Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Jaarstukken 2019 Blz. 2  
Jaarverslag Blz. 3  
Aanbiedingsbrief Blz. 4  
Aanbiedingsbrief Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Algemeen Blz. 7  
Wat staat er in het jaarverslag? Blz. 8  
Wat staat er in de paragrafen? Blz. 9  
Wat staat er in de jaarrekening? Blz. 10  
Wat staat er in de bijlagen? Blz. 11  
Wat staat er in de taakveldenrekening? Blz. 12  
Samenvatting Blz. 13  
Inleiding Blz. 14  
Beleidsinhoudelijke verantwoording 2019 Blz. 15  
Financiële verantwoording jaarstukken 2019 Blz. 16  
Verschillenverklaring Najaarsnota 2019 - Jaarrekening 2019 Blz. 17  
Financiële kengetallen Blz. 18  
Weerstandsratio Blz. 19  
Rechtmatigheid Blz. 20  
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Blz. 21  
Missie Blz. 22  
Wat willen we bereiken? Blz. 23  
TV0.1 Investeren in relaties met andere overheden, (maatschappelijke) organisaties en partners en daarbij een krachtig eigen geluid laten horen. Blz. 24  
Coalitieakkoord ''met het oog op morgen'' - uitbreiding GR IJsselgemeenten met alle bedrijfsvoering. Blz. 25  
TV0.1 Informatie vergaren met betrekking tot beleidsonderdelen van Capellenaren. Blz. 26  
Toolkit burgerparticipatie Blz. 27  
Landelijke indicatoren Blz. 28  
Capelse indicatoren Blz. 29  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 30  
Verbonden partijen Blz. 31  
Ontwikkelingen Blz. 32  
Wat heeft het gekost? Blz. 33  
Analyse verschil Blz. 34  
Overhead Blz. 35  
Incidentele baten en lasten Blz. 36  
Structurele mutaties reserves Blz. 37  
Grafiek lasten en baten Blz. 38  
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 39  
Missie Blz. 40  
Wat willen we bereiken? Blz. 41  
TV1.1 Versterken van brandpreventie. Blz. 42  
Pilot Wijkbrandweerfunctionaris. Blz. 43  
Actualiseren Beleidsregel brandveilig ontvluchten gebouwen. Blz. 44  
Opstellen Actieplan brandveiligheid voor hoge gebouwen. Blz. 45  
TV1.2 Stimuleren van Capellenaren (inwoners en ondernemers) om mee te werken aan een veilig Capelle. Blz. 46  
Ondersteunen (burger)initiatieven op het gebied van buurtpreventieapps, buurtpreventieteams en burgernet. Blz. 47  
Ondersteunen en faciliteren Politiekids trajecten op basisscholen. Blz. 48  
Ondersteunen samenwerkingsverbanden voor een veilig ondernemingsklimaat. Blz. 49  
Introduceren app voor slachtoffers straatintimidatie en terreur. Blz. 50  
TV1.2 Vergroten van de veiligheid in buurten en wijken en het versterken van de synergie tussen de ingezette middelen op veiligheidsgebied. Blz. 51  
Inzetten van stadsmariniers om veiligheid- en leefbaarheidsproblemen in kwetsbare buurten aan te pakken. Blz. 52  
Verder uitwerken aanbeveling Rekenkamer duiding veiligheidsbeleving. Blz. 53  
Opstellen wijkveiligheidsplan voor elke wijk. Blz. 54  
Zo nodig meer cameratoezicht in openbare ruimte. Blz. 55  
TV1.2 Bestrijden van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning van de rechtstaat. Blz. 56  
Aanpassen beleid tegen ondermijning. Blz. 57  
TV1.2 Aanpakken van overlastgevende en criminele Capellenaren. Blz. 58  
Ondersteunen project Pak je Kans en taakstraffen door bureau Halt. Blz. 59  
Uitvoeren persoonsgerichte aanpakken voor HIT-ers, veelplegers, etc. Blz. 60  
Uitvoeren regionaal convenant woonoverlast en aanpak woonoverlast. Blz. 61  
Uitvoeren aanpak nazorg ex-gedetineerden. Blz. 62  
Landelijke indicatoren Blz. 63  
Capelse indicatoren Blz. 64  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 65  
Verbonden partijen Blz. 66  
Ontwikkelingen Blz. 67  
Wat heeft het gekost? Blz. 68  
Analyse verschil Blz. 69  
Incidentele baten en lasten Blz. 70  
Structurele mutaties reserves Blz. 71  
Grafiek lasten en baten Blz. 72  
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 73  
Missie Blz. 74  
Wat willen we bereiken? Blz. 75  
TV2.1 Vergroten van de verkeersveiligheid. Blz. 76  
Samenwerken met scholen aan fietsexamens en schoolzones. Blz. 77  
TV2.1 Verbeteren verkeersveiligheid 50 km/uur-wegen Schollevaar. Blz. 78  
Middengeleider Burgemeester van Beresteijnlaan. Blz. 79  
Rotonde Burgemeester van Beresteijnlaan-Operalaan. Blz. 80  
Uitritconstructie Burgemeester Bakkerlaan-Spoorlaan. Blz. 81  
Aanpassen oversteken Kapellekensbaan-Vlinderbaan. Blz. 82  
TV2.1 Verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Blz. 83  
Opstellen nieuw Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP). Blz. 84  
Realiseren Vervoersknooppunt Rivium. Blz. 85  
Verlengen pilot nachtmetro. Blz. 86  
Waterbusverbinding Gouda-Rotterdam. Blz. 87  
TV2.1 Voldoende en gratis parkeervoorzieningen. Blz. 88  
Uitvoeren Onderdeel ''parkeren in het Stadshart''. Blz. 89  
Uitvoeren parkeerscan in Fascinatio. Blz. 90  
TV2.5 Verbeteren interwijkverbindingen per openbaar vervoer, inclusief IJssellandziekenhuis. Blz. 91  
Invoeren lokaal busvervoer via inzetten buurtbus. Blz. 92  
Landelijke indicatoren Blz. 93  
Capelse indicatoren Blz. 94  
Kaderstellende nota's Blz. 95  
Verbonden partijen Blz. 96  
Ontwikkelingen Blz. 97  
Wat heeft het gekost? Blz. 98  
Analyse verschil Blz. 99  
Incidentele baten en lasten Blz. 100  
Structurele mutaties reserves Blz. 101  
Grafiek lasten en baten Blz. 102  
Programma 3 Economie Blz. 103  
Missie Blz. 104  
Wat willen we bereiken? Blz. 105  
TV3.1 Versterken van de positie van Capelle aan den IJssel als economische motor, door de groei van de economie en de werkgelegenheid. Blz. 106  
Opstellen Economische Agenda 2019-2023. Blz. 107  
TV3.1 Revitaliseren van kantoor- en bedrijfslocaties. Blz. 108  
Transformeren leegstaande gebouwen met behoud van bedrijvigheid. Blz. 109  
Uitvoeren BIZ-plannen. Blz. 110  
Opstellen leidraad Visie Hoofdweggebied. Blz. 111  
Uitvoeren actieagenda Het Nieuwe Rivium. Blz. 112  
Deelnemen KVO-trajecten winkelcentra en bedrijvenlocaties. Blz. 113  
Transformeren naar een duurzame economie. Blz. 114  
TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers. Blz. 115  
Optimaal uitvoeren accountmanagementplan. Blz. 116  
Deelnemen aan verkiezing ''MKB-vriendelijkste'' gemeente van NL. Blz. 117  
Intensiveren samenwerken MKB Rotterdam. Blz. 118  
Faciliteren nieuwe ideeën voor bevordering economische samenwerking. Blz. 119  
Landelijke indicatoren Blz. 120  
Capelse indicatoren Blz. 121  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 122  
Verbonden partijen Blz. 123  
Ontwikkelingen Blz. 124  
Wat heeft het gekost? Blz. 125  
Analyse verschil Blz. 126  
Incidentele baten en lasten Blz. 127  
Structurele mutaties reserves Blz. 128  
Grafiek lasten en baten Blz. 129  
Programma 4 Onderwijs Blz. 130  
Missie Blz. 131  
Wat willen we bereiken? Blz. 132  
TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs. Blz. 133  
Uitvoeren Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs. Blz. 134  
TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen. Blz. 135  
Herijken gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid. Blz. 136  
Subsidiëren VVE aanbod en activiteiten ter bevordering van taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Blz. 137  
TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten). Blz. 138  
Startkwalificatie en verminderen schoolverlaten. Blz. 139  
Landelijke indicatoren Blz. 140  
Capelse indicatoren Blz. 141  
Kaderstellende nota's Blz. 142  
Verbonden partijen Blz. 143  
Ontwikkelingen Blz. 144  
Wat heeft het gekost? Blz. 145  
Analyse verschil Blz. 146  
Incidentele baten en lasten Blz. 147  
Structurele mutaties reserves Blz. 148  
Grafiek lasten en baten Blz. 149  
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Blz. 150  
Missie Blz. 151  
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 152  
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 153  
Wat willen we bereiken? Blz. 154  
TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen. Blz. 155  
Uitvoeren van sport- en beweegbeleid door Sportief Capelle. Blz. 156  
TV5.3 Het vergroten van de levendigheid in de stad. Blz. 157  
Verbreden evenementenaanbod in de stad. Blz. 158  
TV5.3 Het bevorderen talentontwikkeling bij kinderen en jongeren. Blz. 159  
Inzetten op cultuureducatie op scholen. Blz. 160  
Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs. Blz. 161  
Landelijke indicatoren Blz. 162  
Capelse indicatoren Blz. 163  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 164  
Verbonden partijen Blz. 165  
Ontwikkelingen Blz. 166  
Wat heeft het gekost? Blz. 167  
Analyse verschil Blz. 168  
Incidentele baten en lasten Blz. 169  
Structurele mutaties reserves Blz. 170  
Grafiek lasten en baten Blz. 171  
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 172  
Wat willen we bereiken? Blz. 173  
TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming. Blz. 174  
Evalueren Bomenbeleidsplan en Groene Kaart. Blz. 175  
Uitvoeren projecten 'Kwaliteitsimpuls openbare ruimte'. Blz. 176  
Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma Natuurkansenkaart. Blz. 177  
TV5.7 Voortzetten versterken recreatieve functie van de IJssel. Blz. 178  
Realiseren project Zandrak (horeca en inrichting park). Blz. 179  
Opstellen visie ontwikkeling oevers Nieuwe Maas/Hollandsche IJssel. Blz. 180  
Verkennen en ontwikkelen recreatieve mogelijkheden en natuur langs Hollandsche IJssel. Blz. 181  
Landelijke indicatoren Blz. 182  
Capelse indicatoren Blz. 183  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 184  
Verbonden partijen Blz. 185  
Ontwikkelingen Blz. 186  
Wat heeft het gekost? Blz. 187  
Analyse verschil Blz. 188  
Incidentele baten en lasten Blz. 189  
Structurele mutaties reserves Blz. 190  
Grafiek lasten en baten Blz. 191  
Programma 6 Sociaal domein Blz. 192  
Missie Blz. 193  
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 194  
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Blz. 195  
Wat willen we bereiken? Blz. 196  
TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving. Blz. 197  
Zorgdragen voor een sociale basisinfrastructuur. Blz. 198  
Waarderen en ondersteunen van mantelzorgers. Blz. 199  
TV6.1 Kinderen groeien in Capelle gezond en veilig op. Blz. 200  
Ondersteunen Capelse Jeugdraad en Kindercollege. Blz. 201  
Uitbreiden concept de Vreedzame Wijk. Blz. 202  
Landelijke indicatoren Blz. 203  
Capelse indicatoren Blz. 204  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 205  
Verbonden partijen Blz. 206  
Ontwikkelingen Blz. 207  
Wat heeft het gekost? Blz. 208  
Analyse verschil Blz. 209  
Incidentele baten en lasten Blz. 210  
Structurele mutaties reserves Blz. 211  
Grafiek lasten en baten Blz. 212  
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Blz. 213  
Wat willen we bereiken? Blz. 214  
TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen). Blz. 215  
Rechtmatig verstrekken van uitkeringen in het kader van de gebundelde uitkering (BUIG). Blz. 216  
TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen. Blz. 217  
Voorlichting over inkomensondersteunende regelingen aan de doelgroep en intermediaire organisaties intensiveren. Blz. 218  
Stroomlijnen en vergemakkelijken aanvraagproces (de toegang) van de regelingen. Blz. 219  
Verhogen bereik Jeugdfonds Sport & Cultuur. Blz. 220  
TV6.3 Het terugdringen van het beroep op bewindvoeringstrajecten. Blz. 221  
Onderzoek mogelijke aanpassingen huidige beleid en uitvoering ter vermindering van opleggen dure bewindvoeringstrajecten door de rechter. Blz. 222  
TV6.5 Snelle inburgering van statushouders. Blz. 223  
Voortzetting pilot Inburgering Nieuw Stijl. Blz. 224  
TV6.5 Zoveel mogelijk Capellenaren aan het werk houden of krijgen. Blz. 225  
Inzetten op maatregelen ondersteuning Capellenaren bij het vinden van werk. Blz. 226  
Landelijke indicatoren Blz. 227  
Capelse indicatoren Blz. 228  
Kaderstellende nota's Blz. 229  
Verbonden partijen Blz. 230  
Ontwikkelingen Blz. 231  
Wat heeft het gekost? Blz. 232  
Analyse verschil Blz. 233  
Incidentele baten en lasten Blz. 234  
Structurele mutaties reserves Blz. 235  
Grafiek lasten en baten Blz. 236  
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 237  
Landelijke indicatoren Blz. 238  
Capelse indicatoren Blz. 239  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 240  
Verbonden partijen Blz. 241  
Ontwikkelingen Blz. 242  
Wat heeft het gekost? Blz. 243  
Analyse verschil Blz. 244  
Incidentele baten en lasten Blz. 245  
Structurele mutaties reserves Blz. 246  
Grafiek lasten en baten Blz. 247  
Deelprogramma 6D Jeugdhulp Blz. 248  
Wat willen we bereiken? Blz. 249  
TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders. Blz. 250  
Organiseren jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp. Blz. 251  
TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling. Blz. 252  
Stimuleren samenwerking om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken. Blz. 253  
Landelijke indicatoren Blz. 254  
Capelse indicatoren Blz. 255  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 256  
Verbonden partijen Blz. 257  
Ontwikkelingen Blz. 258  
Wat heeft het gekost? Blz. 259  
Analyse verschil Blz. 260  
Incidentele baten en lasten Blz. 261  
Structurele mutaties reserves Blz. 262  
Grafiek lasten en baten Blz. 263  
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 264  
Missie Blz. 265  
Wat willen we bereiken? Blz. 266  
TV7.3 Bestrijden van grote ergernissen zoals overlast hondenpoep, dumpen afval en afvaltoerisme. Blz. 267  
Onderzoeken of een Snel schoon team haalbaar is. Blz. 268  
TV7.4 Duurzamer Capelle. Blz. 269  
Opstellen en uitvoeren Duurzaamheidsagenda 2019-2022. Blz. 270  
Lokaal duurzaamheidsfonds ontwikkelen. Blz. 271  
Uitvoeren Warmteplan Capelle. Blz. 272  
Vaststellen Regionale Energiestrategie (RES). Blz. 273  
TV7.4 17% duurzame energie opwekken en 5% energie besparen. Blz. 274  
Start aanpak aardgasvrije wijk(en). Blz. 275  
Maximale inzet op zonne-energie. Blz. 276  
Vol inzetten op isolatie. Blz. 277  
TV7.4 Droge voeten in een groene stad. Blz. 278  
In beeld brengen knelpunten wateroverlast, hittestress, droogte en aanpak vaststellen. Blz. 279  
Stimuleren vergroening. Blz. 280  
TV7.4 Circulaire economie. Blz. 281  
Voorbereiden lancering samenwerkingsplatform circulaire projecten. Blz. 282  
Gemeente doet eerste circulaire inkoop. Blz. 283  
TV7.4 Schone leefomgeving. Blz. 284  
Uitvoeren gevelmaatregelen bij de saneringswoningen. Blz. 285  
Uitvoeren Actieplan omgevingslawaai. Blz. 286  
Landelijke indicatoren Blz. 287  
Toelichting afval Blz. 288  
Capelse indicatoren Blz. 289  
Kaderstellende nota's Blz. 290  
Verbonden partijen Blz. 291  
Ontwikkelingen Blz. 292  
Wat heeft het gekost? Blz. 293  
Analyse verschil Blz. 294  
Incidentele baten en lasten Blz. 295  
Structurele mutaties reserves Blz. 296  
Grafiek lasten en baten Blz. 297  
Programma 8 Stadsontwikkeling Blz. 298  
Missie Blz. 299  
Wat willen we bereiken? Blz. 300  
TV8.1 Geo data beschikbaar in 3D. Blz. 301  
Experimenteren Geodata in 3D formaat. Blz. 302  
TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet. Blz. 303  
Opstellen Stadsvisie. Blz. 304  
Uitvoeren pilot Florabuurt. Blz. 305  
Uitvoeren plan van aanpak digitalisering Omgevingswet. Blz. 306  
TV8.2 Realiseren van woningbouwontwikkelingen. Blz. 307  
Realiseren projecten uit het Meerjarenprogramma (MPS). Blz. 308  
Herontwikkeling De Hoven II. Blz. 309  
Bepalen koers gebiedsvisie Florabuurt voor (zorg)woningen. Blz. 310  
Uitwerken gebiedsvisie Florabuurt, Schollevaar, entreegebied Capelle. Blz. 311  
TV8.3 Gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad. Blz. 312  
Bij nieuwbouw zoeken naar een toevoeging die bijdraagt aan een gevarieerde woningvoorraad. Blz. 313  
TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid. Blz. 314  
Tussentijds evalueren woonruimtebemiddeling. Blz. 315  
TV8.3 Realiseren van de taakstelling huisvesting statushouders. Blz. 316  
Beschikbaar krijgen voldoende woningen taakstelling huisvesting statushouders. Blz. 317  
Landelijke indicatoren Blz. 318  
Capelse indicatoren Blz. 319  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 320  
Verbonden partijen Blz. 321  
Ontwikkelingen Blz. 322  
Wat heeft het gekost? Blz. 323  
Analyse verschil Blz. 324  
Incidentele baten en lasten Blz. 325  
Structurele mutaties reserves Blz. 326  
Grafiek lasten en baten Blz. 327  
Financiële verantwoording Blz. 328  
Inleiding Blz. 329  
Overzicht van baten en lasten Blz. 330  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 331  
Grafische weergave van lasten per programma in % van het totaal Blz. 332  
Grafische weergave van baten per programma in % van het totaal Blz. 333  
Post Onvoorzien Blz. 334  
EMU-saldo Blz. 335  
Kasstroomoverzicht Blz. 336  
Rekeningresultaat Blz. 337  
Incidentele baten en lasten Blz. 338  
Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten Blz. 339  
Structurele mutaties reserves Blz. 340  
Reserves en voorzieningen Blz. 341  
Vennootschapsbelasting Blz. 342  
Raadsbesluit Blz. 343  
Raadsbesluit Blz. 344  
Amendementen en moties Blz. 345  
Amendementen Blz. 346  
Moties Blz. 347  
Paragrafen Blz. 348  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 349  
Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit Blz. 350  
Definitie weerstandsvermogen Blz. 351  
Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 352  
Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's) Blz. 353  
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 354  
Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio Blz. 355  
Conclusie Blz. 356  
Financiële kengetallen Blz. 357  
Algemene risico's Blz. 358  
1. Algemene uitkering Gemeentefonds Blz. 359  
2. Fiscaliteiten Blz. 360  
3. Dividenden Blz. 361  
4. Verleende garanties voor instellingen Blz. 362  
5. Oplopende rentelasten Blz. 363  
6. Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen Blz. 364  
7. Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) Blz. 365  
Risico's sociaal domein Blz. 366  
8. Participatiewet Blz. 367  
9. Jeugdhulp Blz. 368  
10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 369  
11. Uitspraak Centrale Raad van Beroep voor Huishoudelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 370  
12. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen Blz. 371  
Overige risico's Blz. 372  
13. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs Blz. 373  
14. Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting Blz. 374  
15. Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 375  
16. Overschrijding budget door hogere aanneemsom Blz. 376  
17. Grondexploitaties Blz. 377  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 378  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 379  
Inleiding Blz. 380  
Openbare ruimte Blz. 381  
Openbare ruimte Blz. 382  
Wegen Blz. 383  
Riolering en grondwater Blz. 384  
Water Blz. 385  
Openbaar groen en speelplaatsen Blz. 386  
Openbare verlichting Blz. 387  
Kunstwerken Blz. 388  
Verkeersvoorzieningen Blz. 389  
Beeldende kunstwerken Blz. 390  
Reiniging Blz. 391  
Gemeentelijk vastgoed Blz. 392  
Gemeentelijk vastgoed Blz. 393  
Vastgoed in cijfers Blz. 394  
Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed Blz. 395  
Waarde vastgoed Blz. 396  
Lasten vastgoed Blz. 397  
Leegstand in gemeentelijk vastgoed Blz. 398  
Ontwikkelingen Blz. 399  
Overzicht kapitaalgoederen Blz. 400  
Overzicht kapitaalgoederen Blz. 401  
Paragraaf Financiering Blz. 402  
Bestuurlijke duiding Blz. 403  
Beleid van financiering Blz. 404  
Bepaling financieringsbehoefte Blz. 405  
Leningenportefeuille Blz. 406  
Renteontwikkeling in het jaar Blz. 407  
Risicobeheer Blz. 408  
Berekening renterisiconorm Blz. 409  
Kasgeldlimiet Blz. 410  
Schatkistbankieren Blz. 411  
Schema rentetoerekening jaarrekening Blz. 412  
Gewaarborgde geldleningen (garantstellingen) Blz. 413  
Ontwikkelingen in het jaar Blz. 414  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 415  
Inleiding Blz. 416  
Organigram Blz. 417  
Organisatiestructuur Blz. 418  
Missie en Dienstverleningsconcept Blz. 419  
Digitale volwassenheid Blz. 420  
Responsieve organisatie Blz. 421  
Flexibele organisatie en GR IJsselgemeenten Blz. 422  
Specificatie kosten bedrijfsvoeringbudget 2019 Blz. 423  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 424  
Samenvatting Verbonden partijen Blz. 425  
Algemene beleidskaders Blz. 426  
Financiën Blz. 427  
Gewenste bestuurlijke betrokkenheid Blz. 428  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 429  
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) Blz. 430  
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Blz. 431  
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Blz. 432  
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD) Blz. 433  
Werkvoorzieningschap Promen Blz. 434  
Recreatieschap Hitland Blz. 435  
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten Blz. 436  
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Blz. 437  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 438  
Eneco Holding N.V. Blz. 439  
Stedin N.V. Blz. 440  
Evides N.V. Blz. 441  
Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Blz. 442  
Dataland B.V. Blz. 443  
Irado N.V. Blz. 444  
Isala Theater B.V. Blz. 445  
Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. Blz. 446  
Sportief Capelle B.V. Blz. 447  
Stichtingen en verenigingen Blz. 448  
Stichting Capelle Werkt Blz. 449  
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG) Blz. 450  
Stichting Welzijn Capelle Blz. 451  
Overige gerelateerde partijen Blz. 452  
Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen) Blz. 453  
Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar Blz. 454  
Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan Blz. 455  
Stichting IJsselland Ziekenhuis Blz. 456  
Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove Blz. 457  
Stichting Havensteder Blz. 458  
Stichting Vestia Blz. 459  
Stichting Woonzorg Nederland Blz. 460  
Stichting Bibliotheek aan den IJssel Blz. 461  
Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide Blz. 462  
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) Blz. 463  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 464  
Visie op grondbeleid in relatie tot de doelstellingen in de programmabegroting Blz. 465  
Beleid Blz. 466  
Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) Blz. 467  
Vennootschapsbelasting Blz. 468  
Prognose resultaten grondexploitaties Blz. 469  
Tabel geprognosticeerde en gerealiseerde boekwaarde ultimo jaar Blz. 470  
Winstneming Blz. 471  
Beleidsuitgangspunt reserve in relatie tot risico's van grondzaken Blz. 472  
Voorziening verliesgevende projecten Blz. 473  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 474  
Inleiding Blz. 475  
Uitgangspunten tarievenbeleid Blz. 476  
Wet waardering onroerende zaken (WOZ) Blz. 477  
Taakveld 0.61 en 0.62 Onroerendezaakbelastingen (woningen, niet-woningen) Blz. 478  
Prijsindex versus macronorm Blz. 479  
Tarieven OZB Blz. 480  
Taakveld 0.64 Hondenbelasting Blz. 481  
Taakveld 3.1 Bedrijveninvesteringszones (BIZ-bijdrage) Blz. 482  
Taakveld 3.3 Marktgeld Blz. 483  
Taakveld 3.4 Logiesbelasting Blz. 484  
Taakveld 6.3 Kwijtscheldingen Blz. 485  
Taakveld 7.2 Rioolheffing Blz. 486  
Taakveld 7.3 Afvalstoffenheffing Blz. 487  
Leges Blz. 488  
Baten en lasten belangrijkste belastingen/heffingen (* € 1.000) Blz. 489  
Begrote en gerealiseerde lasten Blz. 490  
Belastingdruk over de jaren Blz. 491  
Lokale lastendruk in relatie tot andere gemeenten Blz. 492  
Berekening overhead Blz. 493  
Paragraaf Interbestuurlijk toezicht Blz. 494  
Inleiding Blz. 495  
Domein Financiën Blz. 496  
Domein Ruimtelijke ordening Blz. 497  
Domein Omgevingsrecht Blz. 498  
Domein Monumentenzorg Blz. 499  
Domein Archief- en informatiebeheer Blz. 500  
Domein Huisvesting vergunningshouders Blz. 501  
Jaarrekening Blz. 502  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 503  
Inleiding Blz. 504  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 505  
Balans Blz. 506  
Vaste activa Blz. 507  
Immateriële vaste activa Blz. 508  
Materiële vaste activa Blz. 509  
Financiële vaste activa Blz. 510  
Vlottende activa Blz. 511  
Voorraden Blz. 512  
Uitzettingen met een rentetypische kooptijd korter dan 1 jaar Blz. 513  
Liquide middelen en overlopende activa Blz. 514  
Vaste passiva Blz. 515  
Voorzieningen Blz. 516  
Vaste schulden Blz. 517  
Vlottende passiva Blz. 518  
Borg- en garantstellingen Blz. 519  
Balans per 31 december 2019 Blz. 520  
Balans Blz. 521  
Actiefzijde balans Blz. 522  
Passiefzijde balans Blz. 523  
Vaste activa Blz. 524  
Materiële vaste activa Blz. 525  
2a. Investeringen met een economisch nut Blz. 526  
2a. Belangrijkste investeringen met een economisch nut Blz. 527  
2b. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven Blz. 528  
2b. Belangrijkste investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven, Blz. 529  
3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Blz. 530  
3. Belangrijkste investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Blz. 531  
Financiële vaste activa Blz. 532  
Verloop van de financiële vaste activa Blz. 533  
1. Kapitaalverstrekkingen Blz. 534  
2. Overige langlopende leningen Blz. 535  
Vlottende activa Blz. 536  
Voorraden Blz. 537  
Bouwgronden in exploitatie Blz. 538  
Geraamd resultaat Bouwgronden in exploitatie Blz. 539  
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 540  
Liquide middelen Blz. 541  
Overlopende activa Blz. 542  
Verloopoverzicht Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Blz. 543  
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Blz. 544  
Vaste passiva Blz. 545  
Eigen vermogen Blz. 546  
Verloopoverzicht reserves Blz. 547  
Toelichting op de reserves Blz. 548  
Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen Blz. 549  
Algemene reserve Blz. 550  
Egalisatiereserve bedrijfsvoering Blz. 551  
Reserve eenmalige uitgaven Blz. 552  
Reserve sociaal noodfonds Blz. 553  
Reserve herstructurering actief grondbeleid Blz. 554  
Reserve sociaal domein Blz. 555  
Reserve rekenkamer Blz. 556  
Reserve Denk en Doe Mee!-fonds Blz. 557  
Reserve openbare ruimte c.s. Blz. 558  
Voorzieningen Blz. 559  
Verloopoverzicht voorzieningen Blz. 560  
Voorziening onderhoud Blz. 561  
Voorziening nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties Blz. 562  
Voorziening verliesgevende complexen Blz. 563  
Voorziening algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA) Blz. 564  
Voorziening rioolrechten middelen derden Blz. 565  
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Blz. 566  
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 567  
Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 568  
Vlottende passiva Blz. 569  
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar Blz. 570  
Overlopende passiva Blz. 571  
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Blz. 572  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Blz. 573  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Blz. 574  
Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen Blz. 575  
Gewaarborgde geldleningen Gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen waarbij de gemeente borg is per 31 december 2019 Blz. 576  
Overzicht van baten en lasten Blz. 577  
Overzicht baten, lasten en saldi 2019 Blz. 578  
Programma 0 - Bestuur en ondersteuning Blz. 579  
Programma 1 - Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 580  
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 581  
Programma 3 - Economie Blz. 582  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 583  
Programma 5a - Vrije tijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 584  
Programma 5b - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 585  
Programma 6a - Sociale infrastructuur Blz. 586  
Programma 6b - Werk en inkomen (participatiewet) Blz. 587  
Programma 6c - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Blz. 588  
Programma 6d - Jeugdhulp Blz. 589  
Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu Blz. 590  
Programma 8 - Stadsontwikkeling Blz. 591  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 592  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 593  
Analyse van het verschil - Algemene dekkingsmiddelen Blz. 594  
Kosten overhead Blz. 595  
Heffing vennootschapsbelasting Blz. 596  
Onvoorzien Blz. 597  
Overzicht van incidentele baten en lasten in de begroting en rekening Blz. 598  
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 599  
Soorten begrotingsafwijkingen Blz. 600  
Bepaling in Kadernota Rechtmatigheid Blz. 601  
Toelichting op overschrijding programma's Blz. 602  
Toelichting op de overschrijding kredieten (overschrijdingen) Blz. 603  
Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 604  
Verantwoordingsinformatie Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 605  
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa Blz. 606  
Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 607  
Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld (x € 1.000) Blz. 608  
Bijlagen Blz. 609  
Kredietenoverzicht Blz. 610  
Kredietenoverzicht Blz. 611  
Inkomende subsidies Blz. 612  
Inkomende subsidies Blz. 613  
Doelstellingen per taakveld Blz. 614  
Doelstellingen per taakveld Blz. 615  
Taakveldenrekening Blz. 616  
Algemene toelichting Blz. 617  
Algemene toelichting Blz. 618  
ABC van de Taakveldenrekening Blz. 619  
Programma 0 Blz. 620  
Taakveld 0.1 Bestuur Blz. 621  
Algemene doelstelling Blz. 622  
Activiteiten Blz. 623  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 624  
Analyse taakveld Blz. 625  
Ontwikkelingen Blz. 626  
Taakveld 0.2 Burgerzaken Blz. 627  
Algemene doelstelling Blz. 628  
Activiteiten Blz. 629  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 630  
Analyse taakveld Blz. 631  
Ontwikkelingen Blz. 632  
Taakveld 0.3 Overige gebouwen en gronden Blz. 633  
Algemene doelstelling Blz. 634  
Activiteiten Blz. 635  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 636  
Analyse taakveld Blz. 637  
Ontwikkelingen Blz. 638  
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 639  
Algemene doelstelling Blz. 640  
Activiteiten Blz. 641  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 642  
Analyse taakveld Blz. 643  
Ontwikkelingen Blz. 644  
Taakveld 0.5 Treasury Blz. 645  
Algemene doelstelling Blz. 646  
Activiteiten Blz. 647  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 648  
Analyse taakveld Blz. 649  
Ontwikkelingen Blz. 650  
Taakveld 0.61 OZB-woningen Blz. 651  
Algemene doelstelling Blz. 652  
Activiteiten Blz. 653  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 654  
Analyse taakveld Blz. 655  
Ontwikkelingen Blz. 656  
Taakveld 0.62 OZB-niet woningen Blz. 657  
Algemene doelstelling Blz. 658  
Activiteiten Blz. 659  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 660  
Analyse taakveld Blz. 661  
Ontwikkelingen Blz. 662  
Taakveld 0.64 Belastingen overig Blz. 663  
Algemene doelstelling Blz. 664  
Activiteiten Blz. 665  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 666  
Analyse taakveld Blz. 667  
Ontwikkelingen Blz. 668  
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 669  
Algemene doelstelling Blz. 670  
Activiteiten Blz. 671  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 672  
Analyse taakveld Blz. 673  
Ontwikkelingen Blz. 674  
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Blz. 675  
Algemene doelstelling Blz. 676  
Activiteiten Blz. 677  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 678  
Analyse taakveld Blz. 679  
Ontwikkelingen Blz. 680  
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting Blz. 681  
Algemene doelstelling Blz. 682  
Activiteiten Blz. 683  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 684  
Analyse taakveld Blz. 685  
Ontwikkelingen Blz. 686  
Taakveld 0.10 Mutaties reserves Blz. 687  
Algemene doelstelling Blz. 688  
Activiteiten Blz. 689  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 690  
Analyse taakveld Blz. 691  
Ontwikkelingen Blz. 692  
Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten Blz. 693  
Algemene doelstelling Blz. 694  
Activiteiten Blz. 695  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 696  
Analyse taakveld Blz. 697  
Ontwikkelingen Blz. 698  
Programma 1 Blz. 699  
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 700  
Algemene doelstelling Blz. 701  
Activiteiten Blz. 702  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 703  
Analyse taakveld Blz. 704  
Ontwikkelingen Blz. 705  
Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid Blz. 706  
Algemene doelstelling Blz. 707  
Activiteiten Blz. 708  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 709  
Analyse taakveld Blz. 710  
Ontwikkelingen Blz. 711  
Programma 2 Blz. 712  
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Blz. 713  
Algemene doelstelling Blz. 714  
Activiteiten Blz. 715  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 716  
Analyse taakveld Blz. 717  
Ontwikkelingen Blz. 718  
Taakveld 2.2 Parkeren Blz. 719  
Algemene doelstelling Blz. 720  
Activiteiten Blz. 721  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 722  
Analyse taakveld Blz. 723  
Ontwikkelingen Blz. 724  
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Blz. 725  
Algemene doelstelling Blz. 726  
Activiteiten Blz. 727  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 728  
Analyse taakveld Blz. 729  
Ontwikkelingen Blz. 730  
Programma 3 Blz. 731  
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 732  
Algemene doelstelling Blz. 733  
Activiteiten Blz. 734  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 735  
Analyse taakveld Blz. 736  
Ontwikkelingen Blz. 737  
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 738  
Algemene doelstelling Blz. 739  
Activiteiten Blz. 740  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 741  
Analyse taakveld Blz. 742  
Ontwikkelingen Blz. 743  
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen Blz. 744  
Algemene doelstelling Blz. 745  
Activiteiten Blz. 746  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 747  
Analyse taakveld Blz. 748  
Ontwikkelingen Blz. 749  
Taakveld 3.4 Economische promotie Blz. 750  
Algemene doelstelling Blz. 751  
Activiteiten Blz. 752  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 753  
Analyse taakveld Blz. 754  
Ontwikkelingen Blz. 755  
Programma 4 Blz. 756  
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 757  
Algemene doelstelling Blz. 758  
Activiteiten Blz. 759  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 760  
Analyse taakveld Blz. 761  
Ontwikkelingen Blz. 762  
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 763  
Algemene doelstelling Blz. 764  
Activiteiten Blz. 765  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 766  
Analyse taakveld Blz. 767  
Ontwikkelingen Blz. 768  
Programma 5A Blz. 769  
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Blz. 770  
Algemene doelstelling Blz. 771  
Activiteiten Blz. 772  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 773  
Analyse taakveld Blz. 774  
Ontwikkelingen Blz. 775  
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Blz. 776  
Algemene doelstelling Blz. 777  
Activiteiten Blz. 778  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 779  
Analyse taakveld Blz. 780  
Ontwikkelingen Blz. 781  
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 782  
Algemene doelstelling Blz. 783  
Activiteiten Blz. 784  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 785  
Analyse taakveld Blz. 786  
Ontwikkelingen Blz. 787  
Taakveld 5.4 Musea Blz. 788  
Algemene doelstelling Blz. 789  
Activiteiten Blz. 790  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 791  
Analyse taakveld Blz. 792  
Ontwikkelingen Blz. 793  
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Blz. 794  
Algemene doelstelling Blz. 795  
Activiteiten Blz. 796  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 797  
Analyse taakveld Blz. 798  
Ontwikkelingen Blz. 799  
Taakveld 5.6 Media Blz. 800  
Algemene doelstelling Blz. 801  
Activiteiten Blz. 802  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 803  
Analyse taakveld Blz. 804  
Ontwikkelingen Blz. 805  
Programma 5B Blz. 806  
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 807  
Algemene doelstelling Blz. 808  
Activiteiten Blz. 809  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 810  
Analyse taakveld Blz. 811  
Ontwikkelingen Blz. 812  
Programma 6A Blz. 813  
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 814  
Algemene doelstelling Blz. 815  
Activiteiten Blz. 816  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 817  
Analyse taakveld Blz. 818  
Ontwikkelingen Blz. 819  
Taakveld 6.2 Wijkteams Blz. 820  
Algemene doelstelling Blz. 821  
Activiteiten Blz. 822  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 823  
Analyse taakveld Blz. 824  
Ontwikkelingen Blz. 825  
Programma 6B Blz. 826  
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Blz. 827  
Algemene doelstelling Blz. 828  
Activiteiten Blz. 829  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 830  
Analyse taakveld Blz. 831  
Ontwikkelingen Blz. 832  
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Blz. 833  
Algemene doelstelling Blz. 834  
Activiteiten Blz. 835  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 836  
Analyse taakveld Blz. 837  
Ontwikkelingen Blz. 838  
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 839  
Algemene doelstelling Blz. 840  
Activiteiten Blz. 841  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 842  
Analyse taakveld Blz. 843  
Ontwikkelingen Blz. 844  
Programma 6C Blz. 845  
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 846  
Algemene doelstelling Blz. 847  
Activiteiten Blz. 848  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 849  
Analyse taakveld Blz. 850  
Ontwikkelingen Blz. 851  
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 852  
Algemene doelstelling Blz. 853  
Activiteiten Blz. 854  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 855  
Analyse taakveld Blz. 856  
Ontwikkelingen Blz. 857  
Programma 6D Blz. 858  
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 859  
Algemene doelstelling Blz. 860  
Activiteiten Blz. 861  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 862  
Analyse taakveld Blz. 863  
Ontwikkelingen Blz. 864  
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 865  
Algemene doelstelling Blz. 866  
Activiteiten Blz. 867  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 868  
Analyse taakveld Blz. 869  
Ontwikkelingen Blz. 870  
Programma 7 Blz. 871  
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Blz. 872  
Algemene doelstelling Blz. 873  
Activiteiten Blz. 874  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 875  
Analyse taakveld Blz. 876  
Ontwikkelingen Blz. 877  
Taakveld 7.2 Riolering Blz. 878  
Algemene doelstelling Blz. 879  
Activiteiten Blz. 880  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 881  
Analyse taakveld Blz. 882  
Ontwikkelingen Blz. 883  
Taakveld 7.3 Afval Blz. 884  
Algemene doelstelling Blz. 885  
Activiteiten Blz. 886  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 887  
Analyse taakveld Blz. 888  
Ontwikkelingen Blz. 889  
Taakveld 7.4 Milieubeheer Blz. 890  
Algemene doelstelling Blz. 891  
Activiteiten Blz. 892  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 893  
Analyse taakveld Blz. 894  
Ontwikkelingen Blz. 895  
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 896  
Algemene doelstelling Blz. 897  
Activiteiten Blz. 898  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 899  
Analyse taakveld Blz. 900  
Ontwikkelingen Blz. 901  
Programma 8 Blz. 902  
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 903  
Algemene doelstelling Blz. 904  
Activiteiten Blz. 905  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 906  
Analyse taakveld Blz. 907  
Ontwikkelingen Blz. 908  
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 909  
Algemene doelstelling Blz. 910  
Activiteiten Blz. 911  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 912  
Analyse taakveld Blz. 913  
Ontwikkelingen Blz. 914  
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Blz. 915  
Algemene doelstelling Blz. 916  
Activiteiten Blz. 917  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 918  
Analyse taakveld Blz. 919  
Ontwikkelingen Blz. 920  
Financiële samenvatting per programma per taakveld Blz. 921  
Financiële samenvatting per programma per taakveld Blz. 922