Programma 2

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Verkeersbeleid

 • Doen van verkeersonderzoek en –planning;
 • Nemen van maatregelen voor de verkeersveiligheid;
 • Het vaststellen en innen van de bijdragen m.b.t. brandstofverkooppunten;
 • Het actualiseren van het meerjarig beleid van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zoals vastgelegd in het beleidsplan ‘Naar een toekomstvast openbaar vervoer’ (OV): Kadernota OV’.

Onderhoud wegen en openbare ruimte

 • Organiseren en uitvoeren van de straatreiniging en het plaatsen en legen van prullebakken;
 • Strooien, schuiven en borstelen van wegen voor gladheidsbestrijding (primaire wegen);
 • Aanschaffen en onderhouden straatmeubilair, verfraaiingen en bijzondere voorzieningen;
 • Het aanschaffen, plaatsen en onderhouden van verkeersregelinstallaties (VRI’s), verkeersvoorzieningen en bewegwijzering;
 • Het aanschaffen en onderhouden van civieltechnische werken;
 • Het onderhouden van lampen en verhelpen van kabelstoringen;
 • Voldoen van precariorechten aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, aan Rijkswaterstaat en aan ProRail voor gemeentelijke civieltechnische werken in en op hun eigendommen;
 • Het onderhouden van de verharding volgens vastgestelde normen.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Te onderhouden m2 asfalt 1.063 1.063 1.043
Te onderhouden m2 klinkers/tegels 1.939 1.939 1.959
Totaal m2 verharding 3.002 3.002 3.002
Aantal lichtmasten 15.087 15.202 15.191
Aantal armaturen 17.675 17.697 17.726
Aantal fonteinen 5 5 5
Aantal hardstenen bankjes model ‘HIJ-zit’ 12 12 12
Aantal watertappunten (drinkwater op het Stadsplein) 0 0 0
Aantal strooibeurten per seizoen (gemiddeld 20 bij normaal strooiseizoen) 25 25 7
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande fietsroute 70 70 70
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande wegen binnen bebouwde kom en industrieterreinen 215 215 215
Lengte in km. te vegen/reinigen doorgaande wegen rond de winkelcentra en op het Stadsplein 5 5 5
Aantal verkeersborden 9.500 9.400 9.400
Aantal straatnaamborden en verwijzingsborden 3.000 2.940 2.940
Aantal gemeentelijk buurt- en objectbewegwijzering 300 297 297
Verkeersregelinstallatie (slagboom instal. Frogbaan) 6 6 6
Beheercentrale VRI installatie (Frogbaan) 1 1 1
Aantal verkeersregelinstallaties (overig) 28 28 29
Markering: aantal km belijning 546 546 546
Aantal verkeerscamera’s 10 10 10
Aantal bruggen 240 240 242
Aantal visplaatsen 41 41 40
Lengte geluidkerende constructies [st / m1] 17 / 4.244 17 / 4.244 17/ 4.244
Lengte grondkerende constructies [st / m1] 110 / 8.118 110 / 8.118 111/ 8.125
Aantal trappen 3 3 3
Aantal tunnels 17 17 17
Aantal viaducten 3 3 3
Aantal portalen 8 8 8
Aantal brandstofverkooppunten 13 13 13
Aantal huurcontracten 5 5 5

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 7.152 N 869 N 8.021 N 7.870 V 151
Baten V 387 V 428 V 814 V 886 V 72
Saldo N 6.765 N 441 N 7.207 N 6.984 V 223
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Voorziening onderhoud (NJN2018 0.4.12) N 3
2. Overschrijding gladheidsbestrijding (NJN2018 2.4.1) N 35
3. Civieltechnische werken (NJN2018 2.4.3) N 683
4. IBOR Verkeer en Vervoer investeringen (NJN2018 2.4.4 / VJN2019 2.4.2) V 233
5. Vervoersknoop Rivium (NJN2018 2.4.5) N 403 V 403
6. Vervoersknoop Rivium, budget via reserve eenmalige uitgaven (NJN2018 2.4.7) N 200
7. Vervoersknoop Rivium (VJN2019 2.4.5) N 47
8. Fietsvoorzieningen metro, budget via reserve eenmalige uitgaven (VJN2015 5.4.1/NJN2017 2.4.5) N 25 V 25
9. Gemeentelijk Mobiliteitsplan, budget via reserve eenmalige uitgaven (NJN2018 2.4.7 / VJN2019 2.4.9) N 175
10. IBOR Buitenruimte Verkeer en Vervoer investeringen (VJN2019 2.4.2) V 275
11. Wijkontsluiting Schollevaar (VJN2019 2.4.6) N 60
12. Verkeersmaatregelen Dorpsstraat (VJN2019 2.4.7) N 30
13. Vrijval kapitaallasten investeringen (VJN2019 2.4.10) V 40
14. Rente (NJN2019 0.4.4) V 88
15. Civieltechnische werken (NJN2019 2.4.3) V 90
16. Verkeersmaatregelen Dorpsstraat / Reserve eenmalig (NJN2019 2.4.6) V 30
17. Gemeentelijk Mobiliteitsplan / Reserve eenmalig (NJN2019 2.4.6) V 50
18. Mutaties reserve bedrijfsvoering (NJN2019 2.4.7) V 4
19. Voorbereidingsbudget fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan (NJN2019 2.4.8) N 20
Afronding V 2
Totaal N 869 V 428 N 441
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Civieltechnische werken V 270 V 12
2. Onderhoud verhardingen N 187 V 201
3. Niet-besteed budget vervoersknooppunt Rivium; budget naar 2019 via reserve eenmalige uitgaven V 124 N 124
4. Lagere leveringslasten energie op openbare verlichting (V 50) en besparing op onderhoudslasten (V 22) V 66 V 5
5. Niet-besteed budget Gemeentelijk Mobiliteitsplan; restantbudget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 68
6. Lagere lasten Wijkonstluiting Schollevaar, restantbudget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 36
7. Lagere lasten op gladheidsbestrijding door minder strooibeurten als gevolg van zachte winter V 32
8. Lagere lasten en baten Fietsoorziening metro Slotlaan V 22 N 25
9. Lagere lasten door tijdelijke sluiting toilet Stadsplein en het sluiten van de lift in het Riviaduct V 21
10. Hogere lasten door herberekening belastbaarheid diverse bruggen ivm nieuwe wetgeving
11. Lagere lasten voorbereiding Fietsbrug Algeraweg - Schönberglaan, restantbudget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 19
12. Niet-besteed budget Wervingscampagne vrijwilligers buurtbus; budget naar 2019 via reserve eenmalige uitgaven
13. Hogere lasten kleine verkeersvoorzieningen N 7
14. Lagere lasten en baten brandstofverkooppunten V 1 N 20
15. Nacalculatie bedrijfsvoering N 275 V 14
16. Overige verschillen N 39 V 9
Totaal V 151 V 72 V 223
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve Openbare Ruimte c.s. V 17.369 V 17.369
2. Algemene reserve N 17.242 N 17.242
3. Reserve eenmalige uitgaven V 330 V 207
4. Reserve bedrijfsvoering N 156 V 105
Totaal V 301 V 439 V 138
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 7.207 N 6.984 V 223
Mutaties reserves V 301 V 439 V 138
Resultaat N 6.906 N 6.545 V 361
Toelichting op de grootste verschillen
Nr. 1 Lasten Civieltechnische werken Het voordeel op de lasten van Civieltechnische werken is ontstaan doordat een aantal onderhoudswerkzaamheden worden doorgeschoven naar 2020 vanwege het grote aanbod van werkzaamheden in 2019.
Nr. 2 Lasten Onderhoud verhardingen Het nadeel op de lasten is ontstaan door juridische ondersteuning bij een rechtszaak (N 35) en hogere aanbestedingsprijzen op verharding.
Nr. 15 Nacalculatie bedrijfsvoering Het nadeel is voornamelijk ontstaan door extra inhuur vanwege onvervulde vacatures.
Nr. 2 Baten Onderhoud verhardingen Het voordeel op de baten is ontstaan door een ontvangen subsidie (V 70) en meer vergoedingen voor graafwerkzaamheden door nutsbedrijven (V 130).

Taakveld 2.2 Parkeren

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 50 N 45 N 94 N 65 V 29
Baten N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
Saldo N 50 N 45 N 94 N 65 V 29
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Voorziening onderhoud (NJN2018 0.4.12) V 2
2. Parkeerplaats Aert van Nesstraat, budget via reserve eenmalige uitgaven (NJN2018 2.4.7) N 45
3. Voorziening onderhoud (VJN2019 0.4.23) N 2
Totaal N 45 N 0 N 45
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Lagere lasten Parkeerplaats Aert van Nesstraat V 16
2. Lagere lasten eenmalig budget Parkeertellingen, restantbudget via reserve eenmalige uitgaven naar 2020 V 13
Totaal V 29 N 0 V 29
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve eenmalige uitgaven V 45 V 32
Totaal V 45 V 32 N 13
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 94 N 65 V 29
Mutaties reserves V 45 V 32 N 13
Resultaat N 49 N 33 V 16

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 150 V 75 N 75 N 79 N 4
Baten V 75 N 75 N 0 N 0 N 0
Saldo N 75 N 0 N 75 N 79 N 4
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Buurtbus (VJN2019 2.4.4/2.4.9), budget via reserve eenmalige uitgaven V 75 N 75
Totaal V 75 N 75 N 0
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Overige verschillen N 4
Totaal N 4 N 0 N 4
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Geen mutaties N 0 N 0
Totaal N 0 N 0 N 0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 75 N 79 N 4
Mutaties reserves N 0 N 0 N 0
Resultaat N 75 N 79 N 4