Programma 6B

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten
 • Uitvoering geven aan regelingen en projecten gericht op preventie en bestrijden van armoede.

De uitvoering van onderstaande activiteiten is belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, onderdeel Sociale Zaken:

 • Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen in het kader van de Participatiewet/Gebundelde uitkering;
 • Het verstrekken van uitkeringen bijzondere bijstand;
 • Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz);

De volgende activiteiten voert de gemeente uit:

 • Het beoordelen van en beslissen op verzoeken om kwijtschelding;
 • Het behandelen van bezwaarschriften op beschikte verzoekschriften;
 • Het binnen de heffingenadministratie vastleggen van de specifieke gegevens;
 • Het verstrekken van informatie.

Hoeveelheidsgegevens

Terug naar navigatie - Hoeveelheidsgegevens
Rek. 18 Begr. 19 Rek. 19
Aantal uitkeringsgerechtigden ultimo jaar 2.036 2.364 1.824
Aantal aanvragen levensonderhoud 946 1.238 653*
Aantal aanvragen IOAW/IOAZ 42 48 75
Aantal aanvragen Bijzondere Bijstand 2.557 2.934 3.551**
Aantal individuele verstrekking Bijzondere Bijstand 11.940 10.588 12.848
% Capelse gezinnen op of onder 120% van de bijstandsnorm - 12,8% 12,5%
Aantal nieuwe aanvragen schulphulpverlening 399 600 299
Aantal afgegeven WSNP-verklaringen 50 100 52
Aantal meerjarige kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten 2.062 2.100 1.694
Aantal behandelde verzoekschriften kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten 1.609 1.350 1.633
Aantal afgewezen verzoekschriften kwijtscheldingen afvalstoffenheffing / rioolrechten 918 650 1.023
Aantal bezwaarschriften kwijtschelding afvalstoffenheffing / rioolrechten 71 105 97
Aantal gehonoreerde bezwaarschriften kwijtschelding afvalstoffenheffing / rioolrechten 34 70 66
*) Gelijk aan het Aantal aanmeldingen Poortwachter -/- Aantal aanvragen IOAW/IOAZ
**) Dit zijn alle aanvragen bijzondere bijstand inclusief Individuele Inkomsten toeslag, individuele studietoeslag en Indirecte schoolkosten

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 46.188 V 4.811 N 41.377 N 40.561 V 816
Baten V 32.217 V 128 V 32.344 V 32.394 V 50
Saldo N 13.971 V 4.939 N 9.033 N 8.167 V 866
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Lagere lasten uitkeringen, nalijlende hogere bijdrage van het Rijk, vervallen van de potentiële bijdrage vangnetregeling (NJN2018 6.4.25) V 3.386 V 915
2. Invulling extra Rijksmiddelen, armoede en schulden (NJN2018 6.4.16) V 85
3. Meubel- en kledingbank (NJN2018 6.4.26) N 25
4. Overheveling deel Pilot Schuldenfonds jongeren (NJN2018 6.4.18) N 100
5. Brede schulden aanpak, zie BBV 72644: Actieplan versterken schuldenaanpak en B2020 pag. 65. N 170
6. Mutaties reserve bedrijfsvoering (VJN 2019, 6.4.20) V 7
7. Budgetneutrale herverdeling budget (verhoging last RBZ & BBZ, verlaging bate Leenbijstand) V 37 N 37
8. Lagere uitkeringen en lagere rijksbijdragen (NJN 2019, 6.4.13) V 1.286 N 777
9. Overheveling budget pilot schuldenfonds jongeren (NJN 2019, 6.4.17) V 75
10. Overheveling budget toegang inkomensondersteuning (NJN 2019, 6.4.10) V 50
11. Vrijval Jeugdfonds Sport & Cultuur (NJN 2019 6.4.7) V 157
12. Vrijval vordering Scoolcompany B.V. (NJN 2019 6.4.8) V 33
13. Overhevelen budget Prestatie-indicatoren schuldenaanpak (NJN 2019 6.4.9) V 30
14. GR Ijsselgemeenten (NJN2018 0.4.8/6.4.24) N 174
15. GR Ijsselgemeenten (VJN2019 0.4.17) N 15
16. GR Ijsselgemeenten (NJN2019 6.4.14) N 11
17. Minder kwijtscheldingen belastingen (NJN 2019 6.4.11) V 160
18. Overige verschillen V 27
Totaal V 4.811 V 128 V 4.939
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Lagere lasten uitkeringen wegens een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden en lagere inkomsten van het Rijk. V 698 N 226
2. Hogere inkomsten uit eigen bijdragen/verhaal V 300
3. Lagere lasten en baten Bijzondere Bijstand: het aantal mensen dat zich aanmeldt voor de Bijzondere Bijstand lijkt zich in 2019 te stabiliseren. Er is sprake van een voordeel van per saldo 146. V 141 V 5
4. Onderbesteding van het armoedebudget. De uitgaven ten laste van het bestedingsplan zijn volledig, echter het beschikbare budget bleek hoger. Hierop heeft geen aanpassing op het bestedingsplan plaats gevonden. V 78 V 20
5. Overschot op het budget Pilot Schuldenfonds. Bij de NJN2019 (pag. 69) is 75 overgeheveld van 2019 naar 2020 en toegevoegd aan het budget 'brede schulden aanpak.' Een restantbudget van 25 voor de afronding van lopende trajecten is onbenut gebleven. V 25
6. Verhoging voorziening dubieuze debiteuren SoZa Capelle en een aanpassing van het debiteurensaldo per 31 december 2019. N 33 N 47
7. Nacalculatie bedrijfsvoering N 82 V 3
8. Overige verschillen N 11 N 5
Totaal V 816 V 50 V 866
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve eenmalige uitgaven N 270 N 270
2. Reserve bedrijfsvoering V 200 V 284
Totaal N 70 V 14 V 84
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 9.033 N 8.167 V 866
Mutaties reserves N 70 V 14 V 84
Resultaat N 9.103 N 8.153 V 950
Nr. 1 Uitkeringen
Evenals in 2018 was er over 2019 sprake van een daling van het aantal uitkeringen. Het betreft over 2019 een dalling van het aantal cliënten met ca. 10%: van gemiddeld 2.155 (2018) naar gemiddeld 1.933 (2019). De gemiddelde uitgaven per cliënt waren echter hoger dan verwacht. Daarmee zijn de lasten 698 lager dan begroot. Hier tegenover staat een lagere bate van het Rijk: 226. Tevens is er sprake van hogere eigen bijdragen/verhaal van 300.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 7.076 V 595 N 6.482 N 6.293 V 189
Baten N 0 N 0 N 0 V 2 V 2
Saldo N 7.076 V 595 N 6.482 N 6.291 V 191
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. Lagere gemeentelijke bijdrage Ondernemingsplan 2019 Promen WSW participatiewet (NJN2018 6.4.17) V 591
2. Mutaties reserve bedrijfsvoering (VJN 2019, 6.4.20) V 4
Totaal V 595 N 0 V 595
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Afrekening Promen betreffende WSW-budget 2018. Het voordeel is ontstaan doordat het werkelijk gemiddeld aantal arbeidsplaatsen over 2018 lager bleek dan waarvan in de begroting 2018 was uitgegaan (zie ook de Jaarstukken 2018 Promen, pag. 60 en pag. 61). V 145
2. Nacalculatie bedrijfsvoering V 42 V 2
3. Overige verschillen V 2
Totaal V 189 V 2 V 191
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve Sociaal Domein N 225 N 225
2. Reserve bedrijjfsvoering N 4 N 48
Totaal N 229 N 273 N 44
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 6.482 N 6.291 V 191
Mutaties reserves N 229 N 273 N 44
Resultaat N 6.711 N 6.564 V 147

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Lager aantal Wsw-ers

In 2019 was het aantal Wsw-ers lager dan begroot. Reden van het lager aantal Wsw-ers is verhuizing, arbeidsongeschiktheid en het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit heeft geresulteerd dat Promen van het beschikbare budget € 145.000,-  niet heeft besteed. Dit bedrag is door Promen aan de gemeente terugbetaald en wordt betrokken bij de jaarrekening.  

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Algemene doelstelling

Terug naar navigatie - Algemene doelstelling

Het ondersteunen van Capellenaren met een volledige of aanvullende bijstandsuitkering en niet-uitkeringsgerechtigden bij het vinden van reguliere betaalde arbeid door middel van het bieden van voorzieningen zoals bemiddeling naar vacatures, trajecten en scholing gericht op werk of sociale activering.

Activiteiten

Terug naar navigatie - Activiteiten

De uitvoering van het re-integratie en activeringsbeleid is belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten, onderdeel Sociale Zaken.

 • Het inzetten van re-integratie-instrumenten ten einde de afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te maken of te houden, zodat mensen snel weer aan het werk kunnen bij een economisch beter klimaat;
 • Het matchen van uitkeringsgerechtigden met beschikbare vacatures;
 • Het aanbieden van sociale activering aan personen uit de doelgroep waarvan de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is om hen een regulier re-integratietraject aan te bieden.

Analyse taakveld

Terug naar navigatie - Analyse taakveld
Begroting Wijziging Totale begroting Rekening Verschil
2019 begroting 2019 2019 2019 2019
Lasten N 3.833 N 300 N 4.133 N 3.538 V 595
Baten N 0 V 6 V 6 V 134 V 128
Saldo N 3.833 N 294 N 4.127 N 3.404 V 723
A. Toelichting op Wijziging begroting 2019: Lasten Baten Saldo
1. ProWork te verrek.trajecten uit 2018, lagere kosten (VJN 2019, 6.4.12, pag. 79). V 39
2. Overheveling deel Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding doelgroepen bijstand naar werk (NJN 2018, 6.4.19 pag. 73) N 140
3. Meubel- en kledingbank (NJN 2018 6.4.26) N 50
4. Organistiekosten Stichting Capelle Werkt (NJN 2018, 6.4.27) N 110
5. Mutaties reserve bedrijfsvoering (NJN 2018, 6.4.15) V 12
6. Inburgering nieuwe stijl , budgetoverheveling van activering bijstandsklanten (6.5) N 110
7. Maatschappelijke begeleiding statushouders door SWC, (decentralisatie-uitkering maatschappelijke begeleiding (NJN 2019, 6.4.14). N 135
8. Overhevelen impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding doelgroepen bijstand maar werk via de reserve éénmalig (NJN 2019 6.4.16) V 200
9. Correctie budgetneutrale herverdeling budgetten N 6 V 6
Totaal N 300 V 6 N 294
B. Toelichting op Verschil 2019: Lasten Baten Saldo
1. Lagere lasten jobcoaching/impuls begeleiding naar werk. Bij de VJN 2019 is besloten om het participatiebudget met ingang van 2020 structureel met V300 af te ramen (VJN2019, pag.80) V 445
2. Lagere lasten Capelle Werkt! V 178
3. Lagere lasten Werkplein Capelle V 90 V 1
4. Hogere lasten DVO Capelle Werkt!; terugbetaling automatiseringskosten 2018 en 2019 (GR Ijsselgemeenten) N 40 V 40
5. Hogere lasten en hogere baten Kinderopvang: de uitgaven voor de voor de kinderopvang zijn flink gestegen, mede omdat daar meer gebruik van wordt gemaakt. Daarbij zijn ook inkomsten uit leges hoger. N 29 V 14
6. Lagere lasten en hogere baten re-integratie, sociale activering V 22 V 67
7. Nacalculatie bedrijfsvoering N 70 V 5
Totaal V 595 V 128 V 723
C. Mutaties in reserves Rekening 2019: Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
1. Reserve eenmalige uitgaven V 550 V 550
2. Reserve bedrijfsvoering N 12 V 53
Totaal V 538 V 603 V 65
D. Gerealiseerd resultaat Totale begroting Rekening Verschil
2019 2019 2019
Saldo van baten en lasten N 4.127 N 3.404 V 723
Mutaties reserves V 538 V 603 V 65
Resultaat N 3.589 N 2.801 V 788
1, 2,3. Kosten re-integratie
De uitgaven op het participatiebudget zijn achtergebleven bij de aan de GR IJsselgemeenten beschikbaar gestelde budgetten.
De te realiseren garantiebanen en beschutwerk plekken bleven achter met de doel- en taakstelling voor 2019. In het 4e kwartaal zijn nog minder kandidaten aangemeld en bemiddeld door Stichting Capelle Werkt en Promen. Door de sterke afname van de instroom bij Capelle kost het meer moeite om geschikte kandidaten te vinden t.b.v. een traject.
De uitgaven voor Activering & Zorg (A&Z) en het Werkplein zijn ook achter gebleven t.o.v. de verwachting. Ook hier moet de oorzaak gevonden worden in het vinden van geschikte kandidaten om te bemiddelen naar een traject of werk. Er is in het 4e kwartaal wel meer aandacht besteed aan de klanten van A&Z. Dit heeft echter niet geleid tot extra uitgaven. Naar de verwachtingen van de GR IJsselgemeenten zullen de activiteiten uit het bestedingsplan 2020 volledig uitgevoerd worden. Zo zal er in 2020 actief worden ingezet op het vinden en begeleiden van geschikte kandidaten die aangemeld en bemiddeld kunnen worden naar een traject of werk.