Programma 4

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
  • Het ontwikkelen van beleid op het gebied van onderwijshuisvesting;
  • Het uitvoeren van het (vastgestelde) programma in de onderwijshuisvesting;
  • Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van gemeentelijk en gehuurd vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Begroting = prognoses en Rekening = 1 oktobertelling

Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Aantal leerlingen basisonderwijs per 1 oktober 5.339 5.512 5.374
Aantal scholen basisonderwijs 17 17 17
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs per 1 oktober 3.299 3.346 3.077
Aantal scholen voortgezet onderwijs 3 3 3
Aantal leerlingen speciaal voortgezet onderwijs per 1 oktober 56 56 52
Aantal scholen speciaal voortgezet onderwijs 1 1 1
Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs per 1 oktober 359 327 347
Aantal scholen speciaal basisonderwijs 3 3 3

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 4.746 V 369 N 4.378 N 3.802 V 576
Baten V 374 V 12 V 386 V 372 N 14
Saldo N 4.372 V 381 N 3.992 N 3.430 V 562
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. SBWRM Ijsselcollege Pelikaanweg/Alkenlaan (NJN2018 4.4.1) V 68
2. Voorziening onderhoud (VJN2019 0.4.23) V 70
3. Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed (NJN2019 4.4.1) V 12
4. Verschuivingen kapitaallasten investeringen (NJN2019 4.4.3) V 56
5. Rente (NJN2019 0.4.4) V 175
Totaal V 369 V 12 V 381
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Verhuiskostenvergoedingen vanuit het SHO vinden plaats in 2020 en verder. Via de reserve eenmalig wordt dit overgeheveld. V 645
2. Hogere lasten Educatusstraat 10: Onderhoud en huur N 48
3. Hoger lasten Lijstersingel 22A: energie N 11
4. Niet besteed budget Fascinatio V 10
5. Nacalculatie bedrijfsvoering V 41 V 1
6. Overige verschillen N 61 N 15
Totaal V 576 N 14 V 562
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve bedrijfsvoering N 3 N 45
2. Reserve Openbare Ruimte c.s. N 68 N 68
3. Reserve eenmalige uitgaven N 644
Totaal N 71 N 757 N 686
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 3.992 N 3.430 V 562
Mutaties reserves N 71 N 757 N 686
Resultaat N 4.063 N 4.187 N 124

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Strategisch Huisvestingplan Onderwijs
Conform het eerder vastgestelde SHO en de daaropvolgende besluitvorming wordt in de komende jaren nieuwe onderwijshuisvesting gerealiseerd. In 2019 is de Capelse Schoolvereniging (CSV) verhuisd naar de voormalige Eben Haëzerschool aan de Duikerlaan. Dit gebouw is aangepast aan de behoeften van de CSV.

Er zijn het afgelopen jaar twee gebouwen aan de Lijstersingel opgeleverd die voorzien in voorzien in de behoefte van tijdelijke huisvesting. Het eerste gebouw is door de EHS in mei 2019 in gebruik genomen. Het tweede gebouw aan de Lijstersingel is eind december 2019 opgeleverd en inmiddels door De Bouwsteen in gebruik genomen. In 2019 is verder een start gemaakt met de nieuwbouwprojecten aan de Alkenlaan (Eben Haëzerschool) en aan de Meeuwensingel (Horizon, Klim-Op en enkele lokalen voor de Montessorischool).

Bij vaststelling van de VJN 2019 heeft uw raad het voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van de tweede fase Comenius College vastgesteld.

 

Aantal leerlingen
Op hoofdlijnen ziet de te verwachten ontwikkeling van het aantal leerlingen, gebaseerd op de meest recente prognoses, er als volgt uit:

Aantal leerlingen basisonderwijs (incl. speciaal basisonderwijs)
2020: 5.698
2025: 5.644
2030: 5.688
2035: 5.673
 
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs (incl. speciaal voortgezet onderwijs)
2020: 3.088
2025: 3.235
2030: 3.166
2035: 3.279

 

Realisatie Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Om te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot verduurzaming en ter uitvoering van het Activiteitenbesluit milieubeheer worden voor MFC Fascinatio (Educatusstraat 10) de vereiste maatregelen doorgevoerd (BBV 1092314 van juni 2019).

