Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1
Jaarstukken 2019 Blz. 2
Jaarverslag Blz. 3
Aanbiedingsbrief Blz. 4
Aanbiedingsbrief Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Algemeen Blz. 7
Wat staat er in het jaarverslag? Blz. 8
Wat staat er in de paragrafen? Blz. 9
Wat staat er in de jaarrekening? Blz. 10
Wat staat er in de bijlagen? Blz. 11
Wat staat er in de taakveldenrekening? Blz. 12
Samenvatting Blz. 13
Inleiding Blz. 14
Beleidsinhoudelijke verantwoording 2019 Blz. 15
Financiële verantwoording jaarstukken 2019 Blz. 16
Verschillenverklaring Najaarsnota 2019 - Jaarrekening 2019 Blz. 17
Financiële kengetallen Blz. 18
Weerstandsratio Blz. 19
Rechtmatigheid Blz. 20
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Blz. 21
Missie Blz. 22
Wat willen we bereiken? Blz. 23
TV0.1 Investeren in relaties met andere overheden, (maatschappelijke) organisaties en partners en daarbij een krachtig eigen geluid laten horen. Blz. 24
Coalitieakkoord ''met het oog op morgen'' - uitbreiding GR IJsselgemeenten met alle bedrijfsvoering. Blz. 25
TV0.1 Informatie vergaren met betrekking tot beleidsonderdelen van Capellenaren. Blz. 26
Toolkit burgerparticipatie Blz. 27
Landelijke indicatoren Blz. 28
Capelse indicatoren Blz. 29
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 30
Verbonden partijen Blz. 31
Ontwikkelingen Blz. 32
Wat heeft het gekost? Blz. 33
Analyse verschil Blz. 34
Overhead Blz. 35
Incidentele baten en lasten Blz. 36
Structurele mutaties reserves Blz. 37
Grafiek lasten en baten Blz. 38
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 39
Missie Blz. 40
Wat willen we bereiken? Blz. 41
TV1.1 Versterken van brandpreventie. Blz. 42
Pilot Wijkbrandweerfunctionaris. Blz. 43
Actualiseren Beleidsregel brandveilig ontvluchten gebouwen. Blz. 44
Opstellen Actieplan brandveiligheid voor hoge gebouwen. Blz. 45
TV1.2 Stimuleren van Capellenaren (inwoners en ondernemers) om mee te werken aan een veilig Capelle. Blz. 46
Ondersteunen (burger)initiatieven op het gebied van buurtpreventieapps, buurtpreventieteams en burgernet. Blz. 47
Ondersteunen en faciliteren Politiekids trajecten op basisscholen. Blz. 48
Ondersteunen samenwerkingsverbanden voor een veilig ondernemingsklimaat. Blz. 49
Introduceren app voor slachtoffers straatintimidatie en terreur. Blz. 50
TV1.2 Vergroten van de veiligheid in buurten en wijken en het versterken van de synergie tussen de ingezette middelen op veiligheidsgebied. Blz. 51
Inzetten van stadsmariniers om veiligheid- en leefbaarheidsproblemen in kwetsbare buurten aan te pakken. Blz. 52
Verder uitwerken aanbeveling Rekenkamer duiding veiligheidsbeleving. Blz. 53
Opstellen wijkveiligheidsplan voor elke wijk. Blz. 54
Zo nodig meer cameratoezicht in openbare ruimte. Blz. 55
TV1.2 Bestrijden van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning van de rechtstaat. Blz. 56
Aanpassen beleid tegen ondermijning. Blz. 57
TV1.2 Aanpakken van overlastgevende en criminele Capellenaren. Blz. 58
Ondersteunen project Pak je Kans en taakstraffen door bureau Halt. Blz. 59
Uitvoeren persoonsgerichte aanpakken voor HIT-ers, veelplegers, etc. Blz. 60
Uitvoeren regionaal convenant woonoverlast en aanpak woonoverlast. Blz. 61
Uitvoeren aanpak nazorg ex-gedetineerden. Blz. 62
Landelijke indicatoren Blz. 63
Capelse indicatoren Blz. 64
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 65
Verbonden partijen Blz. 66
Ontwikkelingen Blz. 67
Wat heeft het gekost? Blz. 68
Analyse verschil Blz. 69
Incidentele baten en lasten Blz. 70
Structurele mutaties reserves Blz. 71
Grafiek lasten en baten Blz. 72
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 73
Missie Blz. 74
Wat willen we bereiken? Blz. 75
TV2.1 Vergroten van de verkeersveiligheid. Blz. 76
Samenwerken met scholen aan fietsexamens en schoolzones. Blz. 77
TV2.1 Verbeteren verkeersveiligheid 50 km/uur-wegen Schollevaar. Blz. 78
Middengeleider Burgemeester van Beresteijnlaan. Blz. 79
Rotonde Burgemeester van Beresteijnlaan-Operalaan. Blz. 80
Uitritconstructie Burgemeester Bakkerlaan-Spoorlaan. Blz. 81
Aanpassen oversteken Kapellekensbaan-Vlinderbaan. Blz. 82
TV2.1 Verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Blz. 83
Opstellen nieuw Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP). Blz. 84
Realiseren Vervoersknooppunt Rivium. Blz. 85
Verlengen pilot nachtmetro. Blz. 86
Waterbusverbinding Gouda-Rotterdam. Blz. 87
TV2.1 Voldoende en gratis parkeervoorzieningen. Blz. 88
Uitvoeren Onderdeel ''parkeren in het Stadshart''. Blz. 89
Uitvoeren parkeerscan in Fascinatio. Blz. 90
TV2.5 Verbeteren interwijkverbindingen per openbaar vervoer, inclusief IJssellandziekenhuis. Blz. 91
Invoeren lokaal busvervoer via inzetten buurtbus. Blz. 92
