Financiële verantwoording

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De raad stelt de programmabegroting vast op het niveau van de programma’s. De raad stelt de budgetten voor 2019 voor de programma’s vast op de bedragen, zoals genoemd in de tabellen in de programma’s. De raad autoriseert daarmee het college om uitvoering te geven aan de programmabegroting en de aangegeven budgetten te besteden. In onderstaande tabellen geven we tevens de realisatie op de budgetten weer.

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten

Onderstaand overzicht bevat een samenvatting van de in de programma's opgenomen rekeningcijfers.

Lasten (x € 1.000)
Programma Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
0. Bestuur en Ondersteuning N 29.216 N 1.953 N 31.169 N 31.393 N 224
1. Integrale Veiligheid en Openbare Orde N 7.194 N 417 N 7.611 N 7.047 V 564
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat N 7.352 N 839 N 8.191 N 8.015 V 176
3. Economie N 1.889 V 338 N 1.551 N 1.382 V 169
4. Onderwijs N 8.197 N 712 N 8.909 N 6.859 V 2.050
5a. Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur) N 10.613 N 51 N 10.664 N 10.804 N 140
5b. Openbaar groen en (openlucht) recreatie N 6.682 V 340 N 6.342 N 6.535 N 193
6a. Sociale Infrastructuur N 10.842 N 954 N 11.796 N 11.988 N 192
6b. Werk en Inkomen (Participatiewet) N 57.098 V 5.106 N 51.992 N 50.393 V 1.599
6c. Wet Maatschappelijke Inkomen N 13.681 N 558 N 14.239 N 14.783 N 544
6d. Jeugdhulp N 20.821 N 1.402 N 22.223 N 22.794 N 571
7. Volksgezondheid en Milieu N 15.651 N 664 N 16.315 N 16.814 N 499
8. Stadsontwikkeling N 25.182 V 6.888 N 18.294 N 14.286 V 4.008
Saldo van lasten N 214.418 V 5.122 N 209.296 N 203.093 V 6.203
Baten (x € 1.000)
Programma Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
0. Bestuur en Ondersteuning V 131.683 V 1.415 V 133.098 V 134.293 V 1.195
1. Integrale Veiligheid en Openbare Orde V 628 N 0 V 628 V 532 N 96
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat V 462 V 353 V 815 V 886 V 71
3. Economie V 1.351 N 212 V 1.139 V 1.175 V 36
4. Onderwijs V 2.127 V 1.054 V 3.181 V 2.077 N 1.104
5a. Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur) V 3.036 V 56 V 3.092 V 3.104 V 12
5b. Openbaar groen en (openlucht) recreatie V 893 N 0 V 893 V 1.019 V 126
6a. Sociale Infrastructuur V 1.051 V 70 V 1.121 V 1.199 V 78
6b. Werk en Inkomen (Participatiewet) V 32.217 V 134 V 32.351 V 32.529 V 178
6c. Wet Maatschappelijke Inkomen V 463 V 5 V 468 V 613 V 145
6d. Jeugdhulp V 62 V 159 V 221 V 231 V 10
7. Volksgezondheid en Milieu V 13.504 N 323 V 13.181 V 13.694 V 513
8. Stadsontwikkeling V 18.195 N 2.604 V 15.591 V 12.554 N 3.037
Saldo van baten V 205.672 V 107 V 205.779 V 203.906 N 1.873
Saldi (x € 1.000)
Programma Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
0. Bestuur en Ondersteuning V 102.467 N 538 V 101.929 V 102.900 V 971
1. Integrale Veiligheid en Openbare Orde N 6.566 N 417 N 6.983 N 6.515 V 468
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat N 6.890 N 486 N 7.376 N 7.129 V 247
3. Economie N 538 V 126 N 412 N 207 V 205
4. Onderwijs N 6.070 V 342 N 5.728 N 4.782 V 946
5a. Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur) N 7.577 V 5 N 7.572 N 7.700 N 128
5b. Openbaar groen en (openlucht) recreatie N 5.789 V 340 N 5.449 N 5.516 N 67
6a. Sociale Infrastructuur N 9.791 N 884 N 10.675 N 10.789 N 114
6b. Werk en Inkomen (Participatiewet) N 24.881 V 5.240 N 19.641 N 17.864 V 1.777
6c. Wet Maatschappelijke Inkomen N 13.218 N 553 N 13.771 N 14.170 N 399
6d. Jeugdhulp N 20.759 N 1.243 N 22.002 N 22.563 N 561
7. Volksgezondheid en Milieu N 2.147 N 987 N 3.134 N 3.120 V 14
8. Stadsontwikkeling N 6.987 V 4.284 N 2.703 N 1.732 V 971
Saldo van baten en lasten N 8.746 V 5.229 N 3.517 V 813 V 4.330
Mutaties reserves V 9.263 V 539 V 9.801 V 6.250 N 3.551
Afrondingen V 1 N 0 V 1 N 0 N 1
Resultaat V 518 V 5.768 V 6.285 V 7.063 V 778

