Programma 0

Taakveld 0.1 Bestuur

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het op een open en democratische wijze laten functioneren van de gemeentelijke bestuursorganen, gericht op een adequate besluitvorming en een open en effectieve communicatie met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheidsorganisaties.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Gemeenteraad

 • Het uitoefenen van de wettelijk aan de gemeenteraad toegekende rollen van kaderstelling, controleren en volksvertegenwoordiging;
 • Daartoe door middel van besluitvorming tijdens raadsvergaderingen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente bepalen en het college van burgemeester en wethouders controleren op de uitvoering daarvan;
 • Daartoe tevens in te zetten op het gebruik van raadsinstrumenten als het vragenrecht, de motie, interpellatie, initiatiefvoorstel en zo nodig ook het verrichten van eigen raadsonderzoek;
 • Het onderhouden van contact met de Capelse burgers en hun vertegenwoordigers om de gevoelens van de bevolking mee te doen wegen in de gemeentelijke besluitvorming en om draagvlak voor gemeentelijk beleid tot stand te brengen;
 • Het vaststellen van gemeentelijke verordeningen, begrotingen en jaarrekeningen;
 • Het aanwijzen van een accountant, het (jaarlijks) in overleg met de accountant besluiten over een controleplan en de bevindingen van de accountant betrekken bij de behandeling van de jaarrekening;
 • Met het oog op de uitoefening van de wettelijk toegekende rollen en ter voorbereiding van besluitvorming in de raadsvergaderingen het houden van (raads)commissievergaderingen, themabijeenkomsten en werkbezoeken, informerende commissies en het gezamenlijk oppakken van maatschappelijke relevante thema’s door middel van het instellen van adviserende raadswerkgroepen;
 • Het vertegenwoordigen en representeren van de gemeente in enkele gemeenschappelijke regelingen;
  Regels vaststellen over de organisatie van de directe ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad, de griffie.

College van burgemeester en wethouders

 • Het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente en daartoe besluiten nemen;
 • Het voorbereiden en uitvoeren van besluitvorming van de gemeenteraad;
 • Het voldoende aandragen van informatie en het afleggen van verantwoording over het gevoerde dagelijks bestuur en de uitvoering van beleid aan de gemeenteraad;
 • Het samenstellen van de begroting en jaarrekening;
 • Het vertegenwoordigen en representeren van de gemeente, onder meer bij de Capelse burgers, gemeenschappelijke regelingen en andere (overheidsorganisaties);
 • Het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente, besluiten tot oprichting en deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen en het zo nodig voeren van rechtsprocedures en – gedingen;
 • Regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie, met uitzondering van de griffie.

Burgemeester

 • Het uitoefenen van de taken die wettelijk aan de burgemeester toebehoren.

Rekenkamer

 • Het opstellen van een goede planning van onderzoeken in samenspraak met de gemeenteraad;
 • Het verstrekken van een duidelijke opdracht voor en het verzorgen van een zorgvuldige begeleiding van onderzoeken;
 • Het opstellen van kritische rapportages over de onderzochte beleidsvelden en het doen van duidelijke aanbevelingen.

Referendumcommissie

 • Het actief en passief adviseren van de gemeenteraad ten aanzien van referenda en daaraan gerelateerde onderwerpen en, indien een referendum namens de gemeenteraad wordt gehouden, het begeleiden van dat referendum.

Bezwaarschriftencommissies

 • Het horen van belanghebbenden en het geven van adviezen naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften tegen gemeentelijke besluiten.

Klachtenbehandeling, klachtencommissie en Gemeentelijke Ombudsman

 • Het bevorderen van goede verhoudingen tussen de gemeente en de burgers door aanvullende rechtsbescherming te bieden, indien mogelijk te bemiddelen en de gemeente adviezen te geven om bepaalde problemen in de verhoudingen te voorkomen.

Griffie(r):

 • Het adviseren (gevraagd en ongevraagd) van de (leden van de) raad;
 • Het voorbereiden en afhandelen van vergaderingen en activiteiten, zoals thema-avonden, werkgroepen en werkbezoeken, van de raad;
 • Het bewaken van de agenda’s en de tijdige agendering van onderwerpen;
 • Het leveren van ambtelijke ondersteuning dan wel het zorgen dat die uit de ambtelijke organisatie wordt betrokken ten dienste van de raad, de fracties en de raadsleden;
 • Het ondersteunen van de voorzitter van de raad;
 • Het ondersteunen en adviseren van de voorzitters van de vergadervormen ten dienste van de raad;
 • Het verzorgen van de voorbereiding en de nazorg van presidium en agendacommissie;
 • Het onderhouden van communicatie namens de raad met het college, ambtelijke organisatie en derden;
 • Het ontwikkelen, implementeren en handhaven van de werkwijze, regelgeving en de instructies inzake de werkwijze van en de zorg voor de raad;
 • Het (mede) voorzien in de informatiebehoefte van raad en raadsleden;
 • Het namens de raad afstemmen van de werkzaamheden van de rekenkamer op de raadsagenda;
 • Het bieden van hulp en coaching van individuele raadsleden;
 • Het ondersteunen van de referendumcommissie.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 2.768 N 177 N 2.945 N 4.478 N 1.533
Baten N 0 N 0 N 0 V 30 V 30
Saldo N 2.768 N 177 N 2.945 N 4.448 N 1.503
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Amendement ''archieffunctie griffie'' N 26
2. Verordening Rechtspositie raadsleden en commissieleden (VJN2019 0.4.10) N 50
3. Uitbreiding formatie Griffie en projectbudget ''Welke raad wilt u zijn?'' (VJN2019 0.4.11) N 50
4. Wachtgeldlasten (VJN2019 0.4.14) N 51
Totaal N 177 N 0 N 177
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Dotatie aan voorziening Appa o.b.v. actuariële berekeningen N 1.615
2. Lagere lasten college B&W V 71
3. Geen lasten eindheffing werkkostenregeling V 16
4. Hogere lasten Raad en Commissies en terugbetaling fractievergoedingen en verrekening vergoeding ipad N 16 V 30
5. Hogere lasten Nieuwjaarsreceptie N 10
6. Nacalculatie bedrijfsvoering V 24
7. Overige verschilllen N 3
Totaal N 1.533 V 30 N 1.503
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve Rekenkamer N 0 V 2
2. Reserve bedrijfsvoering N 0 N 24
Totaal N 0 N 22 N 22
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 2.945 N 4.448 N 1.503
Mutaties reserves N 0 N 22 N 22
Resultaat N 2.945 N 4.470 N 1.525

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Als meest nabije overheid zijn wij een belangrijke ingang voor Capellenaren, bedrijven en instellingen. Vanuit een professionele dienstverlening stellen wij de vraag van de klant centraal. We bieden een snelle, efficiënte service bij het verkrijgen van producten, diensten en informatie waarbij een open, vriendelijke en zorgvuldige manier van handelen voorop staat.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Verstrekken van diverse documenten en uittreksels en het innen van leges hiervan;
 • Voltrekken van huwelijken en partnerschapsregistraties zowel op het gemeentehuis als op diverse locaties en het innen van leges hiervoor;
 • Uitvoeren van het felicitatiebeleid voor Capellenaren die bijvoorbeeld 100- jaar zijn geworden, lang gehuwde of bij de geboorte van een kind;
 • Uitvoeren Naturalisatie ceremonie bij verkrijging van het Nederlanderschap en het innen van naturalisatieleges;
 • Volledig werken op afspraak waardoor er geen wachttijden de balies ontstaan;
 • Ontvangen van belastingtermijnen en afrekening van voorschotten voor de gehele organisatie;
 • Het organiseren van verkiezingen en referenda;
 • Het verstrekken van informatie en beantwoorden van allerhande vragen en opmerkingen van burgers;
 • Het gastvrij en correct doorverwijzen (zowel fysiek als telefonisch) van burgers naar de juiste plek binnen de organisatie;
 • Het uitreiken van reisdocumenten en rijbewijzen;
 • Zorgen voor beschikbaarheid en compleetheid van ter inzage gelegde stukken;
 • Het opnemen en doorzenden van binnengekomen meldingen/klachten op diverse terreinen waaronder registratie woonoverlast en snelherstel;
 • Beheren van gevonden en verloren voorwerpen;
 • Het beheren van Social Media ten behoeve van het informeren van de Capellenaren.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Documenten Burgerlijke stand 1.145 1.600 1.055
Documenten Burgerzaken leges 5.880 5.800 8.208
Documenten Verklaring Omtrent Gedrag 807 1.100 575
Rijbewijzen 6.957 7.940 7.674
Geneeskundige verklaringen 740 650 702
Reisdocumenten 13.534 4.050* 6.559
Naturalisaties (documenten) 153 145 261
Documenten urgentieverklaring 80 85 90
Totaal aantal af te geven documenten 29.296 21.370 25.124
% Snelbalie reisdocumenten (< 15 min.) 90% 90% 90%
Tevredenheid dienstverlening (paspoort/rijbewijs/uittreksel) in bewonersenquête geen meting zeer tevreden zeer tevreden + tevreden: 98%
Kiesgerechtigden 50.826 51.000 52.000**
Stemdistricten 32 32 32
Klachten over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de stembureaus 0 0 0
Goede bereikbaarheid van de stembureaus en volledig toe- en doorgankelijk voor mensen met een fysieke beperking 100% 100% 100%
Aantal nieuwe / gewijzigde / ingetrokken straatnamen 1 4 0
Aantal nieuwe / gewijzigde / ingetrokken huisnummers 709 500 298
*) Daling i.v.m. wetswijziging geldigheidstermijn van 5 naar 10 jaar.
**) In 2019 zijn er 3 verkiezingen geweest (Europees Parlement, Provinciale staten, Waterschap). Gemiddeld genomen waren er in 2019 ongeveer 52.000 kiesgerechten.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 1.913 V 216 N 1.697 N 1.703 N 6
Baten V 801 V 130 V 931 V 1.018 V 87
Saldo N 1.112 V 346 N 766 N 685 V 81
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Mutaties reserve bedrijfsvoering (VJN 2019 0.4.27) V 276
2. Burgerzaken leges reisdocumenten (NJN 2019 0.4.1) N 60 V 130
Totaal V 216 V 130 V 346
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Minder uitgaven verkiezingen V 8
2. Meer aanvragen naturalisaties V 48
3. Meer verstrekte paspoorten V 31
4. Nacalculatie bedrijfsvoering V 16 V 12
5. Overige verschillen N 30 N 4
Totaal N 6 V 87 V 81
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve bedrijfsvoering V 211 V 183
Totaal V 211 V 183 N 28
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 766 N 685 V 81
Mutaties reserves V 211 V 183 N 28
Resultaat N 555 N 502 V 53

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

De volgende verkiezingen staan op de planning:
2021 : 2e kamer verkiezingen
2022 : Gemeenteraadsverkiezingen
2023 : Provinciale Statenverkiezingen en Waterschap verkiezingen
2024 : Europese Parlementsverkiezingen

Taakveld 0.3 Overige gebouwen en gronden

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het beheren, verhuren en in stand houden van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (eventueel tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 45 V 20 N 25 N 29 N 4
Baten V 126 N 0 V 126 V 127 V 1
Saldo V 81 V 20 V 101 V 98 N 3
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Voorziening onderhoud (NJN2018 0.4.12) V 17
2. Verschuiving kapitaallasten investeringen (NJN2019 0.4.8) V 3
Totaal V 20 N 0 V 20
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Overige verschillen N 4 V 1
Totaal N 4 V 1 N 3
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve herstructurering actief grondbeleid V 8 V 8
Totaal V 8 V 8 N 0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten V 101 V 98 N 3
Mutaties reserves V 8 V 8 N 0
Resultaat V 109 V 106 N 3

Taakveld 0.4 Overhead

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur:

 • Het hebben/nemen van de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de ambtelijke organisatie;
 • Het faciliteren en het vastleggen van de besluitvorming van het college van burgemeester en wethouders;
 • Het voorzitten van de vergaderingen van het capels management overleg (cmt);
 • Het bijwonen van de vergaderingen van Ondernemingsraad en Georganiseerd Overleg;
 • Het uitvoeren van secretariaatswerkzaamheden voor het college van burgemeester en wethouders;
 • Het inschakelen van externe adviseurs voor de gemeente.

Adjunct-gemeentesecretaris/adjunct-directeur:

 • Het in voorkomende gevallen vervangen van de gemeentesecretaris/algemeen directeur;
 • Het ondersteunen van de algemeen directeur;
 • Het hebben/nemen van de algemeen directeur afgeleide verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot bijvoorbeeld het bewaken, coördineren en monitoren van de integrale beleidsvorming en organisatie;
 • Het hebben/nemen van verantwoordelijkheid voor aan hem toegewezen programma’s en projecten.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Informatiepagina:
Wekelijks in een huis-aan-huisblad (per jaar) 49 50 50
Maandelijks Capelse Courant (per jaar) 4 4 4
Waardering informatiepagina in bewonersenquête geen meting 7,0 Is niet meer opgenomen in bewonersenquête
Internetsite:
E-mail nieuwsbrief (wekelijks, onder meer gekoppeld aan publicatie gemeentepagina) (per jaar) 123 135 125
Update Dagelijks Dagelijks Dagelijks
Waardering bewonersenquête geen meting 7,5 7,0
Gemeentegids 1 per 1,5 jaar 1 per 1,5 jaar 1 per 1,5 jaar
Persberichten 127 125 125
Social media:
Aantal volgers op Facebook 3.681 3.250 3.750
Aantal volgers gemeente op Twitter 3.436 3.200 3.250
Aantal volgers handhaving op Twitter 4.000 3.500 3.500
Aantal volgers StadsMarinier op Twitter 496 500 500

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 21.132 N 1.947 N 23.079 N 23.476 N 397
Baten V 2.205 N 4 V 2.201 V 2.418 V 217
Saldo N 18.927 N 1.951 N 20.878 N 21.058 N 180
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. GR Ijsselgemeenten (NJN2018 0.4.8) V 29
2. Voorziening onderhoud (NJN2018 0.4.12) N 122
3. Mutaties reserve bedrijfsvoering (VJN2019 0.4.10) N 468
4. Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken (VJN2019 0.4.15) N 44
5. Bestuursadviseur (VJN2019 0.4.16) N 22
6. GR Ijsselgemeenten (VJN2019 0.4.17) V 23
7. Digitale transformatie (VJN2019 0.4.18) N 68
8. Stelpost lonen (VJN2019 0.4.20) N 260
9. Aandeel in stelpost lonen GR Ijsselgemeenten (VJN2019 0.4.21) N 58
10. Voorziening onderhoud (VJN2019 0.4.23) N 61
11. Opgeavegericht werken (VJN2019 0.4.24) N 40
12. Mutaties reserve bedrijfsvoering (VJN2019 0.4.27) N 1.288
13. Werkbudget organisatieontwikkeling (Interne wijziging) N 10
14. Mutaties reserve bedrijfsvoering (Interne wijziging) N 29
15. Rente (NJN2019 0.4.4) V 31
16. Mutaties reserve bedrijfsvoering (NJN2019 0.4.13) V 467
17. GR IJsselgemeenten (NJN2019 0.4.14) V 57
18. Werkplekvergoeding GR IJsselgemeenten N 33
19. Terugdraaien GR IJsselgemeenten N 23
20. Budgettair neutrale aanpassing (zie taakveld 5.7) N 22
21. Donatie Rode Kruis N 10
Totaal N 1.947 N 4 N 1.951
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Social return (voor 100% opgenomen in de voorziening dubieuze debiteuren) V 6
2. Nacalculatie bedrijfsvoering N 397 V 211
Totaal N 397 V 217 N 180
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve bedrijfsvoering V 881 V 1.045
Totaal V 881 V 1.045 V 164
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 20.878 N 21.058 N 180
Mutaties reserves V 881 V 1.045 V 164
Resultaat N 19.997 N 20.013 N 16

Taakveld 0.5 Treasury

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de treasury-functie (financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven).

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Voorbereiden en bijwonen aandeelhoudersvergaderingen (NV Eneco, NV Evides, Stedin en Irado);
 • Actieve deelname aan de aandeelhouderscommissie Eneco;
 • Het matchen van de inkomende en uitgaande geldstromen op zodanige wijze dat dit leidt tot bovengenoemde doelstelling.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 80 V 65 N 15 N 43 N 28
Baten V 2.839 V 441 V 3.280 V 3.307 V 27
Saldo V 2.759 V 506 V 3.265 V 3.264 N 1
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Rente (NJN 2018 0.4.1.) N 250
2. Rente (VJN 2019 0.4.1.) V 489
3. Aanvullend dividend Eneco (VJN 2019 0.4.2.) V 405
4. Rente en rente-omslag (NJN 2019 0.4.4.) N 174
5. Dividend Irado (NJN 2019 1.4.2.) V 36
Totaal V 65 V 441 V 506
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Lagere rente doorberekenen naar grondexploitaties N 49
2. Winstuitkering BV Sport V 38
3. Rente voordeel door negatieve rente 2019 op kort geld V 17
4. Overige verschillen V 4 N 11
Totaal N 28 V 27 N 1
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Geen mutaties
Totaal N 0 N 0 N 0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten V 3.265 V 3.264 N 1
Mutaties reserves N 0 N 0 N 0
Resultaat V 3.265 V 3.264 N 1

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

We hebben afgelopen maanden een fors dalende rente gezien. We overwegen om lang geld aan te trekken tegen een negatieve rente.
De markt verwacht het komende jaar nog geen forse rentestijging.

Taakveld 0.61 OZB-woningen

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten met betrekking tot de belastingen op woningen (belasting op eigendom woningen, heffing en waardering woningen, uitvoering OZB, bezwaar en beroep).

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het voorbereiden van besluitvorming over de hoogte van het tarief;
 • Het in stand houden van een speciaal ingerichte belastingadministratie;
 • Het verzorgen van de aanslagregeling OZB-eigenaren;
 • Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
 • Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
 • Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor belastingheffing;
 • Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor de belastingdebiteuren;
 • Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
 • Het realiseren van dwanginvordering;
 • Het treffen van invorderingsmaatregelen, zoals beslagen op loon of uitkering;
 • Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
 • Het bijhouden van gegevensbestanden in een daarvoor integraal ingerichte (vastgoed)administratie;
 • Het verstrekken van informatie aan interne afnemers, Waterschap, Belastingdienst en CBS;
 • Het uitvoeren van de in de Wet WOZ vastgestelde regelgeving.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Aantal aanslagen OZB-eigenaren woningen 3.4254 3.4435 3.4564
Aantal bezwaarschriften (belang) 59 15 12
Aantal aanslagbiljetten via post 19.992 21.500 22.106
Aantal aanslagbiljetten via MijnOverheid 15.679 15.200 13.634
Aantal betalingsregelingen 241 270 251
% Automatische incasso’s 60,8% 63,0% 64.6%
Aantal aanmaningen 3.069 4.000 4.041
Aantal dwangbevelen 2.464 2.500 2.621
Aantal vorderingen op loon of uitkering 1.691 1.500 1.622
Aantal herhaalde bevelen 450 600 477
Aantal beslagleggingen 2 30 0
Aantal oninbaar 348 400 372
Aantal beschikte objecten woningen en niet-woningen 37.588 37.787 37.986
Aantal waardebezwaren woningen 240 125 413
Aantal ingediende beroepschriften 4 5 10

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 395 V 44 N 351 N 361 N 10
Baten V 6.943 V 66 V 7.009 V 7.045 V 36
Saldo V 6.548 V 110 V 6.658 V 6.684 V 26
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Voorziening dubieuze debiteuren (VJN 2019 0.4.4.) V 44
2. OZB woningen (NJN2019 0.4.6.) V 66
Totaal V 44 V 66 V 110
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Nacalculatie bedrijfsvoering N 14 V 19
2. Overige verschillen V 4 V 17
Totaal N 10 V 36 V 26
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve bedrijfsvoering N 5
Totaal N 0 N 5 N 5
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten V 6.658 V 6.684 V 26
Mutaties reserves N 0 N 5 N 5
Resultaat V 6.658 V 6.679 V 21

Taakveld 0.62 OZB-niet woningen

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten met betrekking tot de belastingen op niet woningen (belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffingen invordering, bezwaar en beroep).

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het voorbereiden van besluitvorming over de hoogte van de tarieven;
 • Het in stand houden van een speciaal ingerichte belastingadministratie;
 • Het verzorgen van de aanslagregeling OZB-gebruikers en OZB-eigenaren;
 • Het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften;
 • Het ontwikkelen en invoeren van indicatoren voor beleidssturing college en raad;
 • Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor belastingheffing;
 • Het instandhouden van een up-to-date database die de basis vormt voor de belastingdebiteuren;
 • Het verzorgen van de inning van de opgelegde aanslagen belastingaanslagen;
 • Het realiseren van dwanginvordering;
 • Het treffen van invorderingsmaatregelen, zoals beslagen op pand of inboedel;
 • Het bijhouden van gegevensbestanden in een daarvoor integraal ingerichte (vastgoed)administratie;
 • Het verstrekken van informatie aan interne afnemers, Waterschap, Belastingdienst en CBS;
 • Het uitvoeren van de in de Wet WOZ vastgestelde regelgeving.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Aantal aanslagen OZB gebruikers 1.833 1.890 1.851
Aantal leegstand OZB gebruikers 541 450 587
Aantal bezwaarschriften (belang) OZB gebruikers 63 80 52
Aantal aanslagen OZB-eigenaren niet-woningen 2.282 2.318 2.158
Aantal bezwaarschriften (belang) OZB eigenaren 10 15 5
Aantal waardebezwaren (niet-woningen) 74 100 61

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 225 N 0 N 225 N 235 N 10
Baten V 4.761 V 130 V 4.891 V 4.948 V 57
Saldo V 4.536 V 130 V 4.666 V 4.713 V 47
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Ozb gebruikers niet-woningen (VJN 2019 0.4.3.) V 50
2. Ozb eigenaren niet-woningen (VJN 2019 0.4.3.) V 50
3. Ozb eigenaren niet-woningen (NJN 2019 0.4.7) V 30
Totaal N 0 V 130 V 130
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Hogere OZB baten V 35
2. Nacalculatie bedrijfsvoering N 10 V 22
Totaal N 10 V 57 V 47
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve bedrijfsvoering N 12
Totaal N 0 N 12 N 12
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten V 4.666 V 4.713 V 47
Mutaties reserves N 0 N 12 N 12
Resultaat V 4.666 V 4.701 V 35

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het verrichten van activiteiten en realiseren van opbrengsten op het gebied van de gemeentelijke hondenbelasting, reclamebelasting en reclame uitingen.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het voeren van de belastingadministratie;
 • Het verzorgen van de aanslagregeling hondenbelasting;
 • Het afhandelen van bezwaarschriften;
 • Het verzorgen van de inning van de opgelegde aanslagen belastingaanslagen;
 • Het realiseren van dwanginvordering.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Aantal aanslagen hondenbelasting 3.543 3.350 3.423
Aantal ingediende bezwaarschriften hondenbelasting 65 50 49
Aantal gehonoreerde bezwaarschriften hondenbelasting 65 50 49
Aantal verzoeken om ontheffing/vermindering hondenbelasting 298 350 308
Aantal te controleren adressen hondenbelasting 10.235 10.000 10.010

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 41 N 0 N 41 N 44 N 3
Baten V 301 N 0 V 301 V 311 V 10
Saldo V 260 N 0 V 260 V 267 V 7
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Geen wijzigingen
Totaal N 0 N 0 N 0
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Nacalculatie bedrijfsvoering N 3 V 10
Totaal N 3 V 10 V 7
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve bedrijfsvoering N 7
Totaal N 0 N 7 N 7
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten V 260 V 267 V 7
Mutaties reserves N 0 N 7 N 7
Resultaat V 260 V 260 N 0

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Omschrijving Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
Baten V 113.538 V 770 V 114.308 V 114.829 V 521
Saldo V 113.538 V 770 V 114.308 V 114.829 V 521
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Algemene uitkering Sept.circ. 2018 (NJN 2018 0.4.3.) N 603
2. Algemene uitkering jaarrekening Rijk (VJN 2019 0.4.7.) N 840
3. Algemene uitkering sociaal domein (VJN 2019 0.4.8.) V 298
4. Algemene uitkering Mei- en Sept.circulaire (NJN 2019 0.4.5) V 1.915
Totaal N 0 V 770 V 770
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Decembercirculaire 2019 Klimaatmiddelen V 258
2. Decembercirculaire 2019 overige verschillen V 263
Totaal N 0 V 521 V 521
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve eenmalige uitgaven (klimaatmiddelen) N 162
Totaal N 0 N 162 N 162
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten V 114.308 V 114.829 V 521
Mutaties reserves N 0 N 162 N 162
Resultaat V 114.308 V 114.667 V 359
Toelichting op de grootste verschillen
In de Decembercirculaire 2019 hebben we voor V 258 middelen ontvangen uit het in de zomer van 2019 gesloten Klimaatakkoord. Deze middelen zijn bedoeld om een transitievisie warmte en een wijkaanpak te ontwikkelen, en om energieloketten op te richten. Voor onze gemeente geldt dat we voor de warmtetransitie reeds N 96 kosten hebben gemaakt. Het restant (V 258 -/- N 96 = V 162) hevelen we over naar 2020 via de Reserve Eenmalige Uitgaven. Bij de Voorjaarsnota 2020 volgt een voorstel voor besteding of eventuele vrijval, waarbij ook de relatie met andere middelen voor de duurzaamheidsagenda wordt gelegd. Zie ook collegebrief 2020, week 8 (nummer 021).
In de Decembercirculaire 2019 worden ook andere middelen toegevoegd aan de algemene uitkering. De belangrijkste mutatie betreft een voordeel op het sociaal domein gedeelte, dat in 2019 voor het eerst geïntegreerd is in de algemene uitkering.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 2.452 N 319 N 2.771 N 1.075 V 1.696
Baten V 168 N 118 V 50 V 260 V 210
Saldo N 2.284 N 437 N 2.721 N 815 V 1.906
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Structurele dekking vanuit stelpost indexering (NJN2018 0.4.12) V 64
2. Indexatie dekking vanuit stelpost indexering (NJN2018 0.4.12) V 156
3. Mutaties reserve bedrijfsvoering (NJN2018 0.4.10) N 35
4. Stelpost index baten (VJN2019 0.4.9) N 168
5. Stadsvisie (VJN2019 0.4.13) N 180
6. Inzet Denk & Doe Mee!-fonds (VJN2019 0.4.25) N 832
7. Stelpost prijzen en afvalstoffenheffing (VJN2019 7.4.3) V 448
8. Overige baten en lasten/Stelpost Btw (NJN2019 0.4.12) V 50 V 50
9. Donatie Rode Kruis (uit Onvoorziene uitgaven) V 10
Totaal N 319 N 118 N 437
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Denk en Doe Mee Fonds door minder gehonoreerde aanvragen; overheveling naar 2020 via reserve Denk en Doe Mee Fonds V 1.830
2. Minder lasten stadsvisie; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 32
3. Mutatie voorziening dubieuze debiteuren privaatrechtelijk oninbare vorderingen N 250 V 211
4. Nacalculatie bedrijfsvoering V 61
5. Overige verschillen V 23 N 1
Totaal V 1.696 V 210 V 1.906
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve bedrijfsvoering V 70 V 9
2. Reserve Denk en Doe Mee Fonds V 2.498 V 668
3. Reserve eenmalige uitgaven N 32
Totaal V 2.568 V 645 N 1.923
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 2.721 N 815 V 1.906
Mutaties reserves V 2.568 V 645 N 1.923
Resultaat N 153 N 170 N 17

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het afdragen van verschuldigde belasting vanwege fiscale winst die per saldo gerealiseerd wordt op ondernemingsactiviteiten en te voldoen aan deze wettelijke taak.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

 • Interne controle of activiteiten van de gemeente als onderneming voor de Wet op de Vennootschapsbelasting kunnen worden aangemerkt;
 • Afstemmen van de conclusies uit de interne controle met interne en externe belanghebbenden;
 • Het voldoen aan de daaruit volgende wettelijke eisen inclusief het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 165 V 145 N 20 V 51 V 71
Baten N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
Saldo N 165 V 145 N 20 V 51 V 71
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Vennootschapsbelasting commerciële contracten (VJN 2019 0.4.19) V 145
Totaal V 145 N 0 V 145
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Vrijval Vpb reservering afvalstromen 2016 t/m 2019, omdat inmiddels duidelijk is dat Irado i.p.v. gemeente hiervoor aangeslagen wordt V 80
2. Reservering Vpb 2019 reclame N 9
Totaal V 71 N 0 V 71
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Geen mutaties.
Totaal N 0 N 0 N 0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 20 V 51 V 71
Mutaties reserves N 0 N 0 N 0
Resultaat N 20 V 51 V 71

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 2.627 N 34.565 N 37.193 N 38.750 N 1.557
Baten V 11.890 V 35.104 V 46.994 V 45.000 N 1.994
Saldo V 9.263 V 539 V 9.801 V 6.250 N 3.551
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Diverse mutaties in reserves (NJN2018-VJN2019-NJN2019) N 34.565 V 35.104
Totaal N 34.565 V 35.104 V 539
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Reserves (totaalbedrag verdeeld over de andere taakvelden) N 1.557 N 1.994
Totaal N 1.557 N 1.994 N 3.551
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserves (totaalbedrag verdeeld over de andere taakvelden) N 9.801 N 6.250
Totaal N 9.801 N 6.250 V 3.551
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten V 9.801 V 6.250 N 3.551
Mutaties reserves N 9.801 N 6.250 V 3.551
Resultaat N 0 N 0 N 0

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

De raadswerkgroep structurele investeringsruimte heeft geadviseerd om een aantal reserves op te heffen, zodat voor- en nadelen in de exploitatie beter zichtbaar zijn in het begrotingssaldo. Dit is verwerkt in de Voorjaarsnota 2019, waarbij de reserves Herstructurering Actief Grondbeleid, Openbare Ruimte (minus onderdeel Water) en Sociaal Domein zijn opgeheven.

Taakveld 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 518 N 5.767 N 6.285 N 0 V 6.285
Baten N 0 N 1 N 1 N 0 V 1
Saldo N 518 N 5.768 N 6.286 N 0 V 6.286
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Saldo 1e begrotingswijziging 2019 (Amendement) V 26
2. Saldo NJN2018 N 3.411
3. Saldo VJN2019 V 757
4. Saldo NJN2019 N 3.139 N 1
Totaal N 5.767 N 1 N 5.768
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Saldo NJN 2019 V 6.285 V 1
Totaal V 6.285 V 1 V 6.286