Landelijke indicatoren Blz. 93
Capelse indicatoren Blz. 94
Kaderstellende nota's Blz. 95
Verbonden partijen Blz. 96
Ontwikkelingen Blz. 97
Wat heeft het gekost? Blz. 98
Analyse verschil Blz. 99
Incidentele baten en lasten Blz. 100
Structurele mutaties reserves Blz. 101
Grafiek lasten en baten Blz. 102
Programma 3 Economie Blz. 103
Missie Blz. 104
Wat willen we bereiken? Blz. 105
TV3.1 Versterken van de positie van Capelle aan den IJssel als economische motor, door de groei van de economie en de werkgelegenheid. Blz. 106
Opstellen Economische Agenda 2019-2023. Blz. 107
TV3.1 Revitaliseren van kantoor- en bedrijfslocaties. Blz. 108
Transformeren leegstaande gebouwen met behoud van bedrijvigheid. Blz. 109
Uitvoeren BIZ-plannen. Blz. 110
Opstellen leidraad Visie Hoofdweggebied. Blz. 111
Uitvoeren actieagenda Het Nieuwe Rivium. Blz. 112
Deelnemen KVO-trajecten winkelcentra en bedrijvenlocaties. Blz. 113
Transformeren naar een duurzame economie. Blz. 114
TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers. Blz. 115
Optimaal uitvoeren accountmanagementplan. Blz. 116
Deelnemen aan verkiezing ''MKB-vriendelijkste'' gemeente van NL. Blz. 117
Intensiveren samenwerken MKB Rotterdam. Blz. 118
Faciliteren nieuwe ideeën voor bevordering economische samenwerking. Blz. 119
Landelijke indicatoren Blz. 120
Capelse indicatoren Blz. 121
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 122
Verbonden partijen Blz. 123
Ontwikkelingen Blz. 124
Wat heeft het gekost? Blz. 125
Analyse verschil Blz. 126
Incidentele baten en lasten Blz. 127
Structurele mutaties reserves Blz. 128
Grafiek lasten en baten Blz. 129
Programma 4 Onderwijs Blz. 130
Missie Blz. 131
Wat willen we bereiken? Blz. 132
TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs. Blz. 133
Uitvoeren Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs. Blz. 134
TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen. Blz. 135
Herijken gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid. Blz. 136
Subsidiëren VVE aanbod en activiteiten ter bevordering van taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Blz. 137
TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten). Blz. 138
Startkwalificatie en verminderen schoolverlaten. Blz. 139
Landelijke indicatoren Blz. 140
Capelse indicatoren Blz. 141
Kaderstellende nota's Blz. 142
Verbonden partijen Blz. 143
Ontwikkelingen Blz. 144
Wat heeft het gekost? Blz. 145
Analyse verschil Blz. 146
Incidentele baten en lasten Blz. 147
Structurele mutaties reserves Blz. 148
Grafiek lasten en baten Blz. 149
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Blz. 150
Missie Blz. 151
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 152
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 153
Wat willen we bereiken? Blz. 154
TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen. Blz. 155
Uitvoeren van sport- en beweegbeleid door Sportief Capelle. Blz. 156
TV5.3 Het vergroten van de levendigheid in de stad. Blz. 157
Verbreden evenementenaanbod in de stad. Blz. 158
TV5.3 Het bevorderen talentontwikkeling bij kinderen en jongeren. Blz. 159
Inzetten op cultuureducatie op scholen. Blz. 160
Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs. Blz. 161
Landelijke indicatoren Blz. 162
Capelse indicatoren Blz. 163
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 164
Verbonden partijen Blz. 165
Ontwikkelingen Blz. 166
Wat heeft het gekost? Blz. 167
Analyse verschil Blz. 168
Incidentele baten en lasten Blz. 169
Structurele mutaties reserves Blz. 170
Grafiek lasten en baten Blz. 171
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 172
Wat willen we bereiken? Blz. 173
TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming. Blz. 174
Evalueren Bomenbeleidsplan en Groene Kaart. Blz. 175
Uitvoeren projecten 'Kwaliteitsimpuls openbare ruimte'. Blz. 176
Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma Natuurkansenkaart. Blz. 177
TV5.7 Voortzetten versterken recreatieve functie van de IJssel. Blz. 178
Realiseren project Zandrak (horeca en inrichting park). Blz. 179
Opstellen visie ontwikkeling oevers Nieuwe Maas/Hollandsche IJssel. Blz. 180
Verkennen en ontwikkelen recreatieve mogelijkheden en natuur langs Hollandsche IJssel. Blz. 181
Landelijke indicatoren Blz. 182
Capelse indicatoren Blz. 183
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 184
Verbonden partijen Blz. 185
Ontwikkelingen Blz. 186
Wat heeft het gekost? Blz. 187
Analyse verschil Blz. 188
Incidentele baten en lasten Blz. 189
Structurele mutaties reserves Blz. 190
Grafiek lasten en baten Blz. 191
Programma 6 Sociaal domein Blz. 192
Missie Blz. 193
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 194
