Meer
Publicatiedatum: 24-07-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Jaarstukken 2019 Blz. 2  
Jaarverslag Blz. 3  
Aanbiedingsbrief Blz. 4  
Aanbiedingsbrief Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Algemeen Blz. 7  
Wat staat er in het jaarverslag? Blz. 8  
Wat staat er in de paragrafen? Blz. 9  
Wat staat er in de jaarrekening? Blz. 10  
Wat staat er in de bijlagen? Blz. 11  
Wat staat er in de taakveldenrekening? Blz. 12  
Samenvatting Blz. 13  
Inleiding Blz. 14  
Beleidsinhoudelijke verantwoording 2019 Blz. 15  
Financiële verantwoording jaarstukken 2019 Blz. 16  
Verschillenverklaring Najaarsnota 2019 - Jaarrekening 2019 Blz. 17  
Financiële kengetallen Blz. 18  
Weerstandsratio Blz. 19  
Rechtmatigheid Blz. 20  
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Blz. 21  
Missie Blz. 22  
Wat willen we bereiken? Blz. 23  
TV0.1 Investeren in relaties met andere overheden, (maatschappelijke) organisaties en partners en daarbij een krachtig eigen geluid laten horen. Blz. 24  
Coalitieakkoord ''met het oog op morgen'' - uitbreiding GR IJsselgemeenten met alle bedrijfsvoering. Blz. 25  
TV0.1 Informatie vergaren met betrekking tot beleidsonderdelen van Capellenaren. Blz. 26  
Toolkit burgerparticipatie Blz. 27  
Landelijke indicatoren Blz. 28  
Capelse indicatoren Blz. 29  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 30  
Verbonden partijen Blz. 31  
Ontwikkelingen Blz. 32  
Wat heeft het gekost? Blz. 33  
Analyse verschil Blz. 34  
Overhead Blz. 35  
Incidentele baten en lasten Blz. 36  
Structurele mutaties reserves Blz. 37  
Grafiek lasten en baten Blz. 38  
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 39  
Missie Blz. 40  
Wat willen we bereiken? Blz. 41  
TV1.1 Versterken van brandpreventie. Blz. 42  
Pilot Wijkbrandweerfunctionaris. Blz. 43  
Actualiseren Beleidsregel brandveilig ontvluchten gebouwen. Blz. 44  
Opstellen Actieplan brandveiligheid voor hoge gebouwen. Blz. 45  
TV1.2 Stimuleren van Capellenaren (inwoners en ondernemers) om mee te werken aan een veilig Capelle. Blz. 46  
Ondersteunen (burger)initiatieven op het gebied van buurtpreventieapps, buurtpreventieteams en burgernet. Blz. 47  
Ondersteunen en faciliteren Politiekids trajecten op basisscholen. Blz. 48  
Ondersteunen samenwerkingsverbanden voor een veilig ondernemingsklimaat. Blz. 49  
Introduceren app voor slachtoffers straatintimidatie en terreur. Blz. 50  
TV1.2 Vergroten van de veiligheid in buurten en wijken en het versterken van de synergie tussen de ingezette middelen op veiligheidsgebied. Blz. 51  
Inzetten van stadsmariniers om veiligheid- en leefbaarheidsproblemen in kwetsbare buurten aan te pakken. Blz. 52  
Verder uitwerken aanbeveling Rekenkamer duiding veiligheidsbeleving. Blz. 53  
Opstellen wijkveiligheidsplan voor elke wijk. Blz. 54  
Zo nodig meer cameratoezicht in openbare ruimte. Blz. 55  
TV1.2 Bestrijden van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning van de rechtstaat. Blz. 56  
Aanpassen beleid tegen ondermijning. Blz. 57  
TV1.2 Aanpakken van overlastgevende en criminele Capellenaren. Blz. 58  
Ondersteunen project Pak je Kans en taakstraffen door bureau Halt. Blz. 59  
Uitvoeren persoonsgerichte aanpakken voor HIT-ers, veelplegers, etc. Blz. 60  
Uitvoeren regionaal convenant woonoverlast en aanpak woonoverlast. Blz. 61  
Uitvoeren aanpak nazorg ex-gedetineerden. Blz. 62  
Landelijke indicatoren Blz. 63  
Capelse indicatoren Blz. 64  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 65  
Verbonden partijen Blz. 66  
Ontwikkelingen Blz. 67  
Wat heeft het gekost? Blz. 68  
Analyse verschil Blz. 69  
Incidentele baten en lasten Blz. 70  
Structurele mutaties reserves Blz. 71  
Grafiek lasten en baten Blz. 72  
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 73  
Missie Blz. 74  
Wat willen we bereiken? Blz. 75  
TV2.1 Vergroten van de verkeersveiligheid. Blz. 76  
Samenwerken met scholen aan fietsexamens en schoolzones. Blz. 77  
TV2.1 Verbeteren verkeersveiligheid 50 km/uur-wegen Schollevaar. Blz. 78  
Middengeleider Burgemeester van Beresteijnlaan. Blz. 79  
Rotonde Burgemeester van Beresteijnlaan-Operalaan. Blz. 80  
Uitritconstructie Burgemeester Bakkerlaan-Spoorlaan. Blz. 81  
Aanpassen oversteken Kapellekensbaan-Vlinderbaan. Blz. 82  
TV2.1 Verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Blz. 83  
Opstellen nieuw Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP). Blz. 84  
Realiseren Vervoersknooppunt Rivium. Blz. 85  
Verlengen pilot nachtmetro. Blz. 86  
Waterbusverbinding Gouda-Rotterdam. Blz. 87  
TV2.1 Voldoende en gratis parkeervoorzieningen. Blz. 88  
Uitvoeren Onderdeel ''parkeren in het Stadshart''. Blz. 89  
Uitvoeren parkeerscan in Fascinatio. Blz. 90  
TV2.5 Verbeteren interwijkverbindingen per openbaar vervoer, inclusief IJssellandziekenhuis. Blz. 91  
Invoeren lokaal busvervoer via inzetten buurtbus. Blz. 92  
Landelijke indicatoren Blz. 93  
Capelse indicatoren Blz. 94  
Kaderstellende nota's Blz. 95  
Verbonden partijen Blz. 96  
Ontwikkelingen Blz. 97  
Wat heeft het gekost? Blz. 98  
Analyse verschil Blz. 99  
Incidentele baten en lasten Blz. 100  
Structurele mutaties reserves Blz. 101  
Grafiek lasten en baten Blz. 102  
Programma 3 Economie Blz. 103  
Missie Blz. 104  
Wat willen we bereiken? Blz. 105  
TV3.1 Versterken van de positie van Capelle aan den IJssel als economische motor, door de groei van de economie en de werkgelegenheid. Blz. 106  
Opstellen Economische Agenda 2019-2023. Blz. 107  
TV3.1 Revitaliseren van kantoor- en bedrijfslocaties. Blz. 108  
Transformeren leegstaande gebouwen met behoud van bedrijvigheid. Blz. 109  
Uitvoeren BIZ-plannen. Blz. 110  
Opstellen leidraad Visie Hoofdweggebied. Blz. 111  
Uitvoeren actieagenda Het Nieuwe Rivium. Blz. 112  
Deelnemen KVO-trajecten winkelcentra en bedrijvenlocaties. Blz. 113  
Transformeren naar een duurzame economie. Blz. 114  
TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers. Blz. 115  
Optimaal uitvoeren accountmanagementplan. Blz. 116  
Deelnemen aan verkiezing ''MKB-vriendelijkste'' gemeente van NL. Blz. 117  
Intensiveren samenwerken MKB Rotterdam. Blz. 118  
Faciliteren nieuwe ideeën voor bevordering economische samenwerking. Blz. 119  
Landelijke indicatoren Blz. 120  
Capelse indicatoren Blz. 121  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 122  
Verbonden partijen Blz. 123  
Ontwikkelingen Blz. 124  
Wat heeft het gekost? Blz. 125  
Analyse verschil Blz. 126  
Incidentele baten en lasten Blz. 127  
Structurele mutaties reserves Blz. 128  
Grafiek lasten en baten Blz. 129  
Programma 4 Onderwijs Blz. 130  
Missie Blz. 131  
Wat willen we bereiken? Blz. 132  
TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs. Blz. 133  
Uitvoeren Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs. Blz. 134  
TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen. Blz. 135  
Herijken gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid. Blz. 136  
Subsidiëren VVE aanbod en activiteiten ter bevordering van taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Blz. 137  
TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten). Blz. 138  
Startkwalificatie en verminderen schoolverlaten. Blz. 139  
Landelijke indicatoren Blz. 140  
Capelse indicatoren Blz. 141  
Kaderstellende nota's Blz. 142  
Verbonden partijen Blz. 143  
Ontwikkelingen Blz. 144  
Wat heeft het gekost? Blz. 145  
Analyse verschil Blz. 146  
Incidentele baten en lasten Blz. 147  
Structurele mutaties reserves Blz. 148  
Grafiek lasten en baten Blz. 149  
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Blz. 150  
Missie Blz. 151  
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 152  
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 153  
Wat willen we bereiken? Blz. 154  
TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen. Blz. 155  
Uitvoeren van sport- en beweegbeleid door Sportief Capelle. Blz. 156  
TV5.3 Het vergroten van de levendigheid in de stad. Blz. 157  
Verbreden evenementenaanbod in de stad. Blz. 158  
TV5.3 Het bevorderen talentontwikkeling bij kinderen en jongeren. Blz. 159  
Inzetten op cultuureducatie op scholen. Blz. 160  
Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs. Blz. 161  
Landelijke indicatoren Blz. 162  
Capelse indicatoren Blz. 163  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 164  
Verbonden partijen Blz. 165  
Ontwikkelingen Blz. 166  
Wat heeft het gekost? Blz. 167  
Analyse verschil Blz. 168  
Incidentele baten en lasten Blz. 169  
Structurele mutaties reserves Blz. 170  
Grafiek lasten en baten Blz. 171  
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 172  
Wat willen we bereiken? Blz. 173  
TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming. Blz. 174  
Evalueren Bomenbeleidsplan en Groene Kaart. Blz. 175  
Uitvoeren projecten 'Kwaliteitsimpuls openbare ruimte'. Blz. 176  
Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma Natuurkansenkaart. Blz. 177  
TV5.7 Voortzetten versterken recreatieve functie van de IJssel. Blz. 178  
Realiseren project Zandrak (horeca en inrichting park). Blz. 179  
Opstellen visie ontwikkeling oevers Nieuwe Maas/Hollandsche IJssel. Blz. 180  
Verkennen en ontwikkelen recreatieve mogelijkheden en natuur langs Hollandsche IJssel. Blz. 181  
Landelijke indicatoren Blz. 182  
Capelse indicatoren Blz. 183  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 184  
Verbonden partijen Blz. 185  
Ontwikkelingen Blz. 186  
Wat heeft het gekost? Blz. 187  
Analyse verschil Blz. 188  
Incidentele baten en lasten Blz. 189  
Structurele mutaties reserves Blz. 190  
Grafiek lasten en baten Blz. 191  
Programma 6 Sociaal domein Blz. 192  
Missie Blz. 193  
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 194  
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Blz. 195  
Wat willen we bereiken? Blz. 196  
TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving. Blz. 197  
Zorgdragen voor een sociale basisinfrastructuur. Blz. 198  
Waarderen en ondersteunen van mantelzorgers. Blz. 199  
TV6.1 Kinderen groeien in Capelle gezond en veilig op. Blz. 200  
Ondersteunen Capelse Jeugdraad en Kindercollege. Blz. 201  
Uitbreiden concept de Vreedzame Wijk. Blz. 202  
Landelijke indicatoren Blz. 203  
Capelse indicatoren Blz. 204  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 205  
Verbonden partijen Blz. 206  
Ontwikkelingen Blz. 207  
Wat heeft het gekost? Blz. 208  
Analyse verschil Blz. 209  
Incidentele baten en lasten Blz. 210  
Structurele mutaties reserves Blz. 211  
Grafiek lasten en baten Blz. 212  
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Blz. 213  
Wat willen we bereiken? Blz. 214  
TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen). Blz. 215  
Rechtmatig verstrekken van uitkeringen in het kader van de gebundelde uitkering (BUIG). Blz. 216  
TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen. Blz. 217  
Voorlichting over inkomensondersteunende regelingen aan de doelgroep en intermediaire organisaties intensiveren. Blz. 218  
Stroomlijnen en vergemakkelijken aanvraagproces (de toegang) van de regelingen. Blz. 219  
Verhogen bereik Jeugdfonds Sport & Cultuur. Blz. 220  
TV6.3 Het terugdringen van het beroep op bewindvoeringstrajecten. Blz. 221  
Onderzoek mogelijke aanpassingen huidige beleid en uitvoering ter vermindering van opleggen dure bewindvoeringstrajecten door de rechter. Blz. 222  
TV6.5 Snelle inburgering van statushouders. Blz. 223  
Voortzetting pilot Inburgering Nieuw Stijl. Blz. 224  
TV6.5 Zoveel mogelijk Capellenaren aan het werk houden of krijgen. Blz. 225  
Inzetten op maatregelen ondersteuning Capellenaren bij het vinden van werk. Blz. 226  
Landelijke indicatoren Blz. 227  
Capelse indicatoren Blz. 228  
Kaderstellende nota's Blz. 229  
Verbonden partijen Blz. 230  
Ontwikkelingen Blz. 231  
Wat heeft het gekost? Blz. 232  
Analyse verschil Blz. 233  
Incidentele baten en lasten Blz. 234  
Structurele mutaties reserves Blz. 235  
Grafiek lasten en baten Blz. 236  
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 237  
Landelijke indicatoren Blz. 238  
Capelse indicatoren Blz. 239  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 240  
Verbonden partijen Blz. 241  
Ontwikkelingen Blz. 242  
Wat heeft het gekost? Blz. 243  
Analyse verschil Blz. 244  
Incidentele baten en lasten Blz. 245  
Structurele mutaties reserves Blz. 246  
Grafiek lasten en baten Blz. 247  
Deelprogramma 6D Jeugdhulp Blz. 248  
Wat willen we bereiken? Blz. 249  
TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders. Blz. 250  
Organiseren jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp. Blz. 251  
TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling. Blz. 252  
Stimuleren samenwerking om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken. Blz. 253  
Landelijke indicatoren Blz. 254  
Capelse indicatoren Blz. 255  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 256  
Verbonden partijen Blz. 257  
Ontwikkelingen Blz. 258  
Wat heeft het gekost? Blz. 259  
Analyse verschil Blz. 260  
Incidentele baten en lasten Blz. 261  
Structurele mutaties reserves Blz. 262  
Grafiek lasten en baten Blz. 263  
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 264  
Missie Blz. 265  
Wat willen we bereiken? Blz. 266  
TV7.3 Bestrijden van grote ergernissen zoals overlast hondenpoep, dumpen afval en afvaltoerisme. Blz. 267  
Onderzoeken of een Snel schoon team haalbaar is. Blz. 268  
TV7.4 Duurzamer Capelle. Blz. 269  
Opstellen en uitvoeren Duurzaamheidsagenda 2019-2022. Blz. 270  
Lokaal duurzaamheidsfonds ontwikkelen. Blz. 271  
Uitvoeren Warmteplan Capelle. Blz. 272  
Vaststellen Regionale Energiestrategie (RES). Blz. 273  
TV7.4 17% duurzame energie opwekken en 5% energie besparen. Blz. 274  
Start aanpak aardgasvrije wijk(en). Blz. 275  
Maximale inzet op zonne-energie. Blz. 276  
Vol inzetten op isolatie. Blz. 277  
TV7.4 Droge voeten in een groene stad. Blz. 278  
In beeld brengen knelpunten wateroverlast, hittestress, droogte en aanpak vaststellen. Blz. 279  
Stimuleren vergroening. Blz. 280  
TV7.4 Circulaire economie. Blz. 281  
Voorbereiden lancering samenwerkingsplatform circulaire projecten. Blz. 282  
Gemeente doet eerste circulaire inkoop. Blz. 283  
TV7.4 Schone leefomgeving. Blz. 284  
Uitvoeren gevelmaatregelen bij de saneringswoningen. Blz. 285  
Uitvoeren Actieplan omgevingslawaai. Blz. 286  
Landelijke indicatoren Blz. 287  
Toelichting afval Blz. 288  
Capelse indicatoren Blz. 289  
Kaderstellende nota's Blz. 290  
Verbonden partijen Blz. 291  
Ontwikkelingen Blz. 292  
Wat heeft het gekost? Blz. 293  
Analyse verschil Blz. 294  
Incidentele baten en lasten Blz. 295  
Structurele mutaties reserves Blz. 296  
Grafiek lasten en baten Blz. 297  
Programma 8 Stadsontwikkeling Blz. 298  
Missie Blz. 299  
Wat willen we bereiken? Blz. 300  
TV8.1 Geo data beschikbaar in 3D. Blz. 301  
Experimenteren Geodata in 3D formaat. Blz. 302  
TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet. Blz. 303  
Opstellen Stadsvisie. Blz. 304  
Uitvoeren pilot Florabuurt. Blz. 305  
Uitvoeren plan van aanpak digitalisering Omgevingswet. Blz. 306  
TV8.2 Realiseren van woningbouwontwikkelingen. Blz. 307  
Realiseren projecten uit het Meerjarenprogramma (MPS). Blz. 308  
Herontwikkeling De Hoven II. Blz. 309  
Bepalen koers gebiedsvisie Florabuurt voor (zorg)woningen. Blz. 310  
Uitwerken gebiedsvisie Florabuurt, Schollevaar, entreegebied Capelle. Blz. 311  
TV8.3 Gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad. Blz. 312  
Bij nieuwbouw zoeken naar een toevoeging die bijdraagt aan een gevarieerde woningvoorraad. Blz. 313  
TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid. Blz. 314  
Tussentijds evalueren woonruimtebemiddeling. Blz. 315  
TV8.3 Realiseren van de taakstelling huisvesting statushouders. Blz. 316  
Beschikbaar krijgen voldoende woningen taakstelling huisvesting statushouders. Blz. 317  
Landelijke indicatoren Blz. 318  
Capelse indicatoren Blz. 319  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 320  
Verbonden partijen Blz. 321  
Ontwikkelingen Blz. 322  
Wat heeft het gekost? Blz. 323  
Analyse verschil Blz. 324  
Incidentele baten en lasten Blz. 325  
Structurele mutaties reserves Blz. 326  
Grafiek lasten en baten Blz. 327  
Financiële verantwoording Blz. 328  
Inleiding Blz. 329  
Overzicht van baten en lasten Blz. 330  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 331  
Grafische weergave van lasten per programma in % van het totaal Blz. 332  
Grafische weergave van baten per programma in % van het totaal Blz. 333  
Post Onvoorzien Blz. 334  
EMU-saldo Blz. 335  
Kasstroomoverzicht Blz. 336  
Rekeningresultaat Blz. 337  
Incidentele baten en lasten Blz. 338  
Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten Blz. 339  
Structurele mutaties reserves Blz. 340  
Reserves en voorzieningen Blz. 341  
Vennootschapsbelasting Blz. 342  
Raadsbesluit Blz. 343  
Raadsbesluit Blz. 344  
Amendementen en moties Blz. 345  
Amendementen Blz. 346  
Moties Blz. 347  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 348  
Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit Blz. 349  
Definitie weerstandsvermogen Blz. 350  
Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 351  
Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's) Blz. 352  
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 353  
Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio Blz. 354  
Conclusie Blz. 355  
Financiële kengetallen Blz. 356  
Algemene risico's Blz. 357  
1. Algemene uitkering Gemeentefonds Blz. 358  
2. Fiscaliteiten Blz. 359  
3. Dividenden Blz. 360  
4. Verleende garanties voor instellingen Blz. 361  
5. Oplopende rentelasten Blz. 362  
6. Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen Blz. 363  
7. Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) Blz. 364  
Risico's sociaal domein Blz. 365  
8. Participatiewet Blz. 366  
9. Jeugdhulp Blz. 367  
10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 368  
11. Uitspraak Centrale Raad van Beroep voor Huishoudelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 369  
12. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen Blz. 370  
Overige risico's Blz. 371  
13. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs Blz. 372  
14. Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting Blz. 373  
15. Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 374  
16. Overschrijding budget door hogere aanneemsom Blz. 375  
17. Grondexploitaties Blz. 376  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 377  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 378  
Inleiding Blz. 379  
Openbare ruimte Blz. 380  
Openbare ruimte Blz. 381  
Wegen Blz. 382  
Riolering en grondwater Blz. 383  
Water Blz. 384  
Openbaar groen en speelplaatsen Blz. 385  
Openbare verlichting Blz. 386  
Kunstwerken Blz. 387  
Verkeersvoorzieningen Blz. 388  
Beeldende kunstwerken Blz. 389  
Reiniging Blz. 390  
Gemeentelijk vastgoed Blz. 391  
Gemeentelijk vastgoed Blz. 392  
Vastgoed in cijfers Blz. 393  
Totale oppervlakte gemeentelijk vastgoed Blz. 394  
Waarde vastgoed Blz. 395  
Lasten vastgoed Blz. 396  
Leegstand in gemeentelijk vastgoed Blz. 397  
Ontwikkelingen Blz. 398  
Overzicht kapitaalgoederen Blz. 399  
Overzicht kapitaalgoederen Blz. 400  
Paragraaf Financiering Blz. 401  
Bestuurlijke duiding Blz. 402  
Beleid van financiering Blz. 403  
Bepaling financieringsbehoefte Blz. 404  
Leningenportefeuille Blz. 405  
Renteontwikkeling in het jaar Blz. 406  
Risicobeheer Blz. 407  
Berekening renterisiconorm Blz. 408  
Kasgeldlimiet Blz. 409  
Schatkistbankieren Blz. 410  
Schema rentetoerekening jaarrekening Blz. 411  
Gewaarborgde geldleningen (garantstellingen) Blz. 412  
Ontwikkelingen in het jaar Blz. 413  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 414  
Inleiding Blz. 415  
Organigram Blz. 416  
Organisatiestructuur Blz. 417  
Missie en Dienstverleningsconcept Blz. 418  
Digitale volwassenheid Blz. 419  
Responsieve organisatie Blz. 420  
Flexibele organisatie en GR IJsselgemeenten Blz. 421  
Specificatie kosten bedrijfsvoeringbudget 2019 Blz. 422  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 423  
Samenvatting Verbonden partijen Blz. 424  
Algemene beleidskaders Blz. 425  
Financiën Blz. 426  
Gewenste bestuurlijke betrokkenheid Blz. 427  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 428  
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) Blz. 429  
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Blz. 430  
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Blz. 431  
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD) Blz. 432  
Werkvoorzieningschap Promen Blz. 433  
Recreatieschap Hitland Blz. 434  
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten Blz. 435  
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Blz. 436  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 437  
Eneco Holding N.V. Blz. 438  
Stedin N.V. Blz. 439  
Evides N.V. Blz. 440  
Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Blz. 441  
Dataland B.V. Blz. 442  
Irado N.V. Blz. 443  
Isala Theater B.V. Blz. 444  
Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V. Blz. 445  
Sportief Capelle B.V. Blz. 446  
Stichtingen en verenigingen Blz. 447  
Stichting Capelle Werkt Blz. 448  
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG) Blz. 449  
Stichting Welzijn Capelle Blz. 450  
Overige gerelateerde partijen Blz. 451  
Stichting BLICK op onderwijs (Boeiend Leren in Capelle en Krimpen) Blz. 452  
Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar Blz. 453  
Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan Blz. 454  
Stichting IJsselland Ziekenhuis Blz. 455  
Stichting Zorgbeheer de Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove Blz. 456  
Stichting Havensteder Blz. 457  
Stichting Vestia Blz. 458  
Stichting Woonzorg Nederland Blz. 459  
Stichting Bibliotheek aan den IJssel Blz. 460  
Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide Blz. 461  
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) Blz. 462  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 463  
Visie op grondbeleid in relatie tot de doelstellingen in de programmabegroting Blz. 464  
Beleid Blz. 465  
Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) Blz. 466  
Vennootschapsbelasting Blz. 467  
Prognose resultaten grondexploitaties Blz. 468  
Tabel geprognosticeerde en gerealiseerde boekwaarde ultimo jaar Blz. 469  
Winstneming Blz. 470  
Beleidsuitgangspunt reserve in relatie tot risico's van grondzaken Blz. 471  
Voorziening verliesgevende projecten Blz. 472  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 473  
Inleiding Blz. 474  
Uitgangspunten tarievenbeleid Blz. 475  
Wet waardering onroerende zaken (WOZ) Blz. 476  
Taakveld 0.61 en 0.62 Onroerendezaakbelastingen (woningen, niet-woningen) Blz. 477  
Prijsindex versus macronorm Blz. 478  
Tarieven OZB Blz. 479  
Taakveld 0.64 Hondenbelasting Blz. 480  
Taakveld 3.1 Bedrijveninvesteringszones (BIZ-bijdrage) Blz. 481  
Taakveld 3.3 Marktgeld Blz. 482  
Taakveld 3.4 Logiesbelasting Blz. 483  
Taakveld 6.3 Kwijtscheldingen Blz. 484  
Taakveld 7.2 Rioolheffing Blz. 485  
Taakveld 7.3 Afvalstoffenheffing Blz. 486  
Leges Blz. 487  
Baten en lasten belangrijkste belastingen/heffingen (* € 1.000) Blz. 488  
Begrote en gerealiseerde lasten Blz. 489  
Belastingdruk over de jaren Blz. 490  
Lokale lastendruk in relatie tot andere gemeenten Blz. 491  
Berekening overhead Blz. 492  
Paragraaf Interbestuurlijk toezicht Blz. 493  
Inleiding Blz. 494  
Domein Financiën Blz. 495  
Domein Ruimtelijke ordening Blz. 496  
Domein Omgevingsrecht Blz. 497  
Domein Monumentenzorg Blz. 498  
Domein Archief- en informatiebeheer Blz. 499  
Domein Huisvesting vergunningshouders Blz. 500  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 501  
Inleiding Blz. 502  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 503  
Balans Blz. 504  
Vaste activa Blz. 505  
Immateriële vaste activa Blz. 506  
Materiële vaste activa Blz. 507  
Financiële vaste activa Blz. 508  
Vlottende activa Blz. 509  
Voorraden Blz. 510  
Uitzettingen met een rentetypische kooptijd korter dan 1 jaar Blz. 511  
Liquide middelen en overlopende activa Blz. 512  
Vaste passiva Blz. 513  
Voorzieningen Blz. 514  
Vaste schulden Blz. 515  
Vlottende passiva Blz. 516  
Borg- en garantstellingen Blz. 517  
Balans per 31 december 2019 Blz. 518  
Balans Blz. 519  
Actiefzijde balans Blz. 520  
Passiefzijde balans Blz. 521  
Vaste activa Blz. 522  
Materiële vaste activa Blz. 523  
2a. Investeringen met een economisch nut Blz. 524  
2a. Belangrijkste investeringen met een economisch nut Blz. 525  
2b. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven Blz. 526  
2b. Belangrijkste investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven, Blz. 527  
3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Blz. 528  
3. Belangrijkste investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Blz. 529  
Financiële vaste activa Blz. 530  
Verloop van de financiële vaste activa Blz. 531  
1. Kapitaalverstrekkingen Blz. 532  
2. Overige langlopende leningen Blz. 533  
Vlottende activa Blz. 534  
Voorraden Blz. 535  
Bouwgronden in exploitatie Blz. 536  
Geraamd resultaat Bouwgronden in exploitatie Blz. 537  
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 538  
Liquide middelen Blz. 539  
Overlopende activa Blz. 540  
Verloopoverzicht Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Blz. 541  
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Blz. 542  
Vaste passiva Blz. 543  
Eigen vermogen Blz. 544  
Verloopoverzicht reserves Blz. 545  
Toelichting op de reserves Blz. 546  
Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen Blz. 547  
Algemene reserve Blz. 548  
Egalisatiereserve bedrijfsvoering Blz. 549  
Reserve eenmalige uitgaven Blz. 550  
Reserve sociaal noodfonds Blz. 551  
Reserve herstructurering actief grondbeleid Blz. 552  
Reserve sociaal domein Blz. 553  
Reserve rekenkamer Blz. 554  
Reserve Denk en Doe Mee!-fonds Blz. 555  
Reserve openbare ruimte c.s. Blz. 556  
Voorzieningen Blz. 557  
Verloopoverzicht voorzieningen Blz. 558  
Voorziening onderhoud Blz. 559  
Voorziening nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties Blz. 560  
Voorziening verliesgevende complexen Blz. 561  
Voorziening algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA) Blz. 562  
Voorziening rioolrechten middelen derden Blz. 563  
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Blz. 564  
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 565  
Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 566  
Vlottende passiva Blz. 567  
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar Blz. 568  
Overlopende passiva Blz. 569  
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Blz. 570  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Blz. 571  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Blz. 572  
Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen Blz. 573  
Gewaarborgde geldleningen Gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen waarbij de gemeente borg is per 31 december 2019 Blz. 574  
Overzicht van baten en lasten Blz. 575  
Overzicht baten, lasten en saldi 2019 Blz. 576  
Programma 0 - Bestuur en ondersteuning Blz. 577  
Programma 1 - Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 578  
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 579  
Programma 3 - Economie Blz. 580  
Programma 4 - Onderwijs Blz. 581  
Programma 5a - Vrije tijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 582  
Programma 5b - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 583  
Programma 6a - Sociale infrastructuur Blz. 584  
Programma 6b - Werk en inkomen (participatiewet) Blz. 585  
Programma 6c - Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Blz. 586  
Programma 6d - Jeugdhulp Blz. 587  
Programma 7 - Volksgezondheid en Milieu Blz. 588  
Programma 8 - Stadsontwikkeling Blz. 589  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 590  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 591  
Analyse van het verschil - Algemene dekkingsmiddelen Blz. 592  
Kosten overhead Blz. 593  
Heffing vennootschapsbelasting Blz. 594  
Onvoorzien Blz. 595  
Overzicht van incidentele baten en lasten in de begroting en rekening Blz. 596  
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 597  
Soorten begrotingsafwijkingen Blz. 598  
Bepaling in Kadernota Rechtmatigheid Blz. 599  
Toelichting op overschrijding programma's Blz. 600  
Toelichting op de overschrijding kredieten (overschrijdingen) Blz. 601  
Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 602  
Verantwoordingsinformatie Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 603  
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa Blz. 604  
Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 605  
Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld (x € 1.000) Blz. 606  
Kredietenoverzicht Blz. 607  
Kredietenoverzicht Blz. 608  
Inkomende subsidies Blz. 609  
Inkomende subsidies Blz. 610  
Doelstellingen per taakveld Blz. 611  
Doelstellingen per taakveld Blz. 612  
Algemene toelichting Blz. 613  
Algemene toelichting Blz. 614  
ABC van de Taakveldenrekening Blz. 615  
Programma 0 Blz. 616  
Taakveld 0.1 Bestuur Blz. 617  
Algemene doelstelling Blz. 618  
Activiteiten Blz. 619  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 620  
Analyse taakveld Blz. 621  
Ontwikkelingen Blz. 622  
Taakveld 0.2 Burgerzaken Blz. 623  
Algemene doelstelling Blz. 624  
Activiteiten Blz. 625  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 626  
Analyse taakveld Blz. 627  
Ontwikkelingen Blz. 628  
Taakveld 0.3 Overige gebouwen en gronden Blz. 629  
Algemene doelstelling Blz. 630  
Activiteiten Blz. 631  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 632  
Analyse taakveld Blz. 633  
Ontwikkelingen Blz. 634  
Taakveld 0.4 Overhead Blz. 635  
Algemene doelstelling Blz. 636  
Activiteiten Blz. 637  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 638  
Analyse taakveld Blz. 639  
Ontwikkelingen Blz. 640  
Taakveld 0.5 Treasury Blz. 641  
Algemene doelstelling Blz. 642  
Activiteiten Blz. 643  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 644  
Analyse taakveld Blz. 645  
Ontwikkelingen Blz. 646  
Taakveld 0.61 OZB-woningen Blz. 647  
Algemene doelstelling Blz. 648  
Activiteiten Blz. 649  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 650  
Analyse taakveld Blz. 651  
Ontwikkelingen Blz. 652  
Taakveld 0.62 OZB-niet woningen Blz. 653  
Algemene doelstelling Blz. 654  
Activiteiten Blz. 655  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 656  
Analyse taakveld Blz. 657  
Ontwikkelingen Blz. 658  
Taakveld 0.64 Belastingen overig Blz. 659  
Algemene doelstelling Blz. 660  
Activiteiten Blz. 661  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 662  
Analyse taakveld Blz. 663  
Ontwikkelingen Blz. 664  
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Blz. 665  
Algemene doelstelling Blz. 666  
Activiteiten Blz. 667  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 668  
Analyse taakveld Blz. 669  
Ontwikkelingen Blz. 670  
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Blz. 671  
Algemene doelstelling Blz. 672  
Activiteiten Blz. 673  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 674  
Analyse taakveld Blz. 675  
Ontwikkelingen Blz. 676  
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting Blz. 677  
Algemene doelstelling Blz. 678  
Activiteiten Blz. 679  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 680  
Analyse taakveld Blz. 681  
Ontwikkelingen Blz. 682  
Taakveld 0.10 Mutaties reserves Blz. 683  
Algemene doelstelling Blz. 684  
Activiteiten Blz. 685  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 686  
Analyse taakveld Blz. 687  
Ontwikkelingen Blz. 688  
Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten Blz. 689  
Algemene doelstelling Blz. 690  
Activiteiten Blz. 691  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 692  
Analyse taakveld Blz. 693  
Ontwikkelingen Blz. 694  
Programma 1 Blz. 695  
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Blz. 696  
Algemene doelstelling Blz. 697  
Activiteiten Blz. 698  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 699  
Analyse taakveld Blz. 700  
Ontwikkelingen Blz. 701  
Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid Blz. 702  
Algemene doelstelling Blz. 703  
Activiteiten Blz. 704  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 705  
Analyse taakveld Blz. 706  
Ontwikkelingen Blz. 707  
Programma 2 Blz. 708  
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Blz. 709  
Algemene doelstelling Blz. 710  
Activiteiten Blz. 711  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 712  
Analyse taakveld Blz. 713  
Ontwikkelingen Blz. 714  
Taakveld 2.2 Parkeren Blz. 715  
Algemene doelstelling Blz. 716  
Activiteiten Blz. 717  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 718  
Analyse taakveld Blz. 719  
Ontwikkelingen Blz. 720  
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer Blz. 721  
Algemene doelstelling Blz. 722  
Activiteiten Blz. 723  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 724  
Analyse taakveld Blz. 725  
Ontwikkelingen Blz. 726  
Programma 3 Blz. 727  
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Blz. 728  
Algemene doelstelling Blz. 729  
Activiteiten Blz. 730  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 731  
Analyse taakveld Blz. 732  
Ontwikkelingen Blz. 733  
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 734  
Algemene doelstelling Blz. 735  
Activiteiten Blz. 736  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 737  
Analyse taakveld Blz. 738  
Ontwikkelingen Blz. 739  
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en - regelingen Blz. 740  
Algemene doelstelling Blz. 741  
Activiteiten Blz. 742  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 743  
Analyse taakveld Blz. 744  
Ontwikkelingen Blz. 745  
Taakveld 3.4 Economische promotie Blz. 746  
Algemene doelstelling Blz. 747  
Activiteiten Blz. 748  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 749  
Analyse taakveld Blz. 750  
Ontwikkelingen Blz. 751  
Programma 4 Blz. 752  
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 753  
Algemene doelstelling Blz. 754  
Activiteiten Blz. 755  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 756  
Analyse taakveld Blz. 757  
Ontwikkelingen Blz. 758  
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 759  
Algemene doelstelling Blz. 760  
Activiteiten Blz. 761  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 762  
Analyse taakveld Blz. 763  
Ontwikkelingen Blz. 764  
Programma 5A Blz. 765  
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Blz. 766  
Algemene doelstelling Blz. 767  
Activiteiten Blz. 768  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 769  
Analyse taakveld Blz. 770  
Ontwikkelingen Blz. 771  
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Blz. 772  
Algemene doelstelling Blz. 773  
Activiteiten Blz. 774  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 775  
Analyse taakveld Blz. 776  
Ontwikkelingen Blz. 777  
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 778  
Algemene doelstelling Blz. 779  
Activiteiten Blz. 780  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 781  
Analyse taakveld Blz. 782  
Ontwikkelingen Blz. 783  
Taakveld 5.4 Musea Blz. 784  
Algemene doelstelling Blz. 785  
Activiteiten Blz. 786  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 787  
Analyse taakveld Blz. 788  
Ontwikkelingen Blz. 789  
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Blz. 790  
Algemene doelstelling Blz. 791  
Activiteiten Blz. 792  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 793  
Analyse taakveld Blz. 794  
Ontwikkelingen Blz. 795  
Taakveld 5.6 Media Blz. 796  
Algemene doelstelling Blz. 797  
Activiteiten Blz. 798  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 799  
Analyse taakveld Blz. 800  
Ontwikkelingen Blz. 801  
Programma 5B Blz. 802  
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 803  
Algemene doelstelling Blz. 804  
Activiteiten Blz. 805  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 806  
Analyse taakveld Blz. 807  
Ontwikkelingen Blz. 808  
Programma 6A Blz. 809  
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 810  
Algemene doelstelling Blz. 811  
Activiteiten Blz. 812  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 813  
Analyse taakveld Blz. 814  
Ontwikkelingen Blz. 815  
Taakveld 6.2 Wijkteams Blz. 816  
Algemene doelstelling Blz. 817  
Activiteiten Blz. 818  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 819  
Analyse taakveld Blz. 820  
Ontwikkelingen Blz. 821  
Programma 6B Blz. 822  
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Blz. 823  
Algemene doelstelling Blz. 824  
Activiteiten Blz. 825  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 826  
Analyse taakveld Blz. 827  
Ontwikkelingen Blz. 828  
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Blz. 829  
Algemene doelstelling Blz. 830  
Activiteiten Blz. 831  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 832  
Analyse taakveld Blz. 833  
Ontwikkelingen Blz. 834  
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 835  
Algemene doelstelling Blz. 836  
Activiteiten Blz. 837  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 838  
Analyse taakveld Blz. 839  
Ontwikkelingen Blz. 840  
Programma 6C Blz. 841  
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 842  
Algemene doelstelling Blz. 843  
Activiteiten Blz. 844  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 845  
Analyse taakveld Blz. 846  
Ontwikkelingen Blz. 847  
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 848  
Algemene doelstelling Blz. 849  
Activiteiten Blz. 850  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 851  
Analyse taakveld Blz. 852  
Ontwikkelingen Blz. 853  
Programma 6D Blz. 854  
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 855  
Algemene doelstelling Blz. 856  
Activiteiten Blz. 857  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 858  
Analyse taakveld Blz. 859  
Ontwikkelingen Blz. 860  
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 861  
Algemene doelstelling Blz. 862  
Activiteiten Blz. 863  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 864  
Analyse taakveld Blz. 865  
Ontwikkelingen Blz. 866  
Programma 7 Blz. 867  
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Blz. 868  
Algemene doelstelling Blz. 869  
Activiteiten Blz. 870  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 871  
Analyse taakveld Blz. 872  
Ontwikkelingen Blz. 873  
Taakveld 7.2 Riolering Blz. 874  
Algemene doelstelling Blz. 875  
Activiteiten Blz. 876  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 877  
Analyse taakveld Blz. 878  
Ontwikkelingen Blz. 879  
Taakveld 7.3 Afval Blz. 880  
Algemene doelstelling Blz. 881  
Activiteiten Blz. 882  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 883  
Analyse taakveld Blz. 884  
Ontwikkelingen Blz. 885  
Taakveld 7.4 Milieubeheer Blz. 886  
Algemene doelstelling Blz. 887  
Activiteiten Blz. 888  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 889  
Analyse taakveld Blz. 890  
Ontwikkelingen Blz. 891  
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 892  
Algemene doelstelling Blz. 893  
Activiteiten Blz. 894  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 895  
Analyse taakveld Blz. 896  
Ontwikkelingen Blz. 897  
Programma 8 Blz. 898  
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 899  
Algemene doelstelling Blz. 900  
Activiteiten Blz. 901  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 902  
Analyse taakveld Blz. 903  
Ontwikkelingen Blz. 904  
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 905  
Algemene doelstelling Blz. 906  
Activiteiten Blz. 907  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 908  
Analyse taakveld Blz. 909  
Ontwikkelingen Blz. 910  
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Blz. 911  
Algemene doelstelling Blz. 912  
Activiteiten Blz. 913  
Hoeveelheidsgegevens Blz. 914  
Analyse taakveld Blz. 915  
Ontwikkelingen Blz. 916  
Financiële samenvatting per programma per taakveld Blz. 917  
Financiële samenvatting per programma per taakveld Blz. 918