Programma 6C

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het bieden van materiële voorzieningen (zoals hulpmiddelen en aanpassingen in huis) aan inwoners met een fysieke beperking om zelfstandig lokaal te kunnen functioneren daar waar ze niet in staat zijn om dit op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk te doen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 en diens opvolger Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2020 (raad 2019 in de Raad);
 • Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten;
 • Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Beleidsregels inzake toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaatsen;
 • Onderzoeken van een melding naar behoefte aan maatschappelijke ondersteuning;
 • Het verstrekken van een maatwerkvoorzieningen n.a.v. een aanvraag. Een aanvraag kan pas ingediend worden na melding van de hulpvraag en afronding van een onderzoek;
 • In het kader van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart;
 • In het kader van de Beleidsregels inzake toewijzing individuele gehandicaptenparkeerplaatsen het verstrekken van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Aantal meldingen Wmo 2.954 2.870 3.566
Aantal aanvragen gehandicaptenparkeerkaarten en - plaatsen 365 760 690
Aantal bezwaarschriften Wmo 52 60 33
Aantal gegrondverklaringen Wmo 0 0 0
Aantal formele klachten Wmo 7 5 4

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 1.296 N 270 N 1.566 N 1.516 V 50
Baten V 5 N 0 V 5 V 21 V 16
Saldo N 1.291 N 270 N 1.561 N 1.495 V 66
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Budgettair neutrale aanpassingen (zie taakveld 6.71) N 102
2. Wmo-maatwerkvoorzieningen (VJN 2019 6.4.1) N 150
3. Prijsindexatie en BTW verhoging Hulpmiddelen (VJN 2019 6.4.2) N 21
4. Rente (NJN 2019 0.4.4) V 3
Totaal N 270 N 0 N 270
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Minder herverstrekkingen/reparaties/huur rolstoelen& scootmobielen, dit is ontstaan doordat er later geleverd is dan gepland was. V 62
2. Lagere uitgaven woningaanpassingen V 23
3. Meer medische adviezen N 15
4. Meer verstekkingen PGB's N 16
5. Overige verschillen N 4 V 16
Totaal V 50 V 16 V 66
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve Sociaal Domein N 1.012 N 1.012
Totaal N 1.012 N 1.012 N 0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 1.561 N 1.495 V 66
Mutaties reserves N 1.012 N 1.012 N 0
Resultaat N 2.573 N 2.507 V 66

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Abonnementstarief Wmo 2020
In april 2019 stemden de Tweede Kamer en Eerste Kamer in met het wetsvoorstel abonnementstarief. Deze wetswijziging is met ingang 1 januari 2020 van kracht en is de invoering van het abonnementstarief van € 19,00 per maand een feit. De invoering maakt zorg en ondersteuning op grond van de Wmo voor veel inwoners goedkoper. Daarnaast is het hanteren van een vast tarief aan eigen bijdrage gemakkelijker aan cliënten uit te leggen en te begrijpen dan de inkomstenafhankelijke systematiek. Door het wijzigen van de eigen bijdrage systematiek is de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 en 2020 hierop aangepast en is het organisatorisch inregelen van het innen van de eigen bijdrage binnen de huidige werkprocessen opgenomen.
Door invoering van deze wet is voor het aanvragen van een Wmo voorziening een lage financiële drempel ontstaan. Het gevolg is landelijke een forse stijging van het aantal aanvragen, de zogenoemde “aanzuigende werking”, dus hogere kosten om de Wmo uit te voeren. De gemeente Capelle aan den IJssel is hier geen uitzondering in en is een stijging van het aantal aanvragen en de kosten een feit.

 

Wet langdurige zorg (Wlz) versus Wmo
Hulpmiddelen voor cliënten die in een Wlz- instelling wonen, worden geleverd vanuit de Wlz, de Zorgverzekeringswet, de Wmo en soms ook de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Bovendien verschillen de regels voor cliënten mét en cliënten zónder behandeling in de instelling. Deze ingewikkelde regelgeving wordt vanaf 1 januari 2020 vereenvoudigd. Dit met als uitgangspunt dat er zoveel mogelijk voorzieningen onder 1 wet vallen en het voor cliënten overzichtelijker wordt. De Wmo is niet langer verantwoordelijk voor het bieden van maatwerkvoorzieningen binnen een Wlz- instelling.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het bieden van begeleiding, kortdurend verblijf en huishoudelijke ondersteuning aan inwoners met een (psychische) beperking met het doel om zelfstandig te kunnen functioneren daar waar ze niet in staat zijn om dit op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk te doen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Bemiddelen bij en het oplossen van problematische schulden;
 • Afgifte van WSNP-verklaringen (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen);
 • Het (doen) uitvoeren en bekostigen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 en diens opvolger Verordening maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2020 (raad 2019 in de Raad);
 • Onderzoeken van een melding naar behoefte aan maatschappelijke ondersteuning;
 • Het verstrekken van een maatwerkvoorzieningen n.a.v. een aanvraag. Een aanvraag kan pas ingediend worden na melding van de hulpvraag en de afronding van een onderzoek.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 12.385 N 288 N 12.673 N 13.267 N 594
Baten V 458 V 5 V 463 V 593 V 130
Saldo N 11.927 N 283 N 12.210 N 12.674 N 464
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Budgettaire neutrale aanpassingen (zie taakveld 6.6) V 97 V 5
2. WMO Huishoudelijke ondersteuning (NJN 2018 6.4.29) N 160
3. WMO-maatwerkvoorzieningen (VJN 2019 6.4.1) N 335
4. Mutaties reserve bedrijfsvoering (VJN 2019 6.4.20) V 388
5. WMO-maatwerkvoorzieningen (NJN 2019 6.4.18) N 230
6. Ambulantisering GGZ (NJN 2019 6.4.19) N 48
Totaal N 288 V 5 N 283
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Hogere uitgaven voor begeleiding N 205
2. Hogere uitgaven huishoudelijke ondersteuning N 202
3. Hogere uitgave dagbesteding N 49
4. Lagere uitvoeringskosten V 11
5. Hogere kosten voor vervoer N 49 V 17
6. Hoger ontvangst Eigen Bijdrage CAK V 110
7. Bijdrage uit Reserve Noodfonds N 13
8. Nacalculatie bedrijfsvoering N 101 V 7
9. Overige verschillen V 14 N 4
Totaal N 594 V 130 N 464
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve noodfonds N 0 V 13
2. Reserve bedrijfsvoering N 376 N 281
Totaal N 376 N 268 V 108
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 12.210 N 12.674 N 464
Mutaties reserves N 376 N 268 V 108
Resultaat N 12.586 N 12.942 N 356
Toelichting op de grootste verschillen
Nr 1. Hogere uitgaven begeleiding en ondersteuning
De hogere uitgaven zijn ontstaan door de stijging van het aantal verzilveringen en de stijging van het aantal mensen die zich aanmelden doordat het abonnementstarief van 17,50 voor iedereen geldt. De zorg en ondersteuning is hierdoor voor veel inwoners goedkoper geworden (zie ontwikkelingen). Daarnaast wordt het type zorg zwaarder doordat mensen langer thuiswonen (extramuralisering) Ook speelt het (moeten) toepassen van de reƫle kostprijs een rol in de toename van de lasten.