Balans per 31 december 2019

Balans

Actiefzijde balans

Terug naar navigatie - Actiefzijde balans
Balans per 31 december 2019
ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018
I. Vaste activa 198.771 173.473
Immateriële vaste activa 0 0
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling 0 0
Materiële vaste activa 186.026 160.564
Erfpacht 219 219
Overige investeringen met economisch nut 123.859 109.138
Investeringen met economisch nut heffingen, waarvoor ter 29.192 25.669
bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 32.757 25.538
Financiële vaste activa 12.745 12.909
Kapitaalverstrekking aan:
-       Deelnemingen 243 243
-       Overige verbonden partijen 11.990 11.990
Leningen aan:
-     Overige verbonden partijen 512 676
II. Vlottende activa 41.533 52.450
Voorraden 2.561 4.333
-       Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 2.561 4.333
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 31.671 44.109
1 jaar
-       Vorderingen op openbare lichamen 13.263 11.501
-       Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar 16.293 28.650
-       Overige vorderingen 2.115 3.959
Liquide middelen 3.516 906
-       Kas 33 23
-       Banken 3.483 883
Overlopende activa 3.785 3.102
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
- Het Rijk - 71
- Overige Nederlandse overheidslichamen 372 615
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 3.413 2.416
Totaal generaal 240.303 225.923

Passiefzijde balans

Terug naar navigatie - Passiefzijde balans
Balans per 31 december 2019
PASSIVA 31-12-2019 31-12-2018
III. Vaste passiva 202.222 190.309
Eigen vermogen 84.367 83.554
-       Algemene reserve 66.441 30.892
-       Overige bestemmingsreserves 10.863 48.279
Totaal reserves 77.304 79.172
-       Gerealiseerd resultaat 7.063 4.382
Voorzieningen 20.913 21.260
-       Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 12.547 9.846
-       Voorzieningen ter egalisering van kosten 3.964 6.643
-     Voorziening middelen derden 4.402 4.771
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 96.942 85.495
een jaar of langer
-       Overige kasgeldlening van binnenlandse banken 96.688 85.280
en overige financiële instellingen
-       Waarborgsommen 254 216
IV. Vlottende passiva 38.081 35.614
Netto vlottende schulden met een rentetypische 29.192 28.390
looptijd van korter dan een jaar
-       Overige kasgeldleningen 18.000 15.000
-       Overige schulden 11.192 13.390
Overlopende passiva 8.889 7.223
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
- Het Rijk 1.900 97
- Overige Nederlandse overheidslichamen 53 54
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, muv jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbare volume 6.802 6.832
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 134 240
Totaal generaal 240.303 225.923
Gewaarborgde geldleningen 308.094 334.840

Vaste activa

Materiële vaste activa

Terug naar navigatie - Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde per 31-12-2019 Boekwaarde per 31-12-2018
1. In erfpacht uitgegeven gronden 219 219
2a. Investeringen met een economisch nut 123.859 109.138
2b. Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 29.192 25.669
3. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 32.757 25.538
Totaal 186.026 160.564

Voor de gehanteerde afschrijvingsmethode van de materiële vaste activa verwijzen wij naar het overzicht afschrijvingstermijnen zoals is opgenomen in de Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

1. Erfpachtgronden

De boekwaarde van de erfpachtgronden is in het boekjaar niet gemuteerd.
 
2. a. Investeringen met een economisch nut
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut weer:
 

2a. Investeringen met een economisch nut

Terug naar navigatie - 2a. Investeringen met een economisch nut

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut weer:

Boekwaarde 1-1-2019 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen derden Afwaardering Boekwaarde 31-12-2019
Bedrijfsgebouwen 77.919 17.533 - 2.411 - - 93.041
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 10.572 120 - 705 - - 9.988
Gronden en terreinen 16.002 - - 34 - - 15.968
Machines, apparaten en installaties 1.503 336 - 364 - - 1.475
Overige materiële activa 2.523 533 - 241 - - 2.815
Vervoermiddelen 619 100 - 147 - - 572
Totaal 109.138 18.623 - 3.902 - - 123.859

2a. Belangrijkste investeringen met een economisch nut

Terug naar navigatie - 2a. Belangrijkste investeringen met een economisch nut

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met een economisch nut staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld.

Totaal netto krediet Netto uitgaven 2019 Netto totale uitgaven
Bouwkosten Multifunctioneel zwembad/sporthal De Pelikaan 18.195 8.539 9.506
Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel 11.930 2.773 2.845
Tijdelijke huisvesting Lijstersingel 2.700 2.699 2.699
Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan 8.360 395 497

2b. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

Terug naar navigatie - 2b. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer:

Boekwaarde 1-1-2019 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen derden Afwaardering Boekwaarde 31-12-2019
Grond-weg- en waterbouwkundige werken 18.122 3.323 - 459 -24 - 21.010
Machines, apparaten en installaties 1.240 - - 102 - - 1.139
Overige materiële vaste activa 6.276 1.351 - 602 -2 - 7.027
Vervoersmiddelen 31 - - 16 - - 15
Totaal 25.669 4.675 0 1.178 -26 0 29.192

2b. Belangrijkste investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven,

Terug naar navigatie - 2b. Belangrijkste investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven,

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld.

Totaal netto krediet Netto uitgaven 2019 Netto totale uitgaven
Riolering 2013-2017 735 835 835
Ondergrondse containers 2019 binnenbak 600 600 600
Riolering Parkshuttle 10.871 1.682 6.401

3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Terug naar navigatie - 3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut had het volgende verloop:

Boekwaarde 1-1-2019 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen derden *** Afwaardering Boekwaarde 31-12-2019
Grond-weg- en waterbouwkundige werken 24.672 8.772 - 845 664 - 31.935
Gronden en terreinen 259 - - 2 - - 256
Machines, apparaten en installaties 555 - - 43 - - 512
Overige materiële vaste acitva 53 - - - - - 53
Totaal 25.538 8.772 0 891 664 0 32.757

3. Belangrijkste investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

Terug naar navigatie - 3. Belangrijkste investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld.

Totaal netto krediet Netto uitgaven 2019 Netto totale uitgaven
Vervoersknooppunt Rivium 950 425 425
Verhardingen centrumring 2019 1.634 922 922
Revitalisering De Scholver 1.456 734 1.208
Verhardingen De Baronie - De Graafschap 991 411 802
Capelseweg (Schenkel) 613 349 613

Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Boekwaarde per 31-12-2019 Boekwaarde per 31-12-2018
1.Kapitaalverstrekking aan:
-deelnemingen 243 243
-overige verbonden partijen 11.990 11.990
2.Leningen aan:
-overige verbonden partijen 512 676
Totaal 12.745 12.909

Verloop van de financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Verloop van de financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2019 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Boekwaarde per 31-12-2018 Investeringen Desinvesteringen Aflossingen Bijdragen derden *** Afwaardering Boekwaarde per 31-12-2019
1.Kapitaalverstrekking aan:
-deelnemingen 243 0 0 0 0 0 243
-overige verbonden partijen 11.990 0 0 0 0 0 11.990
2.Leningen aan: 0 0 0 0 0 0 0
-overige verbonden partijen 676 0 0 164 0 0 512
Totaal 12.909 0 0 164 0 0 12.745

1. Kapitaalverstrekkingen

Terug naar navigatie - 1. Kapitaalverstrekkingen
Deelnemingen Boekwaarde per 31-12-2019 Boekwaarde per 31-12-2018
Rijksmonument Dorpsstraat 164 9 9
B.V. Sport Capelle aan den IJssel 235 235
Totaal 243 243
Overige verbonden partijen Boekwaarde per 31-12-2019 Boekwaarde per 31-12-2018
Aandelen B.N.G. 19 19
Aandelen N.V. Waterbeddrijf Evides 3.295 3.295
Aandelen N.V. Eneco 0 0
Aandelen N.V. Stedin 2.760 2.760
Aandelen Isala Theater B.V. 18 18
Aandelen N.V. Irado 5.897 5.897
Totaal 11.990 11.990

Eneco is formeel afgesplitst (carve-out) van Stedin. Eneco Holding is nl. omgevormd tot Stedin Groep. Daarna hebben de aandeelhouders gegeven de splitsing aandelen Eneco in de vorm van dividend in natura uitgekeerd gekregen.  Op 30 januari 2017 is in de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders uitvoering gegeven aan het besluit om onze deelneming in Eneco Holding N.V. te splitsen in Eneco Groep N.V. en Stedin Holding N.V.   

Op 10 februari 2020 heeft u het definitieve besluit genomen om de aandelen in Eneco Groep N.V. te verkopen aan Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. Op 13 maart 2020 zijn alle regulatoire goedkeuringen  verkregen op de transactie. Op 24 maart 2020 is tot overdracht van de aandelen over gegaan en op 25 maart 2020 is de koopsom van € 77,5 miljoen door ons ontvangen.

2. Overige langlopende leningen

Terug naar navigatie - 2. Overige langlopende leningen
Overige langlopende leningen Boekwaarde per 31-12-2019 Boekwaarde per 31-12-2018
Lening Blick (voorheen OPOCK) 4 9
Lening Tennisclub Capelle 235 367
Lening CVV Zwervers 48 50
Lening PCPO 225 250
Totaal 512 676

Vlottende activa

Voorraden

Terug naar navigatie - Voorraden
Boekwaarde per 31-12-2019 Boekwaarde per 31-12-2018
Onderhanden werk; waaronder bouwgronden in exploitatie 5.207 5.230
Onderhanden werk; overig - 2.604
minus Voorziening verliesgevende complexen 2.646 3.501
Totaal 2.561 4.333

Bouwgronden in exploitatie

Terug naar navigatie - Bouwgronden in exploitatie

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2019 het volgende overzicht worden weergegeven:

Boekwaarde per 31-12-2018 Investeringen Opbrengsten Desinvesteringen / afwaarderingen Percentage of Completion Boekwaarde 31-12-2019 bruto Voorziening verliesgevende complexen Boekwaarde 31-12-2019 bruto
Fascinatio 2.410 1.088 2.642 0 627 1.482 0 1.482
Rubenssingel -533 271 7 0 37 -232 0 -232
Couwenhoek Wonen -2.694 1.066 139 0 318 -1.449 0 -1.449
De Mient 1.383 271 1.692 0 - -38 0 -38
Stadshart 785 840 358 0 - 1.267 1.267 0
Tennispark -331 19 - 0 59 -253 0 -253
Amandelhof Zorg 115 240 440 0 - -85 0 -85
Meeuwensingel 744 82 - 0 - 826 826 0
Oeverrijk 1.102 42 - 0 - 1.144 0 1.144
Horeca Zandrak -194 61 - 0 - -134 0 -134
Capelseweg/Bermweg 723 57 8 0 - 773 553 220
's-Gravenweteringpark 1.436 454 139 0 35 1.786 0 1.786
Blinkert 283 123 - 0 - 407 0 407
ASVZ Floridaweg 3 41 417 0 86 -287 0 -287
Totaal 5.230 4.657 5.842 - 1.161 5.207 2.646 2.561

Geraamd resultaat Bouwgronden in exploitatie

Terug naar navigatie - Geraamd resultaat Bouwgronden in exploitatie
01230 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Boekwaarde 31/12/2019 Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog te realiseren opbrengsten Geraamd resultaat nominaal Geraamd resultaat eindwaarde
Fascinatio 1.482 2.675 -6.569 -2.412 -2.326
Rubenssingel -232 197 -8 -43 -41
Couwenhoek wonen -1.449 1.102 - -347 -338
De Mient -38 2.680 -1.515 1.126 1.193
Stadshart 1.267 3.221 -1.566 2.922 2.956
Tennispark -253 167 -609 -695 -694
Amandelhof Zorg -85 1.028 - 943 1.025
Meeuwensingel 826 666 -152 1.340 1.395
Oeverrijk 1.144 1.738 -5.240 -2.358 -2.264
Horeca Zandrak -134 183 - 49 52
Capelseweg/Bermweg 773 268 -510 530 554
's Gravenweteringpark 1.786 745 -4.050 -1.519 -1.459
Blinkert 407 1.768 -2.310 -136 -68
ASVZ Floridaweg -287 131 - -155 -154
5.207 16.568 -22.529 -755 -169

De plannen van de projecten Meeuwensingel, De Blinkert en Oeverrijk zijn op dit moment gebaseerd op ambities en spelregels die zijn vastgelegd in door de raad vastgestelde gebiedspaspoorten. De exacte uitwerking van de plannen door en met de ontwikkelende partijen moet nog volgen. Dat betekent dat er voor deze projecten sprake is van een mate van onzekerheid. 

  • Voor het project Meeuwensingel geldt dat we binnen de financiële kaders gezamenlijk met de mede-eigenaar van het gebied werken aan de planuitwerking. Naar verwachting kan 2e kwartaal 2020 overeenstemming worden bereikt over de stedenbouwkundige verkaveling en bijbehorende financiële consequenties. De ramingen van de grex worden daarbij als kaderstellend gezien: we verwachten binnen de kaders van de grex te kunnen blijven;
  • Voor het project De Blinkert is de aanbesteding gestart. In maart 2020 selecteren we een vijftal ontwikkelaars die een plan kunnen uitwerken. In september 2020 zullen die 5 partijen hun plannen indienen met een grondbod. Dan weten we of de aanbesteding kan leiden tot een gunning die aansluit op de financiële kaders van de grex. Definitieve gunning (contractering) vindt dan plaats in december 2020;
  • Voor het project Oeverrijk geldt dat we de aanbesteding voorbereiden in 2020, starten begin en afronden eind 2021. 

Doordat op dit moment nog geen gedetailleerde uitwerking van de projecten bekend is, is er voor de projecten nog steeds sprake van een ‘’mate van onzekerheid’’ rondom de financiële effecten. Ondanks deze onzekerheid zijn er op dit moment geen signalen die twijfel (doen) geven aan de waardering van de projecten Meeuwensingel, Oeverrijk en De Blinkert in de jaarrekening. Integendeel: we verwachten voor het project Meeuwensingel op korte termijn te kunnen bevestigen dat we binnen de kaders van de grex kunnen blijven werken.

Overig
Onder deze post viel de strategische aangekochte Bibliotheek aan het Stadsplein. We hebben in 2019 het pand bij de materiële vaste activa ondergebracht.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Terug naar navigatie - Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Boekwaarde per 31-12-2019 Boekwaarde per 31-12-2018
1. Vorderingen op openbare lichamen 13.263 11.501
2. Uiteenzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar 16.293 28.650
3. Overige vorderingen 9.520 11.309
minus Voorziening dubieuze debiteuren 7.405 7.351
Totaal 31.671 44.109


1. Vorderingen op openbare lichamen
Dit betreft de vordering op de belastingdienst (12.392) en de vordering op andere openbare lichamen (871).

2. Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Alle decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden.
Op grond van artikel 52c van het wijzigingsbesluit BBV is het verplicht om een toelichting over het schatkistbankieren op te nemen. Voor de gemeente geldt een doelmatigheidsdrempel van 0,75% van het begrotingstotaal met een minimum van 250 en een maximum van 2.500. Per balansdatum was er een uitzetting in ’s Rijks schatkist voor een bedrag van 16.293. 

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist gehouden middelen 667 433 503 1.346
Drempelbedrag 1.608 1.608 1.608 1.608
Ruimte onder drempelbedrag 941 1.175 1.105 262
Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0

We hebben het drempelbedrag niet overschreden.

Overige vorderingen
Dit betreft de nog van derden te ontvangen bedragen volgens onderstaande specificatie. In de 2e tabel wordt de voorziening voor dubieuze debiteuren in mindering gebracht op de verschillende soorten debiteuren.

Boekwaarde per 31-12-2019 Boekwaarde per 31-12-2018
Belastingdebiteuren 1.421 1.742
Debiteuren SoZa 6.817 6.864
Overige debiteuren 1.282 2.703
Totaal overige vorderingen 9.520 11.310
Boekwaarde per 31-12-2019 Boekwaarde per 31-12-2018
Belastingdebiteuren 1.421 1.742
Minus voorziening dubieuze belastingdebiteuren 744 763
Totaal belastingdebiteuren 677 979
Debiteuren SoZa 6.817 6.864
Overige debiteuren 1.282 2.705
Minus voorziening dubieuze debiteuren 6.661 6.588
Totaal overig 1.438 2.981
Totaal 2.115 3.959

Belastingdebiteuren
Onder de post belastingdebiteuren zijn de vorderingen op belastingdebiteuren opgenomen.

Debiteuren Sociale Zaken
De vorderingen Sociale Zaken hebben betrekking op vorderingen die op cliënten bestaan bij diverse verstrekkingen.

Overige debiteuren
De vorderingen op overige debiteuren hebben betrekking op vorderingen die op privaatrechtelijke cliënten. Op het debiteurensaldo heeft een correctie plaatsgevonden van xxx als gevolg van een (presentatie)-correctie creditbedragen.

Voorziening dubieuze debiteuren
Voor het risico voor oninbaarheid is per balansdatum een voorziening gevormd (7.405). Het risico van oninbaarheid van belastingdebiteuren per balansdatum wordt afgedekt met een voorziening tot een bedrag van 744. Voor het feit dat niet alle vorderingen sociale zaken en overige debiteuren ook daadwerkelijk inbaar zijn is een voorziening getroffen voor een bedrag van 6.661. Hiervan heeft het grootste deel betrekking op de voorziening voor Sociale Zaken (6.241).

Liquide middelen

Terug naar navigatie - Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Boekwaarde per 31-12-2019 Boekwaarde per 31-12-2018
Kas Publiekszaken 33 23
Totaal Kas 33 23
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 27 113
ING - Puza 0 0
ING - AD 3.336 682
ING - Belastingen 86 69
ING - Spaarrekening 0 0
Simpled Card (Geen bankafschrift - som van pinpassen - geen contantgeld) 36 19
Totaal banken 3.483 883
Totaal 3.516 906

Overlopende activa

Terug naar navigatie - Overlopende activa
Boekwaarde per 31-12-2019 Boekwaarde per 31-12-2018
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. 372 686
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 3.413 2.416
Totaal 3.785 3.102

Verloopoverzicht Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Terug naar navigatie - Verloopoverzicht Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

De post van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel (art. 49b BBV) heeft ultimo 2019 betrekking op 2 door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag toegekende subsidies, te weten voor het Gebiedspaspoort Rivium (122) en de Parkshuttle (250).

Omschrijving Saldo 31-12-2018 Toevoegingen Ontvangen inkomsten Saldo 31-12-2019
Railschermen 71 0 71 0
Kruispunten Rivierweg 447 0 447 0
Fietspad Slotlaan 168 0 168 0
Gebiedspaspoort Rivium 122 122
Parkshuttle 250 250
686 372 686 372
Omschrijving Saldo 31-12-2018 Toevoegingen Ontvangen inkomsten Saldo 31-12-2019
Het Rijk 71 0 71 0
Overige Nederlandse overheidslichamen 615 372 615 372
686 372 686 372

Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

Terug naar navigatie - Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

Artikel 40a, onderdeel a, van het BBV schrijft voor dat in de toelichting op de balans per uitkering met een specifiek bestedingsdoel het verloop gedurende het jaar van de nog te ontvangen voorschotbedragen, wordt weergegeven.  In 2019 is dat niet van toepassing.

Kosten die gemaakt zijn en die in het kader van faciliterend grondbeleid op basis van een overeenkomst kunnen worden verhaald op derden, zijn een vordering die opgenomen moet worden bij de balanspost 'overige nog te ontvangen' (artikel 40a lid 1 onderdeel b BBV). In de toelichting  moeten deze worden gespecificeerd als zijnde 'verhaalbare kosten''. Voor nog te sluiten overeenkomsten moeten deze worden gespecificeerd als 'nog te verrekenen kosten'.

Boekwaarde per 31-12-2019 Boekwaarde per 31-12-2018
Vooruitbetaalde bedragen 314 249
Nog te ontvangen inkomsten 2.887 2.853
Verhaalbare kosten faciliterende projecten 570 -
Nog te verrekenen kosten faciliterende projecten 14 -
Totaal 3.785 3.102

Vaste passiva

Eigen vermogen

Terug naar navigatie - Eigen vermogen

Op grond van het BBV maken we in de verdeling van de reserves een onderscheid in algemene reserves en bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve kan alleen aangewend worden voor het doel dat aan de reserve gekoppeld is. Dit in tegenstelling tot algemene reserves; deze reserves hebben meer het karakter van een ''buffer'' (ter dekking van onverwachte tegenvallers).  Een reserve is geen geld op een bankrekening; het betreft een dekkingsmiddel en geen financieringsmiddel.

Hieronder volgt de hoogte van de reserves per begin en eind van het jaar.

Boekwaarde per 31-12-2019 Boekwaarde per 31-12-2018
Algemene reserve 66.441 30.892
Bestemmingsreserves 10.863 48.279
Gerealiseerd resultaat 7.063 4.382
Totaal 84.367 83.554

Verloopoverzicht reserves

Terug naar navigatie - Verloopoverzicht reserves
Boekwaarde per 1-1-2019 Toevoeging Onttrekking Resultaatbestemming vorig boekjaar Vermindering ter dekking van afschrijvingen Boekwaarde per 31-12-2019
Minimum niveau 10 miljoen 10.000 0 0 0 0 10.000
Vrij besteedbaar 20.892 31.166 0 4.382 0 56.441
Totaal Algemene Reserve 30.892 31.166 0 4.382 0 66.441
Egalisatiereserve bedrijfsvoering 1.179 1.053 1.658 0 0 574
Eenmalige uitgaven 2.748 2.871 2.164 0 0 3.455
Sociaal Noodfonds 236 14 28 0 0 223
Herstructurering Actief Grondbeleid 10.495 1.640 12.135 0 0 0
Denk en Doe Mee-fonds 4.997 0 668 0 0 4.328
Sociaal Domein 3.077 0 3.077 0 0 0
Rekenkamer 38 0 2 0 0 37
Openbare Ruimte c.s. 25.509 1.150 24.413 0 0 2.247
Totaal Bestemmingsreserves 48.279 6.728 44.145 0 0 10.862
Totaal 79.172 37.894 44.145 4.382 0 77.303

Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen

Terug naar navigatie - Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen
A1. Algemene reserve Minimum niveau 10 miljoen
Butgeth. Afdelingshoofd Financiën
Doel De reserve is bedoeld als algemene buffer voor risico’s. Het minimum niveau is bepaald op € 150 per inwoner (afgerond € 10 miljoen). In dit saldo is tevens begrepen € 1 miljoen als vaste minimumbuffer voor risico’s grondexploitaties.
Voeding Geen.
Analyse Omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2019 10.000
Bij: - Geen mutaties
0
Af: - Geen mutaties
0
Stand per 31-12-2019 10.000

Algemene reserve

Terug naar navigatie - Algemene reserve
A2. Algemene reserve
Butgeth. Afdelingshoofd Financiën
Doel De reserve heeft geen specifieke bestemming en is vooral bedoeld als algemene buffer voor het opvangen van risico’s.
Voeding Er is geen structurele voeding. Wel wordt een overschot op de jaarrekening in principe in deze reserve gestort.
Analyse Omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2019 20.892
Bij: - Saldo Jaarexploitatie 2018 4.382
- Opheffen reserve Openbare Ruimte c.s. (excl. Water) (VJN 2019) 22.961
- Opheffen reserve Sociaal Domein (VJN 2019) 115
- Opheffen reserve HAG (VJN 2019) 8.090
35.548
Afronding 1
Af: - Geen
0
Stand per 31-12-2019 56.441

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Egalisatiereserve bedrijfsvoering
B1.  Egalisatiereserve bedrijfsvoering
Butgeth. Gemeentesecretaris
Doel Bij de Voorjaarsnota 2000 heeft de raad besloten tot het instellen van een egalisatiereserve voor de bedrijfsvoering. De reserve is bedoeld om schommelingen in de kosten van de bedrijfsvoering over meerdere jaren te verrekenen en zo knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen. De algemeen directeur is gemandateerd tot het nemen van een besluit over de dotatie en onttrekking aan deze reserve (de mandatering is geregeld in artikel 11 lid 5. Financiële verordening 2017).
Voeding De voeding van de Egalisatiereserve bedrijfsvoering, inclusief boven- en ondergrens is vastgelegd in het Bedrijfsvoeringconvenant. De bovengrens van de reserve is 5 % van het budget bedrijfsvoering in de begroting. Voor 2019 is dat 1.710, te weten 5% van 34.204 (2.284, te weten 5% van 45.676 inclusief GR IJsselgemeenten; gegevens uit Programmabegroting2019 – Paragraaf D. Bedrijfsvoering). De ondergrens is 0.
Analyse Omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2019 1.179
Bij: - Dotatie afdeling Facilitaire Diensten 334
- Dotatie afdeling Stadsbeheer 118
- Dotatie afdeling Stadsontwikkeling 601
1.053
Af: - Onttrekking afdeling BCO 624
- Onttrekking afdeling Directie 552
- Onttrekking afdeling Financiën 266
Onttrekking afdeling Publiekszaken 202
Onttrekking afdeling Samenleving 14
1.658
Stand per 31-12-2019 574

Reserve eenmalige uitgaven

Terug naar navigatie - Reserve eenmalige uitgaven
B2. Reserve eenmalige uitgaven
Butgeth. Afdelingshoofd Financiën
Doel Bij de Najaarsnota 1999 is besloten tot het instellen van deze reserve om eenmalige reserveringen en bestedingen af te wikkelen (procedureel geregeld in artikel 11 Financiële verordening 2017). De reserve heeft een administratief karakter en is bedoeld om eenmalig budget dat in enig jaar niet is besteed in een volgend jaar beschikbaar te houden. Hiervoor hoeft niet opnieuw budget door de raad beschikbaar te worden gesteld. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden, anders valt dit vrij ten gunste van de algemene middelen. Wanneer verlenging van de termijn noodzakelijk is, wordt daarvoor een voorstel gedaan bij voor- of najaarsnota of jaarrekening.
Voeding Dotaties op grond van door de raad te nemen besluiten.
Analyse Omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2019 2.748
Bij:
Programma 0
- Stadvisie (VJN2019 0.4.13) 32
Programma 1
- Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Slotlaan 121 (NJN2018 1.4.3) 35
- Actieplan Overvallen en Straatroven (NJN2018 1.4.2) 101
Programma 2
- Fietsvoorziening Slotlaan/Centrum (NJN2018 2.4.8) 25
- Verkeersmaatregelen Dorpsstraat (VJN2019 2.4.7) 30
- Vervoersknoop Rivium (VJN2018 2.4.2/2.4.8 / VJN2019 2.4.5) 124
- Voorbereiding Fietsbrug Algeraweg - Schonberglaan (Wijz.voorstel Begr.2019) 19
- Wijkontsluiting Schollevaar (VJN2019 2.4.6) 36
- Parkeertellingen (NJN2015 2.4.4 (jr 2019)) 13
Programma 3
- Hoofdweg vak A Middellange termijn (NJN2016 5.4.2) 65
- Hoofdweg vak A Middellange termijn (NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7) 4
- Leidraad Hoofdweggebied (VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2) 41
Programma 4
- Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (Jaarrekening 2019) 644
Programma 5a
- Transitie & exploitatie zwembad (voordeel kapitaallasten) (NJN2017 5.4.2) 575
Programma 6a
- Overheveling budget 2019 WOP (Jaarrekening 2019) 97
- LPB congres 2019 (Jaarrekening 2019) 32
- Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelserf (NJN2018 1.4.3) 23
Programma 6b
- Budget Prestatie-indicatoren schuldenaanpak (NJN2018 6.4.16) 30
- Stroomlijnen, verbetern toegang inkomenondersteuning (NJN2018 6.4.19) 50
Programma 6d
- Transformatiebudget GRJR (NJN2019 6.4.23) 159
Programma 7
- Uitvoering subsidieregeling AED (NJN2018 7.4.4) 24
- Klimaatmiddelen (algemene uitkering) (Jaarrekening 2019) 162
Programma 8
- DOE MEE programma (VJN2016 10.4.2) 20
- Promoten-coörinatie activiteiten (VJN2016 10.4.2) 13
- De Hoven Fase 2 (VJN2018 8.4.5) 75
- Landelijk Capelle (VJN2019 8.4.7) 70
- Gebiedsaanpak Schollevaar (VJN2017 8.4.9) 70
- Implementatie omgevingswet (VJN2018 8.4.1) 10
- Centrumgebied (Jaarrekening 2019) 20
- Omgevingswet (VJN2018 8.4.1) 19
- Geo data in 3D 10
- De Hoven fase II (VJN2019 8.4.3) 4
- Landelijk Capelle (VJN2019 8.4.7) 187
- Florabuurt (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.5) 36
- Gebiedsaanpak Schollevaar (VJN2019 8.4.14) 16
2.871
Af:
Programma 1
- Actieplan straatroven en overvallen (NJN2018 1.4.2) 101
- Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Slotlaan 121 (NJN2018 1.4.3) 35
- Pilot wijkbrandweerfunctionaris (NJN2018 1.4.1) 65
Programma 2
- Fietsvoorziening Slotlaan/Centrum (NJN2018 2.4.8) 25
- Wervingscampagne buurtbus (NJN2018 2.4.7) 35
- Vervoersknoop Rivium (VJN2018 2.4.2/2.4.8) 200
- Gemeentelijk mobiliteitsplan (NJN2018 2.4.7) 57
- Parkeerplaats Aert van Nesstraat (NJN2018 2.4.8) 45
- Vervoersknoop R.Verkeersonderneming (VJN2018 2.4.2/2.4.8 / VJN2019 2.4.5) 124
Programma 3
- BIZ Capelle-West (VJN2018 3.4.6 / NJN2018 3.4.3) 50
Programma 5a
- Herkomstonderzoek gemeentelijke kunstcollectie (NJN2018 5.4.2) 10
- Transitie & exploitatie zwembad (voordeel kapitaallasten) (NJN2017 5.4.2) 375
Programma 5b
- Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (Begroting2018) 20
Rivier als getijdenpark (VJN2018 5.4.9) 6
Programma 6a
- Werklunches (VJN2016 6.4.2) 42
- WOP 2018 (Jaarrekening 2018) 67
- Uitvoering nulmeting toegankelijkheid (VJN2016 12.4.4) 25
- Huizen van de Wijk (NJN2018 6.4.10) 15
- LPB congres (NJN2018 6.4.5) 40
- Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelsdreef (NJN2018 1.4.3) 23
- Exploitatie gemeentelijk vastgoed - MFC Fascinatio (NJN2018 1.4.3) 40
- Innovatiebudget Sociaal Domein (1BW2017 1.6.1) 190
Programma 6b
- Invulling extra Rijksgelden armoede en schulden (NJN2018 6.4.16) 85
- Activering en participatie bijstandsklanten (NJN2017 6.4.13) 110
- Pilot Jongeren en schulden / Impulsbudget Pilot Schuldenfonds jongeren (NJN2017 6.4.9) 25
- Impulsbudget samenwerkingsproject begeleiding jongeren/bijstand naar werk (VJN2018 6.4.11) 140
Programma 7
- Gezond in de stad (NJN2017 7.4.1) 21
- Uitvoering subsidieregeling AED (NJN2018 7.4.4) 30
- Voorbereiding geluidsanering (VJN2018 7.4.2) 18
- Duurzaamheidsagenda (Jaarrekening 2016) 126
Programma 8
- Actualiseren woonvisie (VJN2018 8.4.12) 15
- Natuurbeleid (VJN2018 5.4.12) 3
Afronding 1
2.164
Stand per 31-12-2019 3.455
Onderstaand volgt de specificatie van het saldo per 31-12-2019
Programma 0
- Stadvisie (VJN2019 0.4.13) 32
Programma 1
- Restantbudget aanvalsplan Straatroven en overvallen (NJN2018 1.4.2) 101
- Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Slotlaan 121 (NJN2018 1.4.3) 35
Weerbaarheid bestuur (Jaarrekening 2018) 120
Programma 2
- Verkeersmaatregelen Dorpsstraat (VJN2019 2.4.7) 30
- Gemeentelijk mobiliteitsplan (NJN2018 2.4.7) 118
- Wijkontsluiting Schollevaar (VJN2019 2.4.6) 36
- Parkeertellingen (NJN2015 2.4.4 (jr 2019)) 13
- Voorbereiding fietsbrug Algeraweg-Schonberglaan (Wijz.voorstel Begr.2019) 19
Programma 3
- Hoofdweg Vak A Middellange termijn (NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7 / NJN2016 5.4.2) 304
- Leidraad Hoofdweggebied (VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2) 41
- BIZ Capelle West (VJN2018 3.4.6 / NJN2018 3.4.3) 20
Programma 4
- Verhuiskozten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (Jaarrekening 2019) 644
Programma 5a
- Transitie & exploitatie zwembad (voordeel kapitaallasten) (NJN 2017 5.4.2) 200
Programma 5b
- Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (Wijz.voorstel Begroting 2018) 23
- Rivier als getijdenpark (VJN2018 5.4.9) 19
Programma 6a
- Budget WOP 2019 (Jaarrekening 2019) 97
- LPB congres (NJN2018 6.4.5) 32
- Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelserf (NJN2018 1.4.3) 23
Programma 6b
- Invulling extra Rijksgelden armoede en schulden Meicirculaire 2018 (NJN 2019 6.4.9) 30
- Invulling extra Rijksgelden armoede en schulden Meicirculaire 2018 (NJN 2019 6.4.10) 50
- Pilot jongeren en schulden (NJN 2017 6.4.9 NJN2019 6.4.13) 75
- Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding jongeren naar werk (Jaarrekening 2017) 413
Programma 6d
- Transformatiegudget GRJR (NJN2019 6.4.23) 159
Programma 7
- Uitvoering Subsidieregeling AED (NJN2018 7.4.4) 24
- Voorbereiding geluidsanering (VJN2018 7.4.2) 56
- Klimaatmiddelen (Jaarrekening 2019) 162
- Voorcalc reserve Eenmalig (Jaarrekening 2016)
Programma 8
- Implementatie omgevingswet (NJN16 8.4.1) 59
- De Hoven Fase 2 (NJN2018 8.4.2 / VJN2019 8.4.12) 79
- DOE MEE programma (VJN2016 10.4.2) 20
- Promoten-coördinatie activiteiten (VJN2016 10.4.2) 13
- Landelijk Capelle (VJN2019 8.4.7) 257
- Gebiedsaanpak Schollevaar (VJN2017 8.4.9) 86
- Centrumgebied (Jaarrekening 2019) 20
- Florabuurt (VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.5) 36
- Geo data in 3D (VJN2019 8.4.3) 10
3.456
Afronding -1
Stand per 31-12-2019 3.455

Reserve sociaal noodfonds

Terug naar navigatie - Reserve sociaal noodfonds
B3. Reserve Sociaal Noodfonds
Butgeth. Afdelingshoofd Samenleving
Doel De reserve is ingesteld ten behoeve van Capellenaren die in schulden (dreigen te) raken.
Voeding De reserve is gevormd door particuliere giften. In 2007 heeft de Van Cappellen Stichting een extra kapitaal beschikbaar gesteld van 100. De ondergrens van de reserve is in principe bepaald op 213 (inclusief dotatie Van Cappellen Stichting). Er kan aanspraak gemaakt worden op het bedrag van 213 indien de Van Cappellen Stichting daarvoor toestemming verleend.
Analyse Omvang Juiste hoogte. De reserve is voor komende jaren toereikend om de geplande uitgaven te kunnen doen.
Stand per 01-01-2019 236
Bij: - Dotatie (“rente” toerekening) 14
14
Af: - Onttrekking reserve uitgaven noodfonds 28
28
Afronding 1
Stand per 31-12-2019 223

Reserve herstructurering actief grondbeleid

Terug naar navigatie - Reserve herstructurering actief grondbeleid
B4. Reserve Herstructurering Actief Grondbeleid
Butgeth. Afdelingshoofd Stadsontwikkeling
Doel De reserve is bedoeld om gelden te reserveren voor de financiering van stedelijke herstructureringsprojecten. De reserve wordt ook ingezet om strategische aankopen te kunnen financieren. Bij de VJN 2019 is besloten om de reserve eind 2019 op te heffen en het restantsaldo te doteren aan de Algemene reserve.
Voeding De reserve wordt gevoed met resultaten van grondexploitaties. Daarnaast kunnen incidentele baten ten gunste van de reserve worden gebracht, zoals mogelijke opbrengsten uit verkoop van aandelen, eenmalige dividenden en dergelijke. Ten aanzien van een toevoeging aan de reserve met incidentele baten zal een voorstel hiertoe aan de raad worden gedaan.
Analyse Omvang Juiste hoogte. Bestedingen ten laste van deze reserve dienen betrekking te hebben op activiteiten zoals die opgenomen zijn in de structuurvisie en de lijst van herstructureringsprojecten. Hiervoor wordt een Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling (MPS) opgesteld, dat jaarlijks geactualiseerd wordt en door de raad wordt vastgesteld.
Stand per 01-01-2019 10.495
Bij: - Tussentijdse winstneming ASVZ (NJN2018 8.4.1.) 178
- Tussentijdse winstneming Couwenhoek Wonen (NJN2018 8.4.1) 292
- Tussentijdse winstneming Fascinatio (NJN2018 8.4.1) 520
- Tussentijdse winstneming Tennispark (NJN2018 8.4.1) 624
- Panden Vastgoed (Act.2019) 26
1.640
Af: - Herstructurering (1e BW 2014) 300
- PostNL (VJN2018 8.4.2) 13
- Strategische panden (VJN2018 8.4.15) 8
- Centraal Capelle (laatste mutaties NJN2018 8.4.5 / VJN2019 8.4.8) 1.934
- Gebiedsvisies Landelijk (laatste mutaties NJN2018 8.4.6 / VJN2019 8.4.7) 999
- Florabuurt (VJN2018 8.4.7) 144
- Uitwerkingsvisie Capelseweg (VJN2018 8.4.9) 68
- Panden Vastgoed (Act.2019) 26
- Hoven Fase 2 (VJN2017 8.4.6 / NJN2017 8.4.6 / VJN2018 8.4.5 /NJN2018 8.4.12) 149
- Onderhoud kwetsbare woningvoorraad (VJN2017 8.4.2) 198
- act17 regels bbv (Act.2017) -243
- Het nieuwe Rivium (VJN2018 3.4.2) 122
- Wormerhoek (VJN2018 8.4.3) 26
- Transformatieleidraad (NJN2018 8.4.4) 301
- Opheffen reserve (VJN2019 8.4.19) 8.090
12.135
Stand per 31-12-2019 0

Reserve sociaal domein

Terug naar navigatie - Reserve sociaal domein
B5. Reserve Sociaal Domein
Butgeth. Afdelingshoofd Samenleving
Doel Bij de VJN 2016 is besloten tot het ontschotten van de bestemmingsreserves Participatiewet, Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp en het samenvoegen van deze reserve in één Reserve Sociaal Domein. Voor zover de reservepositie het toelaat kan jaarlijks bij de voor- of najaarsnota een afweging worden gemaakt of extra gerelateerde uitgaven kunnen worden gehonoreerd. Bij de VJN 2019 is besloten om de reserve eind 2019 op te heffen en het restantsaldo te doteren aan de Algemene reserve.
Voeding De initiële voeding bestaat uit de saldi van de voormalige bestemmingsreserve Participatiewet, Wmo en Jeugdhulp. Deze reserves zijn in 2016 samengevoegd tot de Reserve Sociaal Domein van 10.800 opgebouwd uit: Participatiewet (maximale hoogte 6.800): In 2013 is besloten om de reserve een ruimer toepassingsgebied te geven door die vanaf 2015 te koppelen aan de participatiewet. Tevens is besloten een bedrag van 2.800 aan de reserve toe te voegen, zodat deze op een maximale hoogte van 6.800 komt. Wmo (maximale hoogte 2.000) De voeding is ontstaan door jaarlijkse overschotten binnen het gehele Sociaal Domein. Bij de 1e begrotingswijziging 2010 is besloten om voor de voormalige reserve Wmo een plafond van 2.000 in te stellen. Jeugdhulp (maximale hoogte 2.000) In 2013 is de reserve ingesteld en in 2014 is eenmalig 2.000 hieraan gedoteerd en als plafond benoemd. Ontwikkelingen De meerjarige budgettaire consequenties in het sociaal domein hebben geleid tot onttrekkingen uit de reserve. Voor het laatst in 2019 is 450 aan de reserve onttrokken voor het zogeheten Innovatiebudget. Het restant, 115, is bij de opheffing van de reserve in 2019 ten gunste van de Algemene reserve gekomen. Voor 2019 was er sprake van een onttrekking aan de reserve met betrekking tot de kosten van de GR Jeugdhulp Rijnmond: 1.045.
Analyse Omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2019 3.077
Bij: - Geen mutaties
0
Af: - MJB Sociaal domein (VJN 2016 12.4.11) 1.467
- Innovatiebudget Sociaal Domein (1e BW 2017 6.1) 450
- GR Jeugdhulp Rijnmond (VJN 2018  6.4.20) 1.045
- Opheffen ten gunste van de Algemene reserve (VJN 2019 2.4.8) 115
3.077
Stand per 31-12-2019 0

Reserve rekenkamer

Terug naar navigatie - Reserve rekenkamer
B6. Reserve Rekenkamer
Butgeth. Griffier
Doel Door verschillen in omvang en diepgang, maar ook omdat onderzoeken anders verlopen dan gepland, zal de realisatie vrijwel altijd afwijken van de begroting en zal er budget overblijven of tekort zijn. Om die reden heeft de raad een besluit genomen om de rekenkamer over een egalisatiereserve te laten beschikken.
Voeding De raad heeft op 31 mei 2016 een besluit genomen het budget van de rekenkamer te verhogen naar € 67 (1 euro per inwoner) en een egalisatiereserve te vormen van maximaal 40% van het jaarlijkse budget. De raad heeft op 9 juli 2018 via de Voorjaarsnota 2018 een besluit genomen het budget te verhogen naar € 100 (1,50 euro per inwoner). Dit betekent dat ieder jaar maximaal 40 meegenomen kan worden naar het volgend jaar. Is dit maximum bereikt, dan vloeit het resultaat terug naar de algemene middelen.
Analyse Omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2019 38
Bij: - Geen mutaties
0
Af: - Overschrijding budget 2019 2
2
Afronding 1
Stand per 31-12-2019 37

Reserve Denk en Doe Mee!-fonds

Terug naar navigatie - Reserve Denk en Doe Mee!-fonds
B7. Reserve Denk en Doe Mee!-fonds
Butgeth. Diverse
Doel Bij de begroting 2018 is besloten tot het instellen van deze reserve, om zo een deel van het voordelig financieel resultaat 2016 terug te laten vloeien naar de Capellenaar.
Voeding De voeding bestaat uit een eenmalige dotatie van 5 mln. ten laste van de Algemene reserve vrij besteedbaar.
Analyse Omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2019 4.997
Bij: - Geen mutaties
0
Af: - Verstrekte subsidie 669
669
Stand per 31-12-2019 4.328

Reserve openbare ruimte c.s.

Terug naar navigatie - Reserve openbare ruimte c.s.
B8. Reserve Openbare Ruimte c.s.
Butgeth. Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel De reserve Openbare Ruimte c.s. is ingesteld als buffer voor de noodzakelijke vervangingen in de openbare ruimte. Tot en met de Jaarrekening 2018 werden de saldi in de jaarrekening ten opzichte van de begroting bij de verschillende producten (Onderhoud verhardingen, Civieltechnische werken, Groen, Water, Openbare verlichting, Speelplaatsen en Verkeersvoorzieningen) met de reserve geëgaliseerd. Bij de VJN 2019 is besloten om de reserve eind 2019 grotendeels op te heffen en alleen voort te zetten voor het onderdeel Water.
Voeding De voeding bestaat uit jaarlijkse dotaties ten laste van de begroting. In het kader van zowel het verder transformeren van de begroting, het verder verhogen van de transparantie van de begroting als het daarbij bevorderen van het (meer) sturen op kasstromen, is bij de VJN 2019 besloten de Reserve Openbare Ruimte (exclusief het onderdeel Water) op te heffen, effectief per 31 december 2019. Gezien het aanwezige saldo en de verwachte ontwikkeling van het onderdeel Water, is de reserve toereikend voor de periode 2020-2023.
Analyse Omvang Juiste hoogte. Het saldo heeft betrekking op het onderdeel Water.
Het saldo van deze reserve bestaat uit de volgende subreserves: Per 1-1-2019 Per 31-12-2019
- Onderhoud verhardingen 9.556 0
- Civieltechnische werken 3.204 0
- Groen 3.699 0
- Water 2.226 2.246
- Openbare verlichting 3.039 0
- Speelplaatsen 2.018 0
- Verkeersvoorzieningen 1.767 0
Totaal 25.509 2.246
Subreserve Onderhoud verhardingen:
Stand per 01-01-2019 9.556
Bij: - Begrote dotatie (NJN 2018) 314
314
Af: - Opheffen ten gunste van de Algemene reserve (VJN 2019 2.4.8) 9.870
9.870
Stand per 31-12-2019 0
Subreserve Civieltechnische werken:
Stand per 01-01-2019 3.204
Bij: - Begrote dotatie (NJN 2018) 8