Doelstellingen per taakveld

Doelstellingen per taakveld

Terug naar navigatie - Doelstellingen per taakveld
Taakveld Doelstellingen
0.1 Bestuur Het faciliteren en ondersteunen van de raad en raadscommissies, College van burgemeester en wethouders, bestuurlijke samenwerking, lokale rekenkamer, referendumcommissie, lokale ombudsfunctie en de accountant.
0.2 Burgerzaken Het geven van informatie en het beantwoorden van vragen van burgers, het registreren en muteren van persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) en het op klantgerichte wijze uitvoeren van daarmee verband houdende taken. Het organiseren van alle landelijke en lokale verkiezingen behoort eveneens tot het taakgebied.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden* Het beheren, verhuren en in stand houden van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (eventueel tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.
0.4 Overhead Het sturen en ondersteunen van de primaire processen door de ondersteunende afdelingen.
0.5 Treasury Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de treasury-functie (financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven).
0.61 OZB woningen De waardebepaling op grond van de Wet WOZ en het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten met betrekking tot de belastingen op woningen (belasting op eigendom woningen, heffing en invordering, bezwaar en beroep).
0.62 OZB niet-woningen De waardebepaling op grond van de Wet WOZ en het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten met betrekking tot de belastingen op niet woningen (belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffing en invordering, bezwaar en beroep).
0.63 Parkeerbelasting Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten met betrekking tot de parkeerbelasting (heffing en invordering, opbrengsten parkeerfaciliteiten, opbrengsten boetes).
0.64 Belastingen overig Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten op het gebied van overige gemeentelijke belastingen zoals hondenbelasting.
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Het verrichten van activiteiten en het bijhouden van de ontvangsten met betrekking tot de uitkeringen uit het gemeentefonds.
0.8 Overige baten en lasten Het inzichtelijk maken van stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.
0.9 Vennootschapsbelasting Het afdragen van verschuldigde belasting vanwege fiscale winst die per saldo gerealiseerd wordt op ondernemingsactiviteiten.
0.10 Mutaties reserves Het registreren van toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves die niet afzonderlijk aan taakvelden kunnen worden toegerekend.
0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten Het registreren van het begroting- en rekeningsaldo.
1.1 Crisisbeheersing en brandweer We bieden een veilige woon-, leef- en werkomgeving door een adequate hulpverlening bij incidenten. We zorgen er samen met onze partners voor dat we goed toegerust zijn om met incidenten om te gaan. Verder huisvesten we de brandweer.
1.2 Openbare orde en veiligheid We zorgen er samen met partners en inwoners voor dat Capelle aan den IJssel een gemeente is waar het veilig opgroeien, wonen, werken en leven (voor mens en dier) is. Hiervoor maken we een integraal veiligheidsbeleid, handhaven we tegen grensoverschrijdend gedrag en criminaliteit en stimuleren we dat burgers ook hun verantwoordelijkheid nemen.
2.1 Verkeer en vervoer Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid.
2.2 Parkeren Het zorg dragen voor voldoende parkeermogelijkheden.
2.3 Recreatieve havens Het bieden van havens voor de recreatieve scheepvaart. (niet van toepassing voor Capelle aan den IJssel)
2.4 Economische havens en waterwegen Het bieden van faciliteiten ten behoeve van de (beroeps)scheepvaart zoals zeehavens, binnenhavens en ligplaatsen en vergunningen bedrijfsvaartuigen. (niet van toepassing voor Capelle aan den IJssel)
2.5 Openbaar vervoer Het bevorderen van gebruik van openbaar vervoer, voorzieningen ter ondersteuning van het openbaar vervoer.
3.1 Economische ontwikkeling Het algemene beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid.
3.2 Fysiek bedrijfsinfrastructuur Het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid.
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen Het geven van voorlichting, advies en dienstverlening aan lokale bedrijven; financiële steunregelingen voor bedrijven; regelen straathandel.