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bestaan uit:

  1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds
  2. Gemeentelijke belastingen
  3. Commerciële contracten
  4. Dividenden
  5. Saldo van de financieringsfunctie (rente)


Toelichting
1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Het gemeentefonds is veruit de grootste inkomstenbron voor onze gemeente. In 2019 is de begroting hiervoor geactualiseerd in de Voorjaarsnota en Najaarsnota 2019. Het resultaat van V 521. Dit resultaat wordt veroorzaakt door de Decembercirculaire 2019. In deze circulaire ontvangen we extra middelen, onder andere voor klimaatdoelstellingen (V 258). De decembercirculaire wordt te laat gepubliceerd om nog in een begrotingswijziging te verwerken, waardoor het resultaat in de jaarrekening valt.

2. Gemeentelijke belastingen
De opbrengsten van Onroerendzaakbelasting (Ozb), hondenbelasting en logiesbelasting (voor toeristen) beschouwen wij als algemene dekkingsmiddelen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing of de rioolheffing, waarbij we deze middelen voor het gerelateerde doel in moeten zetten. In de paragraaf lokale heffingen leest u meer over de heffingen. In de Voorjaarsnota 2019 en Najaarsnota 2019 is de begroting voor Ozb verhoogd met V 196. In het jaarrekening resultaat resteert een voordeel van V 50. Ook de logiesbelasting heeft een voordeel, namelijk van V 29. Dit wordt veroorzaakt door een verlate betaling van een debiteur over het jaar 2018 en door een toename van het aantal overnachtingen.

3. Commerciële contracten
Dit betreft baten die worden verkregen uit reclame-uitingen langs de openbare weg. Er zijn voor V 55 meer inkomsten gerealiseerd dan begroot.

4. Dividenden
Dit betreft de opbrengsten van dividenden van Eneco NV, Stedin NV, Evides NV, Bank Nederlandsche Gemeenten NV en Irado NV. Vanaf 2019 begroten wij ook dividendinkomsten van Irado NV, V 330 structureel. Het belangrijkste verschil ten opzichte van de primitieve begroting is een extra dividend van V 405 van Eneco. Dit is reeds in de Voorjaarsnota 2019 in de begroting verwerkt. Vanaf 2021 ontvangt de gemeente geen dividendinkomsten meer van Eneco, omdat de aandelen worden verkocht.

5. Saldo van de financieringsfunctie
Dit betreft het resultaat van rente over de lang- en kortlopende leningen. Het is het verschil tussen de toegerekende rekenrente aan de programma’s en de werkelijk betaalde rente.

Algemeen dekkingsmiddel Programma Begroting 2019 Wijziging begroting 2019 Totale begroting 2019 Realisatie 2019 Verschil begroting en realisatie
1. Algemene uitkering 0 V 113.538 V 770 V 114.308 V 114.829 V 521
2. Gemeentelijke belastingen: N 0 N 0 N 0 N 0 N 0
- ozb 0 V 11.622 V 196 V 11.818 V 11.868 V 50
- hondenbelasting 0 V 300 N 0 V 300 V 301 V 1
- logiesbelasting 3 V 60 N 0 V 60 V 89 V 29
3. Commerciële contracten 3 V 660 N 0 V 660 V 715 V 55
4. Dividenden 0 V 2.814 V 441 V 3.255 V 3.248 N 7
5. Saldo financieringsfunctie 0 N 52 V 65 V 13 N 22 N 36
Totaal V 128.942 V 1.472 V 130.414 V 131.028 V 614

