Programma 6D

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Algemene doelstelling

Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.

Activiteiten

  • Het opdrachtgeverschap van het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel;
  • Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Hoeveelheidsgegevens

Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Rapportcijfer klanttevredenheid jeugdigen over CJG 8,95 8,4 8,3
Rapportcijfer klanttevredenheid ouders over CJG 8,93 8,3 8,6
% Mate van doelrealisatie CJG (volledig en verbetering) 89,0% 88,3% 92,8%
% Mate van uitval CJG 8,7% 4,0% 8,5%
Aantal jeugdigen dat een traject volgt bij het CJG 1.902 1.000 1.851
% uitnutten financiële inleg Capelle door GR Jeugdhulp (2019: voorlopige cijfers, verbruik o.b.v. M8-rapportage) 74,4% 100% 79,3%

Analyse taakveld

Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 20.163 N 1.402 N 21.565 N 22.116 N 551
Baten V 62 V 159 V 221 V 231 V 10
Saldo N 20.101 N 1.243 N 21.344 N 21.885 N 541
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Jeugdhulp lokaal Zorg in Natura en PGB’s (VJN 6.4.4) N 516
2. Continueren uitbreiding tijdelijke capaciteit Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (VJN 6.4.5) N 113
3. Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR), gewijzigde begroting 2019 (VJN 6.4.6) N 967
4. Correctie uitvoeringsbudget schoolmaatschappelijk werk, zie ook programma 4 (VJN 6.4.7) V 110
5. CJG bijdrage in hogere organisatiekosten (+150), hogere kosten ZIN (+196) (NJN 2019 6.4.21) N 346
6.GRJR, verrekening DUVO middelen (-306), lagere extra bijdrage 2018 (-234), tekort 2019 GRJR o.b.v. 8-maandsrapportage (+ 130), bijdrage uit transformatiefonds (+/- 159) (NJN 2019 6.4.22) V 410 V 159
7. Mutatie reserve bedrijfsvoering (VJN 2019 6.4.9) V 20
Totaal N 1.402 V 159 N 1.243
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Overschrijding Jeugdhulp GRJR, mede door onverwachte toename van het aantal afgegeven beschikkingen in het laatste kwartaal 2019 N 545
2. Accountantskosten 2019 betreffende de toeleiding en validatie CJG Capelle in opdracht van de GRJR (N12) + kosten van ontwikkeling stuurinformatie jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg (N10) N 22
3. Overschrijding van het budget ZIN (zorg in natura) van het Jeugdhulp CJG N 126 V 3
4. Niet toegekend budget E-health CJG V 50
5. Onderschrijding Onderwijs Zorgarrangementen (OZA). Hier is sprake van een verschuiving van arrangementen naar het CJG V 124
6. Diversen N 4
7. Nacalculatie bedrijfsvoering N 28 V 8
Totaal N 551 V 10 N 541
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve Sociaal Domein V 3.864 V 3.864
2. Reserve eenmalige uitgaven N 159 N 159
3. Reserve bedrijfsvoering N 19 V 1
4. Algemene reserve vrij besteedbaar N 115 N 115
Totaal V 3.571 V 3.591 V 20
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 21.344 N 21.885 N 541
Mutaties reserves V 3.571 V 3.591 V 20
Resultaat N 17.773 N 18.294 N 521
Toelichting op de grootste verschillen
1. Overschrijding Jeugdhulp GRJR
De overschrijding betreft de hogere lasten op de regionale zorg jeugdzorg.
Dit wordt mede veroorzaakt door hogere zorgkosten. Ten opzichte van de 8-maandsrapportage van de GRJR is er sprake van een opvallende stijging waardoor onze geraamde bijdrage bij de NJN2019 niet voldoende is. Bij de 8-maandsrapportage ging de GRJR nog uit van een tekort van ca. 2 miljoen (zie NJN2019 pag. 74). De huidige voorlopig jaarrekening 2019 van de GRJR laat een tekort zien van ca. 11,1 miljoen. Omdat deelnemende gemeenten het tekort van de GRJR aanzuiveren betekent dit met een nieuwe inleg 2019 van 14.917 een overschrijding van 545 (3,8%) ten opzichte van onze NJN2019.
3. Overschrijding ZIN (Zorg in natura) CJG.
Op basis van een inventarisatie van nog te ontvangen facturen van zorgaanbieders verwacht het CJG Capelle een overschrijding van de ZIN (lokaal) voor een bedrag van 126.

Ontwikkelingen

Geen.

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Algemene doelstelling

Het bieden van maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen.

Activiteiten

  • Via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond subsidiëren van jeugdbeschermingsorganisaties ten behoeve van de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen;
  • Via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond organiseren van een Veilig Thuis organisatie;
  • Inzetten van een gebiedsteam Capelle-Krimpen ten behoeve van jeugdbescherming;
  • Organiseren van een Jeugdbeschermingsplein Capelle-Krimpen.

Hoeveelheidsgegevens

Niet van toepassing.

Analyse taakveld

Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 657 N 0 N 657 N 677 N 20
Baten N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
Saldo N 657 N 0 N 657 N 677 N 20
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Geen wijziging. N 0 N 0
Totaal N 0 N 0 N 0
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Hoger verstrekte subsidie ten behoeve van het begeleid wonen voor jongvolwassenen aan de Aïda 2019. Met ingang van 2020 is bij de Begroting 2020 het bedrag voor de subsidie structureel met een bedrag van € 20.000 verhoogd tot een subsidie van € 270.000 + een indexering van 2% conform de Uitgangspuntenbrief Begroting 2020-2023. N 20
Totaal N 20 N 0 N 20
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Geen mutaties.
Totaal N 0 N 0 N 0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 657 N 677 N 20
Mutaties reserves N 0 N 0 N 0
Resultaat N 657 N 677 N 20

Ontwikkelingen

Geen.