamer m2 278 278 Niveau 3 (redelijk)
Sportveld m2 33.600 33.600 Niveau 3 (redelijk)
Verenigingsruimte m2 542 542 Niveau 3 (redelijk)
Sportveld m2 11.045 11.045 Niveau 3 (redelijk)
Verenigingsruimte/kleedkamer m2 560 560 Niveau 3 (redelijk)
Sportveld m2 59.335 59.335 Niveau 3 (redelijk)
Verenigingsruimte/kleedkamer m2 571 571 Niveau 3 (redelijk)
Sportveld m2 48.205 48.205 Niveau 3 (redelijk)
Totaal sportaccomodaties m2 311.092 311.092
Cultuurpresentatie Theater m2 4.464 4.464 Niveau 3 (redelijk)
Musea Museum m2 40 40 Niveau 3 (redelijk)
Cultureel erfgoed Kerk m2 25 25 Niveau 3 (redelijk)
Media Bibliotheek m2 1.490 1.490 Niveau 3 (redelijk)
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Kinderboerderij m2 1.177 1.177 Niveau 3 (redelijk)
Samenkracht en burgerparticipatie Multifunctioneel centrum m2 14 14 Niveau 3 (redelijk)
Kinderopvang m2 618 618 Niveau 3 (redelijk)
Wijkcentrum m2 246 246 Niveau 3 (redelijk)
Wijkcentrum m2 834 834 Niveau 3 (redelijk)
Personeelsonderkomen m2 30 30 Niveau 3 (redelijk)
Buurthuis m2 552 552 Niveau 3 (redelijk)
Kinderopvang m2 523 523 Niveau 3 (redelijk)
Verenigingsruimte m2 716 716 Niveau 3 (redelijk)
Verenigingsruimte m2 243 243 Niveau 3 (redelijk)
Verenigingsruimte m2 260 260 Niveau 3 (redelijk)
Jeugdcentrum m2 148 148 Niveau 3 (redelijk)
Cultureelcentrum m2 878 878 Niveau 3 (redelijk)
Buurthuis m2 397 397 Niveau 3 (redelijk)
Buurthuis m2 413 413 Niveau 3 (redelijk)
Verenigingsruimte m2 60 60 Niveau 3 (redelijk)
Aula begraafplaats m2 37 37 Niveau 3 (redelijk)
Buurthuis m2 388 388 Niveau 3 (redelijk)
Jeugdcentrum m2 717 717 Niveau 3 (redelijk)
Buurthuis m2 221 221 Niveau 3 (redelijk)
Kinderopvang m2 185 185 Niveau 3 (redelijk)
Kinderopvang m2 410 410 Niveau 3 (redelijk)
Totaal samenkracht en burgerparticipatie m2 7.890 7.890
Riolering Personeelsonderkomen m2 180 180 Niveau 3 (redelijk)
Garage m2 90 90 Niveau 3 (redelijk)
Rioolgemaal m2 248 248 Niveau 3 (redelijk)
Rioolgemaal m2 124 124 Niveau 3 (redelijk)
Rioolgemaal m2 154 154 Niveau 3 (redelijk)
Rioolgemaal m2 30 30 Niveau 3 (redelijk)
Rioolgemaal m2 50 50 Niveau 3 (redelijk)
Rioolgemaal m2 60 60 Niveau 3 (redelijk)
Rioolgemaal m2 56 56 Niveau 3 (redelijk)
Rioolgemaal m2 37 37 Niveau 3 (redelijk)
Rioolgemaal m2 69 69 Niveau 3 (redelijk)
Totaal riolering m2 1.098 1.098
Wonen en bouwen Woning m2 134 134 Niveau 4 (matig)
Woning m2 153 153 Niveau 4 (matig)
Bedrijfspand m2 455 455 Niveau 4 (matig)
Bedrijfspand m2 1.387 1.387 Niveau 4 (matig)
Bedrijfspand m2 625 625 Niveau 4 (matig)
Totaal wonen en bouwen m2 2.754 2.754
*Speelplaatsen worden anders ingericht, cf. beleid, hierdoor meer toestellen (voor alle leeftijden).
**Toename door Couwenhoek, Fazantstraat en Rubenssingel.
***Andere indeling, verder in de tabel nieuwe indeling.
****Vergaderruimte werd gebruikt als bedrijfsvoering. Staat nu leeg ter afwachting van sloop voor gebiedsontwikkeling 's-Gravenweteringpark.
*****Tijdelijke huisvesting BO Ebenhaezer en SBO De Bouwsteen aan de Lijstersingel.