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Blz. 195
Wat willen we bereiken? Blz. 196
TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving. Blz. 197
Zorgdragen voor een sociale basisinfrastructuur. Blz. 198
Waarderen en ondersteunen van mantelzorgers. Blz. 199
TV6.1 Kinderen groeien in Capelle gezond en veilig op. Blz. 200
Ondersteunen Capelse Jeugdraad en Kindercollege. Blz. 201
Uitbreiden concept de Vreedzame Wijk. Blz. 202
Landelijke indicatoren Blz. 203
Capelse indicatoren Blz. 204
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 205
Verbonden partijen Blz. 206
Ontwikkelingen Blz. 207
Wat heeft het gekost? Blz. 208
Analyse verschil Blz. 209
Incidentele baten en lasten Blz. 210
Structurele mutaties reserves Blz. 211
Grafiek lasten en baten Blz. 212
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Blz. 213
Wat willen we bereiken? Blz. 214
TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen). Blz. 215
Rechtmatig verstrekken van uitkeringen in het kader van de gebundelde uitkering (BUIG). Blz. 216
TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen. Blz. 217
Voorlichting over inkomensondersteunende regelingen aan de doelgroep en intermediaire organisaties intensiveren. Blz. 218
Stroomlijnen en vergemakkelijken aanvraagproces (de toegang) van de regelingen. Blz. 219
Verhogen bereik Jeugdfonds Sport & Cultuur. Blz. 220
TV6.3 Het terugdringen van het beroep op bewindvoeringstrajecten. Blz. 221
Onderzoek mogelijke aanpassingen huidige beleid en uitvoering ter vermindering van opleggen dure bewindvoeringstrajecten door de rechter. Blz. 222
TV6.5 Snelle inburgering van statushouders. Blz. 223
Voortzetting pilot Inburgering Nieuw Stijl. Blz. 224
TV6.5 Zoveel mogelijk Capellenaren aan het werk houden of krijgen. Blz. 225
Inzetten op maatregelen ondersteuning Capellenaren bij het vinden van werk. Blz. 226
Landelijke indicatoren Blz. 227
Capelse indicatoren Blz. 228
Kaderstellende nota's Blz. 229
Verbonden partijen Blz. 230
Ontwikkelingen Blz. 231
Wat heeft het gekost? Blz. 232
Analyse verschil Blz. 233
Incidentele baten en lasten Blz. 234
Structurele mutaties reserves Blz. 235
Grafiek lasten en baten Blz. 236
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 237
Landelijke indicatoren Blz. 238
Capelse indicatoren Blz. 239
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 240
Verbonden partijen Blz. 241
Ontwikkelingen Blz. 242
Wat heeft het gekost? Blz. 243
Analyse verschil Blz. 244
Incidentele baten en lasten Blz. 245
Structurele mutaties reserves Blz. 246
Grafiek lasten en baten Blz. 247
Deelprogramma 6D Jeugdhulp Blz. 248
Wat willen we bereiken? Blz. 249
TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders. Blz. 250
Organiseren jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp. Blz. 251
TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling. Blz. 252
Stimuleren samenwerking om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken. Blz. 253
Landelijke indicatoren Blz. 254
Capelse indicatoren Blz. 255
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 256
Verbonden partijen Blz. 257
Ontwikkelingen Blz. 258
Wat heeft het gekost? Blz. 259
Analyse verschil Blz. 260
Incidentele baten en lasten Blz. 261
Structurele mutaties reserves Blz. 262
Grafiek lasten en baten Blz. 263
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 264
Missie Blz. 265
Wat willen we bereiken? Blz. 266
TV7.3 Bestrijden van grote ergernissen zoals overlast hondenpoep, dumpen afval en afvaltoerisme. Blz. 267
Onderzoeken of een Snel schoon team haalbaar is. Blz. 268
TV7.4 Duurzamer Capelle. Blz. 269
Opstellen en uitvoeren Duurzaamheidsagenda 2019-2022. Blz. 270
Lokaal duurzaamheidsfonds ontwikkelen. Blz. 271
Uitvoeren Warmteplan Capelle. Blz. 272
Vaststellen Regionale Energiestrategie (RES). Blz. 273
TV7.4 17% duurzame energie opwekken en 5% energie besparen. Blz. 274
Start aanpak aardgasvrije wijk(en). Blz. 275
Maximale inzet op zonne-energie. Blz. 276
Vol inzetten op isolatie. Blz. 277
TV7.4 Droge voeten in een groene stad. Blz. 278
In beeld brengen knelpunten wateroverlast, hittestress, droogte en aanpak vaststellen. Blz. 279
Stimuleren vergroening. Blz. 280
TV7.4 Circulaire economie. Blz. 281
Voorbereiden lancering samenwerkingsplatform circulaire projecten. Blz. 282
Gemeente doet eerste circulaire inkoop. Blz. 283
TV7.4 Schone leefomgeving. Blz. 284
Uitvoeren gevelmaatregelen bij de saneringswoningen. Blz. 285
Uitvoeren Actieplan omgevingslawaai. Blz. 286
Landelijke indicatoren Blz. 287
Toelichting afval Blz. 288
Capelse indicatoren Blz. 289
Kaderstellende nota's Blz. 290
Verbonden partijen Blz. 291
Ontwikkelingen Blz. 292
Wat heeft het gekost? Blz. 293
Analyse verschil Blz. 294
