Paragraaf Interbestuurlijk toezicht

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Met de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht op 1 oktober 2012 is de wijze waarop de Provincie en het Rijk toezicht houden op gemeenten veranderd. De gemeenteraad controleert hoe het college een aantal wetten heeft uitgevoerd en vormt daar een oordeel over. De Provincie en Rijk nemen meer afstand en richten hun controlerende rol sober in op basis van vertrouwen.

Provincie
Met het besluit van 10 september 2013 (BBV 533648) is besloten een bestuursovereenkomst aan te gaan met de Provincie Zuid-Holland inzake het interbestuurlijk toezicht. Het aangaan van de bestuursovereenkomst komt er op neer dat de gemeente zich verplicht om ieder jaar bij de jaarstukken een paragraaf ‘Interbestuurlijk toezicht’ op te nemen.
In deze paragraaf wordt met behulp van de kleuren groen, oranje en rood aangegeven of voldaan wordt aan de wettelijke vereisten op het gebied van financiën, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumentenzorg, archief- en informatiebeheer en huisvesting vergunninghouders. Met de bestuursovereenkomst verplicht de provincie zich vervolgens om het toezicht op een sobere, proportionele en risicogerichte manier vorm te geven en alleen te interveniëren of nadere informatie op te vragen als daar aanleiding toe is.
Het resultaat, verwerkt in deze paragraaf, is tot stand gekomen door beantwoording van vragen gebaseerd op geformuleerde indicatoren door de Provincie. Deze informatie wordt na vaststelling door u aan de Provincie toegezonden.

Rijk
Toezicht op het gemeentelijk bestuursorgaan berust in principe bij de provinciale toezichthouder tenzij de provincie op het betreffende terrein geen taak heeft en dus expertise mist. Het toezicht ligt dan bij het Rijk. De verantwoording op deze terreinen verschilt per ministerie.
Zo houdt bijvoorbeeld de Waarderingskamer toezicht op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, worden de Paspoortwet, Wet basisregistratie adressen en gebouwen en Wet basisregistratie grootschalige topografie alle drie via ENSIA verantwoord en rapporteren gemeenten jaarlijks over de uitvoering van het gemeentelijk toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvang via het rapport Toezichtinformatie Kinderopvang etc. 

Domein Financiƫn

Terug naar navigatie - Domein Financiƫn

Criteria Provincie: Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht
De begroting 2020-2023 heeft over alle jaren een positief resultaat en is structureel en reëel in evenwicht. Ook de conceptjaarrekening 2019 sluit met een structureel sluitend saldo van baten en lasten. We voldoen daarmee aan de eisen die de Provincie vanuit de rol als toezichthouder aan onze begroting stelt. Het streven is om de gemeente meerjarig financieel gezond te houden. Daarom hebben we ook inzichtelijk gemaakt wat het effect is van de begroting 2020-2023 op onze financiële positie. Nog steeds ziet het ernaar uit dat we de komende jaren moeten lenen om de ambities te kunnen realiseren.

Vanuit de meerjarige doorrekening voor de jaren na onze begrotingsperiode (2024-2027) zien we tijdig aankomen of er sprake kan gaan zijn van een niet structureel en reëel sluitende begroting. Uit de trend van de ratio’s voor de komende jaren blijkt dat de jaren na deze meerjarenbegroting uitdagingen zijn voor een duurzame begroting. In de komende periode zullen we met de raadswerkgroep Structurele Investeringsruimte de mogelijkheden hiervoor onderzoeken.

Echter door deze meerjarige doorkijk is het wel mogelijk om hier tijdig en doeltreffend maatregelen op te nemen, maar op dit moment is hier nog geen urgentie toe.

Is er reden voor extra aandacht?
Nee

Kleur indicator 

 

Domein Ruimtelijke ordening

Terug naar navigatie - Domein Ruimtelijke ordening

Criteria Provincie: De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland (artikel 14.2 Omgevingsverordening
Alle gemeentelijke bestemmingsplannen voldoen aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland (artikel 14.2 Omgevingsverordening).

Is er reden voor extra aandacht?
Nee

Kleur indicator

 

Domein Omgevingsrecht

Terug naar navigatie - Domein Omgevingsrecht

Criteria Provincie: Vergunningverlening, toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen: Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn tijdig een beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een evaluatie vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.
Het domein omgevingsrecht is continue in beweging, zowel letterlijk als figuurlijk. De wetgeving staat aan de vooravond van een van de grootste wetgevingsoperaties in de geschiedenis: de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. De Omgevingswet stelt nieuwe eisen aan de uitvoering van de VTH-taken van de gemeente. Het Rijk wil dat met de Omgevingswet meer ruimte ontstaat voor hoogwaardige gebiedsontwikkeling. Uitgangspunt daarbij is ‘eenvoudig beter’.

Grotere lokale bestuurlijke afwegingsruimte, integratie op plan- en beleidsniveau, een integrale beoordeling van de leefomgeving (milieu, duurzaamheid, natuurbescherming, welstand, gezondheid, infrastructuur), intensieve participatie, verregaande automatisering en toegankelijke data, zijn belangrijke elementen in de wet. Dit vraagt om een doorontwikkeling van de taakuitvoering. Faciliteren is daarbij het uitgangspunt, uiteraard met een scherp oog voor de eisen die het omgevingsplan en omgevingsvisie stellen aan leefbaarheid, veiligheid en milieu. Ook regulering en toezicht moet in lijn zijn met het omgevingsplan.

In 2019 zijn we hiermee al begonnen en in 2020 wordt verder uitvoering gegeven aan het implementatieprogramma voor de Omgevingswet. Het programma is uiteraard gericht op de inhoudelijke veranderingen die de wet met zich meebrengt. Om de wet goed te laten werken zijn daarnaast digitalisering van werkprocessen, adequaat databeheer en gegevensontsluiting essentieel, en zullen specifieke kennis en vaardigheden bij medewerkers moeten worden ontwikkeld.

We zoeken op deze gebieden steeds meer de samenwerking en afstemming op in de regio (o.a. met Rotterdam op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, opleiding en bijeenkomsten) om van elkaar te leren, maar ook om te komen tot een gelijk speelveld in de regio. De provincie geeft ook aan dat het generieke toezicht zich meer moet richten op de toekomst en daar legt Capelle ook de prioriteit.

Wij gaan ons best doen deze tijdstippen te halen. De verschillende documenten kennen echter allemaal hun eigen tijdstip van bekendmaking en voorbereiding.

We zullen zorgdragen voor een betere integrale verankering van de stukken in de jaarcyclus en afstemming met BWT en onze partners (DCMR Milieudienst, VRR Brandweerzorg) zodat de gevraagde documenten tijdig worden vastgesteld en bekendgemaakt en toegezonden aan de provincie.

Is er reden voor extra aandacht?
Nee

Kleur indicator

 

Domein Monumentenzorg

Terug naar navigatie - Domein Monumentenzorg

Criteria Provincie: De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten
De gemeente maakt gebruik van de regionale erfgoedcommissie van Stichting Dorp, Stad en Land voor alle adviezen aangaande het domein Monumentenzorg.

Is er reden voor extra aandacht?
Nee

Kleur indicator

 

Domein Archief- en informatiebeheer

Terug naar navigatie - Domein Archief- en informatiebeheer

Criteria Provincie: Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde
Uit ons inspectieverslag 2019 blijkt dat er weinig verbetering is ten opzichte van het inspectieverslag van 2017. Een plan ter verbetering is vervolgens opgesteld (Verseon BBV 1100370) en wordt uitgevoerd. Zo is de archiefverordening geactualiseerd (Raad 30 september 2019), is er een kwaliteitssysteem op basis van KIDO (Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden) vastgesteld en is er een nieuw informatiebeleidsplan in concept in december 2019 gereed. Ook zijn er diverse kwaliteitsverbeteringen uitgevoerd waaronder het Handboek DIV (werkafspraken en procedures), instelling SIO (strategisch informatie overleg) en is gestart met het opstellen van een informatieplattegrond (waar staat onze informatie) en informatiebeheerplan (welke afspraken hebben wij over onze informatie).

Is er reden voor extra aandacht?
Nee. Wij verwachten dat bij de jaarrekening van 2020 alle verbeterpunten gerealiseerd zijn voor het domein informatie- en archiefbeheer, omdat de overige punten - waaronder vaststelling informatiebeleidsplan, opslag van outlookagenda’s en e-mailarchivering en bewaarstrategie digitale informatie van het verbeterplan - in 2020 afgedaan zijn.

Kleur indicator

 

Domein Huisvesting vergunningshouders

Terug naar navigatie - Domein Huisvesting vergunningshouders

Criteria Provincie: Er is volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand
Achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar: 5
Fase interventieladder op 1 januari: signaleren

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar: 23
In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders: 12
Achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar: 16
Fase interventieladder op 1 juli: informatie opvragen en valideren

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar: 23
In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders: 41
Voorsprong per 31 december van het verantwoordingsjaar: 2
Fase interventieladder op 31 december: taakstelling gerealiseerd

Is er reden voor extra aandacht?
Nee

Kleur indicator