Programma 3 Economie

Missie

Wij zorgen voor een uitstekend en duurzaam ondernemersklimaat en een goede voorzieningenstructuur. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door bedrijven de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Ook gaan we samenwerking tussen bedrijven verder stimuleren. Hierbij blijven we aandacht hebben voor duurzaamheid en de leefomgeving.

Wat willen we bereiken?

TV3.1 Versterken van de positie van Capelle aan den IJssel als economische motor, door de groei van de economie en de werkgelegenheid.

Wat hebben we gedaan?

TV3.1 Revitaliseren van kantoor- en bedrijfslocaties.

Wat hebben we gedaan?

TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers.

Wat hebben we gedaan?

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research)

Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (LISA)

Capelse indicatoren

 Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. Voor de indicator "relatieve cijfers ten aanzien van leegstand kantoren" zijn geen recente gegevens meer beschikbaar bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De indicator is vervallen. 

JS19 - Bezettingsgraad Rivium

Bron: interne registratie

Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

 • Programma Economie 2019-2022 ‘Aan de slag voor de economie van morgen’ (BBV 1078692 april 2019);
 • Actieplan Economische Zaken 2013-2018 (BBV 540324 december 2013).

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

 • Verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2014 (BBV 585675 juli 2014);
 • Structuurvisie Detailhandel 2015 (BBV 612676 februari 2015).

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

 • Marktverordening Capelle aan den IJssel (BBV 947636 december 2017);
 • Accountplan 2016-2020 (BBV 782677 juni 2016);
 • Verordening Marktgeld 2018 (BBV 947636 december 2017);
 • Verordening BI-zone CapelleXL 2016-2020 (BBV 763518 februari 2016);
 • Verordening BI-zone Capelle-West 2017-2021 (BBV 842118 december 2016);
 • Verordening marktgelden 2019 (BBV 1053371 december 2018 ).

Taakveld 3.4 Economische promotie

 • Verordening logiesbelasting 2019 (BBV 1053371 december 2018 ).

Ontwikkelingen

Capelse ontwikkelingen binnen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
In 2019 is de strategische agenda van de MRDH vastgesteld door de 23 deelnemende gemeenten binnen de MRDH. Het doel van de strategische agenda is om de gezamenlijke prioriteiten van de 23 gemeenten binnen de MRDH samenwerking vast de stellen. De strategische agenda maakt op een bondige wijze de ambitie en het verhaal van de MRDH-samenwerking als geheel scherper, op basis van heldere strategische kernopgaven voor het MRDH-gebied.  Capelle zet onder andere in op vrijetijdseconomie en innovatief vervoer.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
Lasten N 1.889 V 338 N 1.551 N 1.382 V 169
Baten V 1.351 N 212 V 1.139 V 1.175 V 36
Saldo van baten en lasten N 538 V 126 N 412 N 207 V 205
Mutaties reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N 0 V 5 V 5 N 60 N 65
Reserve herstructurering actief grondbeleid V 112 N 112 N 0 N 0
Reserve bedrijfsvoering N 59 N 59 N 143 N 84
Totaal mutaties reserves V 53 N 107 N 54 N 203 N 149
Resultaat N 485 V 19 N 466 N 410 V 56

Analyse verschil

Lasten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering V 84 V 84 N 84 N 0
2. Niet-besteed budget opstellen leidraad Hoofdweg; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 41 V 41 N 41 N 0
3. Lagere lasten en baten BedrijfinvesteringsZone (zie baten) V 28 V 28 V 28
4. BedrijfinvesteringsZone Capelle-West; overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 20 V 20 N 20 N 0
5. Niet-besteed budget Hoofdweggebied; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 4 V 4 N 4 N 0
6. Overige verschilen N 8 N 8 N 8
V 169 N 0 V 169 N 149 V 20
Baten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Hogere baten commerciƫle contracten V 55 V 55 V 55
2. Hogere inkomsten logiesbelasting door verlate aangifte 2018 en toename overnachtingen V 29 V 29 V 29
3. Lagere baten BedrijfinvesteringsZone (zie lasten) N 28 N 28 N 28
4. Overige verschilen N 20 N 20 N 20
N 0 V 36 V 36 N 0 V 36
Totaal V 169 V 36 V 205 N 149 V 56

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

 

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening
Het nieuwe Rivium met dekking reserve herstructurering actief grondbeleid (overheveling naar prograam 8) V 122 N 122 N 0 N 0 N 122 V 122 N 0 N 0
Hoofdweggebied N 190 V 65 N 125 N 121
Hoofdweggebied N 65 N 65 N 69
Leidraad Hoofdweggebied N 0 N 44 N 44 N 3
Leidraad Hoofdweggebied; dotatie aan reserve eenmalig (budget naar 2020) N 0 N 41
BIZ Capelle West V 70 V 70 V 50 N 0 N 70 N 70 N 50
Totaal V 122 N 52 V 70 V 50 N 312 V 8 N 304 N 284
Gesaldeerd N 190 N 44 N 234 N 234

Structurele mutaties reserves

Onttrekkingen Toevoegingen
Reserve Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat
Reserve bedrijfsvoering N 59 N 0 N 59 N 58 N 0 N 0 N 0 N 85
Totaal N 59 N 0 N 59 N 58 N 0 N 0 N 0 N 85
N 59 N 0 N 59 N 143

Grafiek lasten en baten

JS19 - Lasten 3 Economie

JS19 - Baten 3 Economie