Programma 3

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Algemene doelstelling

Versterken van economische bedrijvigheid.

Activiteiten

 • Voorwaarden scheppen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat;
 • Samenwerken met de MRDH;
 • Versterken van de toekomstpotentie van onze werklocaties (revitalisering, herstructurering, herprofilering);
 • Versterken van de voorzieningenstructuur in lijn met de structuurvisie detailhandel;
 • Revitaliseren van het openbaar gebied rondom Scholver, met gelijktijdige aanpak winkelcentrum door eigenaar;
 • Afleggen van relatiebezoeken aan bedrijven en het bijwonen van bijeenkomsten, die door ondernemersverenigingen worden georganiseerd;
 • Samen met de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Capelse en Krimpense ondernemersverenigingen uitgeven van het IJssel Business Magazine;
 • Het verstrekken van vergunningen en accepteren van meldingen m.b.t. standplaatsen;
 • Het controleren op de naleving van de uitvoering van de verstrekte vergunningen en meldingen met betrekking tot standplaatsen.

Hoeveelheidsgegevens

Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Aantal werkzame personen 35.018 35.000 35.040
Aantal werkzame personen in % van de bevolking 52,4 52,0 52,4
Gemiddelde bedrijfsgrootte in aantal werkbare personen 7 11 6,8
Aantal verleende standplaatsvergunningen 15 65 15
Aantal abri’s met reclame 56 56 56
Aantal verlichte informatiepanelen 20 20 20
Aantal reclamemasten 1 1 1
Aantal reclames aan lichtmasten 76 85 67
Aantal stadsklokken 10 10 10
Aantal reclames op rotondes 11 11 10
Aantal plattegrondkasten 22 22 22
Aantal digitale schermen 2 4 4
Aantal driehoeksreclameborden 175 170 170

Analyse taakveld

Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 947 V 175 N 772 N 729 V 43
Baten V 664 N 0 V 664 V 720 V 56
Saldo N 283 V 175 N 108 N 9 V 99
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Vrijval kapitaallasten investeringen (VJN2019 2.4.10) V 38
2. Het nieuwe Rivium (VJN2019 3.4.3) overheveling budget naar taakveld 8.3 V 133 N 0
3. Rente (NJN2019 0.4.4) V 4
Totaal V 175 N 0 V 175
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Hogere lasten en baten economisch partnerschap Jiashan N 22 V 19
2. Hogere lasten en baten Lokale economie N 15 V 6
3. Hogere lasten commerciële contracten door juridische advisering en hogere baten N 14 V 55
4. Lagere baten standplaatsvergoeding door correctie vergoedingen 2018 N 25
5. Nacalculatie bedrijfsvoering V 94
6. Overige verschillen V 1
Totaal V 43 V 56 V 99
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve bedrijfsvoering N 59 N 153
Totaal N 59 N 153 N 94
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 108 N 9 V 99
Mutaties reserves N 59 N 153 N 94
Resultaat N 167 N 162 V 5

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Algemene doelstelling

Het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid, aansluitend op de behoeften uit de markt.

Activiteiten

 • Samenwerken met buurgemeenten, MRDH, provincie en marktpartijen om vraag en aanbod naar kantoren en kantoor- en bedrijfsgebouwen in balans te brengen;
 • Uitvoeren Plan van aanpak verhogen bezettingsgraad Rivium Campus Strategie;
 • Samenwerken met de BIZ Capelle XL aan het realiseren van het BIZ Plan 2016-2020;
 • Samenwerken met de BIZ Capelle West aan het realiseren van het BIZ Plan 2017-2021;
 • Revitaliseren Hoofdweg vak A.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Dit taakveld is op dit moment niet van toepassing voor onze gemeente.

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen

Algemene doelstelling

Het geven van voorlichting, advies en dienstverlening aan bedrijven; regelen ambulante handel.

Activiteiten

 • Wekelijks gelegenheid bieden voor het houden van een markt in Capelle-Centrum;
 • Organiseren van de jaarlijks terugkerende evenementen, zoals het Capelse ondernemersontbijt.

Hoeveelheidsgegevens

Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Aantal vergunninghouders markt Capelle Centrum 46 48 47
Aantal vergunninghouders markt Schollevaar * 2 0 0
*) De markt in Schollevaar is medio 2018 omgezet in een groep met standplaatsvergunningen.

Analyse taakveld

Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 482 N 70 N 552 N 487 V 65
Baten V 400 N 0 V 400 V 350 N 50
Saldo N 82 N 70 N 152 N 137 V 15
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. BedrijfinvesteringsZone; overheveling budget Quick scan en quick wins naar 2019 via reserve eenmalige uitgaven N 70
Totaal N 70 N 0 N 70
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Lagere lasten en baten BedrijfinvesteringsZone (begroting moet aangepast worden) V 28 N 28
2. BedrijfinvesteringsZone Capelle-West; overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 20
3. Lagere lasten en baten weekmarkt V 9 N 21
4. Nacalculatie bedrijfsvoering N 10
5. Overige verschillen V 18 N 1
Totaal V 65 N 50 V 15
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve eenmalige uitgaven V 70 V 50
2. Reserve bedrijfsvoering V 10
Totaal V 70 V 60 N 10
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 152 N 137 V 15
Mutaties reserves V 70 V 60 N 10
Resultaat N 82 N 77 V 5

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 3.4 Economische promotie

Algemene doelstelling

Het verrichten van promotionele activiteiten om de gemeente op de kaart te zetten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en arbeid en citymarketing.

Activiteiten

 • Het verzorgen van de aanslagregeling logiesbelasting;
 • Het (mee)organiseren van evenementen op het gebied van citymarketing.

Hoeveelheidsgegevens

Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Aantal aanslagen logiesbelasting 24 24 24
Aantal aangiftes logiesbelasting 24 24 24

Analyse taakveld

Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 25 N 0 N 25 N 9 V 16
Baten V 60 N 0 V 60 V 89 V 29
Saldo V 35 N 0 V 35 V 80 V 45
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Geen wijziging. N 0 N 0
Totaal N 0 N 0 N 0
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Hogere inkomsten logiesbelasting door verlate aangifte 2018 en toename overnachtingen V 29
2. Lagere lasten citymarketing V 16
Totaal V 16 V 29 V 45
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Geen mutaties.
Totaal N 0 N 0 N 0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten V 35 V 80 V 45
Mutaties reserves N 0 N 0 N 0
Resultaat V 35 V 80 V 45

Ontwikkelingen

Geen.