Programma 8 Stadsontwikkeling

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij regisseren en faciliteren de stadsontwikkeling voor een blijvend vitale stad. Wij creëren een goede woongemeente met en voor de inwoners door balans te brengen in de bevolkingsopbouw en variatie in het woningbestand op wijk- en buurtniveau. Wij spelen ondernemend en daadkrachtig in op ontwikkelingen, staan in constante dialoog met de omgeving en formuleren hierop een duidelijke strategie. We behouden de ruimtelijke kwaliteit op het grondgebied van de gemeente en bevorderen deze waar nodig.  We behouden het cultureel erfgoed en stimuleren de beleving daarvan. We verbinden de ambities voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Daarmee spelen we in op de Omgevingswet.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

TV8.2 Realiseren van woningbouwontwikkelingen.

Terug naar navigatie - TV8.2 Realiseren van woningbouwontwikkelingen.

Wat hebben we gedaan?

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

 • Gebiedsvisie Centraal Capelle (BBV 758562 maart 2016);
 • Koersdocument Gebiedsvisie Landelijk Capelle (BBV 837839 december 2016);
 • Legesverordening 2019 (BBV 1053371 december 2018).

Taakveld 8.2 Grondexploitaties

 • Grondprijzenbrief 2019 (BBV 1057607 december 2018);
 • Nota Grondbeleid 2018 (BBV 956686 februari 2018);
 • Nota Strategisch verwerven 2013 (BBV 498740 juni 2013);
 • Structuurvisie 2030 (BBV 512605 juni 2013);
 • Gebiedsvisie Centraal Capelle (BBV 758562 maart 2016).

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

 • Programma Wonen 2019-2022 (BBV 1080555, april 2019);
 • Gebiedsvisie Centraal Capelle (BBV 758562 maart 2016);
 • Koersdocument Gebiedsvisie Landelijk Capelle (BBV 837839 december 2016);
 • Plan van Aanpak huisvesting statushouders (BBV 751135 december 2013);
 • Samenwerkingsafspraken Gemeente-Havensteder-Huurdersraad Capelle (BBV 743733 november 2015);
 • Nota Beeldkwaliteit 2017 (BBV 927108 november 2017);
 • Verordening Woonruimtebemiddeling 2015 (Raadsbesluit 1090509);
 • Handhavingsbeleidsplan Wabo 2016 (BBV 610851 juli 2016);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

 

Dataland B.V.

Maatschappelijke effecten Informatievoorziening gemeentelijk administratief vastgoed.
Doelstelling voor programma Dataland levert gemeentelijke administratieve vastgoedinformatie aan bovenlokale afnemers. Dit kunnen zowel publieke als private partijen zijn. Dataland veredelt geen informatie.

 

Stichting Havensteder

Maatschappelijke effecten De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Verder maken wij samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad.
Doelstelling voor programma Het bewaken van de garantstelling en maken van afspraken.

 

Stichting Vestia

Maatschappelijke effecten De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Wij maken geen samenwerkingsafspraken met Vestia.
Doelstelling voor programma Het bewaken van de garantstelling.

 

Stichting Woonzorg Nederland

Maatschappelijke effecten De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Verder maken wij samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad.
Doelstelling voor programma Het bewaken van de garantstelling en maken van afspraken.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Ontwikkeling Rivium in stroomversnelling

In 2018 heeft u het Gebiedspaspoort “Het Nieuwe Rivium” 1.0 vastgesteld. Hierin heeft u goedgekeurd dat er naast bedrijven ook wonen is toegestaan op het Rivium, waarbij dit gebiedspaspoort de uitnodiging was voor de markt. Deze uitnodiging is opgepakt in veel grotere mate dan verwacht.

De initiatieven betreffen niet meer alleen transformatie, maar ook sloop en nieuwbouw.

Deze initiatieven hebben geleid tot het opstellen van het concept Gebiedspaspoort “Het Nieuwe Rivium” 2.0 dat in het 2e kwartaal van 2019 is vastgesteld door het college en vrijgegeven voor de inspraak.

Wij zijn nu met verschillende ontwikkelaars in gesprek over hun plannen. Hierdoor gaat het aanblik van het Rivium aanzienlijk veranderen in hoogte, openbaar gebied, mobiliteitsaanpak en de uitstraling. In het tweede helft van 2019 is het concept Gebiedspaspoort 2,0 verder uitgewerkt, waarbij een goede combinatie tussen werken en wonen centraal staat. Het gebiedspaspoort en bijbehorende documenten vormen de basis voor het maken van de afspraken met de initiatiefnemers. Naar verwachting wordt het Gebiedspaspoort “Het Nieuwe Rivium” 2.0 in het 2e kwartaal van 2020 voorgelegd aan uw raad.

 

Nieuwe woonvisie 2019 – 2025

Op 15 april 2019 is de nieuwe woonvisie (Programma Wonen 2019-2022) vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is ons woonbeleid voor 2019-2025 en de daarbij behorende actiepunten bepaald. Het Programma Wonen is rond vier pijlers uitgewerkt. Daarbinnen geven we prioriteit aan de invulling van de volgende zes strategische speerpunten: 1) Toekomstbestendig ontwikkelen; 2) Stadstransitie via herstructurering en transformatie van gebieden en gebouwen; 3) Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningenvoorraad; 4) Vergroten huisvestingsmogelijkheden voor jongeren (18 tot 27 jaar) en ouderen in de AOW- gerechtigde leeftijd; 5) Toevoegen van eenheden voor Begeleid Wonen en verplegings- en verzorgingsplekken; 6) Vernieuwende inzet op leefbaarheid in wijken. 

 

Vaststellen nieuwe woningmarktafspraken 2018-2030 met de regiogemeenten,  Maaskoepelcorporaties en de provincie Zuid-Holland

Op 28 januari 2019 zijn de nieuwe woningmarktafspraken (Regioakkoord 2018-2030) ondertekend met de 14 regiogemeenten en 25 woningcorporaties met de volgende doelstellingen:

 • De regio realiseert voldoende woningen in de totale voorraad. De streefvoorraad bedraagt 638.300 woningen in 2030.
 • De regio realiseert voldoende woningen in de sociale voorraad. De streefvoorraad bedraagt 322.100 sociale woningen in 2030.
 • De regio realiseert een meer evenwichtige spreiding van de sociale woningvoorraad.
 • De regio wil voldoende beschikbaarheid op lokaal niveau en een regionaal gelijkmatiger toegang tot de sociale voorraad voor huurtoeslaggerechtigden. Concreet: Op gemeentelijk niveau wordt tenminste 75% van de vrijgekomen huurwoningen van corporaties met een huurprijs onder de liberalisatiegrens toegewezen aan de primaire doelgroep (huurtoeslaggerechtigden).
 • De regio wil voldoende betaalbare woningen met een huur onder de bovenste aftoppingsgrens, zijnde € 640,-, prijspeil 2019, op lokaal niveau en meer balans van deze voorraad in de regio. Concreet: Op gemeentelijk niveau een sociale huurvoorraad van de corporaties die voor tenminste 70% bestaat uit woningen met een huurprijs tot de bovenste aftoppingsgrens.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
Lasten N 25.182 V 6.888 N 18.294 N 14.286 V 4.008
Baten V 18.195 N 2.604 V 15.591 V 12.554 N 3.037
Saldo van baten en lasten N 6.987 V 4.284 N 2.703 N 1.732 V 971
Mutaties reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N 0 N 240 N 240 N 531 N 291
Reserve Herstructurering Actief Grondbeleid V 4.589 V 5.905 V 10.494 V 10.495 V 1
Algemene reserve N 0 N 8.090 N 8.090 N 8.090 N 0
Reserve bedrijfsvoering N 156 V 8 N 148 N 458 N 310
Totaal mutaties reserves V 4.433 N 2.417 V 2.016 V 1.416 N 600
Resultaat N 2.554 V 1.867 N 687 N 316 V 371

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Lasten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Aangepaste fasering grondexploitaties (inclusief balansmutaties), zie baten V2.946 V2.946 V2.946
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering V 304 V 304 N 304 N 0
3. Lagere lasten en lagere baten transformaties (zie baten) V 260 V 260 V 260
4. Lagere lasten Landelijk Capelle; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 187 V 187 N 187 N 0
5. Lagere vergoeding voor beheer en onderhoud Hoven II (2018 en 2019) V 121 V 121 V 121
6. Aangepaste fasering Faciliterende projecten V 69 V 69 V 69
7. Lagere lasten Florabuurt; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 36 V 36 N 36 N 0
8. Lagere lasten gebiedsvisie Centraal Capellle; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 20 V 20 N 20 N 0
9. Niet-besteed budget Omgevingswet; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 19 V 19 N 19 N 0
10. Lagere lasten 's-Gravenweg 325/kinderboerderi V 17 V 17 V 17
11. Lagere lasten Gebiedsaanpak Schollevaar; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 16 V 16 N 16 N 0
12. Lagere lasten De Hoven II; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 4 V 4 N 4 N 0
13. Overige verschillen V 9 V 9 N 5 V 4
V4.008 N 0 V4.008 N 591 V3.417
Baten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Aangepaste fasering grondexploitaties (inclusief balansmutaties), zie lasten N2.946 N2.946 N2.946
2. Omgevingsvergunningen V 752 V 752 V 752
3. Afwijkingen op winstnemingen grondexploitaties door aangepaste fasering N 729 N 729 N 729
4. Mutaties voorziening Verliesgevende projecten op basis van nieuwe grondexplotatieberekening V 132 V 132 V 132
5. Lagere lasten en lagere baten transformaties (zie lasten) N 260 N 260 N 260
6. Aangepaste fasering Faciliterende projecten N 69 N 69 N 69
7. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V 14 V 14 N 14 N 0
8. Overige verschillen V 69 V 69 V 5 V 74
N 0 N3.037 N3.037 N 9 N3.046
Totaal V4.008 N3.037 V 971 N 600 V 371
Toelichting op de grootste verschillen
Nr 1. Aangepaste fasering grondexploitaties (inclusief balansmutaties)
Binnen de grondexploitatiers worden sommige kosten of opbrengsten niet gerealiseerd binnen de aanvankelijk beoogde jaarschijf. Deze kosten en opbrengsten zijn vaak nog wel voorzien, maar schuiven dan door naar een andere jaarschijf. Door de gehanteerde, lage renteparameter binnen de grondexploitaties zijn de financiële verschillen niet geheel saldoneutraal. Een nadere toelichting wordt verstrekt bij de actualisatie van de grondexploitaties in het kader van de Voorjaarsnota 2020.
Nr 3 (lasten) en Nr. 5 (baten). Aangepaste fasering transformaties
Voor de transformatieprojecten (waaronder Roer) hebben we via de Voorjaarsnota 2019 budgettair neutraal budgetten beschikbaar gesteld. De lasten en de bijdragen van ontwikkelaars lopen vanwege een aangepaste fasering achter op de beschikbaar gestelde budgetten. De budgetten worden overgeheveld naar 2020 (via de Voorjaarsnota 2020)
Nr 4. Aangepaste fasering Landelijk Capelle; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven (V 187 / N 187)
Het uitvoeringsprogramma Landelijk Capelle is in 2019 geoptimaliseerd. Een aantal zaken is echter nog niet uitgevoerd en wordt doorgeschoven naar uitvoering in 2020. Het betretft daarbij vooral de aanpassingen van het wegprofiel aan de oostelijke deel van de Bermweg. Deze aanpassingen zullen pas eind 2020 worden uitgevoerd.
Nr 5. Lagere vergoeding voor beheer en onderhoud Hoven II (2018 en 2019) V 121
Met Havensteder hebben we - in het kadere van Hoven II-afspraken - de afspraak gemaakt dat wij het openbaar geboed nabij de Hoeken, de 747-buurt, de Wiekslag en de Florabuurt in eigendom, beheer en onderhoud overnemen van Havensteder. Onze kosten voor beheer en onderhoud zijn geraamd op basis van onze onderhoudscontracten voor Capels openbaar gebied. De formele overdracht van het openbaar gebied heeft nog niet plaatsgevonden. Voor het beheer en onderhoud van het openbaar gebied ontvangt Havensteder een vergoeding tot het moment van overdracht. Die vergoeding is lager dan de werkelijke kosten.
Baten Nr 3. Afwijkingen op winstnemingen grondexploitaties door aangepaste fasering
Een aangepaste fasering van een grondexploitatie zorgt voor lagere lasten en lagere baten in het huidige jaar en veelal een verschuiving naar latere jaren. De Percentage of Completion-methode bepaalt de winstneming door het percentage gerealiseerde lasten te vermenigvuldigen met het percentage gerealiseerde baten. Die resultante wordt lager, waardoor ook de winstneming in het jaar lager wordt. Dit zegt niks over de winstneming van het project in zijn totaliteit.
Baten Nr 4. Mutaties voorziening Verliesgevende projecten op basis van nieuwe grondexplotatieberekening
Uit de herziene grondexploitaties voor de VJN2020 blijkt dat de verliesgevende complexen minder verliesgevend zijn. Voornaamste reden is dat we met een lagere renteomslag conform het BBV moeten rekenen.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening
PostNL locatie (VJN2018 8.4.2); dekking reserve HAG V 13 V 13 V 13 N 13 N 13 N 13
Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie N 150 V 10 N 140 N 121
Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie (dotatie aan reserve eenmalig) N 10 N 10 N 29
Geo data beschikbaar stellen in 3D N 10 N 40 N 40 N 30
Geo data beschikbaar stellen in 3D; dotatie aan reserve eenmalig (budget naar 2020) N 10
Dotatie aan reserve HAG winstnemingen grondexploitaties N 1.614 N 1.614 N 1.614
Lagere winstneming grondexploitaties (naar 2020) N 729 N 0
Formatie herstructureringsprojecten; dekking reserve HAG V 300 V 300 V 300 N 0
Natuurbeleid; dekking reserve eenmalig V 3 V 3 V 3 N 3 N 3 N 3
Opheffen reserve HAG; dotatie aan algemene reserve V 8.090 V 8.090 V 8.091 N 8.090 N 8.090 N 8.090
Lagere dotatie Voorziening verliesgevende projecten V 132
Het Nieuwe Rivium V 1.018 V 1.018 V 1.025 N 1.150 N 1.150 N 1.167
Het Nieuwe Rivium dekking uit reserve HAG V 122 V 122 V 122
Budget ’s-Gravenweg 325 N 35 N 35 N 18
Gebiedsaanpak Schollevaar N 111 V 70 N 41 N 25
Gebiedsaanpak Schollevaar; dotatie aan reserve eenmalig (budget naar 2020) N 70 N 70 N 86
Actualiseren woonvisie V 15 V 15 V 15 N 15 N 15 N 15
Opbrengsten bouwleges V 366 V 366 V 752
Promoten-coördinatie activiteiten N 17 N 17 N 17
Promoten-coördinatie activiteiten; dotatie aan reserve eenmalig N 13 N 13 N 13
Transformaties V 82 V 368 V 450 V 188 N 82 N 368 N 450 N 190
Transformatieopgave/-leidraad; mutatie reserve HAG V 275 V 275 V 275
Uitwerkingsvisie Capelseweg V 68 N 0 V 68 V 68 N 68 V 68 N 0 N 0
De Hoven II met dekking reserve herstructurering actief grondbeleid V 1.914 N 1.764 V 150 V 150 N 1.914 V 1.839 N 75 N 71
De Hoven II mutatie reserve eenmalige uitgaven N 75 N 75 N 79
Gebiedsvisie Landelijk Capelle (VJN2018 8.4.7 / njn2018 8.4.6); dekking reserve HAG V 679 V 320 V 999 V 999 N 679 V 378 N 301 N 114
Gebiedvisie Landelijk Capelle; dotatie aan reserve eenmalig N 187
Structureel budget Onderhoud kwetsbare woningvoorraad met incidentele dekking reserve herstructurering actief grondbeleid V 198 V 198 V 198 N 287 N 287 N 166
Opstellen gebiedspaspoort Wormerhoek (VJN2018 8.4.3); dekking reserve HAG V 26 V 26 V 26 N 26 V 26 N 0 N 0
Gebiedsvisie Florabuurt (VJN2018 8.4.7); dekking reserve HAG en VJN2019 8.4.5 V 144 V 144 V 144 N 144 N 156 N 300 N 264
Gebiedsvisie Florabuurt (VJN2019 8.4.5); dotatie aan reserve eenmalig N 36
Strategische panden, dekking reserve herstructurering actief grondbeleid N 26 N 26 N 26
Regels m.b.t. activeren groen Centraal Capelle; onttrekking reserve HAG N 218 N 218 N 218
DOE MEE programma; onttrekking reserve HAG V 50 V 50 V 50 N 50 N 50 N 30
DOE MEE programma; dotatie aan reserve eenmalig N 20
Gebiedsvisies Centraal Capelle (VJN2016 10.4.2 / VJN2017 8.4.8 / VJN2018 8.4.7 / NJN 2018 8.4.5); dekking reserve HAG en VJN2019 V 1.302 V 1.302 V 1.302 N 636 N 636 N 617
Totaal V 4.757 V 8.588 V 13.345 V 12.738 N 4.097 N 9.328 N 13.425 N 12.893
Gesaldeerd V 660 N 740 N 80 N 155

Structurele mutaties reserves

Terug naar navigatie - Structurele mutaties reserves
Onttrekkingen Toevoegingen
Reserve Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat
Reserve bedrijfsvoering V 25 V 8 V 33 N 181 N 181 N 0 N 181 N 277
Totaal V 25 V 8 V 33 N 181 N 181 N 0 N 181 N 277
N 156 V 8 N 148 N 458