Programma 7

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het deelnemen in en bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD);
 • Het laten uitvoeren van het basispakket jeugdgezondheidszorg;
 • Het laten uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Aantal besmettingsincidenten 18 13 18
Aantal geregistreerde infecties tuberculose niet bekend* 2 2
Aantal adviezen en consultaties technische hygiënezorg 14 3 12
Jeugdgezondheidszorg:
% kinderen dat ‘in beeld’ is (gemiddeld) 97,0% 98,6% 100%
% bereik contactmomenten (gemiddeld) 99,0% 95,6% 94%
Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma:
vaccinatiegraad algemeen 83,3% 91% 88,3%**
vaccinatiegraad HPV (Humaan Papillomavirus) 42,1% 57% 42,1%
*) De GGD-GHOR heeft halverwege 2018 een nieuw landelijk cliëntdossier voor de Tuberculosebestrijding (iTBC) geïmplementeerd. De cijfers van 2018 zijn niet bekend.
**) 86,8% zuigelingen en 89,8% schoolkinderen.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 3.361 N 12 N 3.372 N 3.323 V 49
Baten N 0 N 0 N 0 V 8 V 8
Saldo N 3.361 N 12 N 3.372 N 3.315 V 57
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Overheveling uitvoeringsbudget subsidieregeling AED (NJN2018 7.4.4) N 30
2. Mutatie reserve bedrijfsvoering (VJN 2019, 7.4.10) V 18
Totaal N 12 N 0 N 12
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Het aantal aanvragen voor AED's blijft achter bij de verwachtingen daarom verlengen we de regeling; budget overgeheveld naar 2020 via de Reserve Eenmalig. V 23
2. Dit betreft lagere uitgaven op het variabele deel: toezicht kinderopvang en een bedrag terug te vorderen compensabele inkoop BTW V 26
3. Hogere bestedingen van GIDS-gelden. N 6
4. Nacalculatie bedrijfsvoering V 6 V 8
Totaal V 49 V 8 V 57
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve eenmalige uitgaven V 51 V 27
2. Reserve bedrijfsvoering N 18 N 4
Totaal V 33 V 23 N 10
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 3.372 N 3.315 V 57
Mutaties reserves V 33 V 23 N 10
Resultaat N 3.339 N 3.292 V 47

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Lokale coalitie vanuit landelijk actieprogramma Kansrijke Start, via GIDS
Vanuit het Rijk loopt het actieprogramma Kansrijke Start. Dit programma is gericht op kinderen in de eerste 1000 dagen van hun leven, en met name op kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie. Het gaat onder andere om extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen rondom bewust zwanger worden, een gezonde zwangerschap en veilig ouderschap. Een belangrijk element in het actieprogramma is een goede koppeling tussen het medische en het sociale domein inclusief de publieke gezondheid.
Onderdeel van het landelijk programma is het “Stimuleringsprogramma lokale coalities”. GIDS gemeenten (Gezond in de Stad) kunnen zich aanmelden voor een financiële impuls voor 3 jaar met als doel tot een lokale coalitie Kansrijke Start te komen. Onze gemeente heeft zich aangemeld voor de stimuleringssubsidie 2020, 2021, 2022. Deze middelen komen via de GIDS-uitkering binnen, het gaat om ongeveer € 10.000,-- per jaar voor 3 jaar.

 

Aanpak Nu Niet Zwanger
In de GR GGD wordt op dit moment gesproken over de regionale uitrol van de aanpak Nu Niet Zwanger. Deze aanpak loopt sinds eind 2016 in de gemeente Rotterdam en wordt nu vanuit het Rijk landelijk uitgerold (in het kader van het actieprogramma Kansrijke Start). De aanpak heeft als doelen:
- Het bewustmaken van hulpverleners van het belang van en ondersteunen in het aangaan van het gesprek met hun kwetsbare cliënten, (potentiële) ouders, over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.
- Het ondersteunen van kwetsbare (potentiële) ouders in het maken van een keuze m.b.t. kinderwens en adequate anticonceptie.

Door het gesprek aan te gaan met kwetsbare cliënten, die vaak al in zorg zijn bij diverse hulpverleners, over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie, kan met hen worden onderzocht in hoeverre de komst van (nog) een kind wenselijk is in de huidige leefomstandigheden van cliënt. Zij worden niet gediskwalificeerd als ouder, maar ondersteund in het maken van een gemotiveerde en adequate keuze, waarbij tot nu toe blijkt dat ruim 80% van de cliënten, die volgens deze methodiek worden, overgaat op adequaat anticonceptiegebruik. Het gaat om kwetsbare cliënten waarbij sprake is van ernstige psychische problematiek, verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek, schuldenproblematiek, illegaliteit, etc. en vaak een combinatie van hiervoor genoemde factoren.

In Rotterdam wordt regelmatig contact opgenomen met Nu Niet Zwanger voor cliënten woonachtig in de regiogemeenten, dit komt o.a. door de regionale functie van de ziekenhuizen. Op dit moment kunnen de cliënten uit de regiogemeenten niet worden geholpen. De GGD biedt de aanpak Nu Niet Zwanger aan als een plusproduct voor een proefperiode van 2 jaar waarna een evaluatie zal plaatsvinden. Hierover zijn in 2019 gesprekken gevoerd, en een voorstel bij de VJN 2020 is in voorbereiding.

Taakveld 7.2 Riolering

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het verrichten van de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het verrichten van gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater en voor zover nodig hemelwater;
 • Het nemen van maatregelen om grondwaterproblemen te voorkomen of te beperken;
 • Het vernieuwen van het rioolstelsel;
 • Het renoveren van het rioolstelsel;
 • Het beheer en onderhoud van het rioolstelsel, gemalen en persleidingen;
 • Het regelmatig meten, inspecteren en schoonhouden van de riolering;
 • Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen rioolheffing;
 • Het regelen van aangiftes rioolrecht gebruikers (grootgebruik);
 • Het afhandelen van bezwaarschriften;
 • Het realiseren van dwanginvordering;
 • Het bijhouden van een (vastgoed)registratiesysteem (zowel kaart als administratieve gegevens), specifiek voor het pand van het gemaal aan de Spoorlaan 18;
 • Het monitoren van het energieverbruik.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Lengte rioolstelsel binnen gemeentegrens (in km.) 276 277 286
Aantal inspectieputten 8.000 8.000 7.455
Aantal kolken 2.8500 28.500 28.700
Lijngoten (m) 2.000 2.000 1.872
Persleidingen hoofd- en subgemalen (in km) 50,7 50,7 53,7
Persleiding drukriolering (in km) 8,8 8,8 8,8
Aantal gemalen 75 77 77
Aantal drukriool units 168 168 168
Aantal stuks meetnet van peilbuizen 380 380 380
Aantal regenmeters 6 6 6
Aantal overstortmeters 27 27 27
Aantal stuks regulier meetnet van peilbuizen 226 226 226
Aantal stuks probleemgericht meetnet van peilbuizen 154 154 154
Lengte drainageafvoerleidingen binnen de gemeentegrens in km 112 112 112
Aantal drainagepompen (bemalen drainage) 11 11 11
Dekkingspercentage riolering 93,0% 98,1% 94,2%
Aantal huisaansluitingen 31.138 30.940 31.377
Aantal aansluitingen (niet-woningen) 1.912 1.845 1.919
Aantal huishoudens (riolering) 33.050 32.785 33.296
Aantal leegstand woningen en niet-woningen 1.615 1.644 2.217
Aantal meerjarige kwijtschelding afval + riool 2.062 2.100 1.694
Aantal overige kwijtschelding 691 650 610
Totaal aantal te belasten huishoudens 28.578 28.391 28.775
Aantal aangiftes rioolrecht 919 1.000 927

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 3.357 V 43 N 3.314 N 3.862 N 548
Baten V 4.292 N 74 V 4.218 V 4.772 V 554
Saldo V 935 N 31 V 904 V 910 V 6
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Voorziening onderhoud (NJN 2018 0.4.12) N 1
2. Voorziening onderhoud (VJN 2019 0.4.23) N 13
3. Investeringen IBOR Verkeer en Vervoer (VJN 2019 2.4.2) V 2
4. Riolering (VJN 2019 7.4.4) V 114 N 114
5. Investeringen riolering (VJN 2019 7.4.5) V 103 N 103
6. Rente (NJN 2019 0.4.4) V 66
7. Mutatie renteomslag (NJN 2019 7.4.5) N 66
8. Inkomensregelingen riolering (NJN 2019 7.4.6) N 19
9. Mutatie voorziening rioolrechten middelen derden N 143 V 143
Totaal V 43 N 74 N 31
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Riool en waterzuivering N 216
2. Rioolbeheer N 136
3. Lagere lasten op onderzoek door tijdgebrek vanwege diverse calamiteiten en ontwikkelingen V 65
4. Lagere lasten door vernieuwing gemalen wat minder onderhoud vraagt. Hogere baten op onderhoud gemalen door afrekening HHSK 2018 . V 24 V 22
5. Onttrekking nadelig jaarresultaat uit de Voorziening riolering middelen derden V 476
6. Hogere baten op riool en waterzuivering door ontvangen subsidie V 42
7. Nacalculatie bedrijfsvoering (deels dekking voorziening) N 295 V 21
8. Overige verschillen V 10 N 7
Totaal N 548 V 554 V 6
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve bedrijfsvoering N 0 N 12
Totaal N 0 N 12 N 12
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2018 2018 2018
Saldo van baten en lasten V 904 V 910 V 6
Mutaties reserves N 0 N 12 N 12
Resultaat V 904 V 898 N 6
Toelichting op de grootste verschillen
Nr. 1 Riool en waterzuivering Hogere lasten op gronddepot door grotere inname grond en hogere keuringskosten.
Nr. 2 Rioolbeheer Hogere lasten op Rioolbeheer door diverse calamiteiten, meer rioolinspecties en onderhoud rioolstelsel onder ParkShuttle.