Post Onvoorzien

Terug naar navigatie - Post Onvoorzien

In de primitieve begroting is in programma 0 Bestuur een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen voor een bedrag van N 33. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van 0,50 per inwoner.
De post onvoorzien is een begrotingspost die per definitie niet leidt tot uitgaven. Het totaalbudget wat gereserveerd is in de begroting wordt ingezet door een begrotingswijziging, waardoor het budget wordt getransporteerd naar het programma waar de uitgaven worden gedaan. Het college is bevoegd tot besteding van de post onvoorzien.
In 2019 is de post onvoorzien één keer ingezet, namelijk voor een donatie van N 10 aan het Rode Kruis voor de aardbeving op de Molukken.

Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totale Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019 t.o.v. Begroting
Post onvoorzien N 33 V 10 N 23 N 0 V 23

EMU-saldo

Terug naar navigatie - EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft volgens de spelregels van de Europese Unie weer of overheden een overschot of een tekort hebben op de uitgaven. Het saldo van gemeenten draagt bij aan het totale saldo in Nederland.
Het EMU-saldo van de gemeente over het boekjaar 2019 is nadelig en komt uit op N 23.225. Dit betekent dat het totaal aan uitgaven inclusief de investeringen, hoger is dan het totaal aan inkomsten. Dit saldo wordt vooral veroorzaakt door het investeringsvolume van € 31,5 miljoen, dat hoger is dan de afschrijvingslasten van reeds bestaande immateriële en materiële vaste activa van € 6,0 miljoen.
In de Najaarsnota 2019 gingen wij uit van een negatief EMU-saldo van € 42,1 miljoen. Dit is in de jaarrekening minder negatief gebleken met als belangrijkste oorzaak een lager investeringsvolume (verschil € 10,5 miljoen) en verder een positiever resultaat voor bestemming (€ 4 miljoen), lagere onttrekkingen aan voorzieningen (€ 3 miljoen) en mutaties van voorraden (€ 3 miljoen).

Kasstroomoverzicht

Terug naar navigatie - Kasstroomoverzicht

Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de feitelijke geldmiddelen, waaruit de financieringsbehoefte blijkt. Het corrigeert het resultaat voor financiële posten die feitelijk geen geldstromen met zich meebrengen, namelijk de mutaties in reserves, dotaties in voorzieningen en afschrijvingslasten. Ook neemt het diverse posten mee die verrekend worden met de balans en daarom geen deel uit maken van het overzicht van baten en lasten, maar wel feitelijk geld kosten of opleveren.

 

Vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording geldt er geen verplichting om een kasstroomoverzicht op te nemen, maar vanwege het belang om hier inzicht in te hebben, nemen we dit wel op in de begroting en jaarrekening.

 

Uit dit kasstroomoverzicht blijkt dat we in 2019 een financieringsbehoefte van € 24,1 miljoen hadden. Deze behoefte is de som van de operationele en de investeringsactiviteiten. De operationele activiteiten laten een positief saldo zien van € 6,8 miljoen, wat vooral veroorzaakt wordt door het positieve jaarrekeningresultaat. Strikt genomen geldt voor dit onderdeel daarmee geen financieringsbehoefte. De netto investeringsactiviteiten bedragen € 30,9 miljoen en deze zorgen wel voor een financieringsbehoefte.

 

Bij het onderdeel ‘kasstroom uit financieringsactiviteiten’ zien we wat er in 2019 gedaan is om met deze financieringsbehoefte om te gaan. Er zijn voor € 40 miljoen nieuwe leningen afgesloten. Tegelijkertijd moest er voor € 28,6 miljoen afgelost worden aan bestaande leningen, waardoor er per saldo € 11,4 miljoen aan liquide middelen uit de leningenportefeuille is ontstaan. Ook is er voor € 12,4 miljoen meer ontvangen geld uitgezet in de schatkist en is de hoeveelheid kasgeldleningen (korte termijn leningen < 1 jaar) met € 3 miljoen toegenomen op de balansdatum. In de paragraaf financiering is toegelicht dat er het hele jaar kasgeldleningen aangetrokken en weer afgelost zijn. Per saldo resteert een mutatie van de geldmiddelen van € 2,6 miljoen op de balansdatum 31-12-2019.

 

Kasstroomoverzicht Realisatie 2019
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat 7.317
Afschrijvingen, afwaarderingen 6.070
Mutatie werkkapitaal
 - Mutatie voorraden -832
 - Mutatie uitzettingen, overlopende activa -411
 - Mutatie vlottende schuld, overlopende passiva -1.938
Mutatie reserves -6.218
Mutatie voorzieningen -285
Mutatie waarborgsommen, overige vaste schuld 38
Kasstroom uit operationele activiteiten 3.741
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Netto investeringen immateriële vaste activa 0
Desinvesteringen immateriële vaste activa 0
Netto investeringen materiële vaste activa -27.895
Desinvesteringen materiële vaste activa 0
Netto investeringen financiële activa - excl. verstr. leningen 0
Desinvesteringen financiële activa - excl. verstr. leningen 0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -27.895
Financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+) -24.154
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar
Toename verstrekte leningen 0
Aflossing verstrekte leningen 0
Toename opgenomen leningen 40.000
Aflossing opgenomen leningen -28.592
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar 11.408
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar
Mutatie uitzettingen in 's Rijks schatkist 12.357
Mutatie opgenomen kasgeldleningen 3.000
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar 15.357
Mutatie geldmiddelen 2.611

Rekeningresultaat

Terug naar navigatie - Rekeningresultaat

Aangezien de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves formeel niet als lasten en baten worden gezien, is in eerdere overzichten in hoofdstuk 4 afzonderlijk het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten (per programma) zichtbaar gemaakt. Hieronder geven we de mutaties van en naar de reserves, gesaldeerd, weer. Het overzicht geeft aan op welk programma de mutaties in reserves betrekking hebben.

Resultaatverdeling Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
Saldo van baten en lasten N 8.746 V 5.229 N 3.517 V 813 V 4.330
Progr. Mutaties in reserves
0 Reserve bedrijfsvoering V 37 V 1.124 V 1.161 V 1.189 V 28
0 Reserve eenmalige uitgaven N 0 N 0 N 0 N 194 N 194
0 Reserve Doe Mee Fonds V 1.667 V 832 V 2.499 V 669 N 1.830
0 Reserve rekenkamer N 0 N 0 N 0 V 2 V 2
1 Reserve eenmalige uitgaven N 0 V 321 V 321 V 65 N 256
1 Reserve bedrijfsvoering V 34 N 4 V 30 N 65 N 95
2 Reserve eenmalige uitgaven N 0 V 375 V 375 V 239 N 136
2 Algemene reserve N 0 N 17.242 N 17.242 N 17.242 N 0
2 Reserve Openbare Ruimte N 404 V 17.773 V 17.369 V 17.369 N 0
2 Reserve bedrijfsvoering N 152 N 4 N 156 V 105 V 261
3 Reserve eenmalige uitgaven N 0 V 5 V 5 N 60 N 65
3 Reserve herstructering actiefgrondbeleid V 112 N 112 N 0 N 0 N 0
3 Reserve bedrijfsvoering N 59 N 0 N 59 N 143 N 84
4 Reserve eenmalige uitgaven N 0 N 0 N 0 N 644 N 644
4 Reserve bedrijfsvoering N 0 N 37 N 37 N 270 N 233
5a Reserve eenmalige uitgaven N 200 V 10 N 190 N 190 N 0
5a Reserve bedrijfsvoering N 17 N 21 N 38 V 110 V 148
5b Reserve Openbare Ruimte V 473 V 5.577 V 6.050 V 5.893 N 157
5b Reserve eenmalige uitgaven N 0 V 71 V 71 V 28 N 43
5b Algemene reserve N 0 N 5.718 N 5.718 N 5.718 N 0
5b Reserve bedrijfsvoering N 66 N 11 N 77 V 162 V 239
6a Reserve eenmalige uitgaven N 0 V 442 V 442 V 290 N 152
6a Reserve Sociaal Domein V 450 N 0 V 450 V 450 N 0
6a Reserve bedrijfsvoering N 0 N 94 N 94 V 133 V 227
6b Reserve eenmalige uitgaven V 200 V 75 V 275 V 275 N 0
6b Reserve Sociaal Domein N 225 N 0 N 225 N 225 N 0
6b Reserve bedrijfsvoering V 212 N 23 V 189 V 293 V 104
6c Noodfonds N 0 N 0 N 0 V 13 V 13
6c Reserve bedrijfsvoering V 12 N 388 N 376 N 281 V 95
6c Reserve Sociaal Domein N 1.012 V 1.012 N 0 N 0 N 0
6d Reserve Sociaal Domein V 3.749 N 897 V 2.852 V 2.852 N 0
6d Algemene reserve N 0 N 115 N 115 N 115 N 0
6d Reserve eenmalige uitgaven N 0 N 159 N 159 N 159 N 0
6d Reserve bedrijfsvoering N 0 N 19 N 19 V 1 V 20
7 Reserve eenmalige uitgaven V 21 V 200 V 221 V 171 N 50
7 Reserve bedrijfsvoering N 0 N 18 N 18 N 167 N 149
8 Reserve eenmalige uitgaven N 0 N 240 N 240 N 531 N 291
8 Reserve Herstructurering Actief Grondbeleid V 4.589 V 5.905 V 10.494 V 10.495 V 1
8 Algemene reserve N 0 N 8.090 N 8.090 N 8.090 N 0
8 Reserve bedrijfsvoering N 156 V 8 N 148 N 458 N 310
Totaal mutaties in reserves V 9.265 V 538 V 9.803 V 6.252 N 3.551
V 519 V 5.767 V 6.286 V 7.065 V 779
Afrondingen N 1 V 1 N 1 N 2 N 1
Resultaat V 518 V 5.768 V 6.285 V 7.063 V 778

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten
Incidentele baten Incidentele lasten
Pr. Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening
0 Dotatie aan de voorziening Appa N 261 N 51 N 312 N 1.927
0 Hogere lasten rekenkamer; mutatie reserve rekenkamer V 2 N 2
0 Vrijval eindheffing werkkostenregeling V 50 V 50 V 66
0 Verkiezingen in 2019; geen verkiezingen in 2020 N 78 N 78 N 78
0 AU Klimaatmiddel overhevelen via reserve eenmalig V 162 N 162
0 Strategische panden, dekking reserve herstructurering actief grondbeleid V 8 V 8 V 8
0 Budget Denk & Doe Mee! fonds met dekking reserve V 1.667 V 832 V 2.499 V 663 N 1.667 N 832 N 2.499 N 663
0 Stadsvisie N 32 N 180 N 180 N 148
0 Vrijval reservering Vpb afvalstromen N 0 V 80
1 Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Slotlaan 121 V 35 V 35 N 0 N 35 N 35 N 0
1 Pilot wijkbrandweerfunctionaris V 65 V 65 V 65 N 65 N 65 N 0
1 Restantbudget aanvalsplan Straatroven en overvallen V 101 V 101 N 0 N 101 N 101 N 0
1 Weerbaarheid bestuur V 120 V 120 N 0 N 120 N 120 N 0
2 Vervoersknoop Rivium V 200 V 200 V 76 N 200 N 200 N 76
2 Gemeentelijk mobiliteitsplan V 125 V 125 V 57 N 125 N 125 N 57
2 Wijkontsluiting Schollevaar; dotatie aan reserve eenmalig N 0 N 36 N 60 N 60 N 24
2 Verkeersmaatregelen Dorpsstaat N 30 V 30 N 0 N 0
2 Verkeersmaatregelen Dorpsstaat; dotatie aan reserve eenmalig (budget naar 2020) N 30 N 30 N 30
2 Voorbereidingsbudget Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan N 20 N 20 N 1
2 Voorbereidingsbudget Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan; dotatie aan reserve eenmalig (budget naar 2020) N 19
2 Opheffen reserve openbare ruimte cs; dotatie aan Algemene reserve (VJN2019) V 17.242 V 17.242 V 17.242 N 17.242 N 17.242 N 17.242
2 Mutaties reserve openbare ruimte cs V 127 V 127 V 127
2 Eenmalig budget parkeertellingen N 40 N 40 N 27
2 Eenmalig budget parkeertellingen; dotatie aan reserve eenmalige uitgaven (budget naar 2020) N 13
2 P-plaats Aert van Nesstraat; dekking reserve eenmalig V 45 V 45 V 45 N 45 N 45 N 29
2 Vrijwilligers Buurtbus via reserve eenmalig V 35 V 35 V 35 N 35 N 35 N 35
2 Subsidie buurtbus (wijzigingsvoorstel begroting 2019) V 75 N 75 N 0 N 0
2 Pilot nachtmetro (NJN2017 2.4.7) N 15 N 15 N 15
3 Het nieuwe Rivium met dekking reserve herstructurering actief grondbeleid (overheveling naar prograam 8) V 122 N 122 N 0 N 0 N 122 V 122 N 0 N 0
3 Hoofdweggebied N 190 V 65 N 125 N 121
3 Hoofdweggebied N 65 N 65 N 69
3 Leidraad Hoofdweggebied N 0 N 44 N 44 N 3
3 Leidraad Hoofdweggebied; dotatie aan reserve eenmalig (budget naar 2020) N 0 N 41
3 BIZ Capelle West V 70 V 70 V 50 N 0 N 70 N 70 N 50
4 Strategische Huisvestingsplan Onderwijs (VJN2018 4.4.2 en B19); dotatie aan reserve eenmalig (budget naar 2020) N 0 N 644 N 1.415 N 1.415 N 771
5a Vrijval kapitaallasten zwembad; dotatie en onttrekking aan reserve eenmalige uitgaven tbv BV Sport (NJN2017 5.4.2) N 175 N 175 N 175 N 200 V 575 V 375 V 375
5a Herkomstonderzoek gemeentelijke kunstcollectie V 10 V 10 V 10 N 10 N 10 N 10
5b Opheffen reserve openbare ruimte cs; dotatie aan Algemene reserve (VJN2019) V 5.719 V 5.719 V 5.719 N 5.719 N 5.719 N 5.719
5b Mutaties reserve openbare ruimte cs V 263 V 263 V 263
5b Kwaliteitsimpuls openbare ruimte V 43 V 43 V 20 N 43 N 43 N 20
5b Rivier als getijdenpark V 25 V 25 V 6 N 25 N 25 N 6
5b Eenmalig budget project Erfgrenzen N 0 N 75 N 75 N 140
6a Innovatiebudget Sociaal Domein V 450 V 450 V 450 N 450 N 450 N 404
6a Innovatiebudget Sociaal Domein V 190 V 190 V 190 N 190 N 190 N 190
6a Werklunches V 42 V 42 V 24 N 42 N 42 N 24
6a Budget WOP 2018 en 2019 V 67 V 67 V 67 N 67 N 67 V 32
6a Budget WOP 2019; dotatie aan reserve eenmalig N 0 N 99
6a Uitvoering nulmeting toegankelijkheid V 25 V 25 V 25 N 25 N 25 N 28
6a Huizen van de Wijk V 15 V 15 V 15 N 15 N 15 N 15
6a Pilot logeerzorg N 0 N 55 N 55 N 55
6a LPB congres V 40 V 40 V 8 N 40 N 40 N 9
6a Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelserf V 23 V 23 N 0 N 23 N 23 N 0
6a Exploitatie gemeentelijk vastgoed - MFC Fascinatio V 40 V 40 V 40 N 40 N 40 N 40
6b Aanpak schuldenproblematiek (wijzigingsvoorstel begroting 2019) N 0 N 97 N 97 N 97
6b Versterken vroegsignalering schulden/ brede schuldenaanpak V 85 V 85 V 85 N 135 N 135 N 116
6b Pilot jongeren en schulden V 25 V 25 V 25 N 25 N 25 N 25
6b Overhevelen budget Prestatie-indicatoren schuldenaanpak V 30 V 30 V 30 N 30 N 30 N 30
6b Overhevelen budget Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning V 50 V 50 V 50 N 50 N 50 N 50
6b Lagere lasten WSW; Reserve Sociaal Domein V 225 V 225 V 225 N 225 N 225 N 225
6b Activering bijstandklanten / Pilot inburgering Nieuwe Stijl V 110 V 110 V 110 N 110 N 110 N 110
6b Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding jongeren naar werk V 200 N 60 V 140 V 140 N 200 V 60 N 140 N 140
6c Wmo Individueel en collectief, reserve Sociaal Domein N 0 N 1.012 N 1.012 N 1.012
6d Stichting CJG, reserve Sociaal Domein V 303 V 303 V 303
6d GR Jeugdhulp Rijnmond, reserve Sociaal Domein V 2.401 V 2.401 V 2.401 N 1.338 N 0 N 1.338 N 0
6d GR Jeugdhulp Rijnmond (VJN2018 6.4.20); reserve sociaal Domein V 1.045 V 1.045 V 1.045
6d Opheffen reserve Sociaal Domein; dotatie aan algemene reserve vrij besteedbaar V 115 V 115 V 115 N 115 N 115 N 115
6d Continueren uitbreiding tijdelijke capaciteit Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin N 0 N 113 N 113 N 113
6d Tekorten en overschotten GR Jeugd en CJG N 0 N 1.399 N 1.399 N 835
6d Inzet middelen GRJR transformatieplan V 159 V 159 V 159
7 Eenmalig budget Gezond in de stad; dekking reserve eenmalige uitgaven V 21 V 21 V 21 N 21 N 21 N 21
7 Uitvoering Subsidieregeling AED V 30 V 30 V 6 N 30 N 30 N 6
7 Voorbereiding geluidsanering V 74 V 74 V 48 N 74 N 74 N 48
7 Duurzaamheidsagenda V 126 V 126 V 126 N 190 N 126 N 316 N 316
7 Subsidie geluidsscherm Schollevaar V 289 V 289 V 289 N 0 N 0
8 PostNL locatie (VJN2018 8.4.2); dekking reserve HAG V 13 V 13 V 13 N 13 N 13 N 13
8 Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie N 150 V 10 N 140 N 121
8 Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie (dotatie aan reserve eenmalig) N 10 N 10 N 29
8 Geo data beschikbaar stellen in 3D N 40 N 40 N 30
8 Geo data beschikbaar stellen in 3D; dotatie aan reserve eenmalig (budget naar 2020) N 10
8 Dotatie aan reserve HAG winstnemingen grondexploitaties N 1.614 N 1.614 N 1.614
8 Lagere winstneming grondexploitaties (naar 2020) N 729 N 0
8 Formatie herstructureringsprojecten; dekking reserve HAG V 300 V 300 V 300 N 0
8 Natuurbeleid; dekking reserve eenmalig V 3 V 3 V 3 N 3 N 3 N 3
8 Opheffen reserve HAG; dotatie aan algemene reserve V 8.090 V 8.090 V 8.091 N 8.090 N 8.090 N 8.090
8 Lagere dotatie Voorziening verliesgevende projecten V 132
8 Het Nieuwe Rivium V 1.018 V 1.018 V 1.025 N 1.150 N 1.150 N 1.167
8 Het Nieuwe Rivium dekking uit reserve HAG V 122 V 122 V 122
8 Budget ’s-Gravenweg 325 N 35 N 35 N 18
8 Gebiedsaanpak Schollevaar N 111 V 70 N 41 N 25
8 Gebiedsaanpak Schollevaar; dotatie aan reserve eenmalig (budget naar 2020) N 70 N 70 N 86
8 Actualiseren woonvisie V 15 V 15 V 15 N 15 N 15 N 15
8 Opbrengsten bouwleges V 366 V 366 V 752
8 Promoten-coördinatie activiteiten N 17 N 17 N 17
8 Promoten-coördinatie activiteiten; dotatie aan reserve eenmalig N 13 N 13 N 13
8 Transformaties V 82 V 368 V 450 V 188 N 82 N 368 N 450 N 190
8 Transformatieopgave/-leidraad; mutatie reserve HAG V 275 V 275 V 275
8 Uitwerkingsvisie Capelseweg V 68 N 0 V 68 V 68 N 68 V 68 N 0 N 0
8 De Hoven II met dekking reserve herstructurering actief grondbeleid V 1.914 N 1.764 V 150 V 150 N 1.914 V 1.839 N 75 N 71
8 De Hoven II mutatie reserve eenmalige uitgaven N 75 N 75 N 79
8 Gebiedsvisie Landelijk Capelle (VJN2018 8.4.7 / njn2018 8.4.6); dekking reserve HAG V 679 V 320 V 999 V 999 N 679 V 378 N 301 N 114
8 Gebiedvisie Landelijk Capelle; dotatie aan reserve eenmalig N 187
8 Structureel budget Onderhoud kwetsbare woningvoorraad met incidentele dekking reserve herstructurering actief grondbeleid V 198 V 198 V 198 N 287 N 287 N 166
8 Opstellen gebiedspaspoort Wormerhoek (VJN2018 8.4.3); dekking reserve HAG V 26 V 26 V 26 N 26 V 26 N 0 N 0
8 Gebiedsvisie Florabuurt (VJN2018 8.4.7); dekking reserve HAG en VJN2019 8.4.5 V 144 V 144 V 144 N 144 N 156 N 300 N 264
8 Gebiedsvisie Florabuurt (VJN2019 8.4.5); dotatie aan reserve eenmalig N 36
8 Strategische panden, dekking reserve herstructurering actief grondbeleid N 26 N 26 N 26
8 Regels m.b.t. activeren groen Centraal Capelle; onttrekking reserve HAG N 218 N 218 N 218
8 DOE MEE programma; onttrekking reserve HAG V 50 V 50 V 50 N 50 N 50 N 30
8 DOE MEE programma; dotatie aan reserve eenmalig N 20
8 Gebiedsvisies Centraal Capelle (VJN2016 10.4.2 / VJN2017 8.4.8 / VJN2018 8.4.7 / NJN 2018 8.4.5); dekking reserve HAG en VJN2019 V 1.302 V 1.302 V 1.302 N 636 N 636 N 617
Totaal V 11.563 V 34.459 V 46.022 V 42.406 N 12.891 N 34.767 N 47.658 N 42.032
Gesaldeerd N 1.328 N 308 N 1.636 V 374

Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Toelichting op overzicht incidentele baten en lasten

In bovenstaand overzicht zijn de incidentele mutaties in de reserves grijs gemarkeerd.

Conclusie: Structureel evenwicht in de rekening is aanwezig, omdat de structurele lasten door de structurele baten worden gedekt. Het gerealiseerd resultaat moet hiervoor worden gecorrigeerd met het saldo van Incidentele baten en lasten. Ook na de correctie van de incidentele baten en lasten is dat het geval, zoals onderstaande tabel laat zien.

 

Gerealiseerd resultaat V 7.063
Correctie Saldo Incidentele baten en lasten N 374
Gerealiseerd resultaat na correctie Incidentele baten en lasten V 6.689

Structurele mutaties reserves

Terug naar navigatie - Structurele mutaties reserves
Onttrekkingen Toevoegingen
Pr. Reserve Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat
0 Reserve bedrijfsvoering V 1.156 V 1.452 V 2.608 V 2.834 N 1.120 N 331 N 1.451 N 1.666
1 Reserve bedrijfsvoering V 34 N 0 V 34 N 61 N 0 N 4 N 4 N 4
2 Reserve bedrijfsvoering N 31 N 0 N 31 V 213 N 121 N 4 N 125 N 108
3 Reserve bedrijfsvoering N 59 N 0 N 59 N 58 N 0 N 0 N 0 N 85
4 Reserve bedrijfsvoering N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 37 N 37 N 270
5a Reserve bedrijfsvoering N 0 N 0 N 0 V 67 N 17 N 21 N 38 V 43
5b Reserve bedrijfsvoering N 66 N 0 N 66 V 150 N 0 N 11 N 11 V 13
5b Reserve water V 446 N 309 V 137 V 137 N 0 N 0 N 0 N 157
6a Reserve bedrijfsvoering N 0 N 0 N 0 V 151 N 0 N 94 N 94 N 25
6b Reserve bedrijfsvoering V 212 N 0 V 212 V 292 N 0 N 23 N 23 N 3
6c Reserve bedrijfsvoering V 12 N 0 V 12 V 63 N 0 N 407 N 407 N 344
6d Reserve bedrijfsvoering N 0 N 0 N 0 N 0