Incidentele baten en lasten Blz. 295
Structurele mutaties reserves Blz. 296
Grafiek lasten en baten Blz. 297
Programma 8 Stadsontwikkeling Blz. 298
Missie Blz. 299
Wat willen we bereiken? Blz. 300
TV8.1 Geo data beschikbaar in 3D. Blz. 301
Experimenteren Geodata in 3D formaat. Blz. 302
TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet. Blz. 303
Opstellen Stadsvisie. Blz. 304
Uitvoeren pilot Florabuurt. Blz. 305
Uitvoeren plan van aanpak digitalisering Omgevingswet. Blz. 306
TV8.2 Realiseren van woningbouwontwikkelingen. Blz. 307
Realiseren projecten uit het Meerjarenprogramma (MPS). Blz. 308
Herontwikkeling De Hoven II. Blz. 309
Bepalen koers gebiedsvisie Florabuurt voor (zorg)woningen. Blz. 310
Uitwerken gebiedsvisie Florabuurt, Schollevaar, entreegebied Capelle. Blz. 311
TV8.3 Gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad. Blz. 312
Bij nieuwbouw zoeken naar een toevoeging die bijdraagt aan een gevarieerde woningvoorraad. Blz. 313
TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid. Blz. 314
Tussentijds evalueren woonruimtebemiddeling. Blz. 315
TV8.3 Realiseren van de taakstelling huisvesting statushouders. Blz. 316
Beschikbaar krijgen voldoende woningen taakstelling huisvesting statushouders. Blz. 317
Landelijke indicatoren Blz. 318
Capelse indicatoren Blz. 319
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 320
Verbonden partijen Blz. 321
Ontwikkelingen Blz. 322
Wat heeft het gekost? Blz. 323
Analyse verschil Blz. 324
Incidentele baten en lasten Blz. 325
Structurele mutaties reserves Blz. 326
Grafiek lasten en baten Blz. 327
Financiële verantwoording Blz. 328
Inleiding Blz. 329
Overzicht van baten en lasten Blz. 330
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 331
Grafische weergave van lasten per programma in % van het totaal Blz. 332
Grafische weergave van baten per programma in % van het totaal Blz. 333
Post Onvoorzien Blz. 334
EMU-saldo Blz. 335
Kasstroomoverzicht Blz. 336
Rekeningresultaat Blz. 337
Incidentele baten en lasten Blz. 338
Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten Blz. 339
Structurele mutaties reserves Blz. 340
Reserves en voorzieningen Blz. 341
Vennootschapsbelasting Blz. 342
Raadsbesluit Blz. 343
Raadsbesluit Blz. 344
Amendementen en moties Blz. 345
Amendementen Blz. 346
Moties Blz. 347
Paragrafen Blz. 348
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 349
Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit Blz. 350
Definitie weerstandsvermogen Blz. 351
Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 352
Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's) Blz. 353
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 354
Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio Blz. 355
Conclusie Blz. 356
Financiële kengetallen Blz. 357
Algemene risico's Blz. 358
1. Algemene uitkering Gemeentefonds Blz. 359
2. Fiscaliteiten Blz. 360
3. Dividenden Blz. 361
4. Verleende garanties voor instellingen Blz. 362
5. Oplopende rentelasten Blz. 363
6. Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen Blz. 364
7. Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) Blz. 365
Risico's sociaal domein Blz. 366
8. Participatiewet Blz. 367
9. Jeugdhulp Blz. 368
10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 369
11. Uitspraak Centrale Raad van Beroep voor Huishoudelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 370
12. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen Blz. 371
Overige risico's Blz. 372
13. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs Blz. 373
14. Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting Blz. 374
15. Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 375
16. Overschrijding budget door hogere aanneemsom Blz. 376
17. Grondexploitaties Blz. 377
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 378
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 379
Inleiding Blz. 380
Openbare ruimte Blz. 381
Openbare ruimte Blz. 382
Wegen Blz. 383
Riolering en grondwater Blz. 384
Water Blz. 385
Openbaar groen en speelplaatsen Blz. 386
Openbare verlichting Blz. 387
Kunstwerken Blz. 388
Verkeersvoorzieningen Blz. 389
Beeldende kunstwerken Blz. 390
Reiniging Blz. 391
Gemeentelijk vastgoed Blz. 392
Gemeentelijk vastgoed Blz. 393
Vastgoed in cijfers Blz. 394
Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed Blz. 395
Waarde vastgoed Blz. 396
Lasten vastgoed Blz. 397
Leegstand in gemeentelijk vastgoed Blz. 398
Ontwikkelingen Blz. 399
Overzicht kapitaalgoederen Blz. 400
Overzicht kapitaalgoederen Blz. 401
Paragraaf Financiering Blz. 402
Bestuurlijke duiding Blz. 403
Beleid van financiering Blz. 404
Bepaling financieringsbehoefte Blz. 405
Leningenportefeuille Blz. 406
Renteontwikkeling in het jaar Blz. 407
Risicobeheer Blz. 408
Berekening renterisiconorm Blz. 409
Kasgeldlimiet Blz. 410
Schatkistbankieren Blz. 411
Schema rentetoerekening jaarrekening Blz. 412
Gewaarborgde geldleningen (garantstellingen) Blz. 413
Ontwikkelingen in het jaar Blz. 414
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 415
Inleiding Blz. 416
Organigram Blz. 417
Organisatiestructuur Blz. 418
Missie en Dienstverleningsconcept Blz. 419
Digitale volwassenheid Blz. 420
Responsieve organisatie Blz. 421
Flexibele organisatie en GR IJsselgemeenten Blz. 422
Specificatie kosten bedrijfsvoeringbudget 2019 Blz. 423
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 424
Samenvatting Verbonden partijen Blz. 425
Algemene beleidskaders Blz. 426
Financiën Blz. 427
Gewenste bestuurlijke betrokkenheid Blz. 428
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 429
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) Blz. 430
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Blz. 431
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Blz. 432
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD) Blz. 433
Werkvoorzieningschap Promen Blz. 434
Recreatieschap Hitland Blz. 435
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten Blz. 436
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Blz. 437
Vennootschappen en coöperaties Blz. 438
Eneco Holding N.V. Blz. 439
Stedin N.V. Blz. 440
Evides N.V. Blz. 441
Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Blz. 442
Dataland B.V. Blz. 443
Irado N.V. Blz. 444
Isala Theater B.V. Blz. 445
Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. Blz. 446
Sportief Capelle B.V. Blz. 447
Stichtingen en verenigingen Blz. 448
Stichting Capelle Werkt Blz. 449
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG) Blz. 450
Stichting Welzijn Capelle Blz. 451
Overige gerelateerde partijen Blz. 452
Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen) Blz. 453
Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar Blz. 454
Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan Blz. 455
Stichting IJsselland Ziekenhuis Blz. 456
Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove Blz. 457
Stichting Havensteder Blz. 458
Stichting Vestia Blz. 459
Stichting Woonzorg Nederland Blz. 460
Stichting Bibliotheek aan den IJssel Blz. 461
Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide Blz. 462
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) Blz. 463
Paragraaf Grondbeleid Blz. 464
Visie op grondbeleid in relatie tot de doelstellingen in de programmabegroting Blz. 465
Beleid Blz. 466
Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) Blz. 467
Vennootschapsbelasting Blz. 468
Prognose resultaten grondexploitaties Blz. 469
Tabel geprognosticeerde en gerealiseerde boekwaarde ultimo jaar Blz. 470
Winstneming Blz. 471
Beleidsuitgangspunt reserve in relatie tot risico's van grondzaken Blz. 472
Voorziening verliesgevende projecten Blz. 473
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 474
Inleiding Blz. 475
Uitgangspunten tarievenbeleid Blz. 476
Wet waardering onroerende zaken (WOZ) Blz. 477
Taakveld 0.61 en 0.62 Onroerendezaakbelastingen (woningen, niet-woningen) Blz. 478
Prijsindex versus macronorm Blz. 479
Tarieven OZB Blz. 480
Taakveld 0.64 Hondenbelasting Blz. 481
Taakveld 3.1 Bedrijveninvesteringszones (BIZ-bijdrage) Blz. 482
Taakveld 3.3 Marktgeld Blz. 483
Taakveld 3.4 Logiesbelasting Blz. 484
Taakveld 6.3 Kwijtscheldingen Blz. 485
Taakveld 7.2 Rioolheffing Blz. 486
Taakveld 7.3 Afvalstoffenheffing Blz. 487
Leges Blz. 488
Baten en lasten belangrijkste belastingen/heffingen (* € 1.000) Blz. 489
Begrote en gerealiseerde lasten Blz. 490
Belastingdruk over de jaren Blz. 491
Lokale lastendruk in relatie tot andere gemeenten Blz. 492
Berekening overhead Blz. 493
Paragraaf Interbestuurlijk toezicht Blz. 494
Inleiding Blz. 495
Domein Financiën Blz. 496
Domein Ruimtelijke ordening Blz. 497
Domein Omgevingsrecht Blz. 498
Domein Monumentenzorg Blz. 499
Domein Archief- en informatiebeheer Blz. 500
Domein Huisvesting vergunningshouders Blz. 501
Jaarrekening Blz. 502
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 503
Inleiding Blz. 504
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 505
Balans Blz. 506
Vaste activa Blz. 507
Immateriële vaste activa Blz. 508
Materiële vaste activa Blz. 509
Financiële vaste activa Blz. 510
Vlottende activa Blz. 511
Voorraden Blz. 512
Uitzettingen met een rentetypische kooptijd korter dan 1 jaar Blz. 513
Liquide middelen en overlopende activa Blz. 514
Vaste passiva Blz. 515
Voorzieningen Blz. 516
Vaste schulden Blz. 517
Vlottende passiva Blz. 518
Borg- en garantstellingen Blz. 519
Balans per 31 december 2019 Blz. 520
Balans Blz. 521
Actiefzijde balans Blz. 522
Passiefzijde balans Blz. 523
Vaste activa Blz. 524
Materiële vaste activa Blz. 525
2a. Investeringen met een economisch nut Blz. 526
2a. Belangrijkste investeringen met een economisch nut Blz. 527
2b. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven Blz. 528
2b. Belangrijkste investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven, Blz. 529
3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Blz. 530
3. Belangrijkste investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Blz. 531
Financiële vaste activa Blz. 532
Verloop van de financiële vaste activa Blz. 533
1. Kapitaalverstrekkingen Blz. 534
2. Overige langlopende leningen Blz. 535
Vlottende activa Blz. 536
Voorraden Blz. 537
Bouwgronden in exploitatie Blz. 538
Geraamd resultaat Bouwgronden in exploitatie Blz. 539
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 540
Liquide middelen Blz. 541
Overlopende activa Blz. 542
Verloopoverzicht Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Blz. 543
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Blz. 544
Vaste passiva Blz. 545
Eigen vermogen Blz. 546
Verloopoverzicht reserves Blz. 547
Toelichting op de reserves Blz. 548
Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen Blz. 549
Algemene reserve Blz. 550
Egalisatiereserve bedrijfsvoering Blz. 551
Reserve eenmalige uitgaven Blz. 552
Reserve sociaal noodfonds Blz. 553
Reserve herstructurering actief grondbeleid Blz. 554
Reserve sociaal domein Blz. 555
Reserve rekenkamer Blz. 556
Reserve Denk en Doe Mee!-fonds Blz. 557
Reserve openbare ruimte c.s. Blz. 558
Voorzieningen Blz. 559
Verloopoverzicht voorzieningen Blz. 560
Voorziening onderhoud Blz. 561
Voorziening nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties Blz. 562
Voorziening verliesgevende complexen Blz. 563
Voorziening algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA) Blz. 564
Voorziening rioolrechten middelen derden Blz. 565
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Blz. 566
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 567
Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 568
Vlottende passiva Blz. 569
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar Blz. 570
Overlopende passiva Blz. 571
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Blz. 572
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Blz. 573
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Blz. 574
Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen Blz. 575
Gewaarborgde geldleningen Gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen waarbij de gemeente borg is per 31 december 2019 Blz. 576
Overzicht van baten en lasten Blz. 577
Overzicht baten, lasten en saldi 2019 Blz. 578
Programma 0 - Bestuur en ondersteuning Blz. 579
Programma 1 - Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 580
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 581
Programma 3 - Economie Blz. 582
Programma 4 - Onderwijs Blz. 583
Programma 5a - Vrije tijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 584
Programma 5b - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 585
Programma 6a - Sociale infrastructuur Blz. 586
Programma 6b - Werk en inkomen (participatiewet) Blz. 587
Programma 6c - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Blz. 588
Programma 6d - Jeugdhulp Blz. 589
Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu Blz. 590
Programma 8 - Stadsontwikkeling Blz. 591
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 592
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 593
Analyse van het verschil - Algemene dekkingsmiddelen Blz. 594
Kosten overhead Blz. 595
Heffing vennootschapsbelasting Blz. 596
Onvoorzien Blz. 597
Overzicht van incidentele baten en lasten in de begroting en rekening Blz. 598
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 599
Soorten begrotingsafwijkingen Blz. 600
Bepaling in Kadernota Rechtmatigheid Blz. 601
Toelichting op overschrijding programma's Blz. 602
Toelichting op de overschrijding kredieten (overschrijdingen) Blz. 603
Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 604
Verantwoordingsinformatie Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 605
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa Blz. 606
Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 607
Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld (x € 1.000) Blz. 608
Bijlagen Blz. 609
Kredietenoverzicht Blz. 610
Kredietenoverzicht Blz. 611
Inkomende subsidies Blz. 612
Inkomende subsidies Blz. 613
Doelstellingen per taakveld Blz. 614
Doelstellingen per taakveld Blz. 615
Taakveldenrekening Blz. 616
Algemene toelichting Blz. 617
Algemene toelichting Blz. 618
ABC van de Taakveldenrekening Blz. 619
Programma 0 Blz. 620
Taakveld 0.1 Bestuur Blz. 621
Algemene doelstelling Blz. 622
Activiteiten Blz. 623
Hoeveelheidsgegevens Blz. 624
Analyse taakveld Blz. 625
Ontwikkelingen Blz. 626
Taakveld 0.2 Burgerzaken Blz. 627
Algemene doelstelling Blz. 628
Activiteiten Blz. 629
Hoeveelheidsgegevens Blz. 630
Analyse taakveld Blz. 631
Ontwikkelingen Blz. 632
Taakveld 0.3 Overige gebouwen en gronden Blz. 633
Algemene doelstelling Blz. 634
Activiteiten Blz. 635
Hoeveelheidsgegevens Blz. 636
Analyse taakveld Blz. 637
Ontwikkelingen Blz. 638
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 639
Algemene doelstelling Blz. 640
Activiteiten Blz. 641
Hoeveelheidsgegevens Blz. 642
Analyse taakveld Blz. 643
Ontwikkelingen Blz. 644
Taakveld 0.5 Treasury Blz. 645
Algemene doelstelling Blz. 646
Activiteiten Blz. 647
Hoeveelheidsgegevens Blz. 648
Analyse taakveld Blz. 649
Ontwikkelingen Blz. 650
Taakveld 0.61 OZB-woningen Blz. 651
Algemene doelstelling Blz. 652
Activiteiten Blz. 653
Hoeveelheidsgegevens Blz. 654
Analyse taakveld Blz. 655
Ontwikkelingen Blz. 656
Taakveld 0.62 OZB-niet woningen Blz. 657
Algemene doelstelling Blz. 658
Activiteiten Blz. 659
Hoeveelheidsgegevens Blz. 660
Analyse taakveld Blz. 661
Ontwikkelingen Blz. 662
Taakveld 0.64 Belastingen overig Blz. 663
Algemene doelstelling Blz. 664
Activiteiten Blz. 665
Hoeveelheidsgegevens Blz. 666
Analyse taakveld Blz. 667
Ontwikkelingen Blz. 668
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 669
Algemene doelstelling Blz. 670
Activiteiten Blz. 671
Hoeveelheidsgegevens Blz. 672
Analyse taakveld Blz. 673
Ontwikkelingen Blz. 674
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Blz. 675
Algemene doelstelling Blz. 676
Activiteiten Blz. 677
Hoeveelheidsgegevens Blz. 678
Analyse taakveld Blz. 679
Ontwikkelingen Blz. 680
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting Blz. 681
Algemene doelstelling Blz. 682
Activiteiten Blz. 683
Hoeveelheidsgegevens Blz. 684
Analyse taakveld Blz. 685
Ontwikkelingen Blz. 686
Taakveld 0.10 Mutaties reserves Blz. 687
Algemene doelstelling Blz. 688
Activiteiten Blz. 689
Hoeveelheidsgegevens Blz. 690
Analyse taakveld Blz. 691
Ontwikkelingen Blz. 692
Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten Blz. 693
Algemene doelstelling Blz. 694
Activiteiten Blz. 695
Hoeveelheidsgegevens Blz. 696
Analyse taakveld Blz. 697
Ontwikkelingen Blz. 698
Programma 1 Blz. 699
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 700
Algemene doelstelling Blz. 701
Activiteiten Blz. 702
Hoeveelheidsgegevens Blz. 703
Analyse taakveld Blz. 704
Ontwikkelingen Blz. 705
Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid Blz. 706
Algemene doelstelling Blz. 707
Activiteiten Blz. 708
Hoeveelheidsgegevens Blz. 709
Analyse taakveld Blz. 710
Ontwikkelingen Blz. 711
Programma 2 Blz. 712
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Blz. 713
Algemene doelstelling Blz. 714
Activiteiten Blz. 715
Hoeveelheidsgegevens Blz. 716
Analyse taakveld Blz. 717
Ontwikkelingen Blz. 718
Taakveld 2.2 Parkeren Blz. 719
Algemene doelstelling Blz. 720
Activiteiten Blz. 721
Hoeveelheidsgegevens Blz. 722
Analyse taakveld Blz. 723
Ontwikkelingen Blz. 724
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Blz. 725
Algemene doelstelling Blz. 726
Activiteiten Blz. 727
Hoeveelheidsgegevens Blz. 728
Analyse taakveld Blz. 729
Ontwikkelingen Blz. 730
Programma 3 Blz. 731
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 732
Algemene doelstelling Blz. 733
Activiteiten Blz. 734
Hoeveelheidsgegevens Blz. 735
Analyse taakveld Blz. 736
Ontwikkelingen Blz. 737
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 738
Algemene doelstelling Blz. 739
Activiteiten Blz. 740
Hoeveelheidsgegevens Blz. 741
Analyse taakveld Blz. 742
Ontwikkelingen Blz. 743
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen Blz. 744
Algemene doelstelling Blz. 745
Activiteiten Blz. 746
Hoeveelheidsgegevens Blz. 747
Analyse taakveld Blz. 748
Ontwikkelingen Blz. 749
Taakveld 3.4 Economische promotie Blz. 750
Algemene doelstelling Blz. 751
Activiteiten Blz. 752
Hoeveelheidsgegevens Blz. 753
Analyse taakveld Blz. 754
Ontwikkelingen Blz. 755
Programma 4 Blz. 756
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 757
Algemene doelstelling Blz. 758
Activiteiten Blz. 759
Hoeveelheidsgegevens Blz. 760
Analyse taakveld Blz. 761
Ontwikkelingen Blz. 762
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 763
Algemene doelstelling Blz. 764
Activiteiten Blz. 765
Hoeveelheidsgegevens Blz. 766
Analyse taakveld Blz. 767
Ontwikkelingen Blz. 768
Programma 5A Blz. 769
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Blz. 770
Algemene doelstelling Blz. 771
Activiteiten Blz. 772
Hoeveelheidsgegevens Blz. 773
Analyse taakveld Blz. 774
Ontwikkelingen Blz. 775
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Blz. 776
Algemene doelstelling Blz. 777
Activiteiten Blz. 778
Hoeveelheidsgegevens Blz. 779
Analyse taakveld Blz. 780
Ontwikkelingen Blz. 781
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 782
Algemene doelstelling Blz. 783
Activiteiten Blz. 784
Hoeveelheidsgegevens Blz. 785
Analyse taakveld Blz. 786
Ontwikkelingen Blz. 787
Taakveld 5.4 Musea Blz. 788
Algemene doelstelling Blz. 789
Activiteiten Blz. 790
Hoeveelheidsgegevens Blz. 791
Analyse taakveld Blz. 792
Ontwikkelingen Blz. 793
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Blz. 794
Algemene doelstelling Blz. 795
Activiteiten Blz. 796
Hoeveelheidsgegevens Blz. 797
Analyse taakveld Blz. 798
Ontwikkelingen Blz. 799
Taakveld 5.6 Media Blz. 800
Algemene doelstelling Blz. 801
Activiteiten Blz. 802
Hoeveelheidsgegevens Blz. 803
Analyse taakveld Blz. 804
Ontwikkelingen Blz. 805
Programma 5B Blz. 806
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 807
Algemene doelstelling Blz. 808
Activiteiten Blz. 809
Hoeveelheidsgegevens Blz. 810
Analyse taakveld Blz. 811
Ontwikkelingen Blz. 812
Programma 6A Blz. 813
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 814
Algemene doelstelling Blz. 815
Activiteiten Blz. 816
Hoeveelheidsgegevens Blz. 817
Analyse taakveld Blz. 818
Ontwikkelingen Blz. 819
Taakveld 6.2 Wijkteams Blz. 820
Algemene doelstelling Blz. 821
Activiteiten Blz. 822
Hoeveelheidsgegevens Blz. 823
Analyse taakveld Blz. 824
Ontwikkelingen Blz. 825
Programma 6B Blz. 826
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Blz. 827
Algemene doelstelling Blz. 828
Activiteiten Blz. 829
Hoeveelheidsgegevens Blz. 830
Analyse taakveld Blz. 831
Ontwikkelingen Blz. 832
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Blz. 833
Algemene doelstelling Blz. 834
Activiteiten Blz. 835
Hoeveelheidsgegevens Blz. 836
Analyse taakveld Blz. 837
Ontwikkelingen Blz. 838
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 839
Algemene doelstelling Blz. 840
Activiteiten Blz. 841
Hoeveelheidsgegevens Blz. 842
Analyse taakveld Blz. 843
Ontwikkelingen Blz. 844
Programma 6C Blz. 845
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 846
Algemene doelstelling Blz. 847
Activiteiten Blz. 848
Hoeveelheidsgegevens Blz. 849
Analyse taakveld Blz. 850
Ontwikkelingen Blz. 851
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 852
Algemene doelstelling Blz. 853
Activiteiten Blz. 854
Hoeveelheidsgegevens Blz. 855
Analyse taakveld Blz. 856
Ontwikkelingen Blz. 857
Programma 6D Blz. 858
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 859
Algemene doelstelling Blz. 860
Activiteiten Blz. 861
Hoeveelheidsgegevens Blz. 862
Analyse taakveld Blz. 863
Ontwikkelingen Blz. 864
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 865
Algemene doelstelling Blz. 866
Activiteiten Blz. 867
Hoeveelheidsgegevens Blz. 868
Analyse taakveld Blz. 869
Ontwikkelingen Blz. 870
Programma 7 Blz. 871
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Blz. 872
Algemene doelstelling Blz. 873
Activiteiten Blz. 874
Hoeveelheidsgegevens Blz. 875
Analyse taakveld Blz. 876
Ontwikkelingen Blz. 877
Taakveld 7.2 Riolering Blz. 878
Algemene doelstelling Blz. 879
Activiteiten Blz. 880
Hoeveelheidsgegevens Blz. 881
Analyse taakveld Blz. 882
Ontwikkelingen Blz. 883
Taakveld 7.3 Afval Blz. 884
Algemene doelstelling Blz. 885
Activiteiten Blz. 886
Hoeveelheidsgegevens Blz. 887
Analyse taakveld Blz. 888
Ontwikkelingen Blz. 889
Taakveld 7.4 Milieubeheer Blz. 890
Algemene doelstelling Blz. 891
Activiteiten Blz. 892
Hoeveelheidsgegevens Blz. 893
Analyse taakveld Blz. 894
Ontwikkelingen Blz. 895
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 896
Algemene doelstelling Blz. 897
Activiteiten Blz. 898
Hoeveelheidsgegevens Blz. 899
Analyse taakveld Blz. 900
Ontwikkelingen Blz. 901
Programma 8 Blz. 902
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 903
Algemene doelstelling Blz. 904
Activiteiten Blz. 905
Hoeveelheidsgegevens Blz. 906
Analyse taakveld Blz. 907
Ontwikkelingen Blz. 908
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 909
Algemene doelstelling Blz. 910
Activiteiten Blz. 911
Hoeveelheidsgegevens Blz. 912
Analyse taakveld Blz. 913
Ontwikkelingen Blz. 914
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Blz. 915
Algemene doelstelling Blz. 916
Activiteiten Blz. 917
Hoeveelheidsgegevens Blz. 918
Analyse taakveld Blz. 919
Ontwikkelingen Blz. 920
Financiële samenvatting per programma per taakveld Blz. 921
Financiële samenvatting per programma per taakveld Blz. 922
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap