Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Capelle aan den IJssel is een gemeente waar het veilig wonen, werken en leven is. Spelregels en grenzen zijn helder. Er wordt snel en merkbaar opgetreden tegen overlast en criminaliteit. Wij stimuleren Capellenaren, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

TV1.2 Stimuleren van Capellenaren (inwoners en ondernemers) om mee te werken aan een veilig Capelle.

Terug naar navigatie - TV1.2 Stimuleren van Capellenaren (inwoners en ondernemers) om mee te werken aan een veilig Capelle.

Wat hebben we gedaan?

TV1.2 Vergroten van de veiligheid in buurten en wijken en het versterken van de synergie tussen de ingezette middelen op veiligheidsgebied.

Terug naar navigatie - TV1.2 Vergroten van de veiligheid in buurten en wijken en het versterken van de synergie tussen de ingezette middelen op veiligheidsgebied.

Wat hebben we gedaan?

Landelijke indicatoren

Terug naar navigatie - Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. Bij de landelijke indicatoren van dit programma hebben wij geen streefwaarden. Wij streven geen aantallen meer na, maar monitoren deze wel (zie hoofdstuk 8 van ons Integraal Veiligheidsbeleid 5).

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

 • Beleidsplan 2018-2022 (VRR) (BBV 921350 september 2017);
 • Plan Brandweerzorg 2017-2020 (VRR) BBV 861284 maart 2017);
 • Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2017 – 2020 (VRR) (BBV 823538 september 2016);
 • Regionaal Crisisplan 2014-2018 (VRR, BBV 566950); 
 • Prioriteitennota brandveiligheid Capelle a/d IJssel 2019-2022 (BBV 1051326 januari 2019);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 1.2. Openbare orde en Veiligheid

 • Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (IVB5) (BBV 1080528 april 2019);
 • Aanvalsplan Overvallen en Straatroven 2016 (BBV 837703 november 2016);
 • Actieplan Woonoverlast 2016 (BBV 800769 juni 2016);
 • Bibob Beleidsregel 2014 (BBV 556531 februari 2014);
 • Handboek buurtpreventie 2.0 (2017) (BBV 946254 januari 2018);
 • Lokale aanpak radicalisering 2015 (BBV 656874 mei 2015);
 • Nota Veilig Wonen 2013 (BBV 466859 oktober 2012);
 • Strategische thema's veiligheid 2019-2022 politie Rotterdam (BBV 41044595, september 2018);
 • Regionaal beleidskader cameratoezicht 2014 (BBV 691433 oktober 2015);
 • Uitvoeringskader nazorg ex-gedetineerden 2017 (BBV 908884 juli 2017);
 • Veiligheidsaanpak Hoven, Wiekslag, Hoeken stadsmarinier (BBV 908667 juli 2017);
 • Veiligheidsaanpak Schollevaar stadsmarinier (BBV 606556 januari 2015);
 • Veiligheidsaanpak Rondelen 2017-2020 stadsmarinier (BBV 908874 juli 2017);
 • Werkplan Capels Interventie Team 2017-2019 (BBV 909888 juni 2016);
 • Uitvoeringprogramma Openbare ruimte & Veiligheid 2016-2917 (BBV 610851 juli 2016);
 • Beleidsregel artikel 13b Opiumwet Capelle aan den IJssel 2019 (BBV 1078517, april 2019);
 • Beleidsregel niet-vergunde seksinrichtingen gemeente Capelle aan den IJssel 2019 (BBV 92634, november 2019);
 • Nota Dierenwelzijn 2012-2015 in combinatie met Dienstverleningsovereenkomst opvang zwerfdieren Dierenambulance (BBV 532985 maart 2014).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)

Maatschappelijke effecten Bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving.
Doelstelling voor programma Het bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving en adequate hulpverlening bij incidenten, door onder alle omstandigheden te bewerkstelligen dat er een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering is van werkzaamheden voor het voorkomen, beperken en/of bestrijden van brand(gevaar) voor mens en dier, ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, van het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen, van het vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg en van geneeskundige hulpverlening bij rampen. Het uitvoeren en bevorderen van de voorbereiding van het dagelijkse bestuur en de gemeentelijke afdelingen op hun taken in geval van een ramp of zwaar ongeval op grond van de Wet Veiligheidsregio’s.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Pilot wijkbrandweerfunctionaris van start
In de Voorjaarsnota 2018 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor de pilot wijkbrandweerfunctionaris, als onderdeel van het programma Veilig Leven. De wijkbrandweerfunctionaris richt zich op het versterken van de preventie onder verminderd zelfredzamen, door bijvoorbeeld rechtstreekse voorlichting, controle acties en/of huisbezoek bij hoarding (woningvervuiling). Ook kan worden gedacht aan het nader instrueren van thuishulpkrachten. De wijkbrandweerfunctionaris vormt voor inwoners het eerste en directe contact met de brandweer. De wijkbrandweerfunctionaris legt contact met bewoners na deelname aan gemeentelijke netwerken als het sociaal wijkteam en het SOS-overleg. De pilot is mogelijk op basis van een extra dienstverleningsovereenkomst met de VRR. De pilot is voor de duur van één jaar (1 januari 2019 tot en met 31 december 2019) op basis van 1 FTE.  De evaluatie van de DVO is 27 januari 2020 behandeld in de raadscommissie BVM. De DVO wordt eerst  éénmalig verlengd tot 31 juli 2020, zodat de financiële middelen benodigd voor structurele verlenging kan worden behandeld bij de VJN 2020. Toegezegd is dat een plan van aanpak wordt uitgewerkt waarin de basiswerkzaamheden zijn beschreven, ten behoeve van de behandeling tijdens de VJN. Het plan van aanpak is een concretisering van het kader dat in de Prioriteitennota van 11 februari 2019 is vastgesteld. Tevens wordt de raad voortaan jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden.

Opstellen wijkveiligheidsplannen
Het integrale veiligheidsbeleid 2019-2022 (IVB 5) is op 14 april 2019 door uw raad is vastgesteld (BBV 1080528 en vormt het nieuwe kader voor het Capelse veiligheidsbeleid. Onderdeel van dit kader is het opstellen van een wijkveiligheidsplan voor elke Capelse wijk. De concept veiligheidsplannen zijn in 2019 opgesteld en op 9 december 2019 besproken in de commissie BVM en daarnaast in de WOP overleggen van alle 7 Capelse wijken. In alle wijken wordt ingezet op het versterken van weerbaarheid van ondernemers, kwetsbare ouderen (babbeltrucs) en participatie voor Burgernet. Daarnaast worden in iedere wijk een of meer specifieke maatregelen genomen. Het verzorgen van trainingen voor ‘babbeltrucs’ is inmiddels uitgevoerd in een aantal Capelse wijken (Schollevaar, Capelle West).  de wijkveiligheidsplannen zijn op 17 maart 2020 definitief door het college vastgesteld.  

Doorontwikkelen van de Capelse ondermijningsaanpak waaronder Mensenhandel
In de periode 2017-2018 is de aanpak van ondermijnende criminaliteit versterkt met de pilot Capels interventie team. De aanpak ondermijning is eind 2018 geevalueerd en opgenomen in het Integraal Veiligheidsbeleid 5 dat op 14 april 2019 door uw raad is vastgesteld (BBV 1080528). Via het periodiek casusoverleg, de invoering van de systeemapplicatie C3 en de introductie van de Stadsmarinier Ondermijning (per 01-02-2020 actief) is de aanpak in 2019 verder geïntensiveerd. Om de controle op illegale/onvergunde prostitutie en mensenhandel te monitoren, is de beleidsregel niet-vergunde seksinrichtingen gemeente Capelle aan den IJssel 2019 vastgesteld (BBV 92634). Voorts is de  beleidsregel artikel 13 B Opiumwet geactualiseerd.
In 2019 is gestart met de uitvoering van het beleidskader Mensenhandel. Er zal een regionaal beleidsregisseur mensenhandel worden aangesteld voor de periode van 3 jaar (2020-2022) en er is een uitvoeringsbudget voor trainingen en communicatie. In 2019 is de regionale tafel mensenhandel verder uitgebreid met onderwijsinstellingen (Albeda en Zadkine). Tevens zal in 2020 de wet Bibob worden aangepast waarbij naar verwachting meer thema’s en onderwerpen onder de reikwijdte van de wet worden gebracht.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
Lasten N 7.194 N 417 N 7.611 N 7.047 V 564
Baten V 628 N 0 V 628 V 532 N 96
Saldo van baten en lasten N 6.566 N 417 N 6.983 N 6.515 V 468
Mutaties reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N 0 V 321 V 321 V 65 N 256
Reserve bedrijfsvoering V 34 N 4 V 30 N 65 N 95
Totaal mutaties reserves V 34 V 317 V 351 N 0 N 351
Resultaat N 6.532 N 100 N 6.632 N 6.515 V 117

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Lasten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering V 145 V 145 N 145 N 0
2. Niet besteed budget weerbaarheid; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 120 V 120 N 120 N 0
3. Lagere lasten integraal veiligheidsbeleid; budget aanpak straatroven naar 2020 via de reserve eenmalige uitgaven V 103 V 103 N 101 V 2
4. Niet besteed budget persoonsgerichte aanpak, aanpak jeugdgroepen en KVO V 68 V 68 V 68
5. Schadeverhaal (zie baten) V 60 V 60 V 60
6. Niet besteed budget brandweer(-kazerne); budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 35 V 35 N 35 N 0
7. Overige verschillen V 33 V 33 V 33
V 564 N 0 V 564 N 401 V 163
Baten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Schadeverhaal (zie lasten) N 74 N 74 N 74
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering N 50 N 50 V 50 N 0
3. Overige verschillen V 28 V 28 V 28
N 0 N 96 N 96 V 50 N 46
Totaal V 564 N 96 V 468 N 351 V 117

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Slotlaan 121 N 0 V 35 V 35 N 0 N 0 N 35 N 35 N 0
Pilot wijkbrandweer-functionaris N 0 V 65 V 65 V 65 N 0 N 65 N 65 N 0
Restantbudget aanvalsplan Straatroven en overvallen N 0 V 101 V 101 N 0 N 0 N 101 N 101 N 0
Weerbaarheid bestuur N 0 V 120 V 120 N 0 N 0 N 120 N 120 N 0
Totaal N 0 V 321 V 321 V 65 N 0 N 321 N 321 N 0
Gesaldeerd N 0 N 0 N 0 V 65

Structurele mutaties reserves

Terug naar navigatie - Structurele mutaties reserves
Onttrekkingen Toevoegingen
Reserve Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat
Reserve bedrijfsvoering V 34 N 0 V 34 N 61 N 0 N 4 N 4 N 4
Totaal V 34 N 0 V 34 N 61 N 0 N 4 N 4 N 4
V 34 N 4 V 30 N 65