Bij de Voorjaarsnota 2019 zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De voorbereiding van de maatregelen is aangevangen en zal in 2020 verder worden uitgevoerd.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen en het faciliteren van het onderwijsaanbod aan volwassenen. Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten). Het (doen) uitvoeren en bekostigen van het leerlingenvervoer.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
  • Het uitvoeren van de Leerplichtwet;
  • Het voorkomen en terugdringen van voortijdig schoolverlaten;
  • Het doen verstrekken van educatie aan volwassenen inzake Nederlandse taal;
  • Het uitvoeren van maatwerkvoorzieningen leerlingenvervoer;
  • Het bekostigen van peuteropvangplaatsen met een Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)-aanbod;
  • Het (doen) toezien op de naleving van de Wet en beleidsregels Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
  • Het doen aanbieden van buitenschoolse (educatieve) activiteiten.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen met VVE-aanbod 182 182 174
Aantal gesubsidieerde peuteropvangplaatsen regulier 74 100 44
Aantal leerlingen in het aangepaste vervoer (per schooljaar) 150 165 142
Aantal leerlingen in het specifieke- en openbaarvervoer (per schooljaar) 49 60 56

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 3.451 N 1.081 N 4.532 N 3.057 V 1.475
Baten V 1.753 V 1.042 V 2.795 V 1.705 N 1.090
Saldo N 1.698 N 39 N 1.737 N 1.352 V 385
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Voorschoolse voorziening peuters (NJN2018 4.4.4) V 39
2. Mutaties reserve bedrijfsvoering (VJN2019 4.4.8) V 34
3. Sluitende aanpak jongeren (VJN2019 4.4.2) N 26
4. Uitvoeringsbudget SMW (VJN2019 4.4.3) N 110
5. Verhoging OAB (VJN2019 4.4.5) N 1.147 V 1.147
6. Leerlingenvervoer BTW verhoging en indexering (VJN2019 4.4.4) N 25
7. Kinderlabs wijken kwetsbare buurten (VJN2019 4.4.5) V 49
8. Bijstelling specifieke uitering OAB (NJN2019 4.4.2) V 105 N 105
Totaal N 1.081 V 1.042 N 39
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Ontvangen middelen GOA worden in 2020 besteed V 1.120 N 1.120
2. Lagere lasten Zorg Op Maat omdat besluit- en planvorming is vertraagd V 53
3. Minder uitgaven specifiek vervoer V 39
4. Lagere uitgave vervoer CTC/Silo V 18
5. Lagere uitgaven openbaar Vervoer V 18
6. Nacalculatie bedrijfsvoering V 191
7. Overige verschillen V 36 V 30
Totaal V 1.475 N 1.090 V 385
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve eenmalige uitgaven N 191
2. Reserve bedrijfsvoering N 34 N 34
Totaal N 34 N 225 N 191
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 1.737 N 1.352 V 385
Mutaties reserves N 34 N 225 N 191
Resultaat N 1.771 N 1.577 V 194
Nr. 1 GOA
Met ingang van 2019 hanteert het Rijk een nieuwe systematiek voor het verdelen van de gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen. Naast het opleidingsniveau van ouders worden het land van herkomst, de verblijfsduur in Nederland en gegevens over schuldsanering gebruikt om te bepalen of een kind een onderwijsachterstand heeft of het risico loopt om die te krijgen. Aan deze GOA-uitkering hangt de verplichting aan de gemeente om aan doelgroepkinderen met ingang van 1 augustus 2020 een voorschools VVE-aanbod te doen. De gemeentelijke inzet op het gebied van onderwijsachterstandsbestrijding met ingang van 2020 is beschreven in de notitie ‘Kansen voor ieder kind’ die in de eerstkomende vergadering door de gemeenteraad zal worden vastgesteld (raadscommissie was 9 februari jl.). Op basis hiervan zullen de subsidieregelingen Onderwijsachterstanden en Peuteropvang worden aangepast. De totstandkoming van genoemde notitie en de daaropvolgende aanpassing (i.c. uitbreiding) van de subsidieregelingen heeft in 2019 vertraging opgelopen, hetgeen heeft geleid tot een onderbesteding van GOA-middelen. Deze middelen mogen worden overgeheveld, en zullen met ingang van medio 2020 worden ingezet.