3.4 Economische promotie Het verrichten van promotionele activiteiten om de gemeente op de kaart te zetten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en arbeid; promotie toerisme. Het verkrijgen van algemene middelen voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken (logiesbelasting).
4.1 Openbaar basisonderwijs Het uitvoeren van de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs (inclusief bewegingsonderwijs). Niet van toepassing: in Capelle is de gemeente geen schoolbestuur.
4.2 Onderwijshuisvesting Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken • Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen; • Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten); • Het faciliteren van het onderwijsaanbod aan volwassenen; • Het (doen) uitvoeren en bekostigen van het leerlingenvervoer.
5.1 Sportbeleid en activering Stimuleren van sport (breedtesport en prestatiesport) en bewegen.
5.2 Sportaccommodaties Het gelegenheid geven tot sportbeoefening door het beschikbaar stellen van accommodaties voor sportbeoefening.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Het stimuleren, bevorderen en faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. Het uitvoeren van traditionele evenementen zoals koningsdag en dodenherdenking.
5.4 Musea Het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur.
5.5 Cultureel erfgoed Het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed.
5.6 Media Het zorg dragen voor fysieke en elektronische cultuurdragers, zoals bibliotheken en lokale omroep.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Het zorg dragen voor natuurbescherming, parken en plantsoenen, aanleg en onderhoud van kleine watergangen, gemeentelijke recreatievoorzieningen, toeristische voorzieningen en overige recreatieve voorzieningen.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Capellenaren kunnen meedoen in onze samenleving. Drempels, fysiek of financieel, die dat verhinderen worden zo veel als mogelijk weggenomen.
6.2 Wijkteams De sociaal wijkteams zijn ondergebracht bij Stichting Welzijn Capelle.
6.3 Inkomensregelingen Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen).
6.4 Begeleide participatie Het bieden van voorzieningen in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidsbeperking, die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid.
6.5 Arbeidsparticipatie Het ondersteunen aan Capellenaren met een volledige of aanvullende bijstandsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigden bij het vinden van betaalde arbeid, door het bieden van voorzieningen zoals bemiddeling naar vacatures, trajecten en scholing gericht op werk of sociale activering.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Het bieden van materiële voorzieningen (zoals hulpmiddelen en aanpassingen in huis) aan Capellenaren met een fysieke beperking om zelfstandig lokaal te kunnen functioneren daar waar ze niet in staat zijn om dit op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk te doen.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Het bieden van begeleiding, kortdurend verblijf en huishoudelijke ondersteuning aan Capellenaren met een (fysieke/ psychische) beperking om zelfstandig te kunnen functioneren daar waar ze niet in staat zijn om dit op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, mantelzorg of hulp van andere personen uit hun sociale netwerk te doen. Zorgen dat ouderen of inwoners met een beperking, met ondersteuning, zo lang als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren binnen de maatschappij.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Het vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van de jeugdige en diens ouders met als uitgangspunt dat de jeugdhulp die wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.
6.81 Geëscalleerde zorg 18+ (niet van toepassing voor Capelle aan den IJssel) Het bieden van opvangvoorzieningen en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen. De taken zijn belegd bij de centrumgemeente Rotterdam.
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Het bieden van maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18-, met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen.
7.1 Volksgezondheid Het nemen van maatregelen ter bevorderen van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen.
7.2 Riolering Het verrichten van de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding.
7.3 Afval Het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.
7.4 Milieubeheer Het waarborgen van een gezond leef-, woon- en werkklimaat door het verrichten van gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu.
7.5 Begraafplaatsen Het verrichten van de gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging.
8.1 Ruimtelijke ordening Het verrichten van taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening, zoals het voorbereiden en vaststellen van structuurplannen en –visies en bestemmingsplannen.
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Het verrichten van activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie.
8.3 Wonen en bouwen Het zorg dragen voor en verrichten van taken met betrekking tot gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening.