Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij realiseren een zo optimaal mogelijk aanbod van voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Wij willen stimuleren dat iedere Capellenaar de gelegenheid heeft om mee te doen op deze terreinen en vinden het belangrijk om op een zo laagdrempelig mogelijke manier toegang te bieden. Verder creëren wij een schone, hele en veilige buitenruimte. Het Capelse groen is belangrijk voor het wonen en werken in de Capelse wijken. Binnen de financiële mogelijkheden wordt gestreefd naar het verhogen van het onderhoudsniveau.

Deelprogramma's en taakvelden

Terug naar navigatie - Deelprogramma's en taakvelden

Het programma Sport, cultuur en recreatie is onderverdeeld in 2 deelprogramma's :

 • Programma 5a: Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur)(taakveld 5.1 t/m 5.6);
 • Programma 5b: Openbaar groen en (openlucht) recreatie (taakveld 5.7).

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Capelse indicatoren

Terug naar navigatie - Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. Door overgang naar nieuwe beheerder van de website is aantal bezoekers van de indicator "Bezoekersaantallen digitale cultuurbalie: unieke bezoekers" niet bekend. De lancering van de vernieuwde website stond gepland voor 4e kwartaal 2019, maar is uiteindelijk pas op 16 januari 2020 gelanceerd.

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

 • Nota Visie op Sport ‘’Sport doet meer’’ (BBV 861129 maart 2017).

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

 • Dienstverleningsovereenkomst en prestatieafspraken met Sportief Capelle 2018-2021 (BBV 960221 december 2017);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

 • Nota cultuur- en evenementenbeleid “Verrassend divers” 2018 e.v. (BBV 927795 december 2017).

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

 • Erfgoednota 2018 (BBV 972063 oktober 2018).

Taakveld 5.6 Media

 • Visie op bibliotheekwerk 2017-2022 “Het volgende hoofdstuk” (BBV 772306 december 2016).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen

 

Isala Theater B.V.

Maatschappelijke effecten In stand houden van een culturele voorziening en het verlevendigen van het stadshart.
Doelstelling voor programma Het stimuleren, bevorderen en faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans en toneel.

 

Rijksmonument Dorpsstraat 164 B.V.

Maatschappelijke effecten In stand houden cultuur voor de gemeenschap door het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164. Het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn.
Doelstelling voor programma Het behouden, stimuleren, bevorderen en faciliteren van cultuur.

 

Sportief Capelle B.V.

Maatschappelijke effecten Exploitatie, beheer en onderhoud sportaccommodaties, ondersteuning van sportverenigingen en sportstimulering burgers.
Doelstelling voor programma Het stimuleren van sport en bewegen én het gelegenheid geven tot sportbeoefening door het beschikbaar stellen van accommodaties voor sportbeoefening.

 

Stichting Bibliotheek aan den IJssel

Maatschappelijke effecten De bibliotheek is een voorziening waar mensen informatie kunnen vinden en elkaar kunnen ontmoeten. De bibliotheek heeft onder andere een uitleenfunctie en educatiefunctie, en ontvangt hiervoor subsidie.
Doelstelling voor programma Het in stand houden van de bibliotheekfunctie.

 

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)

Maatschappelijke effecten De SKVR geeft muziekonderwijs of -cursussen en organiseert muziekactiviteiten. De SKVR ontvangt subsidie om met deze activiteiten een basis te creëren voor actieve en passieve muziekbeleving voor de Capelse jeugd.
Doelstelling voor programma Het in stand houden van een muziekschool.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
Lasten N 10.613 N 51 N 10.664 N 10.804 N 140
Baten V 3.036 V 56 V 3.092 V 3.104 V 12
Saldo van baten en lasten N 7.577 V 5 N 7.572 N 7.700 N 128
Mutaties reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N 200 V 10 N 190 N 190 N 0
Reserve bedrijfsvoering N 17 N 21 N 38 V 110 V 148
Totaal mutaties reserves N 217 N 11 N 228 N 80 V 148
Resultaat N 7.794 N 6 N 7.800 N 7.780 V 20

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Lasten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering N 157 N 157 V 157 N 0
2. Hogere onderhoudslasten en doorbelastingen sportaccommodaties N 56 N 56 N 56
3. Minder subsidie evenementen en cultuurinstellingen V 36 V 36 V 36
4. Overige verschillen V 37 V 37 V 37
N 140 N 0 N 140 V 157 V 17
Baten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Lagere huurbaten sportaccommodaties N 42 N 42 N 42
2. Bijdrage van derden en subsidies: Veteranendag en 75 jaar vrijheid V 31 V 31 V 31
3. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V 9 V 9 N 9 N 0
4. Overige verschillen V 14 V 14 V 14
N 0 V 12 V 12 N 9 V 3
Totaal N 140 V 12 N 128 V 148 V 20

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening
Vrijval kapitaallasten zwembad; dotatie en onttrekking aan reserve eenmalige uitgaven tbv BV Sport (NJN2017 5.4.2) N 175 N 175 N 175 N 200 V 575 V 375 V 375
Herkomstonderzoek gemeentelijke kunstcollectie V 10 V 10 V 10 N 10 N 10 N 10
Totaal N 0 N 165 N 165 N 165 N 200 V 565 V 365 V 365
Gesaldeerd N 200 V 400 V 200 V 200

Structurele mutaties reserves

Terug naar navigatie - Structurele mutaties reserves
Onttrekkingen Toevoegingen
Reserve Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat
Reserve bedrijfsvoering N 0 N 0 N 0 V 67 N 17 N 21 N 38 V 43
Totaal N 0 N 0 N 0 V 67 N 17 N 21 N 38 V 43
N 17 N 21 N 38 V 110

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Capelse indicatoren

Terug naar navigatie - Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 van de  indicatoren "aantal meldingen buitenruimte", afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn", "aantal meldingen snelherstel"en "afhandeling snelherstel binnen termijn" niet te realiseren. Vanaf 2020 tonen wij de indicatoren weer.

 

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's

De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma:

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

 • Groenvisie 2011 (BBV 200378 april 2011);
 • Natuurkansenkaart 2016 (BBV 822566 november 2016);
 • Bomenbeleidsplan 2013 (BBV 766219 maart 2016);
 • Handboek Inrichting Openbare Ruimte (BBV 536041 november 2013);
 • Stedelijk Waterplan 2010 (BBV 176249 november 2010);
 • Toekomstvisie Hitland 2012 (BBV 436666 maart 2012).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen

 

Recreatieschap Hitland

Maatschappelijke effecten Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van openluchtrecreatie.
Doelstelling voor programma Het zorg dragen voor natuurbescherming en recreatievoorzieningen.

 

Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide

Maatschappelijke effecten De kinderboerderij is een recreatieve en educatieve voorziening voor de Capelse jeugd, waar zij in contact kan komen met dieren. De kinderboerderij ontvangt subsidie hiervoor.
Doelstelling voor programma Het in stand houden van de kinderboerderij.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Begroting 2019 Totaal Begroting 2019 Rekening 2019 Verschil 2019
Lasten N 6.682 V 340 N 6.342 N 6.535 N 193
Baten V 893 N 0 V 893 V 1.019 V 126
Saldo van baten en lasten N 5.789 V 340 N 5.449 N 5.516 N 67
Mutaties reserves:
Reserve Openbare Ruimte V 473 V 5.577 V 6.050 V 5.893 N 157
Reserve eenmalige uitgaven N 0 V 71 V 71 V 28 N 43
Algemene reserve N 0 N 5.718 N 5.718 N 5.718 N 0
Reserve bedrijfsvoering N 66 N 11 N 77 V 162 V 239
Totaal mutaties reserves V 407 N 81 V 326 V 365 V 39
Resultaat N 5.382 V 259 N 5.123 N 5.151 N 28

Analyse verschil

Terug naar navigatie - Analyse verschil
Lasten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering N 262 N 262 V 262 N 0
2. Hogere lasten groenvoorziening N 160 N 160 N 160
3. Lagere lasten Water; dotaie aan reserve Openbare ruimte (zie baten) V 149 V 149 N 149 N 0
4. Compensabele Btw Recreatieschap Hitland V 70 V 70 V 70
5. Hogere lasten verkopen en verhuur gemeentelijke gronden inclusief project Erfgrenzen N 26 N 26 N 26
6. Lagere lasten kwaliteitsimpuls openbare ruimte; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 23 V 23 N 23 N 0
7. Lagere lasten budget Rivier als getijdenpark; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 13 V 13 N 13 N 0
N 193 N 0 N 193 V 77 N 116
Baten Lasten Baten Saldo B/L Mutatie Reserves Resultaat
1. Hogere baten verkopen en verhuur gemeentelijke gronden V 103 V 103 V 103
2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering V 23 V 23 N 23 N 0
3. Hogere baten Water; dotatie aan reserve Openbare ruimte (zie lasten) V 9 V 9 N 9 N 0
4. Hogere baten budget Rivier als getijdenpark; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 6 V 6 N 6 N 0
5. Overige verschillen N 15 N 15 N 15
N 0 V 126 V 126 N 38 V 88
Totaal N 193 V 126 N 67 V 39 N 28
Toelichting op de grootste verschillen
Nr. 1 Nacalculatie bedrijfsvoering De overschrijding wordt veroorzaakt door een overschrijding op de salarislasten bij de unit Uitvoering; 7 garantiebanen drukken op het salarisbudget. Daar tegenover staat slecht een beperkte loonkostensubsidie.
Nr. 2 Groenvoorziening De hogere lasten op groen zijn voornamelijk veroorzaakt door storm en extreme droogte waardoor extra controle en kap van bomen heeft plaatsgevonden (N 460). Door de extreme droogte zijn tevens de inhuurkosten voor een waterwagen hoger uitgevallen (N 25). De bestrijding van de eikenprocessierups heeft voor extra lasten gezorgd (N 30). Door het verschuiven van de aanleg van het fietspad Couwenhoekseweg naar 2020 is een voordeel ontstaan (V 41). De besteding van het budget van het koepelschap voor het beheerplan Schollebos is tevens verschoven naar 2020 (V 300).
Nr. 3 Water De lagere lasten op Water zijn ontstaan doordat er geen baggerwerkzaamheden hebben plaatsgevonden in afwachting van het baggerbesluit door HHSK. Daarnaast heeft wel een inventarisatie, maar geen onderhoud aan de beschoeiingen plaatsgevonden wat lagere lasten tot gevolg heeft. De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden is door een tekort aan personeel verschoven naar 2020.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Incidentele baten Incidentele lasten
Omschrijving Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening Begroting 2019 Wijziging Totaal begroting Resultaat jaarrekening
Opheffen reserve openbare ruimte cs; dotatie aan Algemene reserve (VJN2019) V 5.719 V 5.719 V 5.719 N 5.719 N 5.719 N 5.719
Mutaties reserve openbare ruimte cs V 263 V 263 V 263
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte V 43 V 43 V 20 N 43 N 43 N 20
Rivier als getijdenpark V 25 V 25 V 6 N 25 N 25 N 6
Eenmalig budget project Erfgrenzen N 0 N 75 N 75 N 140
Totaal N 0 V 6.050 V 6.050 V 6.008 N 75 N 5.787 N 5.862 N 5.885
Gesaldeerd N 75 V 263 V 188 V 123

Structurele mutaties reserves

Terug naar navigatie - Structurele mutaties reserves
Onttrekkingen Toevoegingen
Reserve Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat Begroting Wijziging begroting Totaal begroting Jaarrekening resultaat
Reserve bedrijfsvoering N 66 N 0 N 66 V 150 N 0 N 11 N 11 V 13
Reserve water V 446 N 309 V 137 V 137 N 0 N 0 N 0 N 157
Totaal V 380 N 309 V 71 V 287 N 0 N 11 N 11 N 144
V 380 N 320 V 60 V 143
``