Taakveld 7.3 Afval

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval en het voldoen aan een verzorgd straatbeeld. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het afvoeren en verwerken van afval;
 • Het ophalen van minicontainers;
 • Het legen van wijkcontainers;
 • Het legen van din containers;
 • Het ophalen van grofvuil;
 • Het inzamelen van klein chemisch afval;
 • Het aanschaffen en repareren van containers, en containeropstelplaatsen;
 • Het inzamelen van oud papier;
 • Het inzamelen van groente , fruit en tuinafval;
 • Het inzamelen van diverse componenten huisvuil zoals glas, textiel, papier, ijzer en dergelijke;
 • Het beschikbaar hebben en houden van een milieustation voor alle soorten huishoudelijk en bedrijfsafval;
 • Het inzamelen van kunststof, blik en drankenkartons;
 • Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen;
 • Het zorgen voor voldoende prullenbakken, zodat bewoners overal in de gemeente hun afval kwijt kunnen, en het tijdig legen hiervan;
 • Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen Afvalstoffenheffing;
 • Het afhandelen van bezwaarschriften;
 • Het realiseren van dwanginvordering;
 • Het zowel machinaal als handmatig schoonhouden van openbare wegen, straten en pleinen;
 • Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Huisvuil 19.520 21.000 19.800
GFT 3.470 3.400 3.100
Oud papier 2.100 2.400 2.330
Glas 890 1.000 865
Kunststof 790 125 125
Textiel 350 350 365
Restafval, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 200 / 640 275 / 744 123 / 747
GFT, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 450 / 225 425 / 210 391 / 297
Papier, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 300 / 210 350 / 232 334 / 376
Glas, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 9 / 56 9 / 56 14 / 76
Textiel, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 16 / 8 16 / 8 16 / 8
Kunststof, aantal bovengrondse containers / ondergrondse containers 30 / 0 32 / 1 36
Dekkingspercentage afval 87,1% 89,9% 98,0%
Aantal huishoudens (afval) 30.982 30.940 31.377
Aantal leegstand woningen 1.136 1.205 1.568
Aantal meerjarige kwijtschelding 2.062 2.100 1.694
Aantal overige kwijtschelding 795 650 610
Totaal aantal te belasten huishoudens 26.989 26.985 27.505

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 7.913 N 174 N 8.086 N 8.248 N 162
Baten V 9.190 N 538 V 8.652 V 8.603 N 49
Saldo V 1.277 N 712 V 566 V 355 N 211
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Afvalstoffenheffing (VJN 2019 7.4.1) N 33 V 33
2. Investeringen afval (VJN 2019 7.4.2) V 30 N 30
3. Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden (VJN 2019 7.4.3) N 541
7. Dividend Irado (NJN 2019 7.4.3) N 36
8. Inkomensregelingen afval (NJN 2019 7.4.4) N 135
Totaal N 174 N 538 N 712
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Reiniging N 132 N 132
2. Onttrekking nadelig jaarresultaat uit Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden V 72
3. Nacalculatie bedrijfsvoering (deels dekking voorziening) N 30 V 15
4. Overige verschillen (afvalstoffenheffing) N 4
Totaal N 162 N 49 N 211
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve bedrijfsvoering N 0 N 3
Totaal N 0 N 3 N 3
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2018 2018 2018
Saldo van baten en lasten V 566 V 355 N 211
Mutaties reserves N 0 N 3 N 3
Resultaat V 566 V 352 N 214
Toelichting op de grootste verschillen
Nr. 1 Reiniging De hogere lasten op reiniging zijn veroorzaakt door een toename van de inzameling van grofhuishoudelijk afval (afspraken aan huis) en een toename van het verwijderen van de vele bijplaatsingen bij de containers. Daarnaast is sprake van een stijging van de lasten om de diverse afvalstromen te verwerken; grofvuil (N 45), verwerkingskosten (N 25), afvalbrengstation (N 50) en overig (N 12). De lagere baten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere papieropbrengst vanwege een lagere papierprijs en minder aanbod. Daarnaast ontvangen we van het afvalfonds een lagere vergoeding door het teruglopende aanbod van glas en papier.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval en het voldoen aan een verzorgd straatbeeld. Het verwerven van middelen ter dekking van de kosten (maximaal 100%) van het inzamelen en verwerken van bedrijfs- en huishoudelijk afval.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Het afvoeren en verwerken van afval;
 • Het ophalen van minicontainers;
 • Het legen van wijkcontainers;
 • Het legen van din containers;
 • Het ophalen van grofvuil;
 • Het inzamelen van klein chemisch afval;
 • Het aanschaffen en repareren van containers, en containeropstelplaatsen;
 • Het inzamelen van oud papier;
 • Het inzamelen van groente , fruit en tuinafval;
 • Het inzamelen van diverse componenten huisvuil zoals glas, textiel, papier, ijzer en dergelijke;
 • Het beschikbaar hebben en houden van een milieustation voor alle soorten huishoudelijk en bedrijfsafval;
 • Het inzamelen van kunststof, blik en drankenkartons;
 • Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen;
 • Het zorgen voor voldoende prullenbakken, zodat bewoners overal in de gemeente hun afval kwijt kunnen, en het tijdig legen hiervan;
 • Het verzenden en innen van de opgelegde aanslagen Afvalstoffenheffing;
 • Het afhandelen van bezwaarschriften;
 • Het realiseren van dwanginvordering;
 • Het zowel machinaal als handmatig schoonhouden van openbare wegen, straten en pleinen;
 • Het schoonhouden van snel vervuilende gebieden zoals winkelcentra en omgeving scholen.

 

 • Uitvoeren van het Programma Duurzaamheid 2019-2022;
 • Het uitvoeren van gevelmaatregelen bij de saneringswoningen;
 • Uitvoering in DCMR-verband, van branchegerichte aanpak van bedrijven welke onderdeel is van het werkplan DCMR;
 • Uitvoering van het Actieplan omgevingslawaai.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Aantal verleende Wabovergunningen “milieu” 2 2 1
Aantal geregistreerde meldingen 18 30 21
Aantal vergunningplichtige inrichtingen 11 12 12
Aantal meldingsplichtige inrichtingen 476 480 435
Aantal uitgevoerde preventieve controles 233 300 251
Aantal uitgevoerde repressieve controles 76 50 150
Aantal projectadvisering 10 10 12
Aantal bestemmingsplanadvisering 2 2 1
Aantal bouwplan advisering 14 12 18
Aantal externe veiligheidadviezen (DCMR) 3 2 2

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 989 N 522 N 1.512 N 1.380 V 132
Baten N 0 V 289 V 289 V 289 N 0
Saldo N 989 N 233 N 1.223 N 1.091 V 132
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Ongediertebestrijding (NJN2018 7.4.3) N 25
2. Duurzaamheidsagenda (VJN2019 7.4.7) N 327
3. Duurzaamheidsagenda (VJN2019 7.4.8), budget via reserve eenmalige uitgaven N 126
4. Geluidsanering wegverkeer (VJN2019 7.4.8), budget via reserve eenmalige uitgaven N 74
5. Subisidie geluidsscherm Schollevaar (NJN 2019 7.4.8) V 289
6. Geluidsanering wegverkeer (NJN2019 7.4.11), budget via reserve eenmalige uitgaven V 30
Totaal N 522 V 289 N 233
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Niet-besteed budget Geluidsanering wegverkeer; budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven V 26
2. Hogere lasten door afrekening 2018 N 13
3. Hogere lasten Duurzaamheidsagenda N 12
4. Nacalculatie bedrijfsvoering V 144
5. Overige verschillen N 13
Totaal V 132 N 0 V 132
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve eenmalige uitgaven V 170 V 144
2. Reserve bedrijfsvoering N 0 N 144
Totaal V 170 N 0 N 170
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 1.223 N 1.091 V 132
Mutaties reserves V 170 N 0 N 170
Resultaat N 1.053 N 1.091 N 38
Toelichting op de grootste verschillen
Nr. 4 Nacalculatie bedrijfsvoering Inhuur van personeel is opgevangen binnen de budgetten van Duurzaamheid.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 32 N 0 N 32 N 1 V 31
Baten V 22 N 0 V 22 V 22 N 0
Saldo N 10 N 0 N 10 V 21 V 31
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Onderhoud begraafplaatsen (NJN2018 7.4.7)
Totaal N 0 N 0 N 0
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Lagere lasten vanwege investeringen in 2018 waardoor in 2019 minder onderhoud nodig is geweest V 31
Totaal V 31 N 0 V 31
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Geen mutaties
Totaal N 0 N 0 N 0
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 10 V 21 V 31
Mutaties reserves N 0 N 0 N 0
Resultaat N 10 V 21 V 31