Programma 5A

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Het verstrekken van subsidies en het laten aanbieden van advies, ondersteuning en activiteiten om sportbeoefening te stimuleren en op peil houden.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

De indicator "% Bekendheid met Sportief Capelle (BV Sport) in bewonersenquête" is in 2019 niet meer uitgevraagd..In de bewonersenquête 2019 zijn de vragen over sport en bewegen aangepast. Het is dezelfde set vragen en analysemethode die wordt gebruikt in de onderzoeken van RIVM en GGD (1x per 4 jaar). Door de aanpassing in de bewonersenquête is de data straks 1x per 2 jaar voorhanden in plaats van 1x per 4 jaar. Dit zal naar verwachting een beter beeld en inzicht geven over sport en bewegen in Capelle en van Capellenaren die voldoen aan de landelijke beweegnorm.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 4.177 V 8 N 4.169 N 4.175 N 6
Baten N 0 N 0 N 0 V 3 V 3
Saldo N 4.177 V 8 N 4.169 N 4.172 N 3
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Mutaties reserve bedrijfsvoering (VJN2019 5.4.7) V 8
Totaal V 8 N 0 V 8
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Winstuitkering BV Sport N 0
2. Nacalculatie bedrijfsvoering N 10 V 3
2. Overige verschillen V 4
Totaal N 6 V 3 N 3
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve bedrijfsvoering N 8 N 1
2. Reserve eenmalige uitgaven N 200 N 200
Totaal N 208 N 201 V 7
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 4.169 N 4.172 N 3
Mutaties reserves N 208 N 201 V 7
Resultaat N 4.377 N 4.373 V 4

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het via Sportief Capelle beschikbaar stellen van binnen- en buitensportvoorzieningen;
 • Het opstellen van (huur)overeenkomsten;
 • Het jaarlijks (laten) aanpassen van de tarieven;
 • Het jaarlijks indexeren van de huurprijzen;
 • Het bijhouden van een registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens);
 • Het bepalen van omvang, samenstelling en geografische spreiding van gebouwen (Portfolio management);
 • “performance”-analyse van projecten, keuze tussen aanhouden of afstoten, bepalen (bouw) technische ingrepen en acquisitie (Asset management);
 • Het opstellen en uitvoeren van onderhoudsjaarplannen, huurincasso, marketing. Concrete activiteiten rondom verkoop/huur (Property management);
 • Het via Sportief Capelle laten instandhouden en verhuren/ ingebruikgeven van vastgoed en sportvelden.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 2.876 N 42 N 2.918 N 3.028 N 110
Baten V 2.478 V 56 V 2.535 V 2.493 N 42
Saldo N 398 V 14 N 383 N 535 N 152
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Voorziening onderhoud (NJN2018 0.4.12) V 109
2.. Terugdraaien onderhoud Sportief capelle (NJN2018 0.4.12) V 419
3. Jaarlijks- en dagelijks onderhoud (NJN2018 0.4.12) N 641
4. Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed (NJN2018 5.4.6)
5. Rente (NJN2018 5.4.7)
6. Indexatie voorziening onderhoud (NJN2018 5.4.8) N 69
7. Voorziening onderhoud (VJN2019 0.4.23) V 26
8. Rente (VJN2019 0.4.4) V 71
9. Verschuiving kapitaallasten investeirngen (VJN2019 5.4.3) V 39
10. Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed (NJN2019 5.4.4) V 4 V 56
Totaal N 42 V 56 V 14
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Sportaccommodaties; hogere onderhoudslasten en doorbelastingen N 56
2. Sportaccommodaties: lagere huurbaten N 42
3. Nacalculatie bedrijfsvoering N 54
Totaal N 110 N 42 N 152
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve bedrijfsvoering N 17 V 37
Totaal N 17 V 37 V 54
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 383 N 535 N 152
Mutaties reserves N 17 V 37 V 54
Resultaat N 400 N 498 N 98

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Nieuwe sporthal- zwembadcombinatie
Oplevering van de nieuwe sporthal- zwembadcombinatie (Pelikaanweg 4).

Oplevering en opening zal in zomer 2020 plaatsvinden.

 

Zwembad De Blinkert
Na ingebruikname van de nieuwe (sporthal- zwembadcombinatie) het ontmantelen van de installaties zwembad De Blinkert (Valeriusrondeel 400) en leegstandsbeheer van het zwembad.

 

Realisatie verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Om te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot verduurzaming en ter uitvoering van het Activiteitenbesluit milieubeheer worden voor sporthal Schenkel (Capelseweg 39), Sporthal Oostgaarde (Dakotaweg 261) en sporthal De Lijster (Lijstersingel 20) de vereiste maatregelen doorgevoerd (BBV 1092314 van juni 2019). Bij de Voorjaarsnota 2019 zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De voorbereiding van de maatregelen is aangevangen en zal in 2020 verder worden uitgevoerd.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het verrichten van onderhouds- en beheerswerkzaamheden aan kunstwerken;
 • Het verstrekken van subsidies voor cultuur en evenementen.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Rapportcijfer burger over Isala Theater in bewonersenquête geen meting 7,7 8
Rapportcijfer burger over Muziekschool in bewonersenquête geen meting 6,9 8
Aantal beeldende kunstwerken in gemeentelijk bezit (inclusief landmarks) 59 59 59
Aantal beeldende kunstwerken in particulier bezit 8 8 8
Totaal aantal beeldende kunstwerken 67 67 67
Aantal landmarks 9 9 9

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 2.382 V 64 N 2.318 N 2.299 V 19
Baten V 372 N 0 V 372 V 419 V 47
Saldo N 2.010 V 64 N 1.946 N 1.880 V 66
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Voorziening onderhoud (NJN2018 0.4.12) V 23
2. Jaarlijks en dagelijk onderhoud uit voorziening (NJN2018 0.4.12) N 19
3. Indexatie voorziening onderhoud Isala theater (NJN2018 5.4.8) V 61
4. Mutaties reserve bedrijfsvoering (NJN2018 5.4.9) V 9
5. Herkomstonderzoek kunstaankopen (VJN2019 5A.4.6) N 10
Totaal V 64 N 0 V 64
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Minder subsidie verstrekt aan evenementen en cultuurinstellingen V 36
2. Bijdragen van derden en subsidies: Veteranendag en 75 jaar vrijheid V 31
3. Nacalculatie bedrijfsvoering N 43 V 4
4. Overige verschillen V 26 V 12
Totaal V 19 V 47 V 66
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve eenmalige uitgaven V 10 V 10
2. Reserve bedrijfsvoering N 9 V 30
Totaal V 1 V 40 V 39
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 1.946 N 1.880 V 66
Mutaties reserves V 1 V 40 V 39
Resultaat N 1.945 N 1.840 V 105

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Realisatie verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Om te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot verduurzaming en ter uitvoering van het Activiteitenbesluit milieubeheer worden voor het Isalatheater (Stadsplein 5) de vereiste maatregelen doorgevoerd (BBV1092314 van juni 2019).

Bij de Voorjaarsnota 2019 zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De voorbereiding van de maatregelen is aangevangen en zal in 2020 verder worden uitgevoerd.

Taakveld 5.4 Musea

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het bijhouden van een registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens);
 • “Performance”-analyse van projecten, keuze tussen aanhouden of afstoten, bepalen (bouw) technische ingrepen en acquisitie (Asset management);
 • Het opstellen en uitvoeren van onderhoudsjaarplannen. Concrete activiteiten rondom verkoop/huur (Property management);
 • Het monitoren van het energieverbruik;
 • Instandhouding en verhuur/ingebruikgeving van vastgoed.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 2 N 3 N 5 N 5 N 0
Baten N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
Saldo N 2 N 3 N 5 N 5 N 0
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Voorziening onderhoud (NJN2018 0.4.12) V 1
2. Jaarlijks en dagelijk onderhoud uit voorziening (NJN2018 0.4.12) N 4
3. Indexatie voorziening onderhoud (NJN2018 5.4.8) N 0
Totaal N 3 N 0 N 3
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Geen verschil
Totaal N 0 N 0 N 0
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Geen mutaties.
Totaal N 0 N 0 N 0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 5 N 5 N 0
Mutaties reserves N 0 N 0 N 0
Resultaat N 5 N 5 N 0

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Archeologie, Monumentenzorg en Cultuurlandschap

 • Uitvoering van de Nota Erfgoed 2012;
 • Actueel houden lijst van beschermde gemeentelijke monumenten en dorpsgezichten;
 • Beoordelen van vergunningaanvragen voor veranderingen aan rijks- en gemeentelijke monumenten;
 • Beoordelen van (ver)bouwplannen in beschermde dorpsgezichten;
 • Afhandelen van verzoeken tot toekenning van stimuleringspremies voor onderhoud van gemeentelijke monumenten;
 • Begeleiden van lening aanvragen voor restauratie, groot onderhoud etc. van monumenten en bij diverse fondsen en instanties;
 • Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoren de monumentale boerderij aan de ’s Gravenweg 325 en het Rijksmonument Dorpsstraat 164. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

 

Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Aantal gemeentelijke monumenten in Capelle 45 45 45
Aantal te onderhouden gemeentelijke monumenten (Begraafplaats Nijverheidsstraat) 1 1 1
Aantal rijksmonumenten in Capelle 17 17 17
Aantal te onderhouden rijksmonumenten (kerktoren Dorpskerk aan de Kerklaan en Dief- en duifhuisje) 2 2 2
Aantal provinciale monumenten 0 0 0

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 111 N 35 N 146 N 133 V 13
Baten N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
Saldo N 111 N 35 N 146 N 133 V 13
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Erfgoedbeleid (NJN2018 5.4.5) N 35
Totaal N 35 N 0 N 35
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Lagere lasten Erfgoed V 19
2. Overige verschillen N 6
Totaal V 13 N 0 V 13
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Geen mutaties
Totaal N 0 N 0 N 0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 146 N 133 V 13
Mutaties reserves N 0 N 0 N 0
Resultaat N 146 N 133 V 13

Taakveld 5.6 Media

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het verstrekken van subsidie aan de openbare bibliotheek;
 • Het verstrekken van subsidie aan de lokale radio;
 • Instandhouding en verhuur/ ingebruikgeving van vastgoed.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens

Tot dit taakveld behoort het pand van de bibliotheek aan het Stadsplein. Onze vastgoedportefeuille staat in paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

 

Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Rapportcijfer Capelse bevolking voor bibliotheek in bewonersenquête geen meting 7,5 7,7
% Capelse Bevolking dat Radio Capelle gebruikt om zich te informeren over zaken die spelen in de gemeente in bewonersenquête geen meting 17% 19%

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 1.065 N 43 N 1.108 N 1.165 N 57
Baten V 186 N 0 V 186 V 188 V 2
Saldo N 879 N 43 N 922 N 977 N 55
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Voorziening onderhoud Bibliotheek (NJN2018 0.4.12) V 16
2. Jaarlijks en dagelijk onderhoud uit voorziening (NJN2018 0.4.12) V 3
3. Indexatie voorziening onderhoud Isala theater (NJN2018 5.4.8) N 1
4. Mutaties reserve bedrijfsvoering (NJN2018 5.4.9) V 4
5. Stadsplein 39 (VJN2019 5.4.4) N 65
Totaal N 43 N 0 N 43
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Hogere lasten Stadsplein 39 - Bibliotheek N 7
2. Nacalculatie bedrijfsvoering N 50 V 2
Totaal N 57 V 2 N 55
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve bedrijfsvoering N 4 V 44
Totaal N 4 V 44 V 48
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 922 N 977 N 55
Mutaties reserves N 4 V 44 V 48
Resultaat N 926 N